informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE
 
24.3.2010
U vte, kam na arodjnice?
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Vce v dubnovm vydn Exitu162./Marcela Doubkov

22.3.2010
Knihy, kter neodnesl as
knihyVernis v pondl 15. bezna byla zahjena v sle Klubu kultury retrovstava knih a QSL pana Slmy.
Inicitorkou a hybnou silou vstavy je Zora Krupikov spolu s Tou Horkou, vystavovateli jsou pak Bteci, kte star knihy zapjili. Na vernisi zaznly klavrn skladbiky v podn Vojtcha Staka, ka btesk ZU, a citty o knihch pednesli Tom Kuera a Klra Bernkov.
Vystaven knihy doplnily QSL (lstky, potvrzujc radiov spojen) Jana Slmy, bteskho radioamatra a autora specilnho QSL k 600. vro udlen mstskch prv Velk Btei. Vstava trv do 26. bezna.
Fotogalerie.
/Otto Haso

19.3.2010
Bohemiachor zpval radost
BOHEMIACHORKoncertem Bohemiachoru v sobotu 13. bezna byli nadeni vichni posluchai. Mohlo jich bt mnohem vce.
Bohemiachor si v btesk ZU udlal tden soustedn a jako odmnu za poskytnut azyl uspodal sobotn koncert v Kulturnm dom. Pedvedl prez svm repertorem od hudby duchovn pes spirituly a lidov psn a k psmu ciknskch psn s doprovodem vlastn mal kapely (housle, kytara, basa). Amatrsk sbor, kter se schz vhradn na vkendovch soustednch, si pivezl bhem sv osmnctilet existence adu ocenn z mezinrodnch sout, zpval v Obecnm dom i Rudolfinu a pat ke pice eskch smench sbor. Posluchai m i po tdnu na ulici zastavuj a kaj: "U jsme v Btei pr sbor slyeli, ale Bohemiachor nm dal nejvc radosti."
Fotogalerie.
/Otto Haso

18.3.2010
Dt kolou povinn dovede to, co my ne
CIci z klavrn tdy praskho pedagoga Petera Toperczera byli protagonisty 6. koncertu 13. sezny BHP 9. bezna. Koncert se zapsal do historie BHP rekordnm potem 10 slist.
Peter Toperczer pijel do Btee s klavrnmi "prvky" i se studenty Gymnzia Jana Nerudy s hudebnm zamenm. Zvlt star ci pedvedli "dospl" koncertn repertor, ovem i ve skladbch mladch k bylo slyet technickou jistotu a muziklnost. Dky spolen akci "Plkruhu" a ZU bylo v hlediti tentokrt rekordn mnostv mladch bteskch klavrist.
A tak z tto akce jsme pro vs pichystali fotogalerii.
/Otto Haso

16.3.2010
Polete nm svou dru v silnici
dra nedraExit 162 se v dubnovm sle bude vnovat stavu silnic na Velkobtesku. Budeme rdi za Vae nmty, postehy a fotografie. Poslejte nm je do soboty 20. bezna na adresu exit162@seznam.cz.
/Otto Haso

15.3.2010
Zlat hokejov teka
Kliknte pro zvtenNejmen hokejist nedopustili, aby jim unikla zlat medaile. Na poslednm turnaji (20. nora) na domc pd - na zimnm stadionu ve Velk Btei - oslavovali.
Bhem sezny odehrli 8 turnaj ligy ppravek.
Vce pinese dubnov vydn Exitu162.
/Marcela Doubkov

7.3.2010
"Makarn" uzavel v Btei plesovou seznu
makarnV sobotu 6. bezna se konal posledn ples v reii Klubu kultury.
Pavel Helan se svou skupinou u pedem indikoval, koho na plesu potkte. "Prosatci" a jejich kamardi vnovali poctivou ppravu svm maskch a pili rozhodnuti se bavit - a bavili se. "Galerka" tentokrt otevena nebyla, ani tombola neoslovala velkmi cenami. Do slu bylo zakzno nosit vlastn npoje, take po odehran srii se asto vtina astnk pesunula do restaurace a k popelnkm ped Kulturnm domem. Poadatelm neulo ani jedno pivo, kter si astnci obas chtli na sl pesunout od vepu. Jet dnes mm na ruce raztko krocana jako vracenku. Vak jsem tak vstupn zaplatil (na ostatn plesy m poadatel jako fotografa pozvali).
Nu a tady jsou fotografie.
P.S.: Raztko u je dvno smyto a vstupn mi vedouc Klubu kultury vrtila.
/Otto Haso

7.3.2010
Btesk eny slavily v pedstihu
MDVe tvrtek 4. bezna se uskutenila v Kulturnm dom ve Velk Btei oslava Mezinrodnho dne en.
Po spnm loskm Kamelotu nabdli organiztoi - Penzion U Rau, Exit 162 a OS KOVO PBS Velk Bte - enm k jejich mezinrodnmu svtku Ivana Mldka a jeho Banjo band. Pdium zdobila metrov polystyrnov psmena MD jako ped destkami let. V psl bylo pipraveno oberstven a profesionln ukzky len. Ivan Mldek si vzpomnl i na "vykopvky" jako Linda, La jede lod, Join z bain, velk spch mly i scnky s Milanem Pitkinem, Ldou Plakovou i Lou. Za skvl zvuen si zasluhuje pochvalu Lojza paek, ani v prvn ad nebylo nepjemn hlasito a i v posledn byl zvuk dokonal. eny odchzely zjevn spokojen, s malm drekem a r.
A tak z tto akce jsme pro vs pichystali fotogalerii.
/Otto Haso

27.2.2010
Sportovec Velk Btee 2009
VTZOVVtzov jsou znmi, pipomete si slavnostn chvle na fotkch.


A tak jsme pro vs pichystali momentky ze Sportovnho plesu.
/Otto Haso

26.2.2010
Vyhlen ankety Sportovec roku v televizi
R1 VysoinaSlavnostn vyhlen ankety natela televize R1 Vysoina - regionln vysln TV Prima.
Pehrejte si video z archivu vysln z 24.2.2010. Zbry z vyhlen jsou tm na konci zprv.
/Redakce

26.2.2010
Pt lid rozhodlo o zaveden placenho parkovn
Rada msta svm nazenm rozhodla o tom, e o zaveden placenho parkovn na naem nmst nemlo monost jednat a hlasovat zastupitelstvo jako nejvy orgn msta. lenov Rady msta (M. Ba, A. Mal, D. Kol, S. Horek a J.Kotik ) rozhodli svm hlasem o osudu parkovn ve mst. Nepotebovali k tomu diskuzi ani s provozovateli prodejen a slueb na nmst, ani s obany zde bydlcmi a u vbec ne s veejnost.
Po nkolika letech neeen situace bez nastaven jakkoliv nensiln regulace pichz rovnou striktn nazen Plate ! A kdee meme parkovat? Na odstavn ploe, bez dnho osvtlen, bez zajitn bezpenosti, bez dnho povrchu, bez dn drby, ale za to s nebezpenm vyjdnm do dvou nepehlednch kiovatek, a navc to ve bez stavebnho povolen!
Ze SOUHRNU USNESEN ze zasedn rady msta . 02/10 konanho dne 25. 1. 2010:
11/02/10/RM - Rada msta vydv nazen . 01/2010 msta Velk Bte, kterm se vymezuj oblasti msta Velk Bte, kde lze mstn komunikace nebo jejich uren seky ut k stn vozidla jen za sjednanou cenu a plohu . 1 k tomuto nazen.
Termn: 1. 4. 2010
Hlasovn - Pro: 5 - Mgr. Miroslav Ba, JUDr. Alena Mal, Mgr. Dalibor Kol, MUDr. Svatopluk Horek, MVDr. Jaromr Kotk; Proti: 1 - MUDr. Jaroslav tefek; Zdrel se: 0
Z jednn omluven ing. Milan Macholn
/Ji Rau

24.2.2010
Parkovac automaty v Btei budou, v Bystici ne
Ilustran foto - DENIKBystice nad Perntejnem, Velk Bte O parkovacch automatech, kter by regulovaly provoz na Masarykov nmst, zatm neuvauj zstupci bystick radnice.
A to i pes to, e nkte ofi na nmst stoj od rna do veera a tud znemouj zaparkovat lidem, kte potebuj zaparkovat jenom na krtkou dobu, aby si na nmst obstarali nkupy i vydili edn zleitosti.

Jene dlouhodob parkujc ofi dn zkaz neporuuj. Je to o slunosti. Lid si stovali, tak jsme nechali agenturou Larn zjistit, kolik takovch ofr na nmst dlouhodob stv, a je jich sedm, co zase nen tolik. Jsme ale ochotni je obejt a upozornit na to, ale pikzat nic nememe, dn zkaz pro celodenn parkovn neexistuje, informoval bystick starosta Karel Paiska.
Zobrazit / skrt vce informac »
Radnice: Nemme mstskou policii

Akoliv v tsn blzkosti centra je nov odstavn parkovit, pokud je na nmst msto, hodn ofr zastav radji tam. Z nmst vak Bystit auta zcela vykzat nechtj, protoe to vid jako likvidan vi tamnm obchodnkm, kte tratili u loni pi jeho rekonstrukci. Parkovac automaty ale podle nich situaci v centru Bystice nevye.

Jde o to, e nemme mstskou policii a tud ani pslun kompetence k tomu, abychom mohli idie kontrolovat a ppadn pokutovat. Take na idie, kte by nezaplatili, nebo stli na mst dle, ne by mli, neexistuje dn pka, sdlil starosta s tm, e na pomoc sttn policie v tomto ohledu kvli jejich velk vytenosti spolhat nemohou.

Naproti tomu parkovac automaty spust 1. dubna na Masarykov nmst ve Velk Btei. Ani tam nemaj mstskou policii. Sepsali vak smlouvu s tamnm obvodnm oddlenm Policie esk republiky a parkovn na nmst budou kontrolovat sttn policist.

Nemme to vymezeno na urit poet hodin, ale bude se jednat o nahodil kontroly v rznou denn dobu s tm, e budou udlovat pokuty podle bnho sazebnku. Jde o to, aby si lid uvdomili, e je lep hodit pr korun do automatu ne pak zaplatit znanou blokovou pokutu, uvedl btesk starosta Miroslav Ba.

Parkovacch automat bude na bteskm nmst pt a jejich pozen Btesk nic nestlo. Platit podle smlouvy budeme a z vnosu za parkovn. Podle przkumu hustoty parkovn na nmst si vak dodavatelsk firma rychle spotala, e se jim investice odhadem do roka vrt, dodal Ba.

Jak to bude?
v Bystici zatm s parkovacmi automaty v centru msta nepotaj; nemaj nikoho, kdo by idie kontroloval a ppadn pokutoval
ve Velk Btei spust automaty na nmst 1. dubna, dodrovn reimu budou na zklad smlouvy sepsan s mstem kontrolovat tamn sttn policist

Zdroj: www.denik.cz
/Ji Rau

22.2.2010
SPORTOVN PLES
7 fotografi ze Sportovnho plesu.
Kliknte na fotografii a pak ipkami si prohldnete ostatn fotky.

Vce info v lnku V Btei ocenili nejlep sportovce roku 2009.


/Redakce

17.2.2010
Pozvnka
Ivan Mldek a Banjo bandV loskm roce se zaplnil sl Kulturnho domu, kdy nejen enm k jejich beznovmu svtku pijela zahrt a zazpvat kapela Kamelot. Na pdiu poktila sv CD a jako pedkapelu si pozvala Pozdn sbr.
Letos mme pleitost zaposlouchat se do nesmrtelnch hit Ivana Mldka a jeho Banjo bandu. Estrdu dopln host Milan Pitkin a Lenka Plakov.
4. bezna v 19 hodin vystoup v Kulturnm dom ve Velk Btei i tanenice z tanenho oboru Zkladn umleck koly.
/Redakce

17.2.2010
V polovin plesov sezny
Kliknte pro zvten Farn ples byl tetm v leton sezn - v sobotu 13. nora.
Nvtvnky vtal btesk far Bohumil Polek, ples moderovala dvojice Laa Koubek - Lua Kuerov. Velkomezisk kapela F-BOX hrla i letos ke spokojenosti vtiny nvtvnk osvden repertor. Torro apassionado byl nzev pedtanen mldee z jezda u Brna. Pedplnon Valentnsk taneky s pomeranem sklidily velk ohlas, stejn jako poplnon Beseda, kter se zastnila nejen losk chasa, ale vichni, kte si chtli na hody vzpomenout.
V bohat tombole bylo pes 450 cen, hlavn atrakc byl sktr na podiu.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

16.2.2010
Gratulujeme vtzm
Kliknte pro zvtenRedakce Exitu162 ji zn vtze jednotlivch kategori v anket Sportovec msta. Zplava tm 350 sms poslednho hlasovacho dne zamchala poadm.
Vichni nominovan sportovci, treni i sportovn oddly maj se svmi nejblimi (ve spoleenskm obleen) po dobu vyhlaovn ankety voln vstup do slu Kulturnho domu. Na tanenm parketu pro n bude pro tuto pleitost pipraveno posezen.
Slavnostn vyhlen je plnovno na 19 hodinu, pot bude v slu a na tanenm parketu zahjen Sportovn ples.
Dkujeme vem, kte v anket sportovce podpoili.
Kliknte pro zvten
Kliknte pro zvten
/redakce Exitu162

14.2.2010
Sportovec msta - prvn prbn vsledky
Dkujeme vm za zplavu hlas do ankety Sportovec msta.
Na redakn mobil pilo pes 1700 sms, ve kterch bylo tm 2500 hlas. Jet stle mte monost ovlivnit svm hlasem poad. tyicet hodin ped ukonenm hlasovn vznikl nsledujc graf.
Kliknte pro zvten
/redakce Exitu162

12.2.2010
Sportovec - jet ti dny!
Na redakn telefon dosud pilo pes 1400 sms, co je vce ne 2000 jednotlivch hlas.
V jednotlivch kategorich stoj na stupnch vtz (azeno dle hlasovacho kdu):
Mustva: M2-FC mlad ci, M3-Florbal mui, M4-Baseball Orli
Sportovci: S3-Tom Pisark, S4-Petr Klma, S9-Zdeka Ouednkov
Sportovci do 18 let: SJ4-Dana Jirglov, SJ6-Denis Ristic, SJ7-Kristina Sitaov
Treni: T2-Milan Dvok, T7-Jan Konen, T8-Libor vanda
Poet hlas v jednotlivch kategorich:
Hlasovani
Bude rozhodujc prv Vae sms?
/redakce Exitu162

10.2.2010
1 000 sms zprv zamchalo poadm
Kliknte pro zvtenDo ukonen hlasovn v anket Sportovec msta zbv necel tden. Do 15. 2. mte anci podpoit formou sms vaeho favorita a zamchat celkovm poadm.
Prbn vsledky hlasovn (azeno abecedn):
Kategorie mustvo: FC mlad ci, Florbal mui,HC mustvo 3. tdy
Kategorie sportovec do 18 let: Jirglov Daniela, Porazil Roman, Ristic Denis, Sitaov Kristina
Kategorie sportovec: Klma Petr, Peln Tom, Pisark Tom, Ouednkov Zdeka
Kategorie trenr: Dvok Milan, Konen Jan, Marek Michal, vanda Libor
/redakce Exitu162

8.2.2010
Hasii druz
Kliknte pro zvtenDruh btesk ples leton sezny uspodali v sobotu 6. nora hasii.
Organiztoi vybrali opravdu dobe a nvtvnkm nabdli dokonce est pedtanen. Prvn dv byla zleitost aek a absolventek btesk ZU - stejn jako na pedchozm rybskm plese. O dal dv se postaral mladik tanen pr - uvedli jak klasick tance, tak "latinu". Exotiku pinesly orientln tanenice - jednou "klasickou", po druh dokonce s ohnm. Na parketu bylo tentokrt volnji - ti, kte pili pedevm tancovat, si ples uili.
Vce fotografi ve fotogalerii.
/Otto Haso

8.2.2010
Podpote svho sportovce!!
Kliknte pro zvtenU jen tden zbv do ukonen hlasovn v anket Sportovec msta. Do 15. 2. mte anci podpoit formou sms vaeho favorita.
Prbn vsledky hlasovn (azeno abecedn):


Kategorie mustvo: Baseball Orli, FC mlad ci, HC mustvo 3. tdy, Tenis ml. ci
Kategorie sportovec do 18 let: Jirglov Daniela, Porazil Roman, Ristic Denis, Sitaov Kristina
Kategorie sportovec: Karsek Pavel, Peln Tom, Pisark Tom, Pospil Miroslav
Kategorie trenr: Dvok Milan, Konen Jan, Marek Michal, vanda Libor
/redakce Exitu162

6.2.2010
Vstup zdarma!
Vao PatejdlVyhlen ankety Sportovec msta Velk Bte je v letonm roce soust Sportovnho plesu. Vichni nominovan sportovci, treni i sportovn oddly maj se svmi nejblimi (ve spoleenskm obleen) po dobu vyhlaovn ankety voln vstup do slu. Na tanenm parketu pro n bude pro tuto pleitost pipraveno posezen.
Slavnostn vyhlen je plnovno na 19 hodinu, pot bude v slu a na tanenm parketu zahjen ples.
/redakce Exitu162

5.2.2010
Zasedn zastupitelstva ji v pondl!!!
Zveme vechny, kdo se zajmaj o dn v naem mst na dal zasedn Zastupitelstva msta . 35/10, kter se kon v pondl 8. 2. 2010 v 16 hodin v psl Kulturnho domu.
Velice dleitm, a doufejme i diskutovanm bodem, bude rozpoet msta na rok 2010. Zajmavmi polokami jsou retardr v ulici Na Valech za cca 600.000 K a parkovac automaty na Masarykov nmst za cca 680.000 K.
Podrobn program najdete na webovch strnkch msta.
Pijte se informovat.
/redakce Exitu162

5.2.2010
Smetanovo trio z Brazlie do Velk Btee
Smetanovo trioNa ptm koncertu 13. sezny Bteskho hudebnho plkruhu publikum uvtalo komorn soubor svtov rovn Smetanovo trio.
Tento vjimen koncert se dokal velmi pozitivn recenze ve tvrtek odpoledne na stanici Vltava. Vladimr ech, fundovan brnnsk hudebn kritik, si nenechal ani v tto sezn ujt vystoupen tria, kter se nedvno vrtilo z brazilskho turn a tleskala mu vyprodan koncertn s v nmeckm Wrzburgu. Na programu koncertu byla ti strhujc tria: Schubertovo, Martin a Smetanovo vechna velmi nron. V rozhlasov recenzi Vladimr ech podkoval Smetanovu triu za to, e ho seznmilo s Schubertovm kolosem, kter dokonce i on slyel v Btei poprv.
Klavristka Jitka echov, houslistka Jana Vonkov-Novkov i violoncellista Jan Plenek byli tak navsost spokojeni a rdi si s nmi jet po koncert posedli, pestoe je ekalo jet 300 km dom.
Byl to nezapomenuteln veer. Vce fotografi ve fotogalerii.
/Otto Haso

4.2.2010
SPORTOVEC MSTA - zbv jet 11 dn
Kliknte pro zvtenJet 11 dn maj teni Exitu162 na to, aby svmi hlasy rozhodli o celkovm poad v anket Sportovec msta. Na redakn telefon pilo ji bhem prvnch hlasovacch dn pes 500 sms zprv.
Zatm se dl o nejvy pky tito sportovci, treni a sportovn oddly (azeno abecedn):

Sportovec do 18 let - Daniela Jirglov, Roman Porazil, Denis Ristic, Kristina Sitaov
Sportovec nad 18 let - Pavel Karsek, Petr Klma, Tom Peln, Tom Pisark
Trenr - Milan Dvok, Vclav Kopek, Michal Marek, Libor vanda
Mustvo - FC mlad ci, HC mustvo 3. tdy, Tenis mlad ci

Hlasovn bude ukoneno 15. nora (vetn).
/redakce Exitu162

4.2.2010
Plesov sezna v Btei zahjena!
Kliknte pro zvtenPrvn btesk ples tto sezny organizovali rybi. Jako obvykle plno, osvden hudba - Pikardi, pedtanen ky a absolventek btesk ZU, bohat tombola, smaen kapi. A zejm jako obvykle spokojenost nvtvnk i organihtor.
Vce fotografij ve fotogalerii.
/oTTo Haso

3.2.2010
SPORTOVEC MSTA
Kliknte pro zvtenVyhlen vsledk ankety SPORTOVEC MSTA se v letonm roce stalo soust Sportovnho plesu, kter pipravuje redakce Exitu162 spolen se Sdruenm nezvislch pro msto Velk Bte, Restaurac U Rau , sportovnmi oddly a partnery.
20. nora veer ji budeme znt vsledky ankety i vtze jednotlivch kategori.
Martin Hrdinka s fredaktorkou Exitu162 veer moderuj a opt pivtaj hosty, kte pogratuluj vtzm ankety.
Letos pijal pozvn mistr Evropy z Blehradu Antonn Panenka - pod jeho ztitou se kon cel Sportovn ples, zazpvat vtzm by ml autor znmch hit kapely Eln Vao Patejdl, kter vystoup i na Oldies diskotce.
ast pislbili i dvacetinsobn misti svta v kolov, brati Pospilov, jejich hvzda u njakou dobu zdob Btesk chodnk slvy.
I letos se pipravuje podkovn za celoivotn sportovn pnos.
Oproti pedchozm rokm dolo ke zmnm v kategorich ankety. Letos se bude vyhlaovat:
- sportovec do 18 let
- sportovec nad 18 let
- trenr
- mustvo
Vyhlenm vsledk ankety vak teprve Sportovn ples zan. Na sle bude hrt Mal orchestr Karla Vlacha a v hornm pate cimblka Grejcar. Vystoup Petr Bende se svm trumpetistou Karlem Novkem. Na pdiu by se mli v prbhu veera objevit Roman Vojtek a rka Markov.
Kad z nvtvnk zsk CD jednoho z hudebnch host plesu a bude mt pleitost nechat si od nj napsat bhem autogramidy vnovn.
Na stolech bude pipravena lhev vna a chuovky se slanm peivem.
Zkusit tst v tombole mete zakoupenm lstku pmo v sle nebo u vchodu. Vechny ceny budou po celou dobu plesu vystaveny u vstupu do psl a jejich vydvn je naplnovno od 23 do 01 hodin.

Po plnoci zahj Martin Hrdinka Oldies diskotku. Pokud jste za posledn roky nkterou z jeho diskotk v Btei navtvili, vte, e se mte na co tit.
/Marcela Doubkov

2.2.2010
Ledov krsa?
RampouchyNa stechch le jet dost snhu, kter v teplejch dnech slunko rozpout. Okapy jsou potom ozdobeny nevdanmi rampouchovmi kreacemi. Jejich krsu vak brzo pestanete obdivovat, kdy se podvte zblzka na trpc navlhl omtky a okapy, nebo kdy se vm poda bt v mst dopadu ulomenho rampouchu.
I kdy zrovna v ppad bteskho Kulturnho domu nejsou rampouchov kreace nim mimodnm - ped nkolika lety jsem je fotil tak.

Vce fotografi ve fotogalerii.
/Otto Haso

2.2.2010
SPORTOVEC MSTA 2009
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
Anketa o nejlepho sportovce, mustvo a trenra Velk Btee.
Zapojte se do hlasovn...
/Ji Rau

1.2.2010
Prochzky zimn Bte
Velk Bte v zimKdy je snh jet ist

Vce fotografi ve fotogalerii.

 

/Otto Haso

29.1.2010
Zdolali Snku
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
Na zimn trochu netradin - cyklistick vlet na Snku se v lednu vydali Roman Smejkal (Velk Bte) a Zdenk Podeva (Kuim). V sedm rno vyjeli ze pindlerovy boudy, za era a s baterkou. Vrtili se o pl tvrt odpoledne.
Cel rozhovor si mete pest v norovm Exitu162.
/Marcela Doubkov

28.1.2010
Por stechy ve Velk Btei
Kliknte pro vce informacVe stedu 27. ledna ve 23.01 byl na Krajsk operan a informan stedisko Hasiskho zchrannho sboru kraje Vysoina ohlen por stechy rodinnho domu na ulici Pod Spravedlnost ve Velk Btei.
Na msto udlosti okamit vyjely tyi jednotky profesionlnch a dobrovolnch hasi. "Pi przkumu msta udlosti bylo zjitno, e zde dolo k poru sten krytiny vedle komnovho tlesa. Na likvidaci poru byl nasazen jeden vodn proud. Hasim se velmi rychle podailo dostat plameny pod kontrolu a ve 23:13 hod byl por lokalizovn. Jednotky dle provedly rozebrn sten konstrukce. Likvidace poru probhla po druh hodin rann," popsala Petra Musilov, tiskov mluv krajskch hasi.
Pi poru ani samotnm zsahu nebyl nikdo zrann. Plameny napchaly kodu v pedbn vi 100 000 K. Hasii svm zsahem uchrnili hodnoty ve vi 2 000 000 K. Pinou poru byla zvada na komnovm tlese.
"Na mst udlosti zasahovaly jednotky profesionlnch hasi ze stanic Velk Bte a Nm욝 nad Oslavou spolen s jednotkami sbor dobrovolnch hasi z Velk Btee a Osov Bitky," uzavela Musilov.
Zdroj: www.vysocina-news.cz
/Ji Rau

27.1.2010
Pi stetu zahynul senior za volantem favoritu
favoritSmrt idie osobnho automobilu skonila dopravn nehoda, ke kter dolo v ter po estnct hodin mezi Velkou Bte na rsku a Jinoovem na Tebsku.
tyiasedmdestilet ofr osobnho automobilu koda Favorit tam jel po silnici II/399 smrem od Jinoova k Velk Btei. V prudk zatce vak dostal smyk a pejel do protismru, kde se eln stetl s protijedoucm vozidlem Land Rover, kter dil tyiaticetilet idi, popsala kolizi rsk policejn mluv Petra mdov.
Senior, jen sedl za volantem favoritu, byl po stetu ihned laicky resuscitovn. V oivovn pak pokraovala posdka zchran z Nmst nad Oslavou, je vzpt dorazila. Mu ale pi nehod utrpl zrann, kter byla nesluiteln se ivotem, a na mst jim podlehl, uvedl Miroslav Havlk, prim jihlavsk Zdravotnick zchrann sluby kraje Vysoina.
Zrann byl tak jeden ze spolujezdc z druhho auta, kter byl se svm stedn tkm porannm pevezen do tebsk nemocnice. Na vozu Land Rover vznikla pi kolizi koda ve vi 30 tisc korun, na kodovce pak koda ptitiscov.
Zdroj: www.denik.cz
/Ji Rau

25.1.2010
Videoprezentace Karla Dvoka
Podvejte se na videoprezentaci Karla Dvoka o tom, jak vypad jejich indick kola s interntem, co tam s enou Marukou dlaj a pro zahjili sbrku. Vce se dotete v titnm Exitu.


/Ladislav Koubek

21.1.2010
Velk Bte: Z bytu si lapka odnesl vci za 30 tisc korun
Ve velkobtesk ulici Vlkovsk ve stedu dil doposud neznm zlodj. Ten nejprve pekonal vstupn dvee do bytovho domu a nsledn vnikl tak do jednoho z byt. Po jeho prohledn si nezvan host nakonec odnesl vci, jejich hodnota byla vyslena na zhruba ticet tisc korun.
Zdroj: www.denik.cz
/Ji Rau

21.1.2010
Velk Bte: V restauraci odcizil alkohol a cigarety
Alkohol a cigarety si odnesl neznm zlodj, jen se v dob od 19. do 20. ledna vloupal do restauranho zazen ve Velk Btei. Lapka se dostal do objektu po pekonn okna vedoucho na toaletu, pot vnitn prostory objektu prohledal. koda, kterou svm jednnm zpsobil, in zhruba pt tisc korun.
Zdroj: www.denik.cz
/Ji Rau

19.1.2010
HHK VM B si v derby s Bte B rozdlili body
Kliknte pro vce informacUtkn zaalo ve svinm tempu a ance se rodily na obou stranch. Veden se ujali host, ale tm se jejich et v prvn tetin uzavel a krom t tyek se u do branky netrefili. Domc po dvou minutch vyrovnali a v rychlm sledu pidali dal dva gly.
Vce informac a fotogalerie na www.NovinyVM.cz
/Ji Rau

19.1.2010
Velk Mezi: Club nebude pronajmn prodejcm
Kliknte pro vce informacVelkomezit radn nesouhlasili s nvrhem, aby prostory Jupiter clubu byly pronajmny k elm prodejnch akc. Zazen je primrn ureno k nemu jinmu. Navc finann efekt by pro ns nebyl zase tak zajmav, komentoval rozhodnut starosta Frantiek Brad. Dvodem byla tak vzpomnka na to, jak prostory v Jupiter clubu po podobnch akcch zhruba ped deseti lety vypadaly.
Zdroj: www.denik.cz
/Ji Rau

18.1.2010
Zatkn na mstskm ad ve Velkm Mezi
Kliknte pro vce informacVe Velkm Mezi mohli studenti zskat idik snadno, zato dr. Dva uitele autokoly a jednoho ednka mstskho adu ve Velkm Mezi zatkla policie. Mli brt platky, za kter studentm vydvali idisk prkazy. Podvodnm zpsobem tak udlili idisk prkaz podle policie asi stovce lid.
Vce informac na www.NovinyVM.cz
/redakce

17.1.2010
HC Velk Bte - Boskovice 5:7
HC Spartak Velk Bte

Zdroj: www.hcvelkabites.cz


/Ji Rau

15.1.2010
Bteci byli ke Tem krlm rekordn td
ilustran foto - internet.Bhem Tkrlov sbrky Bteci vybrali pes 114 000 K a dal prostedky se vybraly v okolnch obcch. Dkujeme vem lidem, kte pispli. Oblastn charita r nad Szavou.
Pehled sbrek od roku 2003-2010 (PDF)
Detail Tkrlov sbrky 2010 (PDF)
/Ladislav Koubek

14.1.2010
Nov dopravce na lince Velk Bte - Brno
ilustran foto - DENIKOd ledna 2010 zaal jezdit na lince Velk Bte - Brno nov dopravce. Bohuel bez veernch spoj, kterch vyuvala nemal st Btek pracujcch v Brn. Je zarejc, e msto na tyto obany nemysl a po dohod s dopravcem nezajistilo alespo jeden veern spoj.
/redakce

8.1.2010
INVESTICE Z POHLEDU OBANA
"To se nm to investuje, kdy nm lid pjuj."
Kliknte pro zvten
Pokad se rozlm, kdy slym z st naich politik, e stt (potamo region, obec) je patn hospod a z tohoto dvodu se mus zbavit vtiny svho majetku a privatizovat vtinu slueb. J mm jin nzor: stt nen dn hospod.
patnm hospodem me bt jen ten, ktermu jsme my, volii, svili sprvu tohoto sttu (regionu, obce). Proto, pokud nkdo z tchto politik hovo o tom, e stt je patnm hospodem, ml by na vechny veejn funkce rezignovat, protoe sm o sob k, e je patnm hospodem.
Zobrazit / skrt vce informac »
A chceme, nebo ne, kad z ns je investor. Dvodem tohoto konstatovn je ten fakt, e platme dan. Tud jak stt, tak obec investuj nae penze, a proto, e stt d volen zstupci (to sam plat o samosprv obc), jejich prostednictvm jsou nae penze spravovny a st z nich je investovna. V tomto lnku se nechci zabvat problematikou elnch, nebo neelnch investic, ani problematikou pedraovn ady investinch akc. Chci se zabvat problematikou ochrany naich investic.
Za poslednch pr let se zlepilo prosted, ve kterm oban Velk Btee ij. Opravily se stovky metr chodnk, probhla nron rekonstrukce inenrskch st, stovky metr mstskch komunikac dostalo nov povrch, investovalo se do oprav a modernizace kol, informanho a dopravnho znaen a podobn. Vtina tchto investic byla financovna z naich penz (penz daovch poplatnk), st byla financovna z fond EU (co jsou opt vtinou nae penze, protoe pispvme do fond EU).
O co mn tedy jde? Jde o jednoduchou vahu. Kad dobr investor, pokud se rozhodne investovat sv penze, se mimo jin zajm o to, jak jsou jeho investice chrnny. Jde mu tedy o to, aby jeho investice nebyla zmaena. Aby penze, kter vkld do njakho projektu, nebyly vyhozeny z okna na ulici. Obdobn uvauje vtina oban, pokud se rozhodne pro njakou soukromou investici (rekonstrukce bytu, domu, nkup nemovitosti atd.). Ten, kdo investuje do postaven rodinnho domu, zvauje mnoho okolnost: lokalita vstavby mus zachovat uritou mru soukrom a klidu pro rodinu, mus bt dostupn infrastruktura, nesm bt enormn zaten provozem na pozemnch komunikacch a podobn. Zrove mus mt uritou jistotu, e mu jeho majetek nebude nien a u pmo (rznmi vandaly, opilci a podobn), nebo nepmo (napklad vstavbou prmyslovch, dopravnch a dalch staveb, kter naruuj zkladn dvody, pro oban investoval do stavby svho domu). Takovch pklad bychom mohli najt velk mnostv. To znamen, e oban minimln pedpokld existenci uritch pravidel pro ochranu sv investice (mnohdy i celoivotnch spor) a dodrovn tchto pravidel.
Dobr hospod, kter investuje penze z naich dan, by ml uvaovat obdobnm zpsobem. To znamen, e po prvotn vaze o tom, kam a s jakm clem chci investovat penze oban, by mla nsledovat tak vaha o tom, jak tuto investici zabezpeit, aby nedolo k jejmu znehodnocen (znehodnocovn). No a zde jsem u podstaty m vahy. Podvejme se jen na nkter pklady:
Pklad prvn: Msto investovalo nemlo prostedk z naich dan do opravy chodnk. V ten okamik se tyto chodnky staly vhodnm mstem pro parkovn osobnch vozidel nkterch idi. Nejen e brn naplnn pvodn funkce tto investice (bezpenost pohybu chodc), ale podvejte se na tyto chodnky, zejmna po deti. Jsou zde evidentn prohlubn, kde se dr voda a postupn se dostvme ke stavu, kter zde byl ped realizac tto investice.
Pklad druh: Na funknost informanho systmu msta me bt mnoho rozdlnch nzor. Pesto se snad shodneme na tom, e oznaen ulic, zazen, historickch staveb, dleitch organizac a podobn sehrv svoji pozitivn lohu. To sam se tk dopravnho znaen. Tento informan systm je dleit nejen z hlediska oban msta, ale pedevm z hlediska nvtvnk Velk Btee. Cel tento systm je znan nkladn. Vdy jen cena jedn dopravn znaky jde do tisc korun. Kolik z naich penz jde na dotovn vandal kte tato zazen ni?
Pklad tet: Kad msto si zakld na sv historii. Zde se vtinou rod pocit hrdosti a sounleitosti obyvatel, jejich rodiny zde po cel generace ij, ale tak tch, kte se sem v dobr ve nasthovali, chtj zde zapustit sv koeny a podlet se na jeho rozvoji. Tady by mla nastupovat cta a pokora k prci a ivotu naich pedk. Sem by tak mly proudit investice, kter zachovaj to dobr a pozitivn, co zde bylo vykonno. Jak je ochrana tchto investic, kter by se mly podlet na vchov nov generace obyvatel Velk Btee? Jist jednou z vznamnch pamtek msta je opevnn kostel. Msto investuje nemal prostedky na rekonstrukci hradeb. Z jedn strany kostela je rekonstruuje, z druh strany kostela se podl na jejich devastaci (smrem k nov postavenmu dtskmu hiti). Obdobn meme hovoit i o kadoronch opravch historickch mstskch kaen.

Obdobnch pklad bychom nali znan mnostv a vtina obyvatel msta by mohla poskytnout sv jak pozitivn, tak i negativn zkuenosti. V tomto lnku ale nejde o to, abychom vyslili vechny nae zkuenosti a poznatky. Jde o to, abychom se zamysleli nad tm, jak jsou nae penze chrnny. Z informac z radnice se dozvdme, kolik bylo proinvestovno na ten, nebo onen projekt. J kladu otzku: Kolik penz je reinvestovno do odstraovn napchanch kod na majetku msta? Jak preventivn opaten byla pijata? Jak je jejich innost? Podobnch otzek bychom mohli pokldat znan mnostv. Dokme se vak vbec njak odpovdi? To je toti ta zkladn otzka. Mj nzor je jednoznan. Pokud se to tk penz ns, daovch poplatnk, odpov na tyto otzky bychom mli dostat. V opanm ppad meme parafrzovat feldkurta Katze: To se nm to investuje, kdy nm lid pjuj.
/Ing. Ladislav Petr

6.1.2010
Nov autobusov spoje Velk Bte - Brno a zpt
Kliknte pro zvten
/redakce

4.1.2010
V. MEZI V. BTE 2:2
Kliknte pro vce informac Vce informac o utkn vetn fotogalerie naleznete na www.NovinyVM.cz
/redakce

28.12.2009
Pozvnky
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
/redakce

16.12.2009
ampionka ze Zlesn Zhoe
Kliknte pro zvtenTituly ampion a mistr republiky v jednotlivch westernovch disciplnch byly rozdlovny 28. listopadu v Horce nad Moravou na galaveeru, kter byl uspodn na poest 20. vro existence Western riding clubu R.
ampionem se stv ten zvodnk, kter zsk nejvy poet bod za celou sezonu.
Veronika kov ze Zlesn Zhoe s konm Jackie tento titul zskala v jedn z nejuznvanjch discipln - reiningu. Se svoj klisnou Jacki, plemene esk sportovn pony, sbrala cenn body v konkurenci kon americkch plemen a jako historicky prvn jezdkyn za ampiona zskala korunku ze stbra.
Na galaveeru se tak dodaten pedvaly ampionsk tituly z loskho roku. Veronika si odnesla dv stbrn pasky. Prvn za disciplnu trail mlde a druhou zskala za trail open , s jej druhou ponikou Jessi.
Obdrela i diplomy za mistra republiky za minul rok v trailu mlde s Jessi a za mistra republiky 2009 v discipln showmanship at halter s paint horse klisnou Pepyiebajet, v majetku jej sestry Petry kov, kter ji po celou dobu zvod byla velkou oporou.
Petra si odnesla diplom za titul mistra republiky z loskho roku s klisnou Pepyiebajet tak v discipln showmanship at halter.
Obma sestrm gratulujeme a pejeme mnoho dalch spch.
/Marcela Doubkov

14.12.2009
Do Velk Btee m dal autobusov dopravce
ilustran foto - DENIKObyvatel Velk Btee a jeho okol budou moci od novho roku vyut novho autobusovho dopravce na lince Brno - Velk Bte. Jedn se o nhradu za autobusovou dopravu firmy Student Agency.
Nov linky zanou jezdit od druhho ledna 2010, uvedl starosta Miroslav Ba s tm, e jakmile bude mt mstsk ad k dispozici nov jzdn d, zveejn ho na edn desce, webovch strnkch msta i prostednictvm informanho centra a klubu kultury.
Zdroj: zdarsky.denik.cz
/redakce

6.12.2009
Opilec tloukl na dvee njemnk
ilustran foto - DENIKNa zklad stnosti vyjdli policist v nonch hodinch do bytovho domu ve velkobtesk ulici U Stadionu.
Tam mlo podle njemnk dochzet k ruen nonho klidu. Po pjezdu na msto se na chodb domu nachzel dvaadvacetilet mu, kter jevil znmky siln podnapilosti. V dob pjezdu hldky se choval velmi hlun a tloukl na nkolikero dve v dom, informovala rsk policejn mluv Jana Martincov.

Pot, co byl mladk policisty vyzvn ke klidu, nereagoval, proto byl kvli sv podnapilosti eskortovn na zchytku do Jihlavy. Tam byla rovn provedena dechov zkouka, pi kter bylo mladmu mui nameno 2,01 promile alkoholu, dodala mluv.
Zdroj: zdarsky.denik.cz
/redakce

3.12.2009
POZVNKA: SOBOTN BTESK TRH
SOBOTN TRHY

Vce informac naleznete na plaktu.
/Ji Rau

26.11.2009
Program zasedn Zastupitelstva msta Velk Bte . 34/09
V Kulturnm dom ve Velk Btei, v pondl, 30. 11. 2009 v 16 hodin.
Program:
 1. Zahjen
 2. Schvlen ovovatel zpisu
 3. Schvlen programu jednn
 4. Rozpotov opaten . 9/09, pjmy a financovn, vdaje k 31. 10. 2010
 5. Rozpotov provizorium msta Velk Bte na rok 2010
 6. Rozpotov vhled msta Velk Bte na rok 2011 a 2012
 7. Prodej pozemku parc. . 2975/22 k.. Velk Bte pro budouc vstavbu RD
 8. Revokace usnesen . 28/09 ze dne 25.5.09 bod . 5
 9. Revokace usnesen . 29/09 ze dne 15.6.09 bod . 8
 10. Revokace usnesen . 30/09 ze dne 3.8.09 bod . 13
 11. Nvrh zstavnho prva k bytov jednotce 209/1
 12. Obecn zvazn vyhlka msta Velk Bte . 2/2009
 13. Obecn zvazn vyhlka msta Velk Bte . 3/2009
 14. Obecn zvazn vyhlka msta Velk Bte . 4/2009
 15. Termny jednn RM a ZM na leden a erven roku 2010
 16. Zpis . 9/2009 z jednn finannho vboru
 17. Diskuze
 18. Zvr
/Hana Pcklov

12.11.2009
Sjezdovky
Fajtv kopec Novinky:
Jimramov zmizela ikm mez v horn sti sjezdovky, dolo k rozen prostoru pro dojezd, 4. snn dlo
Fajtv kopec pi zahjen sezny se chyst slavnostn oteven snowparku pro snowboardisty


 

Nadm. vka

Dlka sjezdovky

kontakt

www

Ski arel Svratka

742

400

774 662 717 vlek
603 574 442 obsluha

www.skiareal-svratka.cz

Ski arel Dalen

645

500 - 600

602 757 228
603 487 566
566 573 121

www.skidalecin.cz

Ski arel Karasn

707

450

605 259 392

www.karasin.cz

Lyask vlek SK Vn

550

283

720 516 223

www.vlek-vezna.cz

Ski arel Fajtv kopec

550

330

566 523 457
724 425 848

www.skivm.cz

Ski arel Jimramov

650

500 - 600

777 177 719
776 265 362

www.skijimramov.cz

Lyask vlek Sedlit

560

410

603 791 864
566 562 256

 

Lyask vlek Vcov

650

270

723 836 084
605 256 773
566 562 831

 

Harusv kopec
Ski snowpark
lanov drha

734

550

776 777 999

www.skisnowpark.cz

Snowtubingov arel BVV Zub

670

400

721 770 663
566 615 578

www.fairtravel.cz

Lyask vlek Zbraslav u Brna

503

275 - 306

Memobox
960 960 500 746

www.lyzovani-zbraslav.cz

/redakce

12.11.2009
Mari ve tech
Kliknte pro zvten Turnaj o pebornka v marii ve tech kraje Vysoina a Brnnska (2009 - 2010).
Po odehrn deseti turnaj bude vyhleno pt nejlepch  hr, kte obdr hodnotn vcn ceny. Do celkovho  umstn se zapotv devt nejlepch vsledk z deseti  turnaj. Bude se bodovat umstn od prvnho do tyictho msta, a to zpsobem: prvn msto 40 bod a tyict msto 1 bod. Kad turnaj bude dotovn hodnotnmi cenami pro prvnch patnct hr a pohry s pamtnm ttkem pro prvn ti hre. Prezentace v turnajch bude probhat od 8.30 hodin.  Zahjen turnaj bude od 9 hodin. Startovn bude 200 K.

1) 7. 11. 2009 Zbraslav - Kulturn dm, Myn Jaroslav, tel.: 603 934 988
2) 21. 11. 2009 Bezdkov - Kulturn dm, Kopek Petr, tel.: 603 553 005
3) 5. 12. 2009 Velk Mezi - Hasisk zbrojnice, Dvok  Josef, tel.: 608 904 909
4) 19. 12. 2009 Oechov - Kulturn dm, Dolnk Pavel, tel.: 608 438 316
5) 2. 1. 2010 any - Kulturn dm, Rousek Ji, tel.: 731 109 157
6) 16. 1. 2010 Tasov - Kulturn dm, hal Zdenk, tel.: 732 189 695
7) 30. 1. 2010 Doln Louky - sokolovna, Sedlek Ji, tel.: 777 557 076
8) 13. 2. 2010 Holub Zho - hospoda, Pospil Josef, tel.: 608 929 075
9) 27. 2. 2010 Rudkov - hospoda, Dobrovoln Jaromr, tel.: 732 281 077
10) 13. 3. 2010 Kov - Kulturn dm, Janta Rostislav, tel.: 608 010 008

Vce informac najdete na: www.kyslinger.cz/marias.html
Zdroj: zdarsky.denik.cz
/redakce

9.11.2009
OK͊KY V. BTE 2:3
FC Spartak Velk Bte

Vce informac a dal vsledky na zdarsky.denik.cz/Ji Rau

9.11.2009
Krom - HC Velk Bte 2:4
HC Spartak Velk Bte

Zdroj: www.hcvelkabites.cz


/Ji Rau

3.11.2009
ST. ͊E - V. BTE 1:0
FC Spartak Velk Bte

Vce informac a dal vsledky na zdarsky.denik.cz/Ji Rau

1.11.2009
BTE JE ZEJM NEJBOHAT
Kliknte pro zvten

Starosta Velk Btee jezd v nejdram voze ze vech starost na vysoin./Ji Rau

Zabrazit star zprvy
Zprvy 1.11. - 31.3.2010
Zprvy 1.6. - 31.10.2009
Zprvy 1.3. - 31.5.2009
Zprvy 1.1. - 28.2.2009
Zprvy 1.10. - 30.12.2008
Zprvy 2.7. - 30.9.2008

 
     
19.5.2010 - Bowling Biograf
Mu se zlatou zbran


30.4. Vyel NOV EXIT162
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z VM.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz