informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE
 
12.9.2010
Hodov� ned�le
Hodov nedlePo�as� se neoby�ejn� vyda�ilo, n�v�t�vnost� pat�ily leto�n� hody k t�m nejlep��m.
Hod�m p�ipila ze st�rkovsk�ho demi��nu p�edsedkyn� Poslaneck� sn�movny Parlamentu �R Miroslava N�mcov� i starosta Miroslav B��a.
V roli p�sa�e se p�edstavil redaktor na�eho �asopisu La�a Koubek.

Jak to v�e vypadalo se m��ete pod�vat ve fotogalerii.
/Otto Haso�

11.9.2010
Hodov� sobota
Hodov sobotaOdpoledne Festival na Podhor�cku, ve�er potom Hody v pln�m proudu. Asi nejnav�t�ven�j�� byla diskot�ka Martina Hrdinky v kulturn�m dom�. Tane�n�ci mohli zavzpom�nat p�i �iv�ch vystoupen�ch na hity sv�ch rodi�� - ABBA a Boney M. Po p�lnoci vystoupila Helena Ze�ov�.

Jak to v�e vypadalo se m��ete pod�vat ve fotogalerii.
/Otto Haso�

10.9.2010
Hodov� p�tek
Hodov ptekN�v�t�vn�ci Hod� si na�li kapelu dle chuti. "Na P�tce" hr�l Tata-band, n�m�st� dun�lo rockovou noc�, v kulturn�m dom� Renovace a "U Kl�my" Prorock.

Jak to v�e vypadalo se m��ete pod�vat ve fotogalerii.
/Otto Haso�

9.9.2010
Patn�ct� hv�zda pok�t�na
Joka muka m hvzduZa p�sni�ky k�t�n� Moravou a jej�m v�nem z�skal ve st�edu 8. z��� po 17 hodin� hv�zdu Jo�ka �muka� p�ed Restaurac� U Rau��. K�est uvedl moder�tor Alexander Hemala a mezi hosty na p�diu se objevili Marek Brodsk�, fotograf Petr Na�ic i rocker Jaroslav Albert Kronek.
Pop��t p�ijela i Jitka �van�arov� a sabr� provedla Klaudie Tretinov� mistryn� Slovenska.
U p��le�itosti Tradi�n�ch b�te�sk�ch hod� Jo�ka �muka� na n�m�st� vystoupil se svoj� cimb�lovou muzikou a pok�til CD houslov� muziky B�te�an.
P�esto�e st�ede�n� po�at� akci pod �ir�m nebem nep��lo, k�est se vyda�il a lidov� t�ny B�te��ky hodov� naladily.
V�ce ve fotogalerii.
(V prostor�ch restaurace vystavuje Marek Brodsk� svoje obrazy a fotografie Petra Na�ice zachycuj�c� Vlastimila Brodsk�ho jsou ke shl�dnut� v sal�nku. V�echna d�la jsou prodejn�.)
/Marcela Doubkov�

6.9.2010
Hudebn� �koli�ka Yamaha buduje vztah k hudb�
YAMAHAB�te�a�ka Petra Fialov� by r�da v na�em m�st� otev�ela pobo�ku �koli�ky Yamaha. Po povinn�ch �kolen�ch u� zb�v� jen do�e�en� vyhovuj�c�ch prostor a m��e za��t. Kr�tce jsem ji vyzpov�dala.
O �em lekce Yamahy je?
Hudebn� �koli�ka Yamaha nab�z� spoustu program� pro v�echny v�kov� kategorie. J� se chci v B�te�i zat�m zam��it na dva z t�chto program�, a to Prvn� kr��ky k hudb� � pro d�ti od 18 m�s�c� do 4 let a Rytmick� kr��ky � pro d�ti od 4 do 6 let. V Prvn�ch kr��c�ch se d�ti budou setk�vat s p�sn�mi i vypr�v�n�m, s hudebn�mi n�stroji, vyzkou��me rytmick� a pohybov� cvi�en�, v�tvarn� a pracovn� �innosti. V Rytmick�ch kr��c�ch se zam���me na vn�m�n� hudby a rozvoj hudebn� p�edstavivosti. D�ti se u�� rytmizaci, intonaci pomoc� solmiza�n�ch slabik, zkou�� vyj�d�it hudbu pohybem. V�e je v�dy p�izp�sobeno v�ku d�t�.
Jak �asto budou lekce prob�hat?
Lekce prob�h� v�dy jednou t�dn� v po�tu 8 � 12 d�t�. V Prvn�ch kr��c�ch v�dy s doprovodem dosp�l�ho, v Rytmick�ch kr��c�ch je mo�n� i bez doprovodu.

V�e o hudebn� �koli�ce Yamaha se do�tete na internetov�ch str�nk�ch www.yamahaskola.eu nebo www.yamahaskola.cz.
Pokud v�s zaj�m� znakov�n�, pod�vejte se na www.znakujicibatole.cz.
Kontakt � Petra Fialov� 777 188 221. V�ce v ��jnov�m vyd�n� Exitu162.
/Marcela Doubkov�

6.9.2010
�v�dsk� skupina EUROPE ve Velk� B�te�i
EUROPE ve Velk Btei V p�te�n�ch ve�ern�ch hodin�ch (3.9.2010) m�la pl�novanou zast�vku v Restauraci u Rau�� hudebn� hardrockov� skupina EUROPE (1979), zn�m� p�edev��m d�ky hitu The Final Cuntdown.
Za svoji existenci vydaly osm studiov�ch a t�i �iv� alba. To posledn� bylo vyd�no v z��� 2009.
/redakce

5.9.2010
K�est hv�zdy Michala Davida v TV
R1 Vysoina
Pod�vejte se jak to p�i k�tu hv�zdy Michala Davida vypadalo.

Zrcadlo va�eho kraje.
/redakce

4.9.2010
POZV�NKA NA HODOVOU DISKOT�KU
FC Spartak Velk Bte
P�ijm�te pozv�n� na HODOVOU DISKOT�KU, kter� se kon� v sobotu 11. z��� 2010 v Kulturn�m dom� ve Velk� B�te�i.


/redakce

1.9.2010
T�esk na serverech - Michal David
Michal DavidPo odvys�l�n� ve VIP zpr�v�ch na TV PRIMA je mo�n� si "hv�zdokladen�" prohl�dnout tak� dnes v Minut�ch Region v 17:40.

30.6.2010
Velk� B�te� je st�le bez bodu
FC Spartak Velk BteV. B�TE� � M. BUD�JOVICE 2:3
Dom�c� za�ali n�porem, ze kter�ho pramenilo brzk� veden�. Po centru do �estn�ctky sice Pokorn� ve vylo�en� �anci selhal, ale dor�ka Pohla u� brankou skon�ila. B�te� mohla veden� pojistit, ale v cest� j� st�la zbrklost nebo skv�l� pr�ce hostuj�c�ho Kloudy.

Ve druh� p�lce m�li p�evahu hr��i Moravsk�ch Bud�jovic a po rohu vyrovnali. N�sledn� za ruku ve v�pn� kopal penaltu J. �pl�chal a a� napodruh� p�ekonal �ulu. Vz�p�t� odpov�d�l ��astn�m g�lem Kop��ek, jeho� centr zapadl ne�ekan� do branky. A to nebylo v�e. V 88. minut� �el Pohl s�m na g�lmana, kter�ho p�ehodil, ale m�� na posledn� chv�li vykopli z br�ny obr�nci. Z n�sledn�ho proti�toku se pak zrodil rozhoduj�c� g�l, o kter� se postaral �ern�. Z�vary p�ed hostuj�c� brankou v nastaven�m �ase u� toti� branku nep�inesly.

Cel� �l�nek v�etn� tabulky na www.denik.cz
/redakce

30.8.2010
Do souhv�zd� na chodn�ku sl�vy p�ibyl Michal David
Michal DavidChodn�k sl�vy ve Velk� B�te�i zdob� ji� �trn�ct� mosazn� hv�zda, na kter� je tentokr�t vyryto jm�no popul�rn�ho �esk�ho zp�v�ka Michala Davida.
Ten se ned�ln�ho k�tu sv� hv�zdy p�ed velkob�te�skou Restaurac� U Rau�� osobn� z��astnil a nabit�mu n�m�st� tak� zazp�val n�kolik sv�ch hit�. Podpo�it jej p�ijeli nap��klad re�is�r a producent Filip Ren�, moder�torka Martina Jandov� nebo zp�v�k Petr Bende.

Svoji hv�zdu ji� m� na chodn�ku sl�vy skupina Maxim Turbulenc, moder�tor Petr Novotn�, hokejista Pavel Kubina, fotbalov� klub Amfora, zp�v�k Karel Gott, ly�a�ka Kate�ina Neumannov�, re�is�r a producent Filip Ren�, ji� zesnul� zp�v�k Waldemar Matu�ka, zp�v�k Miro �birka, dvacetin�sobn� mist�i sv�ta v kolov� � brat�i Jan a Jind�ich Posp�ilovi, zp�va�ka Lucie B�l�, rychlobrusla�ka Martina S�bl�kov� a hokejov� tren�r Ivan Hlinka, kter�mu byla hv�zda ud�lena in memoriam.

Zdroj: www.denik.cz
/redakce

29.8.2010
Hode bod�!
HODE BODNa rycht��sk� be�ce 27. srpna b�te�sk� chasa prok�zala, �e je na Hody p�ipravena. Kv�li nejist�mu po�as� byla akce p�esunuta z p�vodn� pl�novan�ho chovatelsk�ho skl�pku v L�nic�ch do Sokolovny. Rycht��sk�m p�rem budou letos man�el� Burianovi. Za p�lno�n� �eskou besedu rycht�� spokojen� chase pod�koval.
Detaily z Rycht��sk� be�ky ve fotogalerii.
/Otto Haso�

27.8.2010
B�te� hled� borce
Ilustran foto.O HODOV� SOBOT� OD 14.00 BUDOU D�TI SOUT̎IT NA FARN� ZAHRAD�.
V�bec poprv� se do programu hod� zapoj� i farn� zahrada. Na obl�ben� akce, kter� se zde konaj� a kam m��� stovky n�v�t�vn�k�, nav�e premi�ra sout�e B�te� hled� borce.

C�lem je podle po�adatel� oslovit zejm�na d�ti a ml�de� a nab�dnout jim tvo�iv�j�� a sportovn�j�� program, ne� jsou jen koloto�e.
Na celkem sedmi stanovi�t�ch tak budou bojovat d�ti od 5 do 14 let v �ty�ech v�kov�ch kategori�ch. D�le�it� bude jejich s�la, rychlost, post�eh, ale i tvo�ivost.

 Nejlep�� borce odm�n� rycht��

Akce, kterou budou p�ipravovat des�tky dobrovoln�k�, m� z�rove� p�il�kat pozornost d�t� ke sportu a n�sleduj�c� pravideln� �innosti. Jen borec, kter� pravideln� sportuje, toti� svoje um�st�n� m��e p��t� rok obh�jit.

Premi�ra sk�kac�ho hradu.

Na akci bude m�t svou premi�ru i sk�kac� hrad a trampol�na, kter� po�izuje m�stn� Kolpingova rodina. Hrad n�sledn� bude k dispozici i pro dal�� akce a organizace v okol�.
Aby si p��tomn� rodi�e i d�ti mohli u��t akci opravdu v�emi smysly, chyb�t nebude ani hudebn� produkce skupiny Soumrak ze Zbraslavi. Um�leck� kousky jej�ho vedouc�ho Lu�ka Stra��ka mnoz� B�te��ci u� znaj�. P�ipraveno bude tak� grilov�n�, t�bor�k, bohat� ob�erstven�.
Vrcholem programu bude slavnostn� vyhl�en� nejlep��ch b�te�sk�ch borc� (a pochopiteln� i borek), kter�m p�ed� odm�ny rycht�� leto�n�ch hod� Pavel Burian. Akci po��d� m�stn� Kolpingova rodina ve spolupr�ci s KDU-�SL.

Plak�t na akci si m��ete st�hnout zde.

/Ladislav Koubek

20.8.2010
MICHAL DAVID - slavnostn� k�est nov� hv�zdy do B�te�sk�ho chodn�ku sl�vy
Kliknte pro zvten. Kliknte pro zvten.
Moderuje Jan �ensk�. Pivo limo ZDARMA!/redakce

19.8.2010
B�te��t� c�nov� voj��ci m��� i do zahrani��
Ilustran foto.Velk� B�te� � Firma zab�vaj�c� se ru�n� v�robou c�nov�ch suven�r� man�el� Ji��ho a Marcely Gr�grov�ch z Velk� B�te�e byla zalo�ena v roce 1992. Podle Ji��ho Gr�gra v�echno za�alo, kdy� se jim p�ed dvaceti lety v Ben�tk�ch velice zal�bily c�nov� �achy, jen�e pro n� byly finan�n� nedostupn�.
Podobn� pak sice sehnali v Bratislav�, ale nebyly u� tak p�kn�. To byl podle Ji��ho Gr�gra patrn� prvn� impulz, aby se n�co takov�ho pokusili vyrobit.

Cel� �l�nek na www.denik.cz
/redakce

28.7.2010
Velk� B�te�: V�z se rozjel a vrazil do sloupu
Ilustran foto.Na�t�st� jenom dvacetitis�cov� �koda vznikla p�i pond�ln� nehod�, ke kter� do�lo u �erpac� stanice ve velkob�te�sk� ulici Kapit�na Jaro�e.
Zhruba dv� hodiny p�ed p�lnoc� tam v m�rn�m stoup�n� odstavil sv�j n�kladn� automobil �ty�iadvacetilet� �of�r.
Od auta v�ak ode�el, ani� by je n�jak zabezpe�il. V�z zna�ky Mercedes Benz Atego se posl�ze samovoln� rozjel. N�sledn� automobil narazil zadn� ��st� do sloupu osv�tlen� �erpac� stanice.

�P�i n�razu do�lo k ohnut� sloupu a nara�en� do dvou kovov�ch reg�l� s pr�zdn�mi lahvemi na plyn propan-butan. Ty byly p�evr�eny,� popsala ud�lost ���rsk� policejn� mluv�� Jana Martincov�. P�i karambolu nebyl nikdo zran�n.

Zdroj: www.denik.cz
/redakce

19.7.2010
Videosekvence z filmu FAUN�V LABYRINT
Film byl prom�t�n ��k�m 6. t��d Z� Velk� B�te�.
/NOVINKY.162

21.6.2010
Velk� B�te� zakon�ila sez�nu v�t�zstv�m
FC Spartak Velk BteJAROM��ICE � V. B�TE� 3:4
Host� m�li od �vodu m�rnou p�evahu. Ov�em do veden� se dostali ve 33. minut� z�sluhou Posp�chala dom�c�. B�te� odpov�d�la Ond�ejem Loupem o dv� minuty pozd�ji. Prvn�ch dvacet minut ve druh�m polo�ase, kdy se strhla g�lov� p�est�elka, m�ly v�ce ze hry pro zm�nu Jarom��ice. Jenom�e hosty poprv� poslal do veden� v 53. minut� Dvo��k. V 65. minut� sv�m druh�m p�esn�m z�sahem vyrovnal Posp�chal. Pot� p�evzali iniciativu host�, kdy je znovu poslal do veden� v 68. minut� Buchta. Za dom�c� v t�e minut� srovnal krok Dus�k. Rozhodnut� p�inesla 77. minuta, ve kter� b�te�sk� Dvo��k sv�m druh�m g�lem strhl v�t�zstv� na stranu sv�ho celku.

Cel� �l�nek v�etn� tabulky na www.denik.cz
/redakce

14.6.2010
Velk� B�te� se lou�ila s fanou�ky v�hrou
Kliknte pro zvtenV�hrou se rozlou�ili s dom�c�mi fanou�ky pro tento ro�n�k hr��i Velk� B�te�e. V pr�m�rn�m utk�n� dok�zali v sam�m z�v�ru odpov�d�t na vyrovn�vac� g�l host� a vzhledem k vy��� aktivit� ve druh�m polo�ase zaslou�en� zv�t�zili.
V �vodu duelu m�li m�� na kopa�k�ch �ast�ji host�, ale jejich optick� p�evaha byla hodn� jalov�. Prvn� vzru�en� tak poklidn� duel nab�dl div�k�m a� po �tvrt hodin� hry. To nejprve z hranice pokutov�ho �zem� tvrd� p�lil Ivan��k, ale m��il nad soupe�ovu branku. O chv�li pozd�ji se ve velk�m v�pn� dostal k m��i Dvo��k, ale Neuman v�te�n� povyb�hl a jeho st�elu srazil na roh...

Cel� �l�nek v�etn� tabulky na www.denik.cz
/redakce

10.6.2010
Velk� B�te� doma podlehla Havl��kovu Brodu
FC Spartak Velk Bte
MU�I A: Velk� B�te� � Havl��k�v Brod 0:3

V�ce informac� na www.denik.cz

/Ji�� Rau�

5.6.2010
MISS PRINCESS ve Velk� B�te�i
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvtenPanu Ji��mu Rau�ovi k narozenin�m p�ijeli pop��t mimo jin� i MISS PRINCESS OF THE WORLD ve slo�en� Miss Alice Koc�kov�, I. Vicemiss Lenka Hovorkov�, II. Vicemiss Eli�ka Ba�ov�, Miss foto Tereza Jinochov� a Miss sympatie Gabriela Bendov�.
 
/Tom� Jel�nek

2.6.2010
Karel Gott ve Velk� B�te�i
Kliknte pro zvtenDen p�ed poh�bem na�eho drah�ho Petra Muka zavzpom�nal na n�j v Restauraci U Rau�� pan Karel Gott, kter� se tak� z��astn� rozlou�en� se zesnul�m ve �tvrtek 3. 6. 2010 v divadle Brodway.
 
/Ji�� Rau�

29.5.2010
V�sledky voleb 2010
V�sledky hlasov�n� - Velk� B�te�.
Okrsky Voli�i
v seznamu
Vydan�
ob�lky
Volebn�
��ast v %
Odevzdan�
ob�lky
Platn�
hlasy
% platn�ch
hlas�
celkem zpr. v %
9 9 100,00 3�959 2�666 67,34 2�666 2�660 99,77

Strana Platn� hlasy P�edn.
hlasy
��slo n�zev celkem v %
1 OB�AN�.CZ 8 0,30 X
4 V�ci ve�ejn� 229 8,60 X
5 Konzervativn� strana 2 0,07 X
6 Komunistick� str.�ech a Moravy 364 13,68 X
9 �esk� str.soci�ln� demokrat. 596 22,40 X
13 Strana Pr�v Ob�an� ZEMANOVCI 147 5,52 X
14 STOP 2 0,07 X
15 TOP 09 319 11,99 X
Strana Platn� hlasy P�edn.
hlasy
��slo n�zev celkem v %
17 K�es�.demokr.unie-�s.str.lid. 383 14,39 X
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 16 0,60 X
20 Strana zelen�ch 39 1,46 X
21 Suverenita-blok J.Bobo��kov� 55 2,06 X
23 �esk� pir�tsk� strana 21 0,78 X
24 D�lnic.str.soci�ln� spravedl. 16 0,60 X
25 Strana svobodn�ch ob�an� 21 0,78 X
26 Ob�ansk� demokratick� strana 442 16,61 X

Zdroj: www.volby.cz

28.5.2010
NIGHTWORK ve Velk�m Mezi���� - SOUT̎ O VSTUPENKY!!!
NIGHTWORK - kliknte pro zvtenPopul�rn� kapela Nightwork, ve kter� u�inkuj� zn�m� herci jako jsou Vojta Dyk, Jakub Pracha� nebo Honza Maxi�n, zahraje u p��le�itosti velkomezi���sk� pouti v p�tek 18.6.2010 ve Velkomezi���sk�m Jupiter clubu.
Posledn�m po�inem skupiny byla hudba k filmu �eny v poku�en� a singl Slunce v Du�i m��ete sly�et nyn� v r�di�ch. Do podv�dom� �irok�ho publika se kapela dostala p�ed�l�vkou V�elky M�ji a singlem Glob�ln� oteplov�n�.

Na koncert t�to velmi origin�ln� kapely si m��ete zakoupit vstupenky za 180K� v p�edprodeji a za 220K� na m�st�. Chcete-li vyhr�t vstupenky, zapojte se do sout�e!

P�edprodej vstupenek b�� v s�ti Ticketportal a na www.ticketportal.cz. D�le na t�chto m�stech: Velk� Mezi���� - Jupiter club, programov� odd�len�, tel: 566 523 243, eM M�da, Vrchoveck� 74, tel: 564 409 319 / ���r nad S�zavou : Cestovn� agentura Vyso�ina Tour � Lenka Fejf�rov�, N�dra�n� 464, tel: 566 624 164 / T�eb�� - 1SHOP.CZ, Karlovo n�m�st� 47, tel: 603 805 908 / Jihlava - CA Je�ek �Drahom�ra �merglov�, Divadeln� 8, tel: 567 330 034.

/Ji�� Rau�

26.5.2010
Na Poh�dkov�m lese bylo nabito
ehnn motorekP�t stovek ��astn�k� p�i�lo na Poh�dkov� les, kde na d�ti �ekala v�ce ne� des�tka poh�dek, dob�e nalad�n� Jan Kasal, kapela Bridge nebo sk�kac� hrad.
Po kol��c�ch z Je��bkovy pek�rny se jen zapr�ilo a tat�nci vypili i v�echno pivo. D�rkem pro organiz�tory bylo dobr� v�no od Stanislava Jur�nka.
V�ce ve fotogalerii.
/Ladislav Koubek

20.5.2010
Ex-redaktor Karel Dvo��k zve z Indie na v�stavu fotografi�
V r�mci Noci kostel� ve Velk� B�te�i a tak� v r�mci Poh�dkov�ho lesa se uskute�n� v�stava fotografi� Karla Dvo��ka z Indie. Karel a Maru�ka Dvo��kovi se aktu�ln� nach�zej� v severn� Indii.
N�sledn� se vydaj� na jih do Bangalore, kde budou v salesi�nsk�m st�edisku Summanahalli, kter� se v�nuje d�tem z ulice. Na konci kv�tna se vr�t� zp�t do Deodurgy, kde je jejich z�kladna.
/Ladislav Koubek

19.5.2010
Historicky prvn� Noc kostel� v B�te�i
Prvn� noc kostel� se uskute�n� v p�tek 21. kv�tna v kostele sv. Jana K�titele ve Velk� B�te�i.
Program:
19:00 M�e sv. a �ehn�n� kv�tin (slou�� kn�z vojensk� policie)
20:00 Pov�d�n� o b�te�sk�m kostele a jeho historii
20:20 P�edstaven� protestantsk�ch spole�enstv� v B�te�i
21:30 Koncert Ti�novsk�ho komorn�ho orchestru
23:00 Koncert folkov� skupiny �alozp�vy
Prohl�dky v�� kostela se uskute�n� v 18.30, 20.00 a 21.00.
/Ladislav Koubek

19.5.2010
Na Poh�dkov� les p�ijedou i Jan Kasal a Stanislav Jur�nek
T�i des�tky dobrovoln�k� v uplynul�ch �ty�ech dnech obe�ly asi 4 tis�ce dom�cnost� obc� Velkob�te�ska. �kol byl pozvat osobn� ob�any k volb�m. Ve stylu Barracka Obamy nejen b�te��t� lidovci vsadili na to, �e p��m� osloven� je nej��inn�j�� metodou. Podpo�ili tak snahu KDU-�SL o obh�jen� poslaneck�ho mand�tu Jana Kasala a z�rove� tak� kandid�tku z Velk� B�te�e Danu R��kovou.
Jak ��k� p�edseda b�te�sk� KDU-�SL Tom� Ku�era, byli dobrovoln�ci pozitivn� p�ekvapen� reakcemi lid� a m�lokde se setkali s odm�tnut�m. Na Velkob�te�sku z�skali lidovci velmi silnou podporu, mj. od zn�m�ho majitele restaurace a patrona b�te�sk�ho chodn�ku sl�vy Ji��ho Rau�e nebo gener�ln�ho �editele Prvn� brn�nsk� stroj�rny Milana Machol�na, d�le od m�stn�ch l�ka�� a mana�er�. Rovn� velk� mno�stv� starost� z okol� Velk�
B�te�e osobn� podpo�ilo kandidaturu Jana Kasala.
Do Velk� B�te�e v z�v�ru kampan� zav�taj� i �pi�ky KDU-�SL z Vyso�iny a Ji�n� Moravy Jan Kasal a Stanislav Jur�nek, aby se v ned�li z��astnili Poh�dkov�ho lesa. Ten za��n� v ned�li 23. kv�tna mezi 14. a 15. hodinou na n�m�st� a po proch�zce z�zra�n�m�sv�tem poh�dek budou m�t stovky rodin s d�tmi p��le�itost vyu��t sk�kac� hrad, trampol�nu a dal�� atrakce, nebo si jen tak op�ci bu�ty u t�bor�ku na b�te�sk� farn� zahrad�.
/Ladislav Koubek

14.5.2010
Starosta B��a sv�m podpisem zodpov�d� za ztr�tu t�� milion�
T�i miliony v Helvagu u� B�te��t� nikdy neuvid�
3 milionyKdo p�ijde s nab�dkou na zhodnocen� pen�z na radnici do Velk� B�te�e, vz�p�t� odch�z� s nepo��zenou.
P�ed lety se toti� radn� rozhodli rozmno�it pen�ze prost�ednictv�m �v�carsk�ho pen�n�ho �stavu Helvag. Fond byl ale zablokov�n kv�li podez�en� z podvod�. �Chod� k n�m z�stupci r�zn�ch firem, �asto i s ciz�m p��zvukem, s t�m, �e spolupracuj� s n�jakou tuzemskou firmou. Av�ak rychle je vyprovod�me,� konstatoval starosta B�te�e Miroslav B��a.

L�ta se t�hnouc� soudn� proces pot�, co z�stupci m�sta podali trestn� ozn�men� na zprost�edkovatelskou �eskou spole�nost a ��dali pro�et�en� cel� v�ci, pro B�te�sk� nedopadl dob�e. �Odvolali jsme se k nejvy���mu st�tn�mu zastupitelstv�, kde odvol�n� shodili ze stolu a �ekli, �e v�echno je v po��dku a k ��dn�mu nez�konn�mu jedn�n� nedo�lo,� vysv�tlil starosta. �Osobn� to ale vn�m�m jako ��zen� podvod. B�te� byla v prvn� vln�, ale zhodnocen� pen�z bylo dal��m nab�zeno i pot�, co u� se v�d�lo, �e s fondem n�co nen� v po��dku,� uvedl starosta ke ztr�t� t�� milion� korun.

Tis�ce podveden�ch
�O ty pen�ze jsme prost� p�i�li. Je to pro n�s memento, �e takhle se to u n�s d�lat ned�. Nyn� jsme m�li zisk z prodeje pozemk� v pr�myslov� z�n� jeden�ct milion�, ale rad�ji ty pen�ze investujeme do infrastruktury a na podporu projekt�, kter� spolufinancuje Evropsk� unie,� doplnil B��a.
Veden� m�sta se k investici do �v�carsk�ho pen�n�ho �stavu rozhodlo v roce 1999 pot�, co B�te� prodejem energetick�ch akci� z�skala v�ce ne� 27 milion� korun, kter� cht�la zhodnotit. Do prosperuj�c�ho Helvagu byly tehdy vlo�eny t�i miliony. Po �trn�cti letech m�li B�te��t� vyd�lat �trn�ct milion� korun. Prvn� zhodnocen� v roce 2000 bylo bez probl�m�, po dal��ch dvou letech obdr�eli zpr�vu, �e Helvag byl zablokov�n kv�li podez�en� z pran� �pinav�ch pen�z.
Po�kozen�ch bylo v republice odhadem deset tis�c. Nejenom pr�vnick�, ale tak� i fyzick� osoby, kter� do fondu �asto vlo�ily sv� celo�ivotn� �spory.

Zdroj: www.denik.cz

14.5.2010
Drupi se n�hodn� setkal se svoji obdivovatelkou Veronikou �ilkovou
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvtenSetk�n� jako z poh�dky m� za sebou Veronika �ilkov�. Here�ce se splnil �ivotn� sen ve chv�li, kdy ona sama plnila narozeninov� p��n� sv� �estaosmdes�tilet� mamince. Osudovou n�hodou se p�i cest� z Prahy do Ti�nova potkala ve Velk� B�te�i s italsk�m zp�v�kem Drupim.
V�ce informac� na www.novinky.cz


/Ji�� Rau� /foto: Otto Haso�

12.5.2010
Stanovi�t� z�chranky otev�eno
Stanovit zchrankyVe st�edu 12. kv�tna bylo slavnostn� uvedeno do provozu stanovi�t� Zdravotn� z�chrann� slu�by kraje Vyso�ina ve Velk� B�te�i.
Hejtman kraje Vyso�ina Ji�� B�hounek, �editelka krajsk� z�chrann� slu�by Vladislava Filov�, starosta Velk� B�te�e Miroslav B��a a n�m�stek krajsk�ho hejtmana Libor Joukl slavnostn� p�est�ihli p�sku nov�ho stanovi�t� Zdravotn� z�chrann� slu�by kraje Vyso�ina.P��tomni byli i Jan Kasal, Franti�ek Bublan, Karel �ern�, kraj�t� zastupitel�, b�te��t� radn� a dal�� host�.
B�te�sk� stanovi�t� ZZS je prvn�m ze serie nov�ch stanovi�� v kraji, b�hem m�s�ce budou otev�ena obdobn� za��zen� v P�ibyslavi a v Jemnici. Pro p��t� rok pl�nuje Kraj dal�� stanovi�t� v Poln�, Habrech a Kamenici n. L. Od 15. kv�tna za��n� ostr� nep�etr�it� provoz, kter� bude zaji��ovat deset zam�stnanc�.
V�ce ve fotogalerii.
/Otto Haso�

10.5.2010
Tradi�n� �ehn�n� motorek
ehnn motorek�ehn�n� motorek na za��tku sez�ny se stalo ve Velk� B�te�i ji� tradic�. Letos se uskute�nilo v ned�li 9. kv�tna ve 14 hodin.
Motork�m po�ehnal b�te�sk� far�� Bohumil Pol��ek se dv�ma sv�mi kolegy.
Z p�istaven�ho kamionu koncertovala skupina Eminent. Kolem t�et� motork��i vyrazili na "spanilou j�zdu" do Velk�ho Mezi���� a K�i�anova.
Jak to v�e vypadalo se m��ete pod�vat ve fotogalerii.
/Otto Haso�

10.5.2010
Nov� hala v B�t��ce otev�ena
slavnostn oteven halyV sobotu 8. kv�tna bylo slavnostn� otev�eno Centrum kultury, sportu a z�jmov�ch �innost� v Osov� B�t��ce.
P�sku p�est�ihli v 15.33 starosta Osov� B�t��ky Josef Mach, poslanec Jan Kasal a europoslankyn� Zuzana Roithov�. Nov� hala byla vybudov�na za jeden a p�l roku s vyu�it�m dotace Evropsk� unie. V�ce v �ervnov�m ��sle Exit162.
Fotografie si m��ete prohlednout ji� nyn�.
/Otto Haso�

10.5.2010
V Osov� B�t��ce uctili pam�tku padl�ch
pamtnk padlchV sobotu 8. kv�tna ve 14.30 se shrom�dili ob�an� Osov� B�t��ky u pam�tn�ku padl�ch. Vz�cn� host� - europoslankyn� Zuzana Roithov� a poslanec Jan Kasal kr�tce zd�raznili, jak velk� dar je �ivot v m�ru a ve svobod�. Pot� v�ichni za zvuk� dechovky zam��ili k nov� kulturn� a sportovn� hale, aby ji slavnostn� otev�eli.
Pod�vejte se na fotografie.
/Otto Haso�

2.5.2010
FERRARI na n�m�st� ve Velk� B�te�i
FERRARITuto sobotu 1. kv�tna po 13 hodin� si napl�novali dostaven��ko na b�te�sk�m Masarykov� n�m�st� skvostn� Ferrari a mnoho zn�m�ch osobnost�.

Jak to v�e dopadlo se m��ete pod�vat ve fotogalerii.
/Otto Haso�

30.4.2009
POZV�NKA: FERRARI na n�m�st� ve Velk� B�te�i
FERRARI
Tuto sobotu 1. kv�tna po 13 hodin� si napl�novali dostaven��ko na b�te�sk� Masarykovo n�m�st� skvostn� Ferrari.

Nev�hejte, m� dojet a� 60 voz� !!!

/Ji�� Rau�

30.4.2010
NEP�EHL�DN�TE !!!
Kliknte pro zvten.   Kliknte pro zvten.
/Ji�� Rau�

29.4.2010
Mimo��dn� koncert B�te�sk�ho hudebn�ho p�lkruhu
Kliknte pro zvtenMan�el� Arda�evovi ukon�� 14. sez�nu BHP v �ter� 4. kv�tna.
Renata a Igor Arda�evovi jsou st�licemi B�te�sk�ho hudebn�ho p�lkruhu. Publikum zn� Igora ze s�lov�ch klav�rn�ch recit�l�, Renatu jako korepetitorku, ov�em nejv�t�� �sp�ch m�la jejich spole�n� vystoupen� - a� u� to byla Smetanova M� vlast nebo Dvo��kovy Slovansk� tance.
Tentokr�t maj� p�ipraveny skladby pro �ty�ru�n� klav�r i pro dva klav�ry: Brahmsovy Uhersk� tance, Borodinovy Poloveck� tance, �esk� tance Bohuslava Martin� a Gershwinovu Porgy a Bess.
Koncert za��n� v �ter� 4. kv�tna v 19 hodin v b�te�sk�m Kulturn�m dom�.
/Otto Haso�

26.4.2010
V kancel��i b�te�sk� firmy ��dil zlod�j
POLICIEVe firemn�m are�lu ve Velk� B�te�i m�li zlod�je. Lapka tam ��dil v dob� od 19. do 20. dubna, kdy vnikl do jedn� z kancel��� spole�nosti.
Tam odcizil p��ru�n� pokladnu s finan�n� hotovost�. �et�en�m ve firm� bylo zji�t�no, �e tam byl 20. dubna p�ed �estou hodinou rann� vid�n nezn�m� mu�, jen� p�ekonal kovovou br�nu.
Pot� se dostal na dv�r spole�nosti, odkud m�l voln� pr�chod do prvn�ho patra budovy. �Tam za provozu vnikl do neuzam�en� kancel��e, kde z pen�enky odcizil finan�n� hotovost. Pen�enka se nach�zela ve stejn� kancel��i, v n� byla p��ru�n� pokladna, ale u vedlej��ho stolu,� popsala ���rsk� policejn� mluv�� Jana Martincov�.
Odcizen�m pen�enky i pokladny zlod�j zp�sobil �kodu za bezm�la 12 tis�c korun.
Zdroj: www.denik.cz

/Ji�� Rau�

26.4.2010
Velk� B�te� se pod�lila o body s T�eb���
FC Spartak Velk Bte
MU�I A: HFK T�eb�� B - Velk� B�te�

V�ce informac� na www.vysledky.lidovky.cz

/Ji�� Rau�

22.4.2010
Jedn�n� zastupitelstva 26. 4. 2010
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvtenV p��sp�vku pana Petr�e p�ipom�n�me pr�b�h minul�ho jedn�n� zastupitelstva a zveme v�echny na dal��, kter� se kon� v pond�l� 26. 4. 2010 v 16 hodin v p��s�l� Kulturn�ho domu ve Velk� B�te�i.
CO NECHT�L STAROSTA SLY�ET
Z n�vrhu rozpo�tu m� zaujaly p�edev��m dv� polo�ky v investic�ch, v celkov� hodnot� 1,3 mil. K�.
Prvn� z nich je zpomalovac� pruh na ulici Vlkovsk� (623 000,- K�). Ne, �e by zde nebyl nutn�. Naopak, jsem jeho zast�ncem. Jen m� zarazila v��e t�to investice. Zam��len� zpomalovac� pruh by m�l b�t obdobou toho, kter� je postaven u k�i�ovatky ul. Vlkovsk� � Ti�novsk�. To znamen�, �e tento pruh bude p�es celou ���ku vozovky. V t�to situaci bude vozidlo jedouc� sm�rem na Vlkov zpomalovac� pruh p�ej�d�t a� za k�i�ovatkou, co� ned�v� v�bec ��dn� smysl. Nebezpe�n� je pr�v� p��jezd do t�to k�i�ovatky od potoka, proto�e �idi� vozidla jedouc� z n�m�st� m�, i v p��pad� pohledu do zrcadla, zna�n� omezen� v�hled. Nav�c je tento zpomalovac� pruh um�st�n asi 5 m od �rovn� k�i�ovatky. To znamen�, �e ka�d� vozidlo, kter� naj�d� do k�i�ovatky sm�rem na Vlkov (ze v�ech t�� stran) mus� zpomalit a dal�� vozidlo za n�m z�st�v� st�t uprost�ed k�i�ovatky. Je to dal�� v�znamn� bezpe�nostn� riziko, kter� toto �e�en� p�in��. Zanedbateln� nen� ani to, �e p�i zv��en�m provozu (nap��klad p�i odveden� provozu z d�lnice) je minim�ln� �ance pro vozidla jedouc� z n�m�st� a od Brna po star� cest�, dostat se p�es tuto k�i�ovatku. P�itom m�sto instalovalo na Tyr�ov� ulici jin� zpomalovac� pruh, v hodnot� okolo 40000,- K�. Podle vyj�d�en� pana starosty v�ak tento typ nen� pro Vlkovskou ulici vhodn� z hlediska jeho �ivotnosti.
Zobrazit / skr�t v�ce informac� »
Podle �daj� odborn�k� na dopravn� bezpe�nostn� stavby m� tento typ (p��padn� obdobn�) zpomalovac�ho pruhu, p�i intenzit� a slo�en� provozu po komunikaci Na Valech, minim�ln� �ivotnost 5 let. Po t�to dob� z�ejm� bude vhodn� vym�nit n�kolik nejv�ce nam�han�ch d�l�. Celkov� hodnota opravy se m��e pohybovat okolo 10000,- K�.
Druhou polo�kou, kter� m� v investi�n�m z�m�ru m�sta zaujala, jsou parkovac� hodiny na Masarykov� n�m�st� (680000,- K�). Ne, �e by se mi l�bilo n�m�st� p�epln�n� auty. Jsem p��znivcem sp�e klidov� z�ny v tomto prostoru, ale uzn�v�m opr�vn�n� z�jmy ob�an�, kte�� pot�ebuj� v tomto prostoru vy�e�it sv� z�le�itosti, p��padn� zde ji� dlouhodob� podnikaj�. Z tohoto d�vodu je ��douc� parkov�n� v prostoru n�m�st�, ale ur�it� regulace je vhodn�. Ale regulace za 680000,-K�? V dob�, kdy se rapidn� sni�uj� da�ov� v�nosy plynouc� do rozpo�tu m�sta, jsem zast�ncem levn�j��ho �e�en�.
V �em vid�m, krom� ceny, probl�my t�to investice? P�edev��m v nutnosti n�ro�n� a soustavn� kontroly respektov�n� t�to placen� slu�by. Z diskuse na jedn�n� vyplynulo, �e nen� jasn�, kdo tuto kontrolu bude prov�d�t. Jednoduch� kalkulace: kontrolu je nutn� prov�d�t nejm�n�1x2-3 hodiny (dvouhodinov� cyklus parkov�n� p�edpokl�d�m za nej�ast�ji vyu��van�). Za 10 hodinov� denn� cyklus parkov�n� to p�edstavuje 3-5 kontrol, ka�d� v d�lce minim�ln� 30 minut. To znamen� nejm�n� 1,5 a� 2,5 hodiny denn�. P�R tuto �innost nem� v popisu sv� pr�ce a pochybuji, �e by na to m�stn� odd�len� na�lo voln� kapacity. Bez t�to kontroly v�ak velk� ��st �idi�� tuto regulaci parkov�n� na n�m�st� nebude respektovat, tud� tato investice by se minula ��inkem. Proto tak� pl�novan� p��jmy (do konce tohoto roku 680 000,- K�) jsou nere�ln� a zav�d�j�c�.
Druh� probl�m vid�m v tom, �e auto�i tohoto projektu �ekli pouze �A�, ale na �B� u� trochu pozapomn�li. Toto �B� znamen�: kde budou parkovat m�stn� ob�an�? Je vybudov�no n�jak� z�chytn� parkovi�t� pobl� centra m�sta? Odstavn� plocha za potokem nem� charakter parkovi�t� z �ady d�vod�. P�edn� je zde ot�zka bezpe�n�ho v�jezdu z t�to plochy (vj�d� se na pom�rn� frekventovanou komunikaci v bezprost�edn� bl�zkosti �ty� k�i�ovatek). D�le tato plocha nem� zpevn�n� povrch a bl�zk� potok tak� nen� zabezpe�en proti �niku ropn�ch l�tek. Probl�m� by se v�ak na�lo v�c. �
M�m v�nou obavu, �e v p��pad� nedo�e�en� tohoto probl�mu by nastala obdobn� situace, jako je na Tyr�ov� ulici, kdy zejm�na v dob� bruslen� a hokejov� sez�ny, se parkuje prost� v�ude tam, kde to jen trochu ter�n umo��uje. Podle m�ho n�zoru nen� �e�en�m to, �e kompetentn� osoby prost� nezaj�m�, jak si ob�an s parkov�n�m porad�. �e�en�m je zpravidla to nejjednodu���. Zaparkovat v nejbli��� ulici. M��eme tedy o�ek�vat polopr�zdn� n�m�st�, ale pln� vedlej�� ulice, kde op�t dojde ke zhor�en� dopravn� bezpe�nosti.
Tyto sv� n�zory a ot�zky jsem na ve�ejn�m zased�n� ZM nemohl polo�it (nejsem form�ln� ob�anem m�sta) a tud� nezn�m na n� odpov��. Mn�, jako �neob�ana� by odpov�di na tyto ot�zky zaj�maly. Ob�any m�sta ne? T�ch se to net�k�?
/Ing. Ladislav Petr�

Na programu pond�ln�ho zased�n� Zastupitelstva m�sta bude krom� �platn�ch a bez�platn�ch p�evod�, sm�n a nabyt� pozemk� d�le�it�m bodem nap�. schv�len� n�vrhu zad�n� zm�ny �. 5 �zemn�ho pl�nu, rozpo�tov� opat�en� �. 5/2010, revokace ��sti usnesen� �. 19/08 bod 6 ze dne 6. 8. 2008, kde se �e�ila v��e platby za zas�ov�n� pozemk� na Jihlavsk� u t�ch vlastn�k�, kte�� sv� pozemky sm��ovali s m�stem. Podrobn� program jedn�n� najdete na webov�ch str�nk�ch m�sta, nebo na ��edn� desce.
/redakce Exitu162

19.4.2010
Velk� B�te� porazila Pacov
FC Spartak Velk Bte
MU�I A: Velk� B�te� - Pacov 1:0

V�ce informac� na www.vysledky.lidovky.cz

/Ji�� Rau�

12.4.2009
POD�KOV�N�
elezoelezoPo lo�sk�m prvn�m zku�ebn�m ro�n�ku provedl Sbor dobrovoln�ch hasi�� Velk� B�te� v sobotu 10. 4. 2010, dnes ji� �sp�nou druhou velikono�n� ��eleznou sobotu�. Celkem jsme od ob�an� m�sta dostali 3,5 tuny star�ho �eleza.
Prost�edky z�skan� p�i sb�ru poslou�� k financov�n� �innosti sboru, p�edev��m na n�kup vych�zkov�ch uniforem, pr�ci s ml�de�� a pravideln� �kolen� z�sahov� jednotky. V�em ob�an�m, kte�� n�s touto formou podpo�ili v�ele d�kujeme a t��me se op�t za rok na dal�� �eleznou sobotu v jarn�m obdob�.

V�bor SDH Velk� B�te�
/Marcela Doubkov�

11.4.2009
Vyu�ijte jarn�ho po�as�
Kliknte pro zvtenT�born�ci p�ichystali dal�� p�edt�bornick� setk�n� pro d�ti - v�let do b�te�sk�ho okol�. Vyu�ijte hezk�ch jarn�ch dn�!

Prohl�dn�te si plak�t.
/Marcela Doubkov�

12.4.2010
NA �VOD D�LBA BOD�
FC Spartak Velk Bte
MU�I A: Velk� B�te� - Poln� 1:1

V�ce informac� na www.fcvelkabites.com

/Ji�� Rau�

8.4.2009
13. ro�n�k Velikono�n�ho turnaje ve stoln�m tenise
stoln tenis3. 4. 2010 se ji� pot�in�ct� konal Velikono�n� turnaj ve stoln�m tenise pod patron�tem TJ Spartak Velk� B�te�.
Turnaj byl rozd�len na 2 ��sti, z nich� prvn� byla zasv�cena registrovan�m hr���m a druh� neregistrovan�m. V 1. ��sti se utkalo 17 hr��� z r�zn�ch i vzd�len�ch odd�l� stoln�ho tenisu, ve druh� si zahr�lo dokonce 25 neregistrovan�ch sportovc�. Um�st�n� v turnaji:
Registrovan�:
1. m�sto: K�͎ Jarom�r - Tel�, 2. m�sto: KOS Ji�� - Znojmo, 3. m�sto: KOUTN�K Josef - Havl��k�v Brod, KOZEL Stanislav - Ostrov n/Osl.

Neregistrovan�:
1. m�sto: VOD�K Petr - Velk� Mezi����, 2. m�sto: HURT Jan - Kratochvilka, 3. m�sto: BAYER Franti�ek - He�manov, 4. m�sto: BRYCHTA Rudolf - He�manov

�ty�hry:
1. m�sto: K�͎ - KOUTN�K - Tel�, Havl. Brod, 2. m�sto: KOS - KOV�� - Znojmo, Jemnice, 3. m�sto: BRABEC - KAMPAS - Velk� Mezi����, KOZEL - BEDN�� - Ostrov n/O., Velk� Mezi����

V�ce z turnaje ve fotogalerii.

Za pomoc p�i realizaci 13. ro�n�ku Velikono�n�ho turnaje d�kuje odd�l stoln�ho tenisu t�mto sponzor�m: BIKOS s.r.o. Velk� B�te�, BDS s.r.o. Velk� B�te�, DPL Velk� B�te�, Elektrizace �eleznic� Vlkov, Gemax s.r.o. Hodon�n, LABARA - R. Hol�k Jind�ichov, MO MRS Velk� B�te�, Oriflame M. Menclerov� Velk� B�te�, Pek�rna Je��bkov� Velk� B�te�, Penzion u Rau�� Velk� B�te�, PF Postforming s.r.o. Velk� B�te�, Potraviny Janda Velk� B�te�, PBS a.s. Velk� B�te�, Restaurace Na R��ku �ibrava Velk� B�te�, Restaurant Sport Petr Kl�ma Velk� B�te�, Sl�movo uzen��stv� s.r.o. Velk� B�te�, STAMAL COLOUR s.r.o. Krupi�ka Velk� B�te�, Vacul�k Ladislav zednick� pr�ce Osov�, Weiss - oleje Velk� B�te�.
Za odd�l stoln�ho tenisu Lucka Z.

7.4.2009
Posledn� ��dn� koncert sez�ny
BHPV �ter� 6. dubna se konal posledn� ��dn� koncert 13. sez�ny BHP. Klarinetista Irvin Veny� a klav�rista Ivo Kah�nek p�edvedli skv�lou souhru.
13. sez�na B�te�sk�ho hudebn�ho p�lkruhu se ch�l� ke konci, zb�v� u� jen mimo��dn� kv�tnov� klav�rn� koncert man�el� Arda�evov�ch. Na tom posledn�m ��dn�m ud�lali poslucha��m radost klarinetista Irvin Veny� a klav�rista Ivo Kah�nek. Oba pat�� k �esk� interpreta�n� �pi�ce a k bezchybn�m virtuozn�m v�kon�m p�idali dokonalou souhru. Na programu koncertu byl Brahms, Debussy, Martin� a Poulenc, Ivo Kah�nek nav�c p�ipomn�l 200. v�ro�� narozen� Fryderyka Chopina. Velmi si pochvaloval b�te�sk� koncertn� k��dlo Petrof I. Mondial.
/Otto Haso�

6.4.2009
B�te� dala cyklist�m co proto
Brno - Bte - BrnoP�es 140 cyklist� se z��astnilo v�sobotu 3. dubna tradi�n�ho z�vodu Brno � Velk� B�te� � Brno. Z�vod nebyl snadn�, do c�le dojela m�n� ne� polovina startuj�c�ch.
S t��minutov�m n�skokem dojeli k�hotelu Voron� na prvn�ch dvou m�stech borci kr�lov�hradeck�ho t�mu PSK Whirlpool-Autor Leopold K�nig n�sledovan� Stanislavem Kozubkem. Pro t�et� p���ku si s t��minutovou ztr�tou dojel Schwarzhuber t�sn� p�ed Okrouhl�kem. O p�t� m�sto se v z�v�re�n�m sprintu utkalo jeden�ct jezdc�, nejrychlej�� byl Petr Vako� z pra�sk� Dukly, brn�nsk� cyklista a �esk� dr�hov� reprezentant Martin Bl�ha dojel na �est�m m�st�.
Z�b�ry z�Velk� B�te�e si m��ete prohl�dnout ve fotogalerii.
/Otto Haso�

Zabrazit star�� zpr�vy
Zpr�vy 1.11. - 31.3.2010
Zpr�vy 1.6. - 31.10.2009
Zpr�vy 1.3. - 31.5.2009
Zpr�vy 1.1. - 28.2.2009
Zpr�vy 1.10. - 30.12.2008
Zpr�vy 2.7. - 30.9.2008

 
     
1.10. Vy�el NOV� EXIT162
Kliknte pro zvten
Denn� nab�dka j�del
restaurace U RAU��
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
�e��te probl�m s bydlen�m?
Velk� B�te� je dobr� adresa.
Doporu�ujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNE�I:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informa�n� - inzertn� port�l pro Velk� Mezi���� a okol�.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktu�ln� informace z VM.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  [email protected]