informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE

EXTRA TIPY
 
31.12.2011
Sportovec m tm pt set hlas
Kliknte pro zvtšení.V anket Sprotovec msta 2011 jsme do silvestrovskho rna pijali 453 hlas.

Aktuln vsledky najdete v grafu.

/Otto Haso

28.12.2011
EXIT 162 - NOV VYCHZME CELOBAREVN !!!
Kliknte pro zvtšení.
/redakce

20.12.2011
Vnon bohosluby ve Velk Btei
Kliknte pro zvtšení.Tradin si mnoho lid najde cestu do kostela zejmna o velk svtcch. Pokud je tomu tak i ve Vaem ppad, bude se Vm hodit nsledujc pehled./Ladislav Koubek

20.12.2011
tpnsk koleda bteskch dt
Kliknte pro zvtšení.Svtek sv. tpna je ve Velk Btei ji tradin vnovn koledovn. Letos nacviila vystoupen s bteskmi dtmi Katka Rboov, a soud podle spchu ivho betlma se budeme mt na co tit.
Zatek vystoupen je ve 14.30 v kostele sv. Jana Ktitele.


/Ladislav Koubek

19.12.2011
iv betlm tradin spn
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.ivmu betlmu ped kostelem sv. Jana Ktitele o posledn adventn nedli plo poas. V mrn zasnenm slunenm odpoledni pivtal inkujc i divky mstostarosta Tom Kuera.
Za moderovn Pavla Prchala se potom znovu odvjel dva tisce let star pbh proloen znmmi i neznmmi koledami a vnonmi psnmi.
/Otto Haso

19.12.2011
Nakupujte s radost!
Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení. O Zlat nedli se btesk elezstv u aloudk rozvonlo ji tradin punem a letos navc "Jablenm motem turbo". Nechybl ani vnon stromeek (borovika zahranin provenience) a adventn vnec s hocmi svcemi.
Zkaznci s smvem odchzeli se svm nkupem, povzneseni nad vnon shon.
/Otto Haso

18.12.2011
Krajsk zastupitel Ba na Bte kale - radn se obrt na prezidenta
Kliknte pro zvtšení.Na minulém jednání krajského zastupitelstva interpeloval zastupitel Jaroslav Hulák (KDU-SL) hejtmana ve vci zvaovanho ruen obvodnho oddlen Policie R ve Velk Btei. Zmnil ve svm pspvku velikost msta, dopravn problmy a drogovou situaci, resp. kriminalitu na Btesku.
Zastupitel z Velk Btee Miroslav Ba v diskusi neekl k tmatu ani slovo. Opakovan se d heslem m he, tm lpe. Pe oerujc lnky do svch nstnek, a kdy ml monost se za msto postavit, tak se na n vykalal. Zznam jednn zastupitelstva.

Vystoupen Jaroslava Hulka najdete v rmci bodu 2 - Zprva o innosti rady kraje. Konkrtn se jedn o as 2011-11-08 09:28:08.

lenov rady msta se ji seli s krajskm editelem policie M. Trojnkem. Ten oznmil, e od 1. 1. k dn zmn v organizaci policie nedojde, a e v ppad ruen policejnch obvod garantuje Velk Btei nezmnn poet policist. I pesto radn msta nejsou spokojeni. S dost o podporu oslovme i prezidenta Vclava Klause.
/redakce

18.12.2011
Hasisk zabjaka
Kliknte pro zvtšení.V pátek a sobotu 16 a 17. prosince 2011 probhla v areálu Hasiské zbrojnice kadoroní pravá hasiská zabíjaka.
lenov SDH se odmnili za celoron innost ve sboru. V ptek rno se kotle zaaly roztpt u v est hodin a zaal vepov koncert pod taktovkou eznka. Seli jsme se v hojnm potu. V sedm hodin pivezli krsn vykrmenho paka. Pi dobr atmosfe ubhala prce jedna radost. Nevadilo, e vzduchem poletoval snh a zaalo i mrznout. Atmosfra pesn v duchu domcch zabjaek. Poas a pochutiny z kotle vyli na jedniku. Odpoledne u byly prvn vsledky. Na stolech se zaaly hromadit jitrnice a jeltka, polvka, tlaenka, maso, kvarky, ovar.

Prce skonila a v pozdnch nonch hodinch. V sobotn den probhal v duchu tradin domc zabjaky s vekermi udlostmi s tm spojenmi s porkou ivho prasete a nslednm zpracovnm vrobk. Ji od asnch rannch hodin se kouilo z kotl a pipravovaly se zabjakov speciality. K tomu se epovalo pivo. Tentokrte byla akce podna pro uzavenou spolenost. Prost neexistuje lep zpsob jak strvit sobotn den, ne s pteli a dobe nacpanm aludkem. Opakovn cel akce bude zejm napesrok.

Zvrem je teba podkovat lenm, kte se podleli na uspodn cel akce, a u v kuchyni, nebo venku pi porcovn masa a pedevm naemu skvlmu eznkovi. Hlavn dky tmto lidem se cel akce zvldla.
/redakce

17.12.2011
tok na edn osobu Velk Bte
policie RVe tvrtek 15. prosince krtce po pl tvrt odpoledne dolo v ulici Na Valech ve Velk Btei k napaden edn osoby. Pslunk celn sprvy se pi provdn mstnho eten prokzal celnm prkazem, ale msto umonn vstupu do provozovny byl majiteli vytlaen ze dve.
Dvee se za nm zavely, tak rychle, e mu v nich zstal piven palec prav ruky. Jeden z majitel se snail jet ze zmku vytrhnout kl a to takovou silou, e se kl v zmku zalomil. Pot majitel utekli a z msta ujeli motorovm vozidlem. Pekvapen celnk zstal na mst se zrannm palcem a k proeten udlosti pivolal hldku policie.
/redakce

14.12.2011
Dja vu v bteskm kostele
Kliknte pro zvtšení.Brnnsk folkov kapela Dja vu zpest adventn program v bteskm kostele. Pokud mte rdi kytaru, krsn psn a mlad lidi, je koncert uren prv Vm./Ladislav Koubek

12.12.2011
POZVNKA
Kliknte pro zvtšení.

/redakce

10.12.2011
iv betlm se pilk hlavn dti
Kliknte pro zvtšení.Davy dt a rodin se u t na tradin btesk iv betlm. Na zvtka, koledy, betlmsk postavy, ti krle, ale i muzikanty a horkou medovinu se mete tit v nedli 18. prosince od 14.30 u bteskho kostela sv. Jana Ktitele. Vechny srden zve btesk farnost.
/Ladislav Koubek

8.12.2011
Trio od sv. Jakuba rozehlo posluchae
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Posluchai tetho koncertu 15. sezny BHP zaplnili v ter 6. prosince kostel sv. Jana Ktitele ve Velk Btei. Adventn program pinesli lenov Tria od sv. Jakuba Milan ihk zpv, Karel Plocek viola a Martin Jakubek varhany.
Pestr program duchovnch skladeb od baroka a po souasnost byl na poslech velmi pjemn, ale rozhodn se nepodbzel. Muzikanti svm vkonem dokzali zaht a pohladit posluchae v prosincov studenm kostele.
/Otto Haso

1.12.2011
Pivn Tour Davida Suchapy s talkshow
Kliknte pro zvtšení.Pijte i Vy na uniktn program Davida Suchapy. Osobn Vm naepuje skvl pivo Pilsner Urquell, pobav Vs vtipnm vyprvnm nejen z divadelnho a filmovho prosted, ale tak mnoha dalmi historkami.
/redakce

1.12.2011
Pejeme hodn zdrav ke stm narozeninm
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Pan Marie Antlov z Velk Btee se doila 30. listopadu 100 let.
V obadní síni bítešské radnice jí pogratulovali starosta Ing. Milan Vlek, místostarosta Ing. Tomáš Kuera, editel polikliniky a domova dchodc MUdr. Svatopluk Horek, editel ICKK Tomáš Jelínek, Marie Nápravníková z KÚ Kraje Vysoina za odbor sociálních vcí, Renata Grumlíková, zástupkyn editele OSSZ ár nad Sázavou, Jiina Vojíková, vedoucí oddlení dchodového pojištní, lenky Sboru pro obanské záleitosti Milena Koukolová, Aneka Jelínková, Petra Veselá, Nadda Burianová a Milena Janštová, rodina a další hosté.

Hodn zdraví a úsmv jí popály i dti z Mateské školy U Stadionu.

I naše redakce se pipojuje k ad gratulant.
/Otto Haso

29.11.2011
Deliktn francouzsk pralinky se ampaskm
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Violoncellista Martin Švajda s klavíristou Pavlem Kratochvílem poktili o první adventní nedli své CD „Francouzské sonáty“ na prémiovém koncertu Bítešského hudebního plkruhu.
Na programu slavnostnho ktu byly ukzky z obou sont z CD Francise Poulenca i Csara Francka. Poulencova neoklasicistn sonta je napsan s pravou francouzskou rafinovanost a jen tak mimochodem dv violoncellistovi pleitost ukzat virtuzn prvky. Martin vajda ji prv tak provedl s nadhledem a eleganc, a jsem pemlel, jestli nem francouzsk pedky.
lohy kmotra CD se ujal emeritn len Jankova kvarteta prof. Adolf Skora. Pamatuje si oba protagonisty jet z dob studi na JAMU, kdy se jevili jako slibn muzikanti. A pi nedlnm ktu jim piznal, e sv tehdej sliby dodreli.
Franckovu sontu pro klavr a housle si pisvojuj nejen violoncellist, Martin vajda se nm svil, e ji slyel hrt dokonce na fltnu i na hoboj. Me to bt zajmav zitek, ale na violoncello v Martinov podn to byla opravdu lahodn francouzsk delikatesa. Se stejnm nadhledem hrl svj part sonty, kter je povaovna za jednu z nejobtnjch, i klavrista Pavel Kratochvl. Souhra obou umlc je provena dlouhmi lty spoluprce, byla hodnocena v superlativech u v mnoha kritikch. Pi ktu CD jsme se mohli pesvdit o jejich pravdivosti.
Po koncertu se vytvoila fronta na nov cdka i autogramy protagonist. Rd si doma pipomenu krsnou atmosfru prvn adventn nedle.
/Otto Haso

28.11.2011
Advent a Vnoce v bteskm kostele
Kliknte pro zvtšení.Bohat advent a Vnoce v bteskm kostele Celou adu akc nabdne zvr roku v kostele sv. Jana Ktitele. Nejen tradin iv betlm, ale i nkolik koncert, vnon jarmark nebo bohosluby s houslovou muzikou Bteanu daj obyvatelm Velk Btee monost bt spolu.


/Ladislav Koubek

25.11.2011
Lid ve Velk Btei se boj, e pijdou o policisty. Sepsali petici
Ilustraní foto. Zatm pes pt set podpis m petice, kter vznikla na radnici ve Velk Btei. Sepsali ji sami radn pot, co se dozvdli o pipravovan reorganizaci policie v Kraji Vysoina. Pipravovan zmny toti plnuj znik obvodnho oddlen Velk Bte.
Msto nj bude ve mst fungovat pouze policejn sluebna spadajc pod Velk Mezi. "Nahradit obvodn oddlen sluebnou bez nonho provozu je nepijateln," sdluj autoi petice.
Tato zmna toti podle radnch otevr do budoucna prostor k postupn rezignaci na ochranu veejnho podku v regionu ze strany sttu.
"Jsou to teprve dva roky, kdy tu policist odhalovali jednu varnu drog za druhou. Poulin kriminalita a poet vloupn je tady tak na vysok rovni i kvli tomu, e kolem vede dlnice," ekl mstostarosta Tom Kuera.

Cel lnek na www.idnes.cz
/redakce

25.11.2011
Pozvn k rozsvcen vnonho stromu na Masarykov nmst
Kliknte pro zvtšení.Ven spoluoban,
chtl bych vs tmto pozvat ke slavnostnmu rozsvcen vnonho stromu na Masarykov nmst. Akce se uskuten v ase prvn adventn nedle, dne 27.11.2011 v 16:00 hod. a bude spojena s krtkm vystoupenm dt z mateskch kolek a Houslov muziky Btean.
Srden Vs vechny zveme k asti.
S pozdravem
Ing. Milan Vlek, starosta
/redakce

20.11.2011
Pozvánka na seminá
Kliknte pro zvtšení.Srden zveme vechny na semin o zvaovanm ruen obvodnho oddlen btesk POLICIE, kter se uskuten ve stedu 23. listopadu 2011 v 17.00 v Kulturnm dom ve Velk Btei.


/Ladislav Koubek

14.11.2011
Slvek Klecandr zazpv ve Velk Btei
Kliknte pro zvtšení.Zkuen psnik, zpvk, kytarista a kapelnk skupiny Oboroh vystoup ve Velk Btei ji tento ptek 18. listopadu v 19 hodin. Koncert se kon v sle Zkladn hudebn koly a vechny zve velkobtesk farnost.
Nechte se naladit i touto recenzí, kterou napsal Jií moravský Brabec:
„Jen pro dosplé! Tak stojí psáno na asopisech, které pitahují šestnáctileté panice. Protoe fyziologicky jsou jim ty obrázky venkoncem teoreticky jasné, mají pocit, e vlastn chápou, co je svt dosplých. Nevdí, e to celé je jen reklamní tah a e ty obrázky jsou schváln takové, aby je chápali i v šestnácti.
  Mám nkdy obavy, e i vtšina muziky (a kumštu vbec) je dlána tak, aby zpívala a hrála o záhadných vcech dosplým zpsobem, který bez problém pochopí i šestnáctiletí, s barvotiskovými zápletkami, pehledn a s jednoznanými obrazy.
  Ve skutenosti je svt nejednoznaný, ale pitom se spoustou  podivuhodných harmonií, zvláštních píbh a útrk. Kadý pokus vypovdt o nm dosple si vyaduje mnohem víc poctivosti a posmutnlou krásu, kterou nakonec najdete, neprodáte na titulních stranách obscénních asopis. Pesto stojí za to ji objevovat.
Jsem rád, e se to Slávkovi Klecandrovi (a jeho pátelm) podailo a tším se z toho.
  A kdy pijde nkdo na návštvu, nemusím nic trapn schovávat za zády.“

Jií moravský Brabec o sólovém albu S.Klecandra „Protjší beh“.

/Ladislav Koubek

13.11.2011
Ti sbory zazpvaj pro bteskou kolu
Kliknte pro zvtšení.Srden zveme na Pedadventní koncert, který bude zamen na získání finanních prostedk pro úpravu bezbariérovosti Základní školy Tišnovská 116. Na koncertu vystoupí Bítešská schola, Velkomeziíský sbor - Chrámový sbor Magna Diesis a alozpv.
Bude se zde prezentovat i škola v podob fotografií speciálních inností a inností školy.
/Jitka Ventrubová

12.11.2011
SOBOTNÍ BÍTEŠSKÝ TRH
Kliknte pro zvtšení.
/redakce

10.11.2011
Voda bude na rsku opt dra
Ilustraní foto.Cena za pitnou vodu a ston na rsku se od ptho ledna zv o 11,1 procenta.
Celková platba za metr krychlový lidem proti letošku stoupne o 7,80 koruny na 77,70 K. Ke zdraení pispje zvýšení sazby DPH o tyi procenta, investice do obnovy vodárenské infrastruktury dotované Evropskou unií i vyšší cena surové vody.
Rodin s prmrnou roní spotebou okolo osmdesáti metr krychlových pitné vody, která ije v dom napojeném na kanalizaci, se kvli zdraení zvednou po Novém roce výdaje o 52 korun za msíc. Z toho kvli zvýšení sazby DPH na 14 procent to bude 18 korun.
Více na: www.denik.cz
/redakce

9.11.2011
POZVNKA
Kliknte pro zvtšení.
/redakce

9.11.2011
Btet se nechtj vzdt policie
Ilustraní foto.Proti uvaovanmu zruen Obvodnho oddlen Policie esk republiky ve Velk Btei se postavili tamn radn. Jako lenov petinho vboru u schvlili text petice proti tomuto zmru a zaslali jej krajskmu policejnmu editelstv v Jihlav.
Rada Velk Btee podnik veker kroky smujc k zachovn obvodnho oddlen Policie R. Nyn probhaj jednn na rznch rovnch s clem nedopustit, aby v rostoucm mst s relativn vysokou kriminalitou a komplikovanou dopravn situac policie nevykonvala plnohodnotnou slubu, vyjdil se starosta Velk Btee Milan Vlek.
Napt by toti mla bt v Btei jen sluebna bez fungovn v noci.
V dopise pro krajsk policejn editelstv btet radn rovn pipomnaj, e ped asem bylo ve mst odhaleno nkolik varen drog, a kvli blzkosti dlnice se hlavn o vkendech setkvaj s ruenm veejnho podku ze strany nvtvnk vce ne ptitiscov Btee. Podle veden msta poulin kriminalita a poet vloupn varuj ped tm, aby byla innost policie snena.
Více na: www.denik.cz
/redakce

8.11.2011
Beseda radnch s obany
Kliknte pro zvtšení.Zástupci bítešské KDU-SL zvou všechny obany k pátelskému setkání a besed o aktuálních problémech msta. První rok ve vedení msta je za námi, a tak máme píleitost ohlédnout se za tím nejdleitjším a spolen probrat další kroky, které budou pro rozvoj msta nejpotebnjší.
Beseda se uskutení v nedli 20. listopadu v 18.00 v bítešském Kulturním dom.
/Ladislav Koubek

8.11.2011
Velk Bte protestuje proti zvaovanmu zruen policie
PETICERada msta Velká Bíteš na svém zasedání 7. 11. 2011 schválila text petice proti uvaovanému zrušení obvodního oddlení Policie R ve mst. Všichni lenové rady se stali leny petiního výboru. Rada msta podniká veškeré kroky smující k zachování obvodního oddlení Policie R.
ZNNÍ PETICE (PDF).
Probíhají jednání na rzných úrovních s jednoznaným cílem: nedopustit, aby v rostoucím mst s relativn vysokou kriminalitou a komplikovanou dopravní situací policie nevykonávala plnohodnotnou slubu.
Obané mohou petici podepsat na Mstském úad i na mstském Informaním centru a na dalších místech. Text petice je zárove rozesílán starostm okolních obcí s ádostí o podporu.
Veejný seminá
Rada msta rovn rozhodla o uspoádání veejné besedy s obany spojené s pozváním politik, zástupc Policie R a noviná. Toto setkání se uskutení ve stedu 23. listopadu od 17.00 v Kulturním dom ve Velké Bíteši.
Kontakt:
Ing. Milan Vlek, starosta msta: milan.vlcek@vbites.cz, 724 261 234
Ing. Tomáš Kuera, místostarosta: tomas.kucera@vbites.cz, 602 201 775
/Ladislav Koubek

6.11.2011
Svatho Martina pivtaj lucerny a ohostroj
Kliknte pro zobrazení fotogalerieJi tradiní svatomartinský prvod svtel ve Velké Bíteši uspoádá v sobotu 12. listopadu místní Kolpingova rodina. Prvod, který vychází v 17.30 od místní sokolovny, se s lucernami a lampiony vydá smrem na námstí.
Po cest se dtem ukáe svatý Martin na bílém koni, který jim pedá svoje poselství. V cíli trasy na Masarykov námstí na všechny ekají písniky, nco na zub, a také ohostroj, který pipravil bítešský ohostroja pan Janeek.
Svatý Martin je jedním z nejoblíbenjších svátk roku. V mnoha mstech se konají tradiní Martinské hody, svtí se první svatomartinské víno a pee martinská husa. Sám Martin pocházel z území dnešního Maarska a byl ímským vojákem. Jako voják se dostal do Amiens ve Francii, kde se v dob své pípravy na kest podlil o svj dstojnický pláš s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády il jako poustevník, stal se knzem a pozdji biskupem msta Tours. Podle legend uinil mnoho zázrak.
/Ladislav Koubek

27.10.2011
Dvojnsobn potlesk ve stoje pro Richarda Haana
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Za ndhern znlm barytonem dritele ceny Thlie Richarda Haana obvykle lid jezd do svtov proslulch opernch dom. V ter 1. 11. 2011 stailo Btekm dojt pky do Kulturnho domu.
Richard Haan vybral pro 2. koncert 15. sezny Bteskho hudebnho plkruhu to nejkrsnj jak z psov tvorby (Schubert, Smetana), tak z opernch ri od Dona Giovanniho a k Porgy a Bess.
Posluchai jeho vbr i jeho vkon ocenili dvojnsobnm standing ovation. Po koncertu se konala jet mal autogramida.
Více ve fotogalerii.
/Otto Haso

27.10.2011
Barytonov recitl Richarda Haana
Kliknte pro zvtšeníDruh koncert 15. sezny Bteskho hudebnho plkruhu pat driteli ceny Thalie 2010 Richardu Haanovi. Spolu s klavristkou Jitkou Neverovou nm pednesou vybran psn klasickch autor a rie nejznmjch oper nebude chybt Mozart, Verdi, Wagner ani Smetana.
Richard Haan je navc proslul jako dest ech, kter peplaval La Manche.
Vce na http://bitessko.com/kulturni-zona/bhp/234-richard-haan-v-pulkruhu
/Otto Haso

25.10.2011
ko posledn domc zpas zvldlo: Velk Bte - Nov Ves 3:1 (1:0)
FC Spartak Velk BteV poslednm domcm zpase tohoto podzimu jsme pivtali doma posledn Novou Ves. Ve vyrovanm zpase se tst piklonilo na nai stranu a po vtzstv 3:1 jsme si pipsali dleit body.
Ve vyrovnanm prvnm poloase zahrozili nejprve host, ale Petr andera otel svoji stelu jen o ty. Btet se dostali astn do veden v zvru prvn plhodiny, kdy hostujc stoper Zdrail hlavou prodlouil m za zda bezmocnho Fuksy.
Po pestvce mli host jasnou pevahu. Tu vyuil v 54. minut Ondejka, kter bez problm dorazil odraen m. Ten sam hr pak mohl za chvli skre otoit, ale ve vyloen anci jej vychytal vborn Peln. Otepan ned dostane se potvrdilo tvrt hodiny ped koncem, kdy Pokorn opt zskal domcm barvm veden. V hektickm zvru zazvonilo na obou stranch bevno a pt minut ped koncem zpeetil pro domc dleit ti body stdajc Rozum.

Cel lnek: www.fcvelkabites.com
/redakce

24.10.2011
Mte zjem o stacion pro seniory? Pospte si!
Ilustraní fotoDo 20. listopadu bylo prodloueno mapovn zjmu oban o zzen dennho stacione pro seniory. Jedn se potenciln o vydatnou pomoc pro rodiny, kter peuj o sv strnouc rodie. Dle sdlen Evy Zavadilov, radn pro zdravotnictv a sociln vci, chce msto nejprve dobe zmapovat poteby svch obyvatel, ne se rozhodne pro tuto investici.
Pokud tak mte ve sv pi svoje seniory a je pro vs nron skloubit pi o n se svou prac, nabdne vm stacion monost pes den vyut jeho slueb. Star spoluoban tak zskaj monost trvit as spolen a astnit se zjmovch aktivit, kter by pro n byly pipraveny.
Ppadn vybudovn samotnho stacione bude vyadovat pedevm vyhrazen adekvtnch prostor ve vlastnictv msta a zabezpeen personlnho zabezpeen a prostor. Msto v tto souvislosti jedn s Oblastn charitou r nad Szavou. Dotaznk pro adatele o stacion. Odevzdvat jej mete do 20. listopadu na podateln Mstskho adu ve Velk Btei. Stacion bude oteven v ppad, e se najde dostaten poet zjemc.
/Ladislav Koubek

19.10.2011
Nvtva bioplynov stanice v Tetin
Ilustraní fotoVzhledem k aktuln een otzce mon vstavby bioplynov stanice (BPS) ve Velk Btei, nabz investor tto stavby monost navtvit bioplynovou stanici v Tetin u Mohelnice (Olomouck kraj).
Zde je provozovna bioplynov stanice stejn technologie a o stejnm vkonu jak je uvaovn ve Velk Btei. K nvtv jsou zvni vichni zjemci ze zastupitelstva, ale i z ad veejnosti. Nvtva je plnovna na 21.10.2011 s odjezdem v 13.30 od budovy esk spoitelny. Pedpokldan nvrat v 18.00. Zjemci prosm obrate se na Tome Kueru, tel. 602 201 775
/Ladislav Koubek

18.10.2011
Tarsan: Amatrsk divadlo opt v Btei
Kliknte pro zvtšení.Amatrsk divadeln soubor Spojen farnosti zve na pedstaven muziklu Tarsan. Pojte se podvat do mskho vzen, kde ek na svou popravu apotol nrod Pavel.

Ve 26 psnch bilancuje svj ivot a vzpomn na dobrodrustv, kter jej potkala pi hlsn vry. Muzikl se uskuten tuto nedli 23. jna od 16 hodin v bteskm kulturnm dom.

/Ludk Strak

16.10.2011
Kniha bteskho autora v prodeji: Sto dt mi k brcho
Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení.Kniha Sto dt mi kalo brcho vyla za finann podpory msta Velk Bte. Autoi Karel a Marie Dvokovi. Knihu lze zakoupit na Informanm centru a klubu kultury a dle na prodejnch mstech Exitu 162 za cenu 149 K.
Kniha vyprv o ron dobrovoln slub ve vesnick kole v jedn z nejchudch oblast v Indii. O neuvitelnch zitcch z neuviteln zem.
/Ladislav Koubek

14.10.2011
Velk Bte: Btet investuj do byt
Ilustraní foto.Vce ne milion korun investuj Btet do starch bytovek v ulici U Stadionu. Vyhls vbrov zen na vmnu vech pvodnch devnch oken.
Na ad je i oprava mstskch hradeb, kter se u v blzko dtskho hit v Tyrov ulici propadaly. Na ty msto zskalo dotaci, opraveny by mly bt do konce roku.
Zdroj: www.denik.cz
/redakce

13.10.2011
Patronem Velk Btee je i svat Florin
Svatý FlorianNad Velkou Bte nebd jen svat Jan Ktitel, jemu je zasvcen kostel, ale rovnch 290 let tak sv. Florin, modla hasi a komink.
O tom se dlouho nevdlo, teprve ve starch kronikch jsem objevil, e v roce 1721 u ns byly zavedeny prosebn prvody za odvrcen ohn od msta, ekl Denku kronik hasi David Dvoek.
Cel lnek na www.denik.cz
/redakce

11.10.2011
Pijte na drakidu!
Kliknte pro zobrazení fotogalerieKolpingova rodina Velká Bíteš a Kdu-SL srden zvou všechny rodiny s dtmi na tradiní drakiádu. Ta se uskutení tuto nedli  16. íjna na louce u Chobtek (mezi Chobtkami a První brnnskou strojírnou).
Zaátek od 14.30. Krom soutí a her bude zajištn skákací hrad a trampolína.
Nejlepší borce odmní místostarosta Tomáš Kuera.
/Ladislav Koubek

10.10.2011
EVA A VAŠEK VE VELKÉ BÍTEŠI
Kliknte pro zobrazení fotogalerieSrden Vás zveme na koncert známé dvojice, který se uskutení 3. 11. 2011 od 19 - 21h  v Kulturním dom ve Velké Bíteši (ul. Vlkovská 482). Více informací na Klubu kultury, Masarykovo námstí 5 nebo na telefonním ísle 566 532 342.
/redakce

10.10.2011
V.Bte - irovnice 2:2 (1:2)
FC Spartak Velk BteNepzniv vvoj mlo pro ns nedln utkn, nai prohrvali u 0:2. Pesto se vzchopili a dvma brankami Dvoka nakonec uhrli alespo bod.
V 11. minut mohli jt domc do veden, ale Dvok vyloenou anc pohrdl. Udeilo tak na druh stran, kdy se ze skrume astn trefil Pokorn. Po plhodin hry se navc po centru prosadil Pahr a bylo to pekvapiv 0:2. Ped pestvkou ale vykesal jiskiku nadje Dvok a stle bylo o co hrt. Ve druhm poloase u byla Bte lepm tmem a po srii t anc zaslouen vyrovnal Dvok na konench 2:2.

Cel lnek: www.fcvelkabites.com
/redakce

6.10.2011
VARHANN KONCERT
Kliknte pro zobrazení fotogalerieBítešská farnost zve na koncert vynikajícího brnnského varhaníka ONDEJE MÚKY, který se uskutení v nedli 9. íjna 2011 v 16.00 v kostele sv. Jana Ktitele ve Velké Bíteši./Ladislav Koubek

19.9.2011
Putování do Košíkova
Kliknte pro zobrazení fotogalerieKolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny dti na tradiní Putování do Košíkova. Odchod od bítešského kostela tuto sobotu 24. záí ve 13.30.
Dobrodrunou cestou plnou her se dostaneme do vysnného cíle. Pokraovat budeme soutemi na košíkovském hišti, souástí programu je návštva místního kostela sv. Bartolomje. Návrat do Bíteše okolo 18.00.
/Ladislav Koubek

14.9.2011
Hode 2011 skonile
Kliknte pro zobrazení fotogalerieRecht s rechtk, koneli, chasa, veci, co kolem Hod 2011 dlali, aj lid vobecn zaplakali nebo si voddechli, e s hode za nama.
Posledn hodov fotke nandete tudle.
/Otto Haso

13.9.2011
Vrchol hod - nedle
Kliknte pro zobrazení fotogaleriePoasí snad ani lepší být nemohlo, prost hody, jak mají být. Prvod i program pod májou na jedniku, na Ptce naveer opt skvlá cimbálka - tentokrát BROLN.
Chase i všem organizátorm se klaním a dkuji.
Fotogalerii.
/Otto Haso

13.9.2011
Horeka sobotní noci
Kliknte pro zobrazení fotogalerieKrásné poasí pálo všem hodovníkm, a u se rozhodli pro Kamelot na pódiu, cimbálku na Ptce i Young zónu v Kulturáku.
A protoe i fotograf je lovk, galerie je velmi skromná a nechám na Vás, co si ze sobotní noci vybavíte.
/Otto Haso

13.9.2011
Hodová sobota - Bíteš našla borce
Kliknte pro zobrazení fotogalerieNa farní zahrad se pi krásném sobotním poasí vydovádly dti (i rodie). Díky velkému zájmu se akce Kolpingovy rodiny protáhla a do 19 hodin a díky štdrým sponzorm neodcházely s prázdnou ani ty dti, jim se zrovna nedailo.

Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

13.9.2011
Hodov sobota
Kliknte pro zobrazení fotogalerieKoncert Pveckého sdruení moravských uitel PSMU pod vedením prof. Lubomíra Mátla nadchlo posluchae svou interpretací duchovní hudby na hodovém koncertu v 18 hodin v kostele sv. Jana Ktitele.
Tímto mimoádným koncertem zahájil Bítešský hudební plkruh svou patnáctou sezónu. Na programu byly skladby Bedicha Smetany, G.P. da Palestriny, J. Galluse - Handla, T.L. da Vittorii, J. B. Foerstra a C. Orffa.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

13.9.2011
Sobotn odpoledne
Kliknte pro zobrazení fotogalerieSetkn na Podhorcku Folklorist z Btee i okol se pedvedli v sobotu od 14 hodin na hodovm pdiu festivalem Setkn na Podhorcku.

Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

13.9.2011
Hodov ptek
Kliknte pro zobrazení fotogaleriePtek patil Galnm z Pibyslavic na pdiu, potom Young zn za Starou potou a Argem v "Kulturku" v hasisk reii. A samozejm nesetnm sklpkm.
Ve fotogalerii najdete pr momentek.
/Otto Haso

10.9.2011
Zmna zastvek autobus
ZastávkaDne 11. z 2011 bude z dvodu konn kulturnch akc uzaveno cel Masarykovo nmst.

Nhradn autobusov zastvka bude Za Potokem.

/redakce

8.9.2011
Petr Bende a rychl auta
Kliknte pro zobrazení fotogalerieNa hodový tvrtek 8.9. byly v Bíteši poktny další dv hvzdy slávy. První z nich dostal Petr Bende a bude zasazena do chodníku ped Restaurací U Rauš. Druhá z nich je pamtní a dostal ji závod Diamond Race, jeho úastníci si udlali na bítešském námstí zastávku na cest mezi Prahou a Budapeští.
Kmotrem hvzdy Petra Bendeho byl Lešek Semelka, spolu si zazpívali i na odpoledním koncertu. Dary novým majitelm hvzd pedali i bítešský podnikatel Milan Sláma a místostarosta msta Tomáš Kuera. Celou akci moderoval Martin Hrdinka, na ást, týkající se Diamond Race, se k nmu pidala Gabriela Partyšová.
Pes mírné peháky a pomrné chladno se na námstí sešlo dost obdivovatel Petra Bendeho i rychlých voz.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

8.9.2011
Mja stoj!
Kliknte pro zobrazení fotogalerieVe tvrtek ve tvrt na jedenct dopoledne byla slavnostn poktna sektem btesk hodov mja.
Mete tedy zcela bez obav podle prva hodovat, co hrdlo r!

Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

8.9.2011
O závodu DIAMOND RACE a koncertu Petra Bendeho se píše
/redakce

8.9.2011
Letos budeme mt mje dv!
Kliknte pro zobrazení fotogalerieSteden stavn mje na bteskm Masarykov nmst bylo letos poznamenno smlou a obtavm pracovnm nasazenm chasy.
Lano jebu toti povolilo, kdy u byla mja nkolik metr nad zem a nslednm nrazem o dlabu byl znan pokozen kmen i pika. Bylo proto nutn dovzt z lesa nov strom a jet v noci jej zbavit kry a vyhladit. Dlouho do noci strci pracovali, aby mja nedlala btesk chase ostudu.
Sklpky vak byly v provozu, jako by mja stla.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

5.9.2011
Dlnin most projde opravou, starosta Velkho Mezi e dopravn zcpy ve mst
Kliknte pro zobrazení fotogalerieU od destho z hroz Velkmu Mezi dopravn kolaps. editelstv silnic a dlnic uzave kvli oprav polovinu dlninho mostu Vysoina a to znamen vysok riziko ucpan dlnice a msta, pes kter idii zcpu na dlnici objdj. Starosta Velkho Mezi Radovan Necid v tchto dnech hled een ve spoluprci s dopravn polici.
S dopravní policií jsme se dohodli na trvalé komunikaci v prbhu uzavírky mostu. Zárove jsme spolen našli nkolik opatení, které mohou situaci zmírnit,“ íká starostaa dodává: „Neznamená to ovšem vyešení situace. Problémy budou a budou velké, my je meme pouze zmírovat tak, jak nám naše omezené monosti dovolí.
Cel lnek na www.novinyvm.cz
/redakce

5.9.2011
Btesk nmst oije hody
Kliknte pro zobrazení fotogalerieOrganiztoi nejvt folklorn udlosti na stednm Podhorcku finiuj s ppravami. V polovin tdne oije rytmem lidovch zvyk nmst ve Velk Btei.
Btesk hody jsou opt po roce tady. Tden trvajc akci kadoron navtv tisce lid. Hody v Btei zanaj u ve stedu stavnm mje na nmst. Pot se otevou hodov sklpky ve dvorech a v podzem nkterch m욝anskch dom i v pilehlch ulikch, v nich mohou lid ochutnat mimo jin vno a burk. Pipravena je tak spousta doprovodnch akc, prozradila vce z programu leton slavnosti Lenka Plechat z Klubu kultury msta Velk Bte. Dal den bude patit hodovmu hvzdokladen tentokrte pibude do chodnku slvy hvzda se jmnem zpvka Petra Bendeho a ve mst se tak zastav astnci kontroverznho zvodu supersportovnch voz Diamond Race. Podle Lenky Plechat si hlavn hodov dny, kter pipadaj vdy na vkend, obyejn nenech ujt zhruba deset tisc pznivc folkloru..
Cel lnek na www.denik.cz
/redakce

5.9.2011
Velk Bte - Bystice 1:1 (0:1)
FC Spartak Velk BteV dalm utkn se vtz nenael a ko se rozelo s velkm favoritem cel soute smrn 1:1.
Domc byli zpotku utkn aktivnjm tmem, ale hostm se podailo ze standardn situace vstelit tsn ped pestvku gl do atny. Ve druh pli se hrl oteven fotbal s mnostvm anc. Domc po dvou nepromnnch glovkch vyrovnali takt ze standardnsituace.
Branka naich: O.Loup
Sestava: Peln M.- Peln T., Kerber, Pohl, Hork- Nekuda (Kopek), Dvok- Ivank, Loup O., Rozum (Loup T.)- Pokorn

Cel lnek: www.fcvelkabites.com
/redakce

5.9.2011
BTE HLED BORCE
Kliknte pro zobrazení fotogalerieKdo je nejvtším borcem v Bíteši? O tom se rozhodne tuto sobotu od 15.30 na farní zahrad. Po celé odpoledne budou probíhat soute pro dti i pro dosplé, a jen ti nejšikovnjší budou mít šanci získat odmnu z rukou místostarosty Tomáše Kuery a rychtáe Pavla Krupiky. Dobrá zábava s kapelou Bridge, skákacím hradem a spoustou kamarád je však rezervována pro všechny.
/Ladislav Koubek

26.8.2011
Rozlouen s przdninami 30. srpna
Kliknte pro zobrazení fotogalerieVelkobtesk chasa a Kolpingova rodina srden zvou vechny kolky na Rozlouen s przdninami. Uskuten se v ter 30. srpna od 17 hodin na farn zahrad ve Velk Btei. Strojem asu se dostaneme do historickch okamik Velk Btee.
Na vechny ekaj skkac hrad a trampolna, tbork, hry a soute a zbava s kapelou Bridge.
/Ladislav Koubek

18.8.2011
HODOVÝ PROGRAM 2011
Kliknte pro zobrazení programu (PDF).
/redakce

18.8.2011
Luxusn auta, krásné dívky a Petr Bende ve Velké Bíteši
Kliknte pro zobrazení fotogalerieKliknte pro zobrazení fotogalerie Souástí letošního programu bude zastávka ve Velké Bíteši, kde za podpory msta a lokální Policie budou mít Diamonáci pro sebe celé místní námstí! Proslulý chodník slávy ve stylu toho Hollywoodského, který lemuje restauraci U Rauš bude svdkem dalšího pokládání hvzd. Ano, letos to nebude pouze jedna, ale hned dv, ta první bude vnována PETROVI BENDEMU, který zde bude mít odpolední koncert moderovaný dvojicí Gabriela Partyšová a Martin Hrdinka, a ta druhá bude urená DIAMOND RACE ! Konen nkdo v tét o zemi pochopil, e jde o spoleenskou událost, která je jedinená nejen v eské republice, ale i ve Stední Evrop.

Dkujeme mstu Velká Bíteš :-)
/redakce

13.8.2011
Luxusn auta vyjedou opt na Diamond Race a zastávku budou mít ve Velké Bíteši
Kliknte pro zobrazení fotogalerieNa kontroverzn zvod luxusnch aut Diamond Race na trase Praha - Brno - Bratislava - Budape se od 8. do 11. z vydaj tyi destky jezdc se svmi nablskanmi silnmi vozy.
Krom exhibin jzdy po dlnicch bude na programu zvodu rychlostn sout na okruhu Slovakia Ring u Bratislavy a vstava zastnnch voz ve Velk Btei u Brna.
Cel lnek na www.lidovky.cz
/redakce

10.8.2011
Pan Marie Cahov oslavila 105. narozeniny
Kliknte pro zobrazení fotogalerieNejstar obanka Velk Btee a pravdpodobn i Kraje Vysoina pan Marie Cahov oslavila ve stedu 10. srpna sv stopt narozeniny.
Na radnici j popl hodn zdrav starosta ing. Milan Vlek, mstostarosta ing. Tom Kuera, radn Ji Rau, editel bteskho Domova dchodc a Polikliniky MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Petr Krl radn Kraje Vysoina pro oblast socilnch zleitost, Mgr. Miroslav Luka editel OSSZ ve e nad Szavou, vedouc Domova dchodc Petra Vesel, lenky Sboru pro obansk zleitosti p. Koukolov, Jelnkov, Burianov a Krupikov, novini a samozejm lenov rodiny.

Po gratulacch v obadn sni radnice si jet ptomn popovdali u malho oberstven.

Obdivovat vitalitu pan Cahov mete v nsledujc fotogalerii.

/Otto Haso

10.8.2011
Nejezdte do Piemontu, cvite prasata!
Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení.Nejen v Piemontskch lesch lze nalzt lane (cs.wikipedia.org). Pesvdila se o tom pan z Kokova, kdy v dubovm lese u Ludvkova nala zatkem srpna tento krsn lutohnd lan. Lane jsou u ns opravdu velmi vzcn, lan bl je dokonce chrnn.
Take i kdyby vm cvien prastko nechtlo dn najt, nezoufejte. Prav moravsk zabjaka tak nen k zahozen.
/Otto Haso

8.8.2011
V. BTE HUMPOLEC 1:2
FC Spartak Velk BteDomcm vyel vod zpasu, kdy si v rozmez 8. a 13. minuty vytvoili dv ance, ale Kratochvl ani Ivank se v dobrch pozicch neprosadili. Domc byli nadle aktivnj, ale zchladila je poveden stela Pchy z 21. minuty. Zbytek poloasu se poslze dohrval ve stedu pole.
Do druh ple vstoupili domc opt aktivnji, ale po chyb obrany odpskal rozhod Kliner pokutov kop a ten ernk bez zavhn promnil, 0:2. Dal minuty patily Bteskm, ale veker stely konily na branki nebo mimo ti tye. O jedinou domc branku se tak postaral stdajc Rozum, kter nadvakrt proplil glmana.

Gly: 66. Rozum 21. Pcha, 53. ernk (PK). Rozhod: Kliner. K: 3:2. Divci: 150. Poloas: 0:1. V. Bte: Peln Kopek, Kerber, Loup, Pohl Ivank (63. Anto), Klusk (63. Rozum), Gajan, Kratochvl Dvok, Pokorn. Humpolec: K Nermut, ernk, Kame, Kopic Paha (87. Kubek), Nepovm, Keneck, Honzrek Pcha, Pikl (90. Farka). Nejlep hri: Kerber Pcha, K.

Cel lnek: www.denik.cz
/redakce

8.8.2011
Velk Bte: Srazil se s cyklistou, pak ujel
Ilustraní foto.Ke stetu cyklisty a auta došlo v pátek v noci ve Velké Bíteši. tyicetiletý mu na bicyklu vyjídl pes chodník z parkovišt u kulturního domu v ulici Vlkovská. Na silnici se ale srazil s osobním vozem, jeho idi po kolizi nezastavil a ujel. Zranný cyklista pivolal policisty a byl pevezen do nemocnice.
Zdroj: www.denik.cz.
/redakce

Zabrazit star zprvy
Zprvy 1.10.2010 - 31.7.2011
Zprvy 1.4. - 31.9.2010
Zprvy 1.11. - 31.3.2010
Zprvy 1.6. - 31.10.2009
Zprvy 1.3. - 31.5.2009
Zprvy 1.1. - 28.2.2009
Zprvy 1.10. - 30.12.2008
Zprvy 2.7. - 30.9.2008

 
     
30.3. Vyjde NOV EXIT162
Kliknte pro zvten
Denn nabdka jdel
restaurace U RAU
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z VM.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz