informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE
 
EXTRA TIPY
 
28.7.2011
Velk Bte je ve stedu mapy
Kliknte pro zvtenCykloturistick mapa Velkobteska je k mn nejenom pro nvtvnky msta, ale i pro mstn, kte si chtj vylpnout nebo vyjet na kole do okol, v bteskm informanm centru. Mapa je nejen aktuln a podrobn, ale tak koncipovan tak, e Velk Bte le v jejm stedu.
Za cykloturistickou mapu v mtku 1:25 000 zjemci zaplat devtapadest korun.
Zdroj: www.denik.cz.
/redakce

20.7.2011
Bude v Btei stacion pro seniory?
(Nejen) monost setkvn pro star spoluobany
Kliknte pro zvtenPomoc pro rodiny, které doma peují o své stárnoucí rodie, nabízí projekt Denního stacionáe pro seniory. Monost jeho zízení s podporou Oblastní charity ve áe nad Sázavou ji projednávala Rada msta.
V souasnosti v Bíteši máme domov dchodc (kde je zajištna pée 24 hodin denn), dm s peovatelskou slubou (pro lidi samostatn ijící). Stacioná by byl zaízením, které poskytne zázemí pro seniory, kteí potebují pomoc druhé osoby, o které se celodenn stará doma rodina a nejsou zcela imobilní.

Sluba stacionáe jim pak nabízí bhem dne péi, podporu, umouje kontakt se spoleenským prostedím. A peujícím rodinám pak pomáhá ešit problém docházky do zamstnání, vyizování osobních záleitostí a umouje jim úlevu od nároné pée o své blízké.

Aby mlo smysl tento projekt realizovat, je nezbytné zjistit zájem vyuívání této sluby, proto se na obany obracíme a prosíme pípadné zájemce o vyplnní dotazníku (DOC). Dotazníkové šetení bude probíhat do 10. íjna 2011. Na jeho základ pak msto spolu s Charitou pípadn bude podnikat další kroky.
/Eva Zavadilov, radn pro zdravotnictv a sociln vci

18.7.2011
Btesk muzeum a kostel budou oteveny i o vkendech
Kliknte pro zvtenVelk Bte pokrauje v roziovn monost nvtv pro turisty. Po zaveden vkendovho provozu v Informanm centru nsleduje provoz muzea. Rozhodla tak rada msta na svm jednn 11. ervence.
Muzeum bude v letošní sezón od 23. ervence do 11. záí oteveno kadou sobotu od 9 do 13 a od 14 do 17 hodin. Nabízí se tudí monost návštv zájezd, organizovaných turistických výprav i jednotlivc, kteí práv o sobotách naše msto navštvují a mou návštvou muzea napíklad obohatit turistický výlet po nov vzniklé nauné stezce. Navíc bude muzeum jednou za msíc nov oteveno i poslední nedli v msíci, a to od 9 do 13 a od 14 do 16 hodin. Od srpna budou víkendové prohlídky zárove píleitostí pro návštvu nejkrásnjší bítešské památky, kostela sv. Jana Ktitele, která bude pro zájemce doplnna výkladem o historii stavby samotné i jejího opevnní, které navazovalo na mstské hradby.

Kostel, o kterém je první zmínka z roku 1240, je uznávanou památkou a jedním ze dvou opevnných kostel v eské republice. Opevnní se datuje na období po roce 1408, kdy byla Velká Bíteš povýšena na msto. Návštvníci zde mohou obdivovat krásnou dvoulodní gotickou architekturu, velkolepou kíovou cestu i nové varhany z roku 2006.

V dob mimo pravidelné prohlídky je oteven kostel k návštv a modlitb v zadní ásti v prostoru pod ví (zadní vchod), odkud je prhled do lodí kostela.
/Ladislav Koubek

5.6.2011
Pou oivily velocipedy, folklor i veterny
Kliknte pro zobrazení fotogalerieZhruba stovka nadenc se v nedli sjela do Velk Btee na ji sedm ronk Mistrovstv esk republiky historickch velociped. Tradin akci spojenou dnem konn s pout si nenechalo ujt ani velk mnostv divk, kte mli skuten co pozorovat.
Všichni úastníci silniního závodu, Jízdy elegance i takzvané Bítešské míle byli toti odni do perfektních historických kostým. „Na tuto akci jsem pijela u potetí. Líbí se mi tady, baví m to, je to píjemná zábava,“ nechala se slyšet Kvtoslava ze Stránice, která se úastnila Jízdy elegance a Bítešské míle, a to na dámském plášovém kole. Vedle plášových kol byli na akci k vidní i kola vysoká nebo takzvané dreziny.

Krom velociped si ale lidé, kteí v nedli na velkobítešské Masarykovo námstí dorazili, mohli vychutnat také bohatý doprovodný program. Tamní chovatelé napíklad pedstavili na výstav drobné zvíectvo a klubovou expozici stíbitých malých králík. I pímo na námstí bylo atrakcí hned nkolik – krom klasických pouových radovánek a stánk si zájemci mohli prohlédnout historická auta a motorky nebo mobilní muzeum.

Na své si pišli i milovníci folkloru pi sledování vystoupení dtských soubor Mladé Bítešsko nebo fanoušci Heleny Zeové, která na akci zazpívala.

Více ve fotogalerii z pouti a stupn vítz.

Další zajímavý lánek vyšel na iDNES.cz
/redakce

16.6.2011
POZVÁNKA - 19.6. MISTROVSTVÍ R HISTORICKÝCH VELOCIPED 2011
VELOCIPEDY

Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtšení
/redakce

8.6.2011
Pijte se podvat na veterny
Kliknte pro zvtšení.Bítešák Ctibor Veleba jí nkolik let provozuje se svým dalším spoleníkem automoto muzeum v obci v Bítov, která je nedaleko stejnojmenného hradu. Muzeum je zamené peván na automobily zn. Tatra které urit stojí za návštvu.
/redakce

5.6.2011
Pohdkov les pilkal davy
Kliknte pro zobrazení fotogalerieVe znamení pkného poasí a velkého zájmu návštvník se vera ve Velké Bíteši uskutenil tradiní Pohádkový les.
Místní Kolpingova rodina zorganizovala akci pro takka 170 dtí (co odpovídá celkové kapacit obou bítešských školek), které pišly ve svém volném ase s rodii, aby se seznámily s klasickými i netradiními pohádkami. Mezi ty první patila Popelka, Krakonoš i Perníková chaloupka, mezi tmi druhými pak slavil veliký úspch Aladin a jeho kouzelná lampa.
Na farní zahrad se pak všichni bavili s dobrou hudbou, u táboráku a pro ty vytrvalejší byla pipravena ada dalších soutí.

Vce ve fotogalerii.

/Ladislav Koubek

27.5.2011
Ve sbrnm dvoe byla nalezena mrtvola
Ilustraní foto.Lidsk tlo nael dnes v ptek 27. kvtna rno pi nakldn papru ve sbrnm dvoe zamstnanec Technickch slueb ve Velk Btei na rsku.
Kriminalist v mrtvole identifikovali osmatyicetiletho mue ze rska, o nm bylo znmo, e asto pespval v kontejnerech. TK to ekla krajsk policejn mluv Dana rtkov.

"Kriminalist te zjiuj pinu mrt a vyetuj, jakm zpsobem se tlo dostalo do hromady papru," uvedla mluv. Podle n je mon, e mu pespval pmo ve sbrnm dvoe, nebo byl dovezen s nkladem papru pi vyprazdovn kontejner.
Zdroj: www.denik.cz
/redakce

25.5.2011
MUZIKANTI DTEM 2011
Ilustraní foto.Srden zveme naše tenáe  na koncert Muzikanti dtem, který se uskutení ji tuto sobotu ve Velkém Meziíí na námstí. Výtek letošního koncertu bude vnován naší terénní slub Osobní asistence, která ji více ne rok poskytuje své sluby ve Velkém Meziíí a okolí.
Více najdete v píloze a na stránce www.muzikantidetem.cz
/redakce

24.5.2011
FC Spartak Velk Bte - FK Humpolec 2:0 (1:0) - Ivaník, Nekuda
Kliknte pro zobrazení fotogalerieDomácí šli cílevdom za vítzstvím ... ve 24.kole KP Vysoina pijel do Bíteše tvrtý tým peboru a na hišti to bylo i vidt. Hra mla spád, ji v první minut mohl domácí uklidnit Ivaník, ale jeho levá noha byla proti.
Hosté hrozili z rychlých brejkových situací, ale Pelán M. v brán ml svj den. Na šance za poloas to bylo 3:3, ale ta gólová pišla v 41. minut a byl to práv Ivaník, který napravil své zaváhání z úvodu zápasu. 
 
Hosté v druhé pli zaali aktivn, ale byl to domácí Antoš, který po samostatném nájezdu na brankáe a jeho pekonání dal tyku. Humpolec chtl vyrovnat, byl blízko, ale z tlaku vytil pouze bevno.
 
V 60. minut uklidnil domácí Nekuda, kdy zuitkoval centr zprava a na dvakrát pekonal nejen brankáe, ale i dva obránce host. Hosté zdaleka nebyli smíeni s vývojem utkání, ale obrana domácích nulu udrela, dleité body zstaly doma.
 
Velká Bíteš: Pelán M. - Kopáek - Pelán T. - Kerber - Loup - Ivaník - Pohl - Klusák - Nekuda - Dvoák - Antoš
 
Pipraveni: Pokorný, Rozum, Lukášek F.
 
... další zápas, sobota 28.5.2011 do Havl. Brodu

Vce ve fotogalerii.

/Otto Haso

18.5.2011
O BTESK ROHLK 2011
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.V nedli 8.5.2011 patila btesk sportovn hala malm judistm . Konal se zde ji 4. ronk turnaje v judu pro mlata , mlad ky a kyn. I pes krsn poas venku pijelo pomit svoje sly 155 zvodnk z 20ti oddl od eskch Budjovic pes Znojmo a po Ostravu.
Letošní roník byl s mezinárodní úastí, nebo pijeli také judisté z rakouského Kremsu. 
Turnaj zahájil a  hodn sportovních úspch popál pan starosta ing. Milan Vlek. Na zahájení pišli podpoit závodníky také pedstavitelé radnice a sponzor.
Boje probíhaly ve 29 hmotnostních kategoriích a bojovalo se na 3 tatami. Vzhledem k velkému potu závodník trvaly od 11 hodin do pl páté. Toto bylo nároné nejen pro závodníky, ale i pro trenéry , obsluhu asomíry a rozhodí .
I u malých závodník byly vidt krásné technické boje . e do zápasu dávali všechno bylo patrné z jejich tváí a radosti pi vítzství. Ne kadý však me vyhrát a tak byla nkdy vidt i slzika . Hlavní však bylo, e si všichni uili sportování a turnaj se obešel bez zranní. Na vítze jednotlivých kategorií ekaly medaile, diplomy, okoláda a vcná cena. Na vítzná drustva potom  maxirohlíky a poháry.

Medaile bítýšských závodník : 1. místo – Budzisky Marek, 2. místo -  Karásková Adéla, Chládek Matj, 3. místo – Geisselreiter Jan, Svoboda Filip, Máka Libor, Chládek Marian, Mladý Petr, Mladá Barbora, Nováková Veronika, Gruber Luboš .

Výsledky drustev : 1místo -  Sokol Jihlava, 2.místo – Savada Polná , 3místo – SKKP Brno …. 6.místo Spartak Velká Bíteš . Turnaj by nebylo moné uskutenit bez všech dobrovolník, kteí pomáhali s pípravou, s asomírou a s úklidem. Podkování patí také sponzorm : Jeábkova pekárna, Hotel u Rauš, Rytectví Mihal,  Labara , Autoimpex, Hospodáské poteby, Sportbar Klíma , Msto Velká Bíteš.

Více ve fotogalerii.
/Ondej Blaha

17.5.2011
V Btei zatepl kolku a kulturn dm
Ilustraní foto.Prostednictvm novho zateplen u bude v pt zim elit mrazm matesk kola v ulici U Stadionu. Stejn jako v ppad zateplen bteskho kulturnho domu, kter bude zapoato, je investin akce dotovna padestiprocentnm finannm pspvkem ze Sttnho fondu ivotnho prosted.
Pro msto velikosti Velk Btee je to obrovsk pnos, ovem projekn een kulturnho domu bylo zadno a zpracovno bez dalch nvaznost. Kulturn dm po ptaticeti letech uvn vyaduje generln opravu vnitnch prostor, co se v nkterch fzch dotk i fasdy objektu, uvedl starosta Velk Btee Milan Vlek.

Btet proto chtj sladit jak zateplovn, tak i rekonstrukci vnitnch prostor objektu. Jedn se pedevm o pestavbu restaurace a kuchyn i toalet, kter jsou ji v nevyhovujcm stavu. V tto souvislosti jsou plnovny i stavebn zmny v suternu objektu, kter je v souasn dob z vt sti nevyuvn. Restaurace navc nyn nem njemce, take Btet si mohou jej prostory stavebn pipravit podle svho.

Na zateplovn kulturku u byla vyhlena sout na dodavatele stavby, Btet jet zvauj, e by realizaci zateplen rozloili i do ptho roku, aby zskali vce asu na navazujc rekonstrukn prce, co podmnky dotace umouj. Stavebn prce v prostorch restaurace bychom chtli mt dokoneny u do pt plesov sezony, dodal starosta.

Zdroj: denik.cz.
/redakce

16.5.2011
TJ SOKOL HERLEC - FC SPARTAK VELK BTE 1:1 (0:1)
Kliknte pro zobrazení fotogalerieFC Spartak Velk Bte veze bod z venku ... Jak se pe v Denku ... "Kdo piel na toto utkn, tak rozhodn nelitoval!"
Hrálo se na velmi pkn udrovaném paitu. Od zaátku bylo jasné, e  domácí chtjí naplno bodovat a rovn se "srovnat" s porákou, kterou utrili na podzim ve Velké Bíteši. K soupiskám, oba týmy byly skoro (Bíteši chybl Antoš) kompletní, snad pro zajimavost vkový prmr základu Herálce (31) oproti Bíteši (24).

Na hišti bylo vidt opravdu ada šancí, k tomu pispívalo i samotné hišt, které je hodn situováno do kopce, výhodu z kopce a sluníka v zádech mli v prvním poloase domácí, kteí zahazovali jednu šanci za druhou. Pesto to byla Bíteš, která šla v 5. minut do vedení. Po pravé stran Ivaníkv centr našel hlavu Dvoáka v malém vápn a bylo 0:1.

Domácí se od této chvíle snaili o to víc, ale gólové ukonení nepicházelo. Pelán v brán se urit nenudil, na druhou stranu (do kopce) Bíteš vyráela k nebezpeným brejkovým situacím.

Druhý poloas zaal lépe pro Bíteš, byla aktivnjší a vytvoila si i šance, které po zápase mrzely. Nejprve Pohl, Dvoák, Pokorný, ale ukázková akce po levé stran volala po gólu, Nekudova stela skonila na tyi a po nkolika minutách opt Nekuda, ale reparát nevyšel. Domácí mli své standardní situace, nebezpené zahrávání roh, ale a stela Pátka vymetla pavouky, tato výstavní stela z ticeti metr srovnala skóre 1:1.

Góly: 78. Pátek - 5. Dvoák. Rozhodí: ech. K: 3:2. Diváci: 150. Poloas: 0:1.
Herálec: Bezina – Paclík, Hrala, Klement, J.Stojan – Pátek, Mašek, V. Ganobjak (76. L. Stojan), Filipský – Vašák, Fukan.
Velká Bíteš: Pelán – Klusák, Kopáek, Kerber, Pohl, Pelán - Nekuda, Pokorný, Dvoák, Ivaník (75. Loup T.), Loup O. 
Pipraveni: Jelínek, Lukášek F.

... další zápas, opt ven, tentokrát do Staré íše ...

Vce ve fotogalerii.

/Otto Haso

13.5.2011
BUDI SÝPKA !
Kliknte pro zvtšení.Srden Vs zveme na výstavu bakaláských prací student katedry výtvarné výchovy PdF MU.

13.5. - 28.5. Galerie Sýpka, Osová Bitýška, Vlkov/redakce

9.5.2011
FC SPARTAK VELK BTE - DEKORA DREC N. D. 5:2 (3:0)
Kliknte pro zobrazení fotogalerieFC Spartak vyuil hned první standardní situaci. Klusákem zahrávaný roh se dostal pes Dvoáka (který byl mimochodem tvrdým zákrokem kapitána hostí faulován) ke Kerbrovi a ten zblízka prostelil vše. Od této chvíle byli hosté aktivnjší, mli více ze hry, ale domácím vyšel závr poloasu, nejdíve Dvoák, který se nejrychleji orientoval ped samotným brankáem a hned poté i Pokorný z brejku dal tetí pojistku.

Pokorný se trefil i v druhém poloase a bylo prakticky po zápase. U na 5:0 zvyšoval Rozum. Teprve poté se probudili i hosté. Za faul ve vápn kopal penaltu Novotný. Pekvapivou díreckou prohru pak ješt zmírnil kapitán host Kolouch.

Góly: 4. Kerber, 43. Dvoák, 45. a 61. Pokorný, 65. Rozum - 70. P. Novotný (PK), 86. Kolouch. K: 2:2. Diváci: 120. Poloas: 3:0.
V. Bíteš: M. Pelán - Kopáek, T. Pelán, Kerber, O. Loup - Ivaník (65. T. Loup), Pohl, Klusák (46. Rozum), Nekuda - Pokorný (80. Lukášek), Dvoák.  
dírec n. D.: Reznienko (85. Vymetal) - Pleva, Klupka, Sysel, Kysilko - Klimeš (74. alkovský), Sobotka, Smejkal, Blaek (46. Pátek) - P. Novotný, Kolouch.

Nejlepší hrái: Pokorný, Kerber - Kolouch.

Vce ve fotogalerii.

/Otto Haso

3.5.2011
Npovda pro mal luitele
KíovkaKomu pat kvten? (zakroukujte kad tet psmeno)

Správné odpovdi zasílejte na exit162@seznam.cz do 25. kvtna.

Pro ti vylosované dti jsou pipraveny dárky.
/redakce

2.5.2011
PACOV V. BTE 0:2
FC Spartak Velk BtePacov zaal slibn. Ve 4. minut tsn minul branku Zka, pr centimetr chyblo i hlavice lechty. Po tvrthodin se hra vyrovnala a domc zaali pedvdt svj nejhor vkon jara.
Po pestvce se dostali do jet vtho hernho tlumu, kazili pihrvky a host zaslouen vybojovali ti body. V 73. minut Dvok dorazil m do st po centru z lev strany a tent hr pidal i glovou pojistku. K t ho vybdlo nedorozumnn Rybka a stoper. Pacov ve druh pli soupeovu branku prakticky neohrozil.

Gly: 73. a 86. Dvok. Rozhod: Pfeifer. Bez karet. Divci: 200. Poloas: 0:0. Pacov: Plach Stejskal, Kerou, Koller, Koke Va, Zka, Mark, lechta (60. Jakub Vlach), Hrobsk (56. L. Rybk) Pibyl. V. Bte: M. Peln Kopek, Pohl, T. Peln, Kerber Pokorn (85. Ivank), Klusk, O. Loup, Nekuda, Anto (66. Rozum) Dvok. Nejlep hri: M. Peln, T. Peln, Dvok.

Zdroj: www.denik.cz
/redakce

28.4.2011
Zlatou jeabinu zskala farn stodola v Btce
Kliknte pro zvtšeníOsov Btka - Prvn msto v kategorii pe o kulturn ddictv v 7. ronku ankety kraje Vysoina Zlat jeabina zskala oprava farn stodoly v Osov Btce na Velkomezisku.
Objekt mskokatolick farnosti v Osov Btce se stal netypickou hernou pro mlde a mstem pro sportovn i posezen. V kad kategorii si zstupci vtznch poin rozdl edest tisc korun. eky ped veden kraje Vysoina na slavnostnm veeru Zlat jeabiny, kter je naplnovn na 19. kvtna 2011 v Horckm divadle v Jihlav, informovala mluv kraje Vysoina Jitka Svatoov.

Celý lánek naleznete na www.denik.cz
/redakce

28.4.2011
POZVÁNKA - 19.6. MISTROVSTVÍ R HISTORICKÝCH VELOCIPED 2011
VELOCIPED
HISTORICK KOLA - MISTROVSTV REPUBLIKY R
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtšení
/redakce

18.4.2011
M. BUDJOVICE V. BTE 1:1
FC Spartak Velk BteTentokrát byla branka Velké Bíteše pro domácí jako zakletá. Stely Michala a Marka erného i hlavika Pacase míjely Pelánovu svatyni. Nejvtší šanci Budjovic ml ve 35. minut Pacas, kterého našel na penalt centr Nevaila, ale byla z toho jen ty.
Hned v úvodu druhého poloasu minula branku hostí i stela Marka erného i hlavika Pacase. Ve 48. minut se do rozhozené domácí obrany vypravil Pokorný a obstelil padajícího brankáe. Mí se s trochou štstí dokutálel vedle tyky za brankovou áru - 0:1. Budjovice zapnuly ješt na vyšší obrátky, ale divákm jen zvonilo v uších po nastelených tykách Veselého a Budi. Domácí pece jen urvali alespo bod, kdy po rohovém kopu dotlail mí za áru Busta.

Góly: 81. Busta - 48. Pokorný. Rozhodí: Švehla. K: 1:4. Diváci: 100. Poloas: 0:0. Moravské Budjovice: Klouda - Bua, Šplíchal, Busta, Toman – Michal erný, Michal, Škoda, Nevail (68. Veselý) – Marek erný, Pacas (76. Novotný). Velká Bíteš: M. Pelán - Kopáek, T. Pelán, Kerber, Ivaník - Pokorný (79. Hebíek), O. Loup, Klusák (89. Šeba), Nekuda - Dvoák, T. Loup. Nejlepší hrái: L. Šplíchal, Michal erný – T. Pelán.

Zdroj: www.denik.cz
/redakce

15.4.2011
Vn mlad Moravsk komorn orchestr
Kliknte pro zobrazení fotogalerieNa sedmém koncertu 14. sezóny BHP 5. dubna se poslucham pedstavil Moravský komorní orchestr pod vedením Richarda Kruíka. Orchestr je sloen z poslucha Konzervatoe Brno, jeho sloení se rok od roku mní. Muzikantský výkon ovšem zstává stále na vysoké úrovni.
Vyslechli jsme skladby urené pro komorní orchestr i pro sólový nástroj s orchestrálním doprovodem. Velmi zajímavý byl koncert pro cimbál (sólo Zdeka plachá) a orchestr Zdeka Lukáše, houslisté Marco ao a Marek Blaha se pedstavili dvojkoncertem c-moll A. Vivaldiho, violista Janákova kvarteta a profesor Konzervatoe Jan ezníek pednesl koncert brnnského autora Jiího Bárty. Ten sedl s manelkou v zadní ad a byl viditeln s interpretací svého díla spokojen.

V letošní sezón jsme slyšeli ti koncerty, jejich protagonisty byli mladí umlci - klavíristka Lucie Czajkowská, sopranistka Martina Mátlová a Moravský komorní orchestr. Porovnání s renomovanými umlci, kteí vystoupili na ostatních koncertech, vyznívá pro mladé velmi dobe. Techniku mají výbornou, a co jim chybí na vyzrálosti a zkušenostech, nahrazují elánem a dravostí mládí.

Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

14.4.2011
FC informuje
Kliknte pro zobrazení fotogalerieV 18.kole jsme uhráli doma remízu s vedoucím celkem KP Polnou - 1:1 (1:0) branky - Kopáek L. za domácí, Kaplan T. za hosty.

Vce ve fotogalerii.

Pozvnka na tento tden -Mui B host Radostn
/Jaromr Dvok

5.4.2011
FC Spartak Velk Bte - BTESK FOTBALOV LIGA PPRAVEK
Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení. V prbhu ledna a února 2011 probhl ve sportovní hale v Osové Bitýšce I. roník Bítešské fotbalové ligy pípravek. Celkového potu ty turnaj se zúastnilo celkem pt mustev (FC Spartak Velká Bíteš – pípravka, FC Spartak Velká Bíteš – dívky, Laánky, SK FC Kianov a TJ Sokol Koví. Do koneného poadí celé ligy se poítala umístní v jednotlivých turnajích, bhem kterých se hrálo systémem kadý s kadým dvoukolov.
Koneným vítzem se stal „domácí“ tým pípravky FC Spartak Velká Bíteš s tsným náskokem ped hosty z Kianova a Koví. Díví tým FC skonil na celkovém 4. míst.
Úspch bítešských fotbalist ješt podtrhl David Milian, jen byl po zásluze vyhlášen nejlepším brankáem turnaje a Milan Cendelín, který byl vyhlášen nejlepším hráem týmu a zárove byl druhým nejlepším stelcem.
Podrobnjší informace naleznete na www.fcpripravkavb.estranky.cz

Celkové poadí po 4 turnajích:

1.Velká Bíteš – pípravka 15b
2.Kianov 14b
3.Koví 13b
4.Velká Bíteš - dívky 11b
5.Laánky 7b

/Milan Dufek

5.4.2011
enhn motorek
Kliknte pro zvtšení.Srden Vs zveme na ehnn motorek a motork 29. kvtna 2011 do Velk Btee.
/redakce

4.4.2011
Lod pro Brno
Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení.Fotorafie z transportu lodí, jejich cílem je Brnnská pehrada.
/redakce, foto: Ctibor Veleba

19.3.2011
Nabdka skkacho hradu a trampolny na akce pro dti
Kliknte pro zvtšení.V loskm roce Kolpingova rodina Velk Bte podila nov skkac hrad a trampolnu. Chceme je vyut nejen na svch akcch, ale nabdnout jej i obcm, kolkm, kolm a dalm spolkm.  1. Správcem hradu, se kterým je mono domluvit termín vypjení, je Mgr. Richard Smutný, Pod Spravedlností 634, Velká Bíteš, tel. 737 943 660.
  2. Pro organizace a obce, které pisply na koupi hradu, náleí právo na bezplatné zapjování po dobu 6 let.
  3. Hrad a trampolínu chceme pjovat pouze dvryhodným organizacím z Velkobítešska, které známe. Úhrada za pjení hradu je výrazn niší ne je obvyklé a slouí na akce pro dti a mláde.
  4. Cena za vypjení hradu iní 1 500 K za den a za pjení trampolíny 700 K za den.
/Mgr. Ladislav Koubek

16.3.2011
Pivtejte jaro tak, jak se slu a pat!
Obec JavrekVítání jara na Šmelcovn se koná ji TUTO NEDLI 20. bezna.

Více na www.obecjavurek.cz


/Marcela Doubková

11.3.2011
Zskali si i vae sympatie?
MDJakub Smolk a Luk Vaculk pijali pozvn na MD. Z pdia zaznly ve stedu 9. bezna znm i mn znm psn Jakuba Smolka i historky ze ivota i z naten film, ve kterch Luk Vaculk hrl.
Pjemnou tekou byla pi odchodu re pro ptomn eny, kva z AG FOODS i prezentace kosmetiky Oriflame pan Menclerov.

Více ve fotogalerii.
/Marcela Doubková, foto: Otto Haso

8.3.2011
Pepadení erpací stanice
BENZINKASe zbraní v ruce pepadl lupi erpací stanici ve Velké Bíteši. Obsluhu benzinky ve Vlkovské ulici pinutil k vydání celodenní trby.
Do objektu vstoupil mu v pondlí pt minut ped sedmou hodinou veerní. „V tu dobu byla uvnit pouze jedna pracovnice obsluhy,“ sdlil Pavel Studený, vedoucí erpací stanice Bítešské dopravní spolenosti.

Lupi byl maskovaný šedou epicí petaenou pes obliej, ve které ml vystiené pouze otvory pro oi. S tímto maskováním vešel do prodejního prostoru benzinky. „Pod pohrkou krátké stelné zbran stíbrno – erné barvy, kterou drel v pravé ruce, poloil na desku pultu bílou igelitovou tašku. Se slovy ‚Dej mi do toho peníze‘ se potom obrátil na obsluhu erpací stanice a donutil ji tak k vydání finanní hotovosti,“ popsala pondlní pepadení árská policejní mluví Jana Martincová.

Výši ástky, na kterou si doposud neznámý pachatel pišel, nechtjí policisté zatím pesnji specifikovat. Personál pepadené benzinky provádl toti ješt bhem úterý inventuru, která by mla pesnji urit, jakou škodu vlastn lupi provozovateli zaízení zpsobil. „Jednalo se o celodenní trbu,“ uvedl Pavel Studený.

Poté, co si pachatel pišel na poadované peníze, odešel vstupními dvemi benzinky do polí ve smru na nedalekou obec Vlkov. Po lupii kriminalisté nyní intenzivn pátrají. Pokud se policistm podaí prozatím neznámého mue dopadnout, me skonit za míemi na dva roky a deset let. „Nikdy v minulosti se nám nco podobného v této erpací stanici nestalo, bylo to poprvé,“ nechal se slyšet vedoucí velkobítešské benzinky Pavel Studený. Ani policisté se ve árském regionu s pepadenými benzinovými „pumpami“ nesetkávají nijak zvláš asto.

„Letos se jedná o vbec první pípad a ani v minulých letech jich na ársku nebylo mnoho,“ podotkla Jana Martincová s tím, e he jsou na tom v tomto ohledu napíklad na Jihlavsku nebo na Tebísku. Pepadení erpací stanice pímo v Tebíi v Brnnské ulici ešili policisté napíklad na poátku uplynulého roku. Ozbrojený a maskovaný mu tam obsluhu pipravil o celkem deset tisíc korun a místo potom opustil osobním automobilem.

Pímo ve áe nad Sázavou v loském roce lupi ádil v jedné z heren v centru. V roce 2009 byl zase pepaden bar v mstysi Mín na Velkomeziíssku.

Zdroj: zdarsky.denik.cz
/redakce

7.3.2011
Markta Mtlov nadchla koloraturou
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Protagonisté šestého koncertu 14. sezóny BHP sopranistka Markéta Mátlová a klavírista Pavel Voráek pipravili bítešskému publiku 1. bezna krásný, pestrý program. V první polovin koncertu nás Markéta provedla od Vivaldiho a Bacha a po romantického Kiku a Dvoáka.
Po pestávce sopranistka zazáila koloraturami z Rossiniho, Belliniho, Arditiho i Bernsteina, navíc zvládla bezchybn i prvodní slovo. Pavel Voráek ji doprovázel na klavír velmi citliv.
Myslím, e Bítešáci opt mli monost slyšet mladé umlce, jejich umlecká dráha bude hodn, hodn vysoká.
/Otto Haso

7.3.2011
Plnon me o pl pt
Kliknte pro zobrazení fotogaleriePvecký sbor Santini z Tele spolu s Cordial kvartetem z Tebíe pedvedli své umní v nedli 6. bezna v 16.30 v bítešském Kostele sv. Jana Ktitele.
Mladý amatérský 15lenný komorní sbor se pedstavil v první ásti koncertu známými duchovními skladbami - od Bacha i Arcadelta a po ernošské spirituály. Vyváený, istý a dynamický zvuk sboru proteplil alespo duchovn bítešský kostel. Druhou pli koncertu tvoila plakáty avizovaná Messe de Minuit (Plnoní mše) barokního francouzského skladatele M.A. Charpentiera. Ke sboru se pidalo smycové kvarteto, dv zobcové flétny, klávesy a kontrabas. Umlecký vedoucí souboru Karel Tomek opt vybral a pivezl do Bíteše krásnou hudbu.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

5.3.2011
Vherci permanentky na bowling
SPORTOVEC ROKUV rmci vyhlen ankety Sportovec msta 2010 byla vylosovna ti telefonn sla, jejich majitel zskvaj permanentku na bowling: 777712963, 723792477, 737766289
Vhry jsou k vyzvednut na recepci Restaurace U Rau.
Gratulujeme!
/redakce

1.3.2011
MD s Jakubem Smolkem a Lukem Vaculkem
Kliknte pro zobrazení fotogalerie
/Ji Rau

1.3.2011
Rada msta bojuje za gymnzium
Velká BítešRada msta Velk Bte se vera optovn (ji podruh v roce 2011) zabvala situac ohledn slouen Gymnzia Velk Mezi s dalmi kolami.
Vnmme, e tento krok by velmi negativn ovlivnil region Velkobteska. Proto veden Velk Btee nesouhlas se slouenm osmiletho gymnzia ve Velkm Mezi s dalmi kolami.
Pipravovan kroky Kraje Vysoina v oblasti kolstv sledujeme s velkou pozornost. Vnmme slouen t kol ve Velkm Mezi do jedn a zruen osmiletho gymnzia jako velmi neadekvtn a vedouc ke zhoren kvality vzdlvn. Cel znn stanoviska Rady msta bude zveejnno na webu msta.
/Ladislav Koubek

1.3.2011
Sportovci plesali 26. nora
Kliknte pro zobrazení fotogaleriePo vyhlen ankety Sportovec msta 2010 zahjila osvden modertorsk dvojice Marcela Doubkov a Martin Hrdinka sportovn ples. V hlavnm sle hrl Top band, v pate tradin cimblov muzika Grajcar.
Hosty veera Leonu Machlkovou a "Dti rje" Boka Slezka pivtal naden nabit sl. I hostm z vyhlen Sportovce roku se na plese lbilo, nkter najdete i ve fotogalerii.
/Otto Haso

1.3.2011
Zanou jednn o cyklostezce
Kliknte pro zvtšeníVe tvrtek 10. bezna budou zahjena jednn obc podl Blho potoka ohledn vybudovn cyklostezky. Svolal je mstostarosta Velk Btee Tom Kuera.
Uvaovan cyklostezka m pedevm poskytnout obanm zzem pro trven volnho asu, bezpenou cykloturistiku, ale i msto pro vychzky. Cyklostezka by mla lemovat koridor potoka od Osov Btky pes Nov Sady, Krevlice, Velkou Bte a po Svatoslav.
/Ladislav Koubek

1.3.2011
Farn ples 19.2.2011 - mlad se bavili dobe
Kliknte pro zobrazení fotogalerieest farn ples v Btei se povedl. Pln sl, vtinou mlad plesajc, kte si veer uili. Hudba - osvden mezisk F-BOX, modertorsk dvojice Marcela Doubkov Laa Koubek, pedtanen "latiny" z Kianova, ohromujc tombola, ji tradin tanen sout s pomerani.
A po plnoci btesk hodov chasa vech ronk sloila 8 (slovy osm) kolon besedy.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

28.2.2011
Sportovkyn Velk Btee za rok 2010 je Daniela Jirglov
Kliknte pro zobrazení fotogalerie Kliknte pro zvtšení.V sobotu 26. nora byly v Kulturnm dom ve Velk Btei slavnostn vyhleny vsledky ankety o nejlepho sportovce msta za rok 2010.
Nejvce hlas dostal junior Tom Hamk, mustvo FC ppravka, plavkyn Daniela Jirglov a trenr Ji Ondrk.
Poty zskanch hlas uvd nsledujc tabulka, atmosfru mete vychutnat ve fotogalerii, vce se dotete v beznovm sle Exitu 162.

SJ4-Tomáš Hamík 323 S3-Daniela Jirglová 197
SJ2-Vojtch epa 226 S2-Vlastimil Šula 176
SJ1-Adéla Karásková 106 S1-Petr Ouedníek 163
SJ5-Kristina Sitaová 89 S5-Vít Kratochvíl 130
SJ3-Roman Porazil 31 S8-Jií Prešer 72
      S6-Zdenek Rozmahel 67
M2-FC pípravka 259 S4-David Karásek 56
M1-HC mustvo 3. tídy 107 S7-Jií Dvoák 2
M5-TC tenis - mui A 92      
M7-TJ florbal- tým mu 53 T4-Jií Ondrák 173
M4-Baseball Orli 41 T2-Petr Holík 90
M3-TJ volejbal 22 T1-Jiina Langová 82
M6-Motokros Mannen Motosport 9 T3-Petr Svtlík 34
      T5-Pavel Doubek 26
T6-Jan Konený 3
/Otto Haso

27.2.2011
Zaal jsem jezdit, kdy ostatn konili
Josef VáaRozhovor s okejem Váou
Pane Váo, jak vy osobn se díváte na akce spojené s vyhlášením sportovce roku? Vera jsem byl na vyhlášení sportovce Karlovarského kraje. Tahle akce jsou dojemné. Tam dokonce vyhlašovali i nejlepší postiené sportovce z plaveckého oddílu. A mi nkdy pi takové píleitosti vhrknou slzy do oí, i kdy si o sob myslím, e jsem tvrák. Máme mnoho sportovc, kteí se dokáou umístit mezi prvními na svt v mén známých sportech, nebo takových, kteí jsou postiení. Mnozí pak sice nejsou mezi nejlepšími, ale takováto akce je pro sportovce urit motivující.
Zobrazit / skrt vce informac »

Jsme na plese. Chodíte rád na plesy? Jaký jste taneník?
Rád si zatancuji a bavím se s mladými lidmi, i kdy plesy nejsou zrovna mojí doménou. Polku a valík umím. Jsem rodák z Valašska a maminka m cepovala od mala. Na tanení jsem ale nechodil a do jiných tanc se nepouštím. Ml jsem dnes být sice ve luticích, ale dal jsem pednost Velké Bíteši, protoe jsem to slíbil svým známým.

Kdy a jak jste se dostal ke koním?
Pocházím z malé vesniky na Valašsku. Kdy jsem byl malý, byli tam jen taní kon. Kdy mi bylo 16, absolvoval jsem SOU – obor Chovatel koní v Kladrubech nad Labem. Pozdji jsem se dostal ke koním ve Svtlé Hoe, kdy mi bylo 28. Zaínal jsem jezdit dostihy, kdy mi bylo kolem 30. V té dob mí spoluáci vtšinou s jedním na koni konili, protoe íkali, e u jsou staí a nemá cenu pokraovat.

Kolikrát jste se zúastnil Velké Pardubické a jak vzpomínáte na svj první start v roce 1985?

Jel jsem asi 24 krát, ale nevedu si pesné statistiky, to není mj obor. Vzpomínám si na Paramona dobe, to byl k, kvli kterému jsem se vrátil k tomuto sportu. Byl velmi nezkrotný, a zlý polokrevník. Zápasili jsme spolu dlouho a on m pivedl k tomu, abych se zaal znovu soustedit na dostihy. Ten k nemohl být tak dobrý jako elezník, ale ml toho natrénováno opravdu moc. I kdy byl polokrevník, tak byl vynikající skokan a kdyby se v jeho kariée nestal pršvih, e neskoil Hadí píkop - a nechtl pak u skákat -  tak bych vyhrál u i ten první závod s ním.

Tuhle otázku asi dostáváte asto: který ze všech koní, na kterých jste jezdil, vám nejvíc pirostl k srdci?

Ono se nabízí, e elezník. Jene tak to není. Ml jsem ve své kariée spoustu koní a nejvíc mi pirostl k srdci ten, se kterým jsem vyhrál Velkou cenu Baden-Badenu. Toho jsem získal ze Svtlé hory, kdy jsem odjel do Nmecka. Porazili jsme tehdy úadujícího šampiona v Nmecku Registanu.  Ke koním mám jiný vztah, ne si veejnost myslí. Já kon trénuji a pro m je výzvou spíše se zamit na takové, která nejsou šampioni, nejsou ti nejlepší, ale já je mohu vychovat.

Pro jste se nezúastnil Velké Národní v Liverpoolu?

Neml jsem peníze a monosti. elezník dokonce byl v Liverpoolu s tím, e na nm bude jezdit anglický okej. Mladí lidé si dnes ani neuvdomují, co to díve znamenalo získání devizového píslibu, a jak bylo nároné startovat v zahranií. I kdy to byl mj celoivotní sen, nakonec se neuskutenil.

Co rovinové dostihy? Pro jste se jim více nevnoval?

Zaínal jsem jezdit s 80 kg váhy a rovinové dostihy jsou o váze. Byl jsem rád, e jsem mohl jezdit aspo pekáky, ale na rovinu jsem neml váhové dispozice. Jsem rád, e mj syn, který je lehí ne já, tu monost má, a e jich pár vyhrál. Má výborný finiš.

Na závr otázku z jiného soudku: jak je to s pyramidami, které rozvšujete koním ve stájích, aby byli klidní? Skuten se pak k uklidní?

Já tam kon nedávám, aby se uklidnili. Mám tam pyramidy kvli geopatogenním zónám. A funguje to. Pyramidy mi postavili lidé, kteí tuto problematiku znají. Ale i já jsem schopný zmit si sám geopatogenní zónu, najít v podzemí kabely nebo potrubí, take vím, o em mluvím. Dokáu si u kon taky zmit auru. A kdy se po 20 minutách zvtší aura kon pod pyramidou o 4 metry, tak to asi opravdu funguje. A lépe se jim hojí zranní.
/Milan Dufek

27.2.2011
Velk Bte i Nm욝 zaij jedinen koncert
Kliknte pro zvtšeníHudebn soubor Santini z Tele se pedstav bteskmu i nm욝skmu publiku v nedli 6. bezna. Spolu s komornm orchestrem Cordial string quartet z Tebe zazpv dla vynikajcho francouzskho skladatele Marca Antoine Charpantiera.
Dirigent Karel Tomek sklz velk spchy
Soubory vystoup pod vedenm vynikajcho tebskho dirigenta Karla Tomka, kter v listopadu naprosto zaplnil hale v Osov Btce a nadchl publikum koncertem Svtlo nrod Charlese Nowella.
Sbor Santini pes krtkou dobu sv existence ukzal, e je ivotaschopnm a dynamicky se rozvjejcm hudebnm tlesem, sborem zpvk a zpvaek, kte vd, pro se chtj produkci duchovn hudby vnovat a kte jsou schopni pro uskutenn svch cl obtovat svj as, nmahu i sv penze. Nzev Santini pijal sbor jako vraz touhy budovat hudebn chrm podobn, jako slavn barokn architekt, jako podkovn Bohu za jeho obdarovn hudbou, kterou me sbor pouvat k Jeho chvle.
Jedinen zitek si nenechejte ujt v nedli 6. bezna 2011 v 16.30 v kostele ve Velk Btei nebo v 19.00 v kostele v Nmti nad Oslavou.
/Ladislav Koubek

21.2.2011
Mui FC Spartak sehrli 4. ppravn utkn
Kliknte pro zobrazení fotogalerietvrté pípravné utkání mu s úastníkem 1.A tídy, Jihomoravského kraje, FC ebín, v nedli 20.2.2011, Bíteš vyhrála 5:1, branky - Pohl J., Rozum D., Dvoák T., Loup T. a Nekuda T.

Vce ve fotogalerii.
/Jaromr Dvok

21.2.2011
MD s Jakubem Smolkem a Lukem Vaculkem
Kliknte pro zobrazení fotogalerieS PNM K MD PIJ͎D DUO ROMANTIK - JAKUB SMOLK A LUK VACULK.

STEDA 9. BEZNA 2011, V 18,00 HODIN KD VELK BTE VSTUPN 190,- K.

Pod Restaurace u Rau ve spoluprci s Odborovm svazem KOVO PBS Velk Bte./Ji Rau

17.2.2011
11. reprezentan ples PBS dosavadnm vrcholem sezny
Kliknte pro zobrazení fotogalerieSobotu 12. nora si zapsali nvtvnci bteskch ples jako dosavadn vrchol sezny. Vborn pipraven a vyzdoben sl, osvden hudba Vysoinka z Humpolce, profesionln moderovn Pavla Novho, tradin skvl pedtanen Lucerny Praha, na stolech velmi dobr moravsk vno a srov "jednohubky".
A jako host veera Marie Rotrov - opravdov Dma, kter nadchla profesionlnm vkonem a krsnm muzikantskm provedenm psniek, kter pat k tomu nejlepmu, co kdy zpvala. Podle informac poadatel bylo celkem v sobotu k Kulturnm dom pes 500 lid (vetn inkujcch, poadatel a personlu).
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

16.2.2011
Sportovec pt dn ped koncem hlasovn
Kliknte pro zvten
Do plnoci 15. nora jsme dostali na n redakn telefon 1043 hlasovacch textovch zprv. Kolik maj vai oblbenci hlas, najdete v piloenm grafu. Hlasovat mete do plnoci 20. nora - v loskm ronku tak o vtzi rozhodly posledn hodiny.
/Otto Haso

14.2.2011
Sportovec msta - oekvan vkendov smr
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
Vkend pinesl do na ankety spoustu hlas, kter vak zatm neotsly vtzi v jednotlivch kategorich. Ovem zvlt v juniorech se na pice hodn piostilo polete i vy svj hlas!
Opt jsme byli nuceni vyadit zhruba 50 sms, kter nm pily z internetu msto z mobilnho telefonu.
/Otto Haso

11.2.2011
Sportovec: pes 700 sms!
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
Do ptenho rna (11.2.) na n redakn telefon pibyly dal hlasy pro sportovce. Na prvnch mstech se nic nemn, celkov stav ukazuje graf.
/Otto Haso

9.2.2011
Nejstar eka Frantika Konarov zemela
Kliknte pro zvten.V domov dchodc ve Velk Btei na rsku v ter zemela nejstar obanka eska Frantika Konarov. Bylo j 107 let. ena zemela stm, netrpla dnou akutn nemoc. V poslednch letech u jenom leela.
Podle dostupnch informac je nyn nejstar obyvatelkou eska Marie Tekov. Bydl v Jirkov na Chomutovsku a loni 29. listopadu oslavila 107. narozeniny.

Frantika Konarov, kter se narodila 25. z 1903 ve Velk Btei, nemla podle Vesel lehk ivot. Nikdy se nevdala a akoli pochz z nkolika sourozenc, zstala z nich sama. Vychovala bratrova syna, kter za n pravideln dochzel. Nestaila se nim vyuit, cel ivot tvrd manuln pracovala, dokonce i v ciheln.

Jet ped nkolika lety ila sama v domku, kde chovala kozy a starala se o slepice, psa a koku. "Lid ji potkvali asto s kosou, kdy jezdila kozm pro trvu, to j bylo u vce ne 100 let. K dlouhmu vku j urit pomohlo koz mlko a sry, kter si z nj vyrbla," ekla TK u dve sociln pracovnice domova dchodc Eva Dosadilov.

Do domova dchodc nastoupila pan Konarov zatkem roku 2006 ve svch 103 letech pot, co byla nkolik tdn v nemocnici.
Vysokho vku se dovaj i dal z klientek domova dchodc ve Velk Btei. Marie Cahov podle Vesel oslav v srpnu 105 let, dal seniorka se doije koncem roku stovky.

Podle daj esk sprvy socilnho zabezpeen (SSZ) ilo v lednu v esk republice 502 lid starch sta let. Dalch 411 dchodc by se letos stovky mohlo dot. Poet obyvatel, kte peshli vkovou hranici sta let, rok od roku narst. Letos je jich o 14 vc ne loni a o 108 vc ne v roce 2009.

Vyho vku se podle statistik dovaj vrazn astji eny. Zatmco mu starch sta let eviduje SSZ 74, en je dohromady 428. Nejstar eky se narodily v roce 1903, nejstar mu v roce 1904. Nejvc sto a vceletch lid ije v Praze - 173 a v Jihomoravskm kraji - 119. Nejmn lid s ctyhodnm vkem pesahujcm stovku zaznamenali statistici v Karlovarskm kraji. Napotali jich celkem 17. Ve Zlnskm kraji jich bylo 51, z toho osm mu.

Zdroj: zdarsky.denik.cz.
/redakce

3.2.2011
FC Velká Bíteš
Kliknte pro zobrazení fotogalerieDruhé pípravné utkání mu s úastníkem 1.A tídy kraje Vysoina FC Velké Meziíí B, nedle 6.2.2011, Bíteš vyhrála 4:1, branky - Pelán T.(PK), Pokorný J., Loup O. a Dvoák T.

Vce ve fotogalerii.
/Jaromr Dvok

7.2.2011
Sportovec msta: 562 sms do pondlní plnoci
Kliknte pro zvten.
Stav na prvních tech místech všech kategorií je vidt v následujícím grafu. Absolutn nejvíc píznivc má zatím Vojtch epa (SJ2) - 122 hlas.
U jste poslali svj hlas?
/Ladislav Koubek

8.2.2011
Msto Velk Bte vyhlauje vbrov zen
Na msto editele/editelky Informanho centra a Klubu kultury msta Velk Bte.
Pedpoklady: editelem/editelkou me bt fyzick osoba star 18 let, kter je sttnm obanem esk republiky, je zpsobil k prvnm konm, bezhonn a spluje dal pedpoklady pro vkon funkce.
Poadavky a nleitosti pihlky naleznete na webu msta:
http://www.velkabites.cz/Mestsky-urad/Volna-mista/Vyberove-rizeni-reditel/ka-IcKk.html
Lhta pro doruen pihlky: do 21. 2. 2011 do 17.00 hodin.
Pedpokldan nstup: 1. 4. 2011
/Ladislav Koubek

3.2.2011
Sportovec roku do Hromnic 300 sms
Anketa o nejlepho sportovce Velk Btee se rozjd. Do plnoci 2 .2. 2011 jste nm poslali pes ti sta sms, kter obsahovaly na 500 hlas pro jednotliv sportovce, juniory, mustva i trenry.
SJ4: Tom Hamk
Do nominan listiny v Exitu162 se nm vloudila chyba: SJ4 je Tom Hamk, fotografie je sprvn. Neposlejte nm hlasy z internetu, nelze je odliit, a tud nemohou bt ani zapoteny. V jednotlivch kategorich maj zatm nejvce pznivc tito sportovci:
M2 -FC ppravka 63 hlas
SJ2 -Vojtch epa 60 hlas
S3 -Daniela Jirglov 65 hlas
T2 -Petr Holk 28 hlas
/Otto Haso

3.2.2011
14. sezna BHP
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
14. sezna BHP pokraovala klavrnm recitlem Lucie Czajkowsk Mlad brnnsk klavristka Lucie Czajkowsk byla protagonistkou ptho koncertu 14. sezny BHP v ter 1. nora. Interpretka prokzala, e je oprvnn na listin perspektivnch umlc Nadace esk hudebn fond, vloni vyhrla mezinrodn interpretan sout klavrist v italskm San Bartolomeu al Mare.
Bteskmu publiku nabdla Jankovu skladbu V mlhch, Ravelovu Pavanu za mrtvou infantku, Ginasterovy Argentinsk tance a v druh polovin Rachmaninovu Sontu b moll. Krtk rozhovor s klavristkou pipravujeme do beznovho sla naeho asopisu.
/Otto Haso

3.2.2011
Fotbalist neumrzli
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
Prvn ppravn utkn mu s astnkem 1.A tdy Jihomoravskho kraje FC Sobice v sobotu 29.1.2011, nerozhodn 1:1, branka Rozum David.
/Otto Haso

3.2.2011
Rybsk ples
Kliknte pro zobrazení fotogalerieRybsk ples 29. ledna ve znamen tradice Rybi vsadili na lty proven lkadla - smaen kapr, skupina Pikardi, bohat tombola, pedtanen ZU - a mli pln "kulturk".
aky btesk ZU zopakovaly ob sv vystoupen z hasiskho plesu - lyrickou Popelku i svin Americano, Pikardi hrli kvalitn jako vdy, v tombole nechybly iv ryby. Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

3.2.2011
Hasii zahjili bteskou plesovou seznu
Kliknte pro zobrazení fotogalerieV sobotu 22. ledna pivtal btesk kulturn dm nvtvnky XXI. Reprezentanho hasiskho plesu. K tanci hrla Jsalka obvyklm stylem ti na ti. I letos se hasii snaili upoutat nvtvnky pedtanenm dvakrt vystoupily kyn tanenho oboru zdej ZU, profesionln tanen pr z Brna pedvedl ukzky klasickch tanc i latinu. Restaurace Mj nabdla vbr sedmi druh jdel, fungovaly bary v Pekle i v prvnm pate.
V porovnn s loskm ronkem se d ci, e hasii si zskvaj pznivce, ovem galerie byla przdn a do slu by se tak jet dal nvtvnci veli. Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

27.1.2011
Podpote mezisk gymnzium!
Kraj Vysoina plnuje v rmci spornch opaten *zruit osmilet gymnzium ve Velkm Mezi* *a slouit vechny ti stedn koly* ve Velkm Mezi.
Proti tmto opatenm, kter mohou mt vrazn dopad na kvalitu poskytovanho vzdln v naem okol, se zvedla velk vlna nevole. Svj nzor mete vyjdit i vy podepsnm petice, kter je k dispozici na Informanm centru ve Velk Btei.
Kad podpis je dleit!
/Jan Kratochvla

27.1.2011
Frantika Konarov je nejstar obankou eska
Ve stedu zemela dosud nejstar obanka esk republiky Marie Smejkalov. Jak se Exitu podailo vyptrat, stala se novou nejstar obankou o pouhch 13 dn mlad Frantika Konarov.
Ta pevzala titul nejstar obanky esk republiky a vme, e jej bude dret jet dlouhou dobu. Je vidt, e ve Velk Btei ij lid, kte maj dobr konek.
/Ladislav Koubek

14.1.2011
Tkrlov sbrka ve Velk Btei pekonala vechny rekordy
Ti královéKrsn tkrlov tradice, kter ped necelmi deseti lety oila i na Velkobtesku dky Tkrlov sbrce, pinesla i letos pn veho dobrho do bteskch domcnost. Zejmna star oban a rodiny s dtmi maj radost z nvtvy krl.
V letonm roce ve farnostech Velk Bte a Bez vyrazilo do domcnosti celch 30 skupinek kolednk. Odmnou jim bylo nejen ptelsk pijet, nebo sladkosti pro ty men, ale i dobr pocit z toho, e dky jejich sil zskaj finann prostedky ti, kdo je nejvce potebuj: lid postien, bez domova, v obtn ivotn situaci a podobn.
Sbrka pro Charitu letos jen ve farnosti Velk Bte vynesla 154 427 K. Vrazn tak byla opt pekonna losk rekordn suma. Velik podkovn pat vem, kdo se na sbrce podleli.

Farnost Velká Bíteš Farnost Bezí
Velká Bíteš 128 679 Níhov 18 370
Nové Sady 7 178 Borovník 4 400
Bezdkov 1 940 Rozse 2 870
Pibyslavice 8 419 Bezské 6 360
Košíkov 8 211 Bezí 7 435
Celkem Velká Bíteš 154 427 Celkem Bezí 39 435

/Ladislav Koubek

7.1.2011
Plkruh poprv v novm roce
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
Skvl koncert pipravili bteskmu publiku lenov Petrof piano tria v ter 4. ledna 2011.
Zatek roku je v Btei velmi bohat koncerty. Po nedln Schole pidal v pravidelnm termnu prvn ter v msci Btesk hudebn plkruh opravdovou lahdku Petrof piano trio, rezidenn soubor nejznmjho eskho vrobce klavr. Houslistu Jana Schulmeistra znme dobe ze svtov proslulho Wihanova kvarteta, jeho manelka klavrista ji tak v Plkruhu pednesla dva celoveern recitly, novkem u ns byl violoncellista Kamil vak.
Petrof piano trio provedlo ti klasick dla klavrn tria Mozarta, Schumanna a Dvoka. Dokonal technika a souhra, skvl vyvenost jednotlivch hlas, velk cit pro interpretaci klasick a romantick hudby to byly hlavn atributy inkujcho tria. Pipravili poslucham mimodn muzikantsk zitek. Rozhovor s Janem Schulmeisterem pineseme v norovm sle Exit 162.
/Otto Haso

3.1.2011
POZVÁNKA
Kliknte pro zvtšení
/Otto Haso

2.1.2011
Do novho roku se zpvem
Kliknte pro zobrazení fotogalerieV nedli 2. ledna v 16 hodin vystoupila btesk Schola na koncertu v kostele sv. Jana Ktitele ve Velk Btei. Jana Fatnov pedala sbormistrovskou taktovku v z Rudolfu Drozdovi, uiteli zdej ZU, proto byli pravideln posluchai velmi zvdavi, jak si Schola povede.
Koncert potil vechny posluchae v zaplnnm kostele. Zaznla star hudba i koledy, psn v etin, latin, anglitin i sloventin, vtinou a capella - tedy bez doprovodu. Jen nkolik skladeb doprovodila kytara. Koncert uvdl Ladislav Koubek.
Schole pila podkovat za koncert i dlouholetou innost radn Eva Zavadilov.
e vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

31.12.2010
Nov rok zaal v Btei ohostrojem
Kliknte pro zobrazení fotogalerieVe ti tvrt na Nový rok se ozvaly z okna bítešské radnice slavnostní fanfáry, poté popál starosta Ing. Milan Vlek Bítešákm vše nej.
>Pak u bylo námstí jevištm  ohostrjce pana Janeka, který pipravil asi osmiminutovou bohatou iluminaci. Ohostroj tentokrát hradili sponzoi.
U sochy svatého Jana se nalévala teplá medovina, mohli jste si i pustit létací lampion štstí, který vám prý urit splní vaše pání.
Jak to ve vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

31.12.2010
Trochu pohybu i na Silvestra
Kliknte pro zobrazení fotogalerieChatai od Blizny od roku 1994 pipravují vdy na Silvestra pátelské setkání u "Posledního vlka", Bítešáci chodí k Vlkovi od roku 2000. Letos se za pkného mrazivého poasí (- 7 °C) z Velké Bíteše vydalo asi sto úastník.
Chatai mli jako obvykle vzorn pipravené oberstvení - chleba se škvarkovou pomazánkou, bylinkový "vachtalv" aj a svaák.
Dlouholetý organizátor a bývalý pedseda Seniorklubu Ing. Karel Smolík dostal od chata figurku vachtala.
Jak to ve vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

27.12.2010
Rozhbejte se po Vnocch
Kliknte pro zobrazení fotogalerieTradin vychzka na Svatou Horu sv.Zdislavy kianovsk se kon vdy prvn pracovn den po Vnocch. Letos ns bylo 25, jelo se autobusem na letit ke Kadolci a pak do Kadolce a tradin cestou na Svatou Horu.
Zde proveden zpis do pamtn knihy, zazpvali jsme Tichou noc, oberstvili se a Lojza Koukola pak ekl nco o historii a provedl ns po naun stezce Les R. li jsme k hjence na Rohy a pak pes chatovou oblast do Hemanova do mstn hospdky, kde se ji tradin objednvme na zvinov hody. Odtud se nkte vydali pky do Velk Btee, nkte do Vidonna na autobus a vtina odjela z Hemanova ve 13.43 do Velk Btee. Byl krsn mraziv den bez vtru a i slunko chvlemi vysvitlo.
Jak to ve vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Mirek Smolk

28.12.2010
JEDEME FANDIT KOMET - 2.1.2011
Kliknte pro zvten.
/Ji Rau

23.12.2010
SILVESTROVSK OHOSTROJ
Kliknte pro zvten.
/Ji Rau

20.12.2010
Z Velk Bte je kolbkou ocennho programu - Podkovn autorky
Kliknte pro zvtenProgram Jazyky bez barir pomh dtem s dyslexi zvldat anglitinu. Letos na podzim zskal tento program v Norimberku stbrnou medaili INEA 2010. U takov pleitosti je pjemn se na chvilku zastavit a zamyslet. Jak jsme zanali? Kam a jsme doli? A co mme dle v plnu?
Netajím se tím, e jsem dosplá dyslektika a máma dtí s dyslexií. Netajím se tím, e mám s dyslexií negativních zkušeností a nad hlavu. Kdy u mi bylo hodn zle, vzala jsem si k srdci jednu manaerskou radu, e z nevýhody meme udlat výhodu. A vida, vdy mám výborné pedpoklady vytváet pro dti speciální pomcky na základ svých osobních zkušeností. Tak jsem se do toho pustila. Takové vci se ale nedají dlat doma u stolu. Je teba být v pímém kontaktu s dtmi, uiteli a to lze tko bez souhlasu vedení školy. Pojme se ve vzpomínkách penést na zaátek roku 2004.
Zobrazit / skrt vce informac »

V Jihlav poádají na ZŠ Otokara Beziny konference, kde jsem také jako lektorka pednášela. Spíše jsem ukazovala adu názorných pomcek pro uchopení slovíek a gramatiky. (www.dys-baba.cz) Na konci za mnou pišly paní uitelky ze Základní školy Velká Bíteš a pozvaly m k nim do školy. Pak mi oficiáln zavolal pan editel Mgr. Dalibor Kolá. Na rovinu jsem mu ekla, e si myslím, e jedna pednáška je jako plácnutí do vody, smysl e vidím v dlouhodobé spolupráci. Pan editel Kolá okamit pochopil o bí a naši spolupráci podporoval.

Dnes u nevím, kolikrát jsem do Velké Bíteše jela, ale nikdy jsem nelitovala ani jediné cesty. Na I. stupni jsem nejvíce spolupracovala s Mgr. Miladou Sklenáovou, na II. stupni to byla   Ing. Vra Poláchová. Ale není vhodné psát minulý as, protoe naše spolupráce a troufám si íci i pátelství stále trvají. Práv dtem v této škole jsem „šila na míru“ program na pomoc pi výuce anglitiny a dalších jazyk. Pak jsme s panem editelem Koláem našli sponzora - První brnnskou strojírnu Velká Bíteš, a.s. a pibrali ke spolupráci další školy v okolí. Nkolikrát jsme vyhlásili téma a dti v rzném vku a z rzných škol pipravily na zadané téma esko-anglické prezentace v psané a mluvené form doplnné obrázky. Práv program Jazyky bez bariér umouje speciální soubory vytváet. Tyto soubory a mnoho dalších je k vidní i k uitku v rubrice Webová knihovna na www.jazyky-bez-barier.cz. Spoleným setkáním jsme íkali „ákovské konference“ a ty byly zábavné a obohacující pro dti i pro dosplé.

A nezstalo u ákovských konferencí jen ve Velké Bíteši. Konference jsme rozšíili na Slovensko do Sence, kde má bítešská škola partnerskou ZŠ J.G.Tajovského, a také do Prahy. V roce 2009 jsme v DYS-centru Praha poádali mezinárodní ákovskou konferenci pod záštitou primátora hlavního msta. Probhly i další konference v mstských ástech Praha 10 a Praha 6. ad konferencí byl pítomný pedseda eského svazu vynálezc a zlepšovatel a práv tento Svaz pomáhal dlat programu Jazyky bez bariér krky do svta na rzné výstavy. Dnes ji program pouívá nkolik desítek škol v celé naší republice a k jeho rychlému šíení pispívá také aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press. Jejich uebnice jsou v eských školách velmi rozšíené a uitelé i rodie vítají, kdy ásti uiva jsou díky programu Jazyky bez bariér adaptované do formy, která je pro dti s dyslexií „uchopitelnjší“.

A co plánujeme dále? Šíit program Jazyky bez bariér do dalších škol a rodin, pipravovat další výukové materiály ve speciální form a organizovat další akce pro uitele, áky i rodie. A co je zlatým hebem? Pece inspirující píbhy a zkušenosti jak meme pomáhat dtem s dyslexií i jejich okolí. Dleité je, kdy své schopnosti a síly propojují lidé, kterým na tom záleí.

S velkým díkem

Dagmar DYS-BABA Rýdlová

Dosplá dyslektika, lenka eského svazu vynálezc a zlepšovatel,
autorka programu Jazyky bez bariér a kníky Dyslexie, smutek, mindráky a já

Praha 5. 12. 2010
/Marcela Doubkov

10.12.2010
Jednn zastupitelstva
V pondl 13. 12. 2010 se v 17 hodin uskuten jednn Zastupitelstva msta Velk Bte. Jednn se uskuten v Psl Kulturnho domu. Vechny obany srden zvou zastupitel.
/Ladislav Koubek

8.12.2010
Koncert, jak jinde nezaijete
Kliknte pro zvten.Mezi hudebn tahky bteskho adventu pat koncert skupiny Sourozenci tuto nedli 12. prosince v 18 hodin. Skupina, kter vystupuje na mnoha mstech v esku i cizin, je tvoena jednou rodinou, kter adoptovala 14 dt a vichni hraj na hudebn nstroje.
Pijte si poslechnout hudbu, kter pohlad dui. Vce o skupin na www.sourozenci.cz.
/Ladislav Koubek

2.12.2010
Velk Bte, 1. prosince 2010
Kliknte pro zobrazen fotogalerieI v Btei mohutn snilo, idii kamion parkovali na kadm volnm mst, ti mn spn stli v kolon. Silnii dlali co mohli. Pokud jste se zavas dostali dom a u nemuseli odhazovat, mohla to bt krsn zimn romantika.
Vce fotek ve fotogalerii.

/Otto Haso

2.12.2010
Pozvnka na Sportovn ples 2011
Kliknte pro zvten.Pijmte pozvn na Sportovn ples 2011, kter se bude konat v sobotu 26. nora 2011 v kulturnm dom ve Velk Btei.

Hlavn host plesu: Leona Machlkov.

/Ji Rau

29.11.2010
Advent a Vnoce
Kliknte pro zobrazen lnkuV bteskm kostele se uskuten po cel advent a vnon dobu cel ada zajmavch akc a koncert, na kter Vs srden zveme. Podvejte se na jejich podrobn program./Ladislav Koubek

29.11.2010
LIBANON
Kliknte pro zobrazen lnkuPromtn Ladislava Koubka z Libanonu se uskuten tuto sobotu 4. prosince v 17.00 na fae ve Velk Btei. Pette si tak lnek o Libanonu v prosincovm Exitu 162./Ladislav Koubek

24.11.2010
Legendrn hra "S pydlou v zdech"
Kliknte pro zobrazen lnkuU jenom to, e reisrem tto hry byl samotn Josef Dvok, bylo znamenm, e se bude jednat o divadeln hru, kter svmi scnkami zsk srdce nejednoho divka.

Cel lnek vetn fotogalerie na www.NovinyVM.cz.
/redakce

12.11.2010
Milan Vlek a Tom Kuera na btesk radnici
Kliknte pro zvtenUstavujc zasedn zastupitelstva msta Velk Btee zvolilo do funkce starosty Ing. Milana Vlka, uvolnnm mstostarostou je Ing. Tom Kuera.
Dalmi leny Rady msta jsou Ji Blha, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, Karel Navrtil, Ji Rau a Ing. Eva Zavadilov.
Ve stedu 10. listopadu se uskutenilo ustavujc zasedn zastupitelstva Velk Btee. Vichni zastupitel (21) byli ptomni a zvolili starostu, mstostarostu a radn.

Povolebn koalin jednn mezi KDU-SL, Sdruenm nezvislch pro msto Velkou Bte, Obanskm sdruenm pro zdrav msto bez kamion a TOP09 dosplo ke spolenmu nvrhu veden msta. Vzhledem k tomu, e tato koalice m 13 zastupitel, tedy absolutn vtinu, volba starosty, mstostarosty i radnch probhla pomrn hladce.
Zobrazit / skrt vce informac »
Mgr. Miroslav Ba sice navrhl na post starosty Tome Kueru, ten vak nedostal potebn poet hlas. Milan Vlek byl pot zvolen starostou msta Velk Btee. Tom Kuera byl zvolen do funkce uvolnnho mstostarosty.

Radu msta dopluje Ji Blha, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, Karel Navrtil, Ji Rau a Ing. Eva Zavadilov.

Finann vbor m zatm jen ti leny z pti: Ing. Eva Zavadilov (pedsedkyn), Jitka Bezinov a Ing. Dagmar Jurkov.

Kontrolnmu vboru bude pedsedat Ing. Alois Koukola, CSc., dalmi leny jsou Mgr. Milada Oplatkov, Ing. Milo Brychta a Hana Burianov.

Dal dva lenov finannho a jeden len kontrolnho vboru budou dovoleni na ptm zasedn zastupitelstva, kter se bude konat 13. prosince.
/Otto Haso

8.11.2010
Fannek a jeho skupina Ti Sestry v Btei
Judist na zmkuJe to tm rok, co se naposledy skupina Ti sestry ukzala ve Velk Btei. Bhem tto doby se zmnilo hodn. A to nejen novy es, kter hrd nos pedstavitel skupiny Frantiek Moravec, neboli Lou Fannek Hgen na sv hlav. Skupina bhem tohoto roku vydala trojdisk pod nzvem SUPERLZNIKY, kter prv pichz na pedvnon trh a ve Velk Btei ho s hrdost pedstavila.
Cel lnek vetn fotogalerie na www.NovinyVM.cz.
/redakce

1.11.2010
Judist na zmku
Judist na zmkuV sobotu 30.jna se mlata a ci oddlu judo zastnili mezinrodnho turnaje v Poln. Na tatami se selo 160 judist z esk republiky, Polska a Rakouska. Turnaj pod ztitou starosty msta Poln se konal v prostorch mstnho zmku. Je velice potiteln, e ani nae 13ti lenn vprava se neztratila a vybojovala cenn vtzestv.
1. msto Matj Chldek - mlata do 49 kg
2. msto Adla Karskov - mlata do 45 kg
2. msto Luk Starka - mlad ci nad 60 kg
3. msto Ji Mchek - mlad ci do 46 kg
3. msto Dan Hrdlika - star ci do 46 kg
Ale i ostatn nai zvodnci (Filip Svoboda, Matj Mchek, Vt vanda, Luk Havlt, Jakub Krejik, Filip Krejik, Vt Salajka a Jan Liederman) pedvedli, e se prt umj.

Vce ve fotogalerii.
/Ondej Blaha

21.11.2010
POZVNKA
Kliknte pro zvten
/redakce

25.10.2010
V. BTE OK͊KY 5:0
FC Spartak Velk BteNa hrbolatm ternu ve Velk Btei se hrl pohledn kombinan fotbal. V prvnm poloase mla ob mustva hned nkolik anc, ale skrovat se jim nepodailo. Ve druh pli se rozpoutal domc brankostroj, kter otevel dorkou po rohovm kopu Kadlec.
Za pt minut vyuila Velk Bte pknou akci po kdle, kterou nadvakrt zuitkoval Pokorn. V 70. minut zasadil zakiknutm Okkm tet der Loup. Host se sice vzpamatovali a zaali se tlait ped Pelna, ale v samm zvru jet dvakrt inkasovali z rychlch protitok.

Cel lnek: www.denik.cz
/redakce

23.10.2010
HUDEBN KOLIKA YAMAHA - Ukzkov hodina zdarma!
YAMAHAPrvn krky k hudb (dti od 18 msc do 4 let) - v pondl 25. jna v 16:00 hodin a v ter v 10:00 hodin. Rytmick krky (dti od 4 do 6 let) - v 17:00 hodin.
Adresa: Budova esk poty a.s. (z ulice Kosteln, vstup vedle bankomatu), 1. patro.
Dti si s sebou pinesou pezvky, pastelky a malho plyka.

Vce informac na tel.. 777 188 221 Petra Fialov.
/Marcela Doubkov

22.10.2010
Spoluprce na btesk radnici uzavena
Radnice Velk Bteirok shoda jednajcch stran ve Velk Btei vedla k dohod na budouc spoluprci pod vedenm novho starosty Milana Vlka. Zkladem tto dohody je spoluprce vtzn KDU-SL s nezvislmi sdruenmi.
Povolebn jednn se odehrvala ve znamen velikho zvazku vi volim, kte ve Velk Btei hlasovali pro zmnu ve veden radnice. Do ela msta se tak dostvaj mlad a nov zastupitel ve spoluprci se zkuenmi manaery firem. By vtinu jednoho hlasu bude mt v rad msta KDU-SL, chceme spolen rozhodovat konsensulnm zpsobem.
Spolen chceme nastolit novou cestu pro Velkou Bte. Nevnmme tuto cestu jako tyletou, ale mnohem del. Budeme rozvjet dlouhodobou strategii rozvoje msta.
Jsme rdi, e nai dohodu podpoili i pedstavitel strany TOP09. Rdi budeme spolupracovat se leny a zastupiteli dalch stran. Vnmme toti i jejich velk zjem o dobro naeho msta a vme si jej. Stranm, kter nejsou soust tto dohody, jsme pipraveni nabdnout spoluprci ve vborech zastupitelstva a komisch.
 
Ve Velk Btei 21. 10. 2010
Milan Vlek a Tom Kuera spolu se leny
vyjednvacch tm KDU-SL, Obanskho sdruen Za zdrav msto bez kamion
a Sdruen nezvislch pro msto Velk Bte

/redakce

20.10.2010
Promtn fotek z Indie
Kliknte pro zvten.Cestu Karla a Maruky Dvokovch do Indie jsme na strnkch Exitu sledovali cel rok. Nyn jsou opt doma a pipravili si pro ns vyprvn s nzvem ROK NA INDICKM VENKOV. Uskuten se spolu s promtnm fotek v nedli 31. jna v 17.00 na Zkladn umleck kole Velk Bte.
Zrove se uskuten vernis vstavy fotografi. Ty budou nsledn vystaveny v bteskm kostele.
Vce na www.kdvorak.wz.cz/indie
/redakce

18.10.2010
Obrovsk dky vem volim
Dkujeme vem obanm, kte pili vyjdit svj nzor u komunlnch voleb 2010. ast 64,07% mluv za sv. Vae podpora znamen opravdu a konen zmny ve veden msta. Udlme ve pro to, abysme splnili Vae oekvn. Povolebn vyjednvn jsou v plnm proudu, a vte, e v tom nejpznivjm.
Podrobn vsledky najdete na www.volby.cz

/Hana Pcklov

18.10.2010
VSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 2010 - VELK BTE
 
Volebn strany
Strana
Kan.
Hlas
Man.
1.  SN pro msto Velk Bte
21
5 329
10,76 %
2
2.  Kes.demokr.unie-s.str.lid.
21
12 412
25,05 %
6
3.  esk str.sociln demokrat.
21
11 142
22,49 %
5
4.  Suverenita-blok J.Bobokov
12
312
0,63 %
0
5.  Obansk demokratick strana
21
4 506
9,09 %
2
6.  TOP 09
21
2 668
5,39 %
1
7.  Komunistick str.ech a Moravy
21
4 094
8,26 %
1
8.  Ob.sdru. za zdrav msto
21
9 081
18,33 %
4

ZASTUPITEL
Jmno pjmen
Strana
Hlas
Ing. Milan Vlek Ob.sdru. za zdrav msto
813
8,95 %
Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek Kes.demokr.unie-s.str.lid.
801
6,45 %
Ing. Tom Kuera Kes.demokr.unie-s.str.lid.
794
6,39 %
Ing. Milan Macholn esk str.sociln demokrat.
727
6,52 %
Mgr. Ale Koubek Kes.demokr.unie-s.str.lid.
682
5,49 %
Ji Blaha Kes.demokr.unie-s.str.lid.
678
5,46 %
Mgr. Miroslav Ba esk str.sociln demokrat.
674
6,04 %
Ing. Eva Zavadilov Kes.demokr.unie-s.str.lid.
665
5,35 %
Ing. Tom Peln esk str.sociln demokrat.
627
5,62 %
Ing. Marie aback esk str.sociln demokrat.
626
5,61 %
MUDr. Svatopluk Horek esk str.sociln demokrat.
624
5,60 %
MVDr. Jaromr Kotk Kes.demokr.unie-s.str.lid.
587
4,72 %
Jan Pavlek Ob.sdru. za zdrav msto
570
6,27 %
Karel Navrtil Ob.sdru. za zdrav msto
524
5,77 %
Alois paek Ob.sdru. za zdrav msto
523
5,75 %
Ji Rau SN pro msto Velk Bte
476
8,93 %
MUDr. Jaroslav tefek SN pro msto Velk Bte
399
7,48 %
Ing. Alois Koukola CSc. Komunistick str.ech a Moravy
366
8,93 %
Frantiek Kratochvl Obansk demokratick strana
342
7,58 %
JUDr. Alena Mal Obansk demokratick strana
310
6,87 %
Ing. Milo Zduba MBA TOP 09
221
8,28 %


Zdroj: www.volby.cz
/redakce

12.10.2010
POZVNKA K VOLBM
Kliknte pro zvten
/redakce

11.10.2010
3 000 000,- K TO BYLO PENZ, aneb
NEZODPOVDNOST TO JE PRZDN POKLADNA
Dialog z pohdky Pyn princezna:
Krasomila (Pyn princezna): Co budeme dlat?
Zahradnk (Krl Miroslav): Musme se dostat do zem krle Miroslava.
Krasomila (Pyn princezna): Tak daleko? Co budeme jst?
Zahradnk (Krl Miroslav): Budeme se ivit prac.

A tak bylo - nebylo a pohdky u stailo. Ven teni NOVINEK.162, zejm kad z Vs u nco etl nebo slyel ji o nkolikrt zmiovanm investinm nezdaru jmnem HELVAG. Snad ji naposledy se k nmu vrame a neberme v potaz zcela irelevantn placenou inzerci Mgr. Miroslava Bni a JUDr. Aleny Mal (viz. Zpravodaj 9/2010). Proto se nechejte unst kouzlem jednoduch matematiky a zrove nahldnte do svta investic.
Kad z ns je investorem. A to u od rannho vku. Urit si pamatujete kdy jsme mnili nkolik hlinnch kuliek za sklenn duhovky, pak pila ra cek. Nsledn puberta a teba doba tanench. Radi doma tancovat s kottem, opakovat kroky a umt si uvzat motlek, ne abych pak musel tanit s tou, kter na m zstane z nouze a udl mn dru podpatkem lodiek skrz botu i chodidlo. Po pr letech u ns ekaj opravdov investin rozhodnut jako nap. koup automobilu, nemovitosti, podnikan, ale i rodina a dti. Vm, e vtina z Vs musela zhodnotit pomr rizika investice vi monmu vdlku pop. njak spory. Tady je ukryt podstata investic. Jsou dv zkladn: spekulativn (nap. vysoce volatilitn akcie, finann derivty apod.) nebo vnosov (investuji penze a ekm na ron vnos a ppadn rst trn ceny pozen investice = ppad HELVAG).
Pane starosto, netvrte nm, e nikdo nepiel s cennou radou. Nevymlouvejte se, e nikdo netuil o tunelch ve vcarsku (nehled na to, e vcarsko ji v t dob mlo snen kredit a to nejen dky kauze nacistickho zlata). Absolutn zarejc je, e zmiujete schvlen tto investice pouze Radou msta! Nemlo v t dob schvlit takov objem penz zastupitelstvo?
Pokud mm pokraovat, tak si myslm, e Vs urit nikdo nenutil investovat v zahrani, protoe u i v t dob se u ns dalo rozumn a opatrn investovat. Nabzely se firmy s nadpolovinm vlastnictvm (tud i kontrolou) sttu. Jako dkaz dokldm jednoduchou analzu, o kterou jsem podal investinho poradce z Volksbank CZ, a.s.. J tak ukonm tento lnek a dal vahy nechvm pouze na Vs, tench.

Vychzejme ze situace na potku roku 2000, kdy investor m k dispozici 3 mil. K a danou stku je ochoten zhodnocovat v investinm horizontu min. 5 - 10 let. Prmrn cena akcie EZ, a.s. v lednu 2000 inila 101,56 K. Jedno z monch doporuen by byl nkup akci eskho sttnho energetickho gigantu spolenosti EZ, a.s..
Tento titul ve sv dob pedstavoval velk potencil do budoucna pedevm v tom, e bude dochzet k postupnmu nrstu cen elektrick energie a tedy i zisku a hodnoty akcie.
Pi investici 3 mil. K a prmrn cen za akcii v lednu 2000 (101,56 K/ks) by dolo k nkupu 29 539 ks. Pro zjednoduen opomjme poplatek za zprostedkovn nkupu (dnes pedstavuje 1,25% z objemu investice).
Od roku 2001 vyplc EZ, a. s., svm akcionm pravideln dividendy. Vplata probh jedenkrt ron. V nsledujc tabulce je uvedena ve dividendy a vnos pro investora pi dan investici.

Rok

Ve dividendy

Vnos pro investora (29 539 ks akci)*

% vnos

2001

2,50 K

73 847,50 K

2,46%

2002

4,50 K

132 925,50 K

4,43%

2003

8,00 K

236 312,00 K

7,88%

2004

9,00 K

265 851,00 K

8,86%

2005

15,00 K

443 085,00 K

14,77%

2006

20,00 K

590 780,00 K

19,69%

2007

40,00 K

1 181 560,00 K

39,39%

2008

50,00 K

1 476 950,00 K

49,23%

2009

53,00 K

1 565 567,00 K

52,19%

Celkem

 

5 966 878,00 K

198,90%

* brutto

Jak je vidt z uveden tabulky pro investora by pedstavoval vnos pouze z dividendy cca 5,96 mil. K. Navc by investor mohl realizovat vnos z rstu hodnoty akcie, kter inila 827,80 K (ke dni 6. 10. 2010, KOBOS). Pi prodeji by dodaten vnos inil 24 452 384,- K.
/Tom Jelnek, TOP09

11.10.2010
V. BTE H. BROD 3:2
FC Spartak Velk BteJako prvn se z glu radovala Velk Bte. Po rohu Loupa se trefil hlavou pesn k tyi Pohl. Do druhho poloasu vstoupili domc aktivn a dvma gly Pokornho, kter v obou ppadech sm ped Adamcem nezavhal, vedli u 3:0.
Pak ovem nepochopiteln pestali hrt a nejprve je vytrestal Halamka, jeho stelu sice ula vyrazil, ovem pouze do Pohla, od kterho se m odrazil do branky. Hned za minutu bylo pro Bte jet h stdajc Hejkal vyuil chyby ve stedu hit a sm ped ulou vystelil do protipohybu glmana. Stejn hr ml na hlav i vyrovnn, ale tentokrt se ula pekonat nenechal a vborn zashl.

Cel lnek vetn tabulky na www.denik.cz
/redakce

3.10.2010
Motorki letos kon
ehnn motorekNa 150 motork se pijelo v nedli 3. jna do Velk Btee rozlouit s leton seznou. Ni ast byla dna chladnm poasm, pijeli jen "pravovrn". Btesk far Bohumil Polek - v tto spolenosti znm jako Motork Bob - poehnal strojm i jezdcm a pozval je na tradin "spanilou jzdu" pes Kianov a Velk Mezi.
Tu sprvn tvrdou atmosffu na bteskm nmst zajistila skupina Eminent..
Jak to ve vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

1.10.2010
Mal opozin smlouva ve Velk Btei
Hodov nedleDv demokracie Sociln a Obansk ruku v ruce dr moc nad penzovody.

Chcete vidt jak penze teou? Kliknte na obrzek vlevo.
/ EXIT EXTRA

Zabrazit star zprvy
Zprvy 1.4. - 31.9.2010
Zprvy 1.11. - 31.3.2010
Zprvy 1.6. - 31.10.2009
Zprvy 1.3. - 31.5.2009
Zprvy 1.1. - 28.2.2009
Zprvy 1.10. - 30.12.2008
Zprvy 2.7. - 30.9.2008

 
     
1.9. Vyšel NOV EXIT162
Kliknte pro zvten
Kliknte pro zvtšení
Denn nabdka jdel
restaurace U RAU
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z VM.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz