informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE

EXTRA TIPY
 
22.12.2012
Santa Claus byl ve Velk Btei!
Kliknte pro více informací.V ptek v pl osm dorazil na btesk nmst kamion Coca-Coly se Santa Clausem. Nmst bylo pln jako v odpoledn pice, dtem zily oi u ve tdennm pedstihu. Santa je dle tradice bral na kln, co jim sliboval, jsem nezaslechl.
Pjezd vnonho kamionu zorganizovalo Msto Velk Bte, Matesk centrum Bteek a Restaurace U Rau.

Zobrazit více fotografií.
/Otto Haso

14.12.2012
Vnon koncert Btesk scholy
Kliknte pro více informací.Srden zveme na slavnostn vnon koncert Btesk scholy. Uskuten se na Bo hod vnon v kostele sv. Jana Ktitele. Na letonm koncertu vystoup schola poprv pod vedenm dirigenta Jaromra Hlave. Na programu jsou esk i svtov koledy.Vstupn dobrovoln.
/Mgr. Ladislav Koubek

14.12.2012
Advent a Vnoce v bteskm kostele
Kliknte pro více informací.Bohat advent a Vnoce v bteskm kostele Celou adu akc nabdne zvr roku v kostele sv. Jana Ktitele. Lkadlem bude iv betlm v novm kabt, slavnostn bohosluby, ale i nkolik koncert i vnon jarmark. Vechny tyto udlosti daj obyvatelm Velk Btee pleitost bt spolu.
/Mgr. Ladislav Koubek

11.12.2012
Pozvnka na adventn koncert
Kliknte pro více informací.Kapela alozpv, Nhovsk pveck sbor a pveck sbor z Drsova Vs zvou na nedln adventn koncert. Uskuten se v 15 hodin v kostele ve Bez. Jeho vtek bude vnovn na stavbu novch varhan ve Bez.
/Mgr. Ladislav Koubek

7.12.2012
Vnon posezen - naten T v Hotelu u Rau
Kliknte pro více informací.12. prosince 2013 natela esk televice poad v Hotelu u Rau.

Jak naten probhalo zachytil Otto Haso.

/redakce

6.12.2012
Nov kurzy anglickho a nmeckho jazyka ve Velk Btei od ledna 2013
Kliknte pro více informací.Jazykov kola Orange Academy, s.r.o. zahjila zpis do kurz anglickho a nmeckho jazyka vyuovanch pmmi vukovmi metodami Effective English a Effektives Deutsch ve Velk Btei.
Kurzy rznch pokroilost, zamen na rozvoj komunikanch schopnost a zbaven se ostychu z mluven cizm jazykem, budou zahjeny od 14. 1. 2013. Ute se jazyky rychleji a zbavnji ne tute v pjemnm prosted hotelu U Rau!
Vce informac naleznete na webovch strnkch www.orangeacademy.cz
Kontakty: 776 026 593, balazova@orangeacademy.cz
/redakce

1.12.2012
Filosof Ji Fuchs zavt do Velk Btee
Kliknte pro více informací.S provokativn pednku s nzvem Pochybujete jet? Dkaz existence Bo pedstoup ped velkobtesk publikum esk filosof Ji Fuchs. Pednka a navazujc beseda se uskuten tento ptek 7. prosince od 18.00 v prostorch btesk Zkladn umleck koly.
Btesk akademie si zskv dobr jmno dky volb zajmavch osobnost, jako byli biskup Vclav Mal, astronom Ji Grygar i lka Vt Kakovsk. Jirka Fuchs je charismatick lovk a tm se na ivou diskusi, k Tom Lajkep z Kolpingovy rodiny Velk Bte, kter besedu organizuje.
Ji Fuchs (*1947) je fredaktor Distance - revue pro kritick mylen, lektor Academia Bohemica, spolupracovnk Obanskho institutu. Je autorem sedmisvazkov ady FILOSOFIE (Praha 1997 2007).
/Ladislav Koubek

20.11.2012
HC Spartak Velk Bte Hokej Uh. Ostroh 2 : 1 SN (1:0) (0:0) (0:1) (1:0)
Kliknte pro více informací.Sobota 17.11.2012. Branky: 18.44 Krl (Mika, Koeck). Promnn trestn stlen ikl, Mika.
Ostatní zápasy:
Kromí – Plumlov 5 : 3
V. Meziíí – Beclav 15 : 3
Blansko – Uh. Brod 4 : 2
Boskovice – Warrior Brno 11 : 3
Šternberk – Broumov Bylnice 3 : 4

Píští zápasy: t 22.11.2012 Plumlov – Velká Bíteš 18.30 (Prostjov).
So 24.11.2012 Velká Bíteš – Uh. Brod 17.00.
/redakce

12.11.2012
Jinoovt zahrdki Vs srden zvou na Kateinsk trdlovn
Kliknte pro více informací.Soust bude i sout o nejlep jednohubky. Akce se kon v nedli 18.11.2012 v prostorch Obecnho adu Jinoov.

/redakce

18.10.2012
Vclav Mal zavzpomn na Vclava Havla
Kliknte pro více informací.Svtc biskup prask Vclav Mal zavt 21. jna v 16.30 do Btee. S bteskm publikem bude v sle Zkladn umleck koly diskutovat o innosti kesan ve veejnm ivot a politice. Podl se tak o sv zkuenosti s podporou disident na Kub, v Blorusku, Moldvii, n i Irnu a zavzpomn na zesnulho prezidenta Vclava Havla, s nm ml blzk vztah.
Akci pod Kolpingova rodina Velk Bte v rmci tradin Btesk akademie. Mstn maj dky akademii pleitost diskutovat s vznamnmi osobnostmi a seznmit se s jejich pohledem na otzky, kter hbou spolenost.
Vclav Mal se narodil 21. z 1950 v Praze. V noru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal lenem Vboru na obranu nespravedliv sthanch. V dob sametov revoluce se stal mluvm Obanskho fra a 3. prosince 1996 svtcm biskupem praskm.
/Mgr. Ladislav Koubek

14.10.2012
Velkobtesko jednoznan podpoilo kandidty KDU-SL
Kliknte pro více informací.Obrovsk podpora takka 36 % voli na Velkobtesku pinesla sv ovoce. KDU-SL zde jednoznan vyhrla volby a dva nai kandidti Tom Kuera a Josef Mach se stali krajskmi zastupiteli.
Za tento velk spch vdme podpoe naich koleg - starost okolnch obc, ady vznamnch osobost, ale i destek dobrovolnk, kte pomohli vysvtlit spoluobanm princip voleb. Velkobtesko je velmi znevhodnno tm, e le na hranici dvou kraj, a vme, e dva nov zvolen krajt zastupitel budou reprezentovat zjmy ns vech.
Nyn bude zleet na vsledku koalinch jednn, zda bude KDU-SL i v rad kraje. Kadopdn ale budeme prosazovat een dopravn situace (obchvaty a nov kruhov kiovatky), zachovn btesk policie a spravedliv rozdlovn prostedk jednotlivm obcm.
Ven oban, jet jednou DKY!
/Mgr. Ladislav Koubek

11.10.2012
Nejlep draci se utkaj v Btei
Kliknte pro více informací.Tradin drakidu uspod btesk Kolpingova rodina ji tuto nedli 14. jna ve 14.30 na tradinm mst u Chobtek. Na dti bude ekat mj. skkac hrad, soute o nejhezho a nejdelho draka a sladk odmny.
/Mgr. Ladislav Koubek

8.10.2012
Pijte k volbm podpoit kandidty z Bteska
Kliknte pro zvtšení.Velkobtesko vrazn usiluje o to, aby zskalo msta v krajskm zastupitelstvu. Asi jako jedin strana maj anci dostat zstupce Bteska do kraje lidovci. V tchto dvou tdnech osobn obejdou 3500 domcnost, kter pozvou ke krajskm volbm. Na akci se podlej ti destky dobrovolnk.
Nebylo a tak obten zskat dobrovolnky, kte nm pomohou. Je vidt, e mme v Btei a okol srdcae. Mm z toho radost, k k tomu mstostarosta Velk Btee Tom Kuera.
Spolu se svmi kolegy z Osov Btky zskal podporu starost dalch 15 obc Velkobteska, ale i dalch osobnost z Velk Btee, nap. MUDr. Jany Rboov, MUDr. Svatopluka Horka, Jiho Raue i Aloise Koukoly.

Mm radost vdy, kdy lid um spojit sly a jt za spolenm pozitivnm clem. Lid z Velkobteska maj nyn anci, bez ohledu na rzn nzory, vrazn promluvit do budoucnosti kraje a tm i naeho regionu. Byla by koda tto pleitosti nevyut. Proto podporuji Tome Tome Kueru, Josefa Macha a Jaroslava Katolickho, vyjdil svou podporu Milan Macholn, generln editel Prvn brnnsk strojrny.

Krajsk volby se uskuten tuto sobotu. Kad voli me vyut 4 preferenn hlasy. Na kandidtce KDU-SL (. 84) m Tom Kuera slo 16, Josef Mach 26 a Jaroslav Katolick 46.

Podpora starost Velkobteska
pro Tome Kueru, Josefa Macha a Jaroslava Katolickho do krajskho zastupitelstva

Chceme se dobe starat o sven obce na Velkobtesku. N region le na sam hranici kraje. Proto je pro ns dleit umt spolupracovat nejen mezi sebou, ale i s krajem Vysoina. Velmi nm pome, kdy v krajskm zastupitelstvu budou lid, u kterch najdeme zastn a podporu. Proto Vm doporuujeme, aby Vae preferenn hlasy zskali Tom Kuera, Josef Mach a Jaroslav Katolick jako zstupci Velkobteska.

Ing. Ladislav Melichar, starosta Bez
Marie Skorov, starostka Bezskho
Jan Por, starosta ikova
Pavla Chadimov, starostka Hemanova
Blaej Gruber, starosta Jasenice
Vclav Soukop, mstostarosta Jinoova
Ing. Jan Strak, starosta Krokona
Lubo Mencler, starosta Kov
Milada Stakerlov, starostka Milena
Karel Klma, starosta Novch Sad
Josef Svoboda, starosta Pucova
Petr Dokal, starosta Rozsee
Ing. Karel Dvok, starosta Rudy
Pavel Vidensk, starosta Skinova
Ondej Sysel, starosta Zblat
/Mgr. Ladislav Koubek

3.10.2012
Prodejn vstavu runch prac ve Zbraslavi
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.Pijte si koupit run zpracovan vrobky a umleck pedmty nebo materil a pomcky k vlastn tvorb.

VÝHODNÝ NÁKUP VÁNONÍCH DÁRK.
/redakce

2.10.2012
Ploina pome handicapovanm dtem
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.V ter 25. z byla slavnostnm pestienm psky uvedena do oficilnho provozu schodiov ploina v Zkladn kole Tinovsk.
Pásku pro plošinu pestihli starosta Milan Vlek spolu s místostarostou Tomášem Kuerou 25. záí 2012 v 10:21.

Základní škola sídlí v budov postavené v roce 1904. I kdy vlastní zaízení zvané „schodolez“, jeho funknost je kvli zaoblené konstrukci schod omezená, navíc je nutné nkolikrát penášet dít do vozíku pro tlesn postiené. Vzhledem k tomu, e v suterénu je hojn vyuívaná relaxaní místnost,  byli áci  zcela odkázáni na fyzickou zdatnost asistenta pedagoga.

Zízení schodišové plošiny se stalo hlavní prioritou školy, výtek loského Pedadventního koncertu byl prvním píspvkem. Škola oslovila i majitele firem s ádostí o píspvek. Finanní podpora oban Bítešska,  firem a Msta Velká Bíteš  se stala  základním kamenem pro zapojení do vyhlašovaných grant vtších spoleností. Do kvtna letošního roku se podailo získat tém 360 tisíc korun, pes prázdniny plošinu instalovat a od záí zahájit zkušební provoz.

Šikmá schodišová plošina SP OMEGA od firmy ALTECH má nosnost 225 kg, rozmry podlahy 900 x 800 mm, dopravní rychlost 6 cm/s, celková dráha je 18 m se 4 zastávkami. Motor s pevodovkou jsou umístny v horní zastávce, co umouje vzdušnou konstrukci vlastní plošiny.

Ke slavnostnímu uvedení do provozu byli pozváni zástupci Msta, sponzor, ostatních bítešských škol, pracovníci Kraje Vysoina. Souasn s uvedením plošiny do provozu byla oficiáln otevena i zahradní galerie.

Škola dkuje sponzorm:
Msto Velká Bíteš
Nadaní fond TESCO
Jihomoravská plynárenská, a.s.
GE Money bank a.s.
Bítešská dopravní spolenost, spol. s.r.o.
NTC , s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
Labara, s.r.o.
Steinhauser ,s.r.o.
RS elektro, s.r.o.
Uzenáství a lahdky Sláma s.r.o.
První brnnská strojírna Velká Bíteš, spol. s.r.o.
Sportbar Klíma
Technické sluby Velká Bíteš, s.r.o.
Jeábkova pekárna s.r.o.
Manelé Helena a Petr Musilovi, Katov
obané bítešska

Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

28.9.2012
Handelovo Te Deum ve Velk Btei
Kliknte pro více informací.G. F. Handel - TE DEUM . Nedle 30. z 2012 v 18:30 v kostele sv. Jana Ktitele ve Velk Btei.
Hudebn soubor Musica animata ve spoluprci s farnostmi v Lomnici a Velk Btei si vs dovoluj pozvat na koncerty duchovn hudby, pi kterch zazn vbr z dl svtov hudebn literatury. Vrcholem koncertu bude bezesporu slavn Te Deum Georga Friedricha Handela pro sla, velk smen pveck sbor, smycov orchestr a continuo.
Koncert se uskuten v nedli 30. z 2012 v 18:30 v kostele sv. Jana Ktitele ve Velk Btei.
Vstupn dobrovoln. Na koncertu bude mon zakoupit i nov vydan CD Symphonic artrock projektu Harmonia laudes. Skladby z tohoto novho alba znly na vnonch koncertech na tebsku v uplynulch letech a byly provedeny i pi koncertu v rmci Celosttnho setkn mldee ve ru nad Szavou ped tiscovkou mladch lid z cel republiky.
V souasn dob hudebnci pipravuj nov esk muzikl Samson a Dalila. Vce informac na www.animata.cz.
Dovolujeme si t v pedstihu upozornit na blc se velk koncert projektu Mozartova REQUEIM, kter se uskuten v kostele sv. Jana Jtitele ve Velk Btei v nedli 11. listopadu v 19 hod. Vce na www.santini-telc.cz
/Mgr. Ladislav Koubek

23.9.2012
7. ronk Ochutnvky vn a folklorn odpoledne
Kliknte pro více informací.Pro milovnky dobrho vna a lidov psniky pod v ptek 28.9.12 od 16.00 hod. obec Jinoov a spolek Jinoovskch en v budov mstn bval koly ji 7. ronk Ochutnvky vn a folklorn odpoledne podan k oslav Svatho Vclava.
Poadatel piprav pro nvtvnky k degustaci asi 80 vzork nejlepch vn z ech, Moravy a Slovenska. K poslechu, tanci, zpvu a dobr nlad hraje tradin Houslov muzika folklornho souboru Btean z Velk Btee.
/redakce

12.9.2012
Vclavsk zbava poprv ve Velk Btei
Kliknte pro více informací.Populrn kapela F-Box, kter doke vyprodat btesk farn plesy, se do Velk Btee podv znovu v z. Vystoup na premirovm ronku zbavy, kter se uskuten den po svtku sv. Vclava, 29. z 2012 v Kulturnm dom. Organiztoi chtj dt Bteskm monost dobe se pobavit, setkat se u sklenky vna a s drobnm odstupem zavzpomnat na hody.
Krom kapely F-Box nebude chybt ani doprovodn program. Ten zajist cimblov muzika Dunajec z Olomouce. Na kadho Vclava ek mil pekvapen. Vstupenky v cen 100 K si mete koupit na bteskm Inforanm centru. Ztitu nad prvnm ronkem zbavy pevzala europoslankyn Zuzana Roithov.
/Mgr. Ladislav Koubek

11.9.2012
Bte nala svoje hodov borce
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Vechny soute dokonilo 95 astnk. Vsledky soute Bte hled borce:
PEDKOLCI
1. Milan Tuek
2. Bra astn
3. Klra Schreiberov

1.-2. TDA
1. Jan Kroulk
2. Dominik Kunc
3. Ivetka Vondrukov

3.-4. TDA
1. Terezka Kuerov
2. Lucie Dvokov
3. Klra Halmkov

5.-6. TDA
1. Frantiek Petek
2. Lenka Mrhaov
3. Jan Geisselreiter

7.-9. TDA
1. Markta Kuerov
2. Ji Mrha
3. Ondra Zeman

Vce ve fotogalerii.
/Mgr. Ladislav Koubek

10.9.2012
Hody ve Velk Btei se nesly v duchu nvtv vznamnch osobnost
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.O uplynulm vkendu Velk Bte pilkala tisce nvtvnk jedn z nejvtch folklorn akc na Vysoin. Mstn hody obohatily svou nvtvou pedsedkyn poslaneck snmovny Miroslava Nmcov a europoslankyn a Evropanka roku Zuzana Roithov. Na lidech v Btei je vidt entuziasmus a mm radost, e zde spoleensk ivot tak kvete, k Roithov.
Tradin hodov program v podn krojovan chasy s rychtem doplnil o vkendu mimo jin kest hvzdy olympijsk vtzky Mirky Knapkov nebo herce Josefa Dvoka. Oba budou mt pipomnku ve velkobteskm chodnku slvy.
Bte nala svho borce
Btesk rycht Bohumil Jirgl odmnil tak nejlep mlad sportovce, kte zpolili o titul Bteskho borce. Absolutnm vtzem hlavn kategorie a borcem roku 2012 se stala Markta Kuerov.
Setkn starost
Nedln odpoledne vak bylo dleit i pro veden msta. Uskutenilo se toti setkn veden btesk radnice se starosty okolnch obc. Mli pleitost vyjdit se k aktulnm problmm regionu a navzat vztahy bez ohledu na hranici kraj, kter Velkobteskem vede. Jednn se uskutenilo v ptelskm duchu a vm, e jsme zaloili novou tradici, k k tomu btesk mstostarosta Tom Kuera.
Velk Bte je mladm a rozvjejcm mstem. Na rsku je zrove jedinm mstem s rostoucm potem obyvatel. Jeho prioritou je nyn sil o vybudovn obchvatu a zejmna kompletn rekonstrukce nmst, kter msto ek v ptm roce.
/Mgr. Ladislav Koubek

9.9.2012
Velkobtesk chodnk slvy je bohat o dal dv hvzdy
Kliknte pro více informací.Slavnostn kest za sebou maj hned dv hvzdy, kter budou po ptenm aktu co nevidt zasazeny do chodnku slvy ped velkobteskou restaurac U Rau.
Ocenní patí oblíbenému eskému herci a erstvému sedmdesátníkovi Josefu Dvoákovi a zlaté olympijské skiface Miroslav Knapkové. Akoliv by se mohlo na první pohled zdát, e tyto dv osobnosti nemají mnoho spoleného, opak je pravdou. Spojuje je vodní ivel, jen je obma velmi blízký. Josefa Dvoáka toti vtšina lidí zná jako pedstavitele bezpotu vodník, a Mirku Knapkovou zase jako sportovkyni, která je na vod jako doma, co ostatn prokázala na letošních olympijských hrách v Londýn.

Celý lánek na www.denik.cz
/redakce

5.9.2012
Mirka Knapkov i Josef Dvok budou mt hvzdu v Chodnku slvy ve Velk Btei
Kliknte pro více informací.V Chodnku slvy ve Velk Btei pibudou jet ped vkendem hned dv nov mosazn hvzdy. Velkobtesk akademie slvy udluje kadoron vdy jen jednu hvzdu, v letonm roce k n vak pid i jednu mimodnou," prozradil hotelir Ji Rau, ped jeho restaurac se chodnk nachz.
adu eskch celebrit, kter u maj v mstn komunikaci zasazenou svoji hvzdu, roz v ptek 7. z 2012 pedstavitel nesetnch pohdkovch postav vodnk Josef Dvok. Podle slov Raue byl vybrn nejenom proto, e se ad mezi vznamn esk filmov a divadeln herce, ale v letonm roce se navc doil ivotnho jubilea oslavil sedmdest narozeniny. Obrazec v chodnku mu v pt hodin odpoledne pokt kolegyn, hereka Barbora tpnov za asti modertora Martina Hrdinky.

Celý lánek na www.denik.cz
/redakce

5.9.2012
Mja stoj! Stavn mje letos trvalo skoro dv hodiny
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Krtce ped ptou pedal starosta Milan Vlek rychtsk prvo nejvy hodov autorit - rychti Bohumilu Jirglovi a spolen li dohldnout na stavn mje.
Ze stavn mje se stv adrenalinov zitek. Letos sice neprasklo lano jako vloni, pi vztyovn mje vak jedno nosn lano vyklouzlo z kladky jebu. Bylo nutno povolat posily - druh jeb. Pestoe se mja pi stavn znateln rozkvala a vem zatrnulo strachy, nakonec se dlo podailo a meme zat hodovat.

Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

31.8.2012
Exit162 je partnerem benefinho koncertu
Kliknte pro více informací.Hodov program letos obohat jedinen zitek v podobn koncertu smycovho tria Gideon. Pokud se chcete ped hody kulturn naladit, nevhejte a pijte na hodov ptek v 19 hodin do kostela sv. Jana Ktitele. Pavel Wallinger, Karel Plocek a Jan krdlk zahraj dla vysoinskch autor.
Veerem bude provzet MUDr. Vt Kakovsk. Exit 162 je partnerem tohoto koncertu, jeho vtek pome pi stvajcch opravch kostela sv. Jana Ktitele.
/Ladislav Koubek

30.8.2012
Program BÍTEŠSKÝCH HOD 2012
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.
Nenechte si ujít na hodový pátek 7. záí v 17 hodin HVZDOKLADENÍ a dokonce dvakrát! 8.9. zahraje na bowlingu EMINENT.
/redakce

25.8.2012
Rozlouen s przdninami 2012
Kliknte pro více informací.Kolpingova rodina Velk Bte ve spoluprci s Bteskou chasou zve vechny kolky a jejich rodie na Rozlouen s przdninami. ekaj na vs pestr soute, trampolna, skkac hrad, ptelsk posezen s hudbou.
Chybt nebude oberstven a toen pivo pro plnolet astnky. Akce se kon ji toto ter 28. srpna v 17 hodin na farn zahrad ve Velk Btei.
/Ladislav Koubek

24.8.2012
Mlem zapomenut hemanovsk rodk Vclav dmal, divizn generl in memoriam
Kliknte pro více informací.Druhou st mistrovstv esk republiky historickch velociped bude v nedli 24. ervna hostit Velk Bte. Ji osm ronk zane slavnostnm zahjenm v deset hodin dopoledne.
V nedli 5. srpna 2012 byla na budov O v Hemanov slavnostn odhalena pamtn deska zdejmu vznamnmu rodkovi, legioni, dstojnkovi s. armdy a pslunkovi odbojov organizace Obrana nroda, Vclavu dmalovi, diviznmu generlovi in memoriam.
Zobrazit / skrt vce informac »
Akce, vzorn pipravená starostkou Pavlou Chadimovou za podpory obecních zastupitel a len místního sboru dobrovolných hasi, získala zaslouené uznání i v projevech pítomných estných host, kterými byli:  
    plk., Dr. Eduard Stehlík       - 1. námstek editele ústavu pro studium totalitních
                                                      reim, spisovatel a historik
         pplk. Pavel Koutenský    -  pedseda okresního výboru eského svazu
                                                      bojovník za svobodu
                  Karel erný            -  poslanec Parlamentu R, len výboru pro obranu
                  Karel Linhart         -  pedseda okresní poboky Konfederace politických
                                                      vz ve áe nad Sázavou
        nrtm. Radim Chrást         -  místopedseda eskoslovenské obce legionáské
                                                      jednoty Vysoina a Svazu válených veterán kraje
                                                      Vysoina
            Dr. Václav dímal        - vnuk generála dímala a další zástupci rodiny 
         
Kdo to byl Václav dímal?
   Pedevším statený vlastenec, který za svobodu národa neváhal poloit ivot.
Narodil se v Hemanov dne 29. ervna 1890 v rodin místního uitele, jako druhé z  osmi dtí. Rodina se asto sthovala a tak malý Václav proíval svoje rané dtství nejen v Hemanov, ale také v nedaleké Radovsi, Blízkov a Mín. V roce 1896 zaal  chodit do školy v Holubí Zhoi. Po pti letech odešel do Slatian u Chrudimi ke svému ddovi, aby navštvoval tamní gymnázium. Po absolvování primy pestoupil na zemskou vyšší reálku do Velkého Meziíí, kde 11. ervence 1908 maturoval. Po prázdninách se zapsal ke studiu dvouletého kurzu zemmiství na eském vysokém uení technickém v Brn, který ukonil státní zkouškou dne 5.11.1910.
   Nejprve byl zamstnán jako geometr v Brn a od ervna 1912 jako zemmi u zemské vlády Bosny a Hercegoviny. Je zajímavé, e nebyl tikrát odveden, a to v letech 1911, 1912 a 1913. Rakousko v lásce moc neml, a proto se po skonení balkánské války v roce 1914 uchází o místo zemmie u srbské vlády v Blehrad, aby vypomohl pi mapovacích pracech v osvobozených krajích. Podmínky se mu však zdají nevýhodné a vrací se zpt do Bosny.
   Krátce nato zaíná první svtová válka. Tato tragická událost se jej zprvu jako nevojáka netýká, ale pozdji paradoxn odstartuje jeho úspšnou vojenskou kariéru.  V prosinci roku 1914 je toti v Sarajevu pi nov vypsaných odvodech uznán schopným vojenské sluby. Opouští civilní slubu v Bosn a odjídí na Moravu,
kde se 1. bezna 1915 prezentuje jako jednoroní dobrovolník u c.k. zembraneckého pluku . 14 v Brn. Prochází základním výcvikem a odchází do Štýru, kde absolvuje školu pro dstojníky pchoty v záloze. V hodnosti etae je s pochodovou rotou  odeslán na ruskou frontu, kde pi prvním urení velitelem polní hlídky pechází dne 30. záí 1915 k „nepíteli“. Pitom málem pišel o ivot, protoe dva kozáci, kteí jej zajali se s ním nechtjí „tahat“ do zajetí. V Rakousku je odsouzen vojenským soudem k trestu smrti zastelením a rodim je zabaven jeho majetek. V zajetí onemocní skvrnitým tyfem a malárií.
   Do legií vstoupil dne 20.7.1916 a byl zalenn do záloní roty v Kyjev jako dobrovolník. Po nezbytném výcviku byl v prosinci 1916 zaazen do 2. s. steleckého pluku, s ním se zúastnil všech významných boj, vetn bitvy u Zborova 2.7. 1917.
Potom pracoval jako kartograf ve štábu s. armádního sboru v Rusku i jako dstojník  jízdní baterie. Dne 23.7.1920 se v hodnosti kapitána ruských legií vrátil zpt do svobodné vlasti a byl zaazen k dlosteleckému pluku v eských Budjovicích.
Následující období, ve kterém prošel mnoha vojenskými funkcemi a vzdlávacími kurzy, spojené s neustálým sthováním vynechám a peneseme se do ervence roku 1936, kdy byl povýšen do hodnosti brigádního generála.
   V dob ohroení republiky na podzim roku 1938 vykonával v rámci svého mobilizaního zaazení funkci velitele dlostelectva Hraniního pásma XIII v Hranicích. V souvislostí s likvidací s. branné moci byl v dubnu 1939 pemístn do vojenského zempisného ústavu v Praze, ale ji v záí byl peveden do ministerstva dopravy. To však ji adu msíc pracoval v odboji. Od dubna 1939 byl zapojen v Obran národa (ON) jako velitel Oblastního velitelství Morava – východ. Spolu s dalšími dstojníky Procházkou a Mazlem vybudovali efektivn pracující zpravodajskou organizaci a dímal jako velitel disponoval pímým spojením s Ústedním vedení ON v Praze. Po rozsáhlé razii gestapa proti vedení ON na Morav byl 11.12.1939 zaten. Vznn byl nejdíve v Brn na Špilberku, potom v Sušilových kolejích a v lét roku 1940 byl pevezen do Vratislavi (Breslau). Odtud byl spolen se svými spolupracovníky transportován do Wohlau, potom do bavorského Landsbergu a nakonec do berlínské vznice Alt Moabit. V procesu u berlínského Volksgerichtu byl dne 13. dubna 1942 odsouzen k trestu smrti a k doivotní ztrát estných obanských práv. Dvod: Píprava velezrady a jednání nepátelské íši.
U soudu se choval staten a všechnu vinu bral na sebe, ím ostatním obalovaným
zachránil ivot. Po vynesení rozsudku byl pevezen do berlínské vznice Plötzensee,
kde tém pt msíc ekal na smrt. Popraven byl 2. záí 1942 ped pátou hodinou ranní. V roce 1946 byl posmrtn povýšen do hodnosti divizního generála.

Vyznamenání:   eskoslovenský válelený kí 1918, eskoslovenský ád Sokol s
                            mei, eskoslovenská revoluní medaile Vítzství, Croix de
                            Guerre, Ordn svjatogo Georgija IV. stpeni, eskoslovenský
                            válený kí 1939 in memoriam.

Jak byl pro Hemanov objeven?
Místo narození je jedním z nejdleitjších údaj v ivotopise lovka. Kdy nadrotmistr Radim Chrást, výše uvedený úastník popsané slavnosti, shromaoval materiály k publikaci o naších zapomenutých hrdinech - legionáích, objevil u divizního generála Václava dímala,  místo narození Hemanov. Proto, za souinnosti generálova stejnojmenného vnuka, oslovil v lednu 2011 starostku „našeho“  Hemanova (jednoho z moných v R) paní Pavlu Chadimovou zda-li ví, kdo je jejich významným rodákem? Ta po konzultaci s kronikáem p. Josefem Holánkem a dalšími nadšenci pro místní historii tuto pekvapivou skutenost potvrdila. Dokonce zjistili, e se narodil v kronikáov rodném dom .7., kde byl jeho otec – uitel se svou rodinou v podnájmu.

/Alois Koukola

20.8.2012
Jeden za vechny, vichni za jednoho!
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Farn tbor pro druh stupe se vydail. Toto heslo znlo Ddickmi ulicemi od 22. ervence a do 3. srpna. 22. ervence jsme se vydali vlakem na 13 denn pobyt do 17. stolet, do Francie, kde se odehrl dobrodrun pbh T Muketr.
ekalo ns hledn dvancti diamantovch pvsk, intriky kardinla Richeliu a odhalovn ivota krsn Milady. Pro tbornky byl pipraven celotborov program na tma Ti Muketi.

Dti zapoaly svj pobyt pchodem na faru v Ddicch, kter pedstavovala krlovsk hostinec. Ne se erstv tbornci staili ve svm novm obydl rozkoukat, nsledoval vyhazov od Francouzskho hostinskho, protoe nezaplatily njem.

Dti se non hrou na faru opt dostaly, ale rno je ekalo tvrd ten surovin, aby zaplatily dluh a njem zvldly platit i nadle.

Z tto finann situace jim pomohli Muketi spolu s d Artagnanem, kte nm nabdli spoluprci na dkaz dvry a tak jako odplatu za to, e jsme schovali mladikho dArtagnana ped gardisty. Dti s nabdkou souhlasily a tak jsme vichni vstoupili do muketrskho pluku. A pestoe jsou przdniny, zaali jsme s neprosnm vcvikem. Uili jsme se orientaci na map a na kompasu, uili jsme se maskovat, rozdlat ohe, vzali jsme uzly, rozpoznvali kvtiny, odlvali jsme stopy a dlali mnoho dalch innost, kter dobr muketr mus hrav zvldnout.

O prbhu celotborovho dje jsme se dozvdali formou veernch divadelnch scnek. Dozvdli jsme se o pedn krlovskch perk vvodovi z Backinghamu a nedve kardinla, kter si najal Milady na znekodnn vvody a k zskn pvsk zpt. To by vedlo k diskreditaci krlovny, kter vvodovi pvsky z lsky pedala.

My jsme neotleli a rozhodli se krlovn pomoci. Zskali jsme denk Milady a s pomoc tohoto malho denku jsme dostali vechny perky zpt a na zvrenm plese si mohla krlovna oblknout vech 12 pvsk.

Po celou dobu ns provzeli nejen Muketi a dArtagnan, ale i krlovnina sluebn Constance.

Vce ve fotogalerii.
/Ladislav Koubek

10.8.2012
Pan Marie Cahov oslavila 106. narozeniny
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Nejstar obanka Velk Btee a pravdpodobn i Kraje Vysoina pan Marie Cahov oslavila v ptek 10. srpna sv stoest narozeniny.
Na radnici j popl hodn zdrav starosta ing. Milan Vlek, radn Ji Rau, editel bteskho Domova dchodc a Polikliniky MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Petr Krl radn Kraje Vysoina pro oblast socilnch zleitost, vedouc Domova dchodc Petra Vesel, lenky Sboru pro obansk zleitosti p. Koukolov, Jelnkov, Burianov , novini a samozejm lenov rodiny.
Pan Cahov vyla po schodech do prvnho patra btesk radnice, do pamtn knihy se podepisovala bez brl, piukla si sektem pejeme, a j zdrav vydr i do dalch let.
Vce ve fotogalerii.
/redakce

27.7.2012
Píbh Robina Hooda oil ve Stai na Tebísku
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Stovky let starý píbh o hrdinovy s modrou krví oil 14. – 21. ervence v obci Stae. Tam se letos vypravili mladší dti na farní tábor. A nemli to hned od zaátku jednoduché.
Na dlouhé cest z Jeruzaléma do Anglie se spátelili s Robinem z Locksley, který se vracel z kiáckých výprav. Nabídl jim ve své zemi stechu nad hlavou. Avšak po píjezdu na svj hrad zjistil, e v zemi panuje neklid. Zlý šerif z Nottinghamu a jeho bratranec Guy z Gisbornu drancovali a plenili vše, co jim nebylo po vli. Jejich touha po moci je dovedla k myšlence svrhnout krále Richarda Lví srdce z trnu. Moná by se jejich plán vydail, kdyby do dje nevstoupila krásná ena s dobrým srdcem, Mariana…
A jak to všechno dopadlo? Zeptejte se dtí. Byly tak statené, e pemohly zlého šerifa a se ctí vrátily králi Richardovi jeho zemi.
Velké díky patí všem vedoucím za jejich as a obtavost, kuchakám za obdivuhodné gastronomické výkony a v neposlední ad všem dtem za to, e svojí pítomností udlali tábor Stae 2012 tak krásný. :)
Vce ve fotogalerii.
/Jan Brym, hlavní vedoucí

21.6.2012
Mistrovstv esk republiky historickch velociped v Btei
Kliknte pro více informací.Druhou st mistrovstv esk republiky historickch velociped bude v nedli 24. ervna hostit Velk Bte. Ji osm ronk zane slavnostnm zahjenm v deset hodin dopoledne.
Nsledovat bude silnin zvod pl᚝ovch i vysokch kol, z nho vzejde leton mistr republiky. Patnctikilometrov okruh povede z Masarykova nmst pes Zblat do Osov Btky, kde bude prmie, a pes Vlkov zptky do Btee. Mistrovstv se podle jedn z organiztorek Hany Csaov bude astnit okolo edesti pihlench zvodnk.

Svoji ast nm potvrdil i Josef Zimovk, kter je bezesporu jednou z legend tohoto sportu," ekla Csaov.

Ve trnct hodin pak odstartuje takzvan Btesk mle. Jej trasa vede historickou st msta z nmst a ke kostelu a zptky. Zvod, jen se poprv konal v roce 2008 u pleitosti oslav esti set let msta, je dokonce zapsn v Guinessov knize rekord. Nejrychleji jeho trasu projel prv Josef Zimovk se svm bratrem Jim. Jejich rekord z roku 2008 zstal zatm nepekonn.

Btesk mle m pouze est set metr, kter maj symbolizovat prv ono estist vro," uvedl organiztor Ji Rau. Od estncti hodin se ped bteskou restaurac U Rau uskuten jzda elegance. Pro ni plat psn pravidla. astnci musej mt dobov obleen i bicykly. Za historick kola povaujeme ta, kter jsou star ne z roku 1945," vysvtlila Hana Csaov z obanskho sdruen HaPe cyklo sport. Porota bude hodnotit nejen kostm zvodnka, ale i vzhled a stav jeho kola. Vichni astnci jzdy navc dostanou certifikt.

Atmosfru na nmst zajist dixieland Melody Gentleman z Lednice.

Mistrovstv republiky historickch velociped je v Btei spojeno s kadoron pout. Jej soust bude letos i akce Folklorn Btesko, kde vystoup se svm programem dti z mateskch kol.

Zdroj: www.denik.cz
/redakce

15.6.2012
POZVNKA - Amatrsk divadlo v Btei
Kliknte pro více informací.Tom Lajkep se svmi pteli Vs zvou na dal kus amatrskho divadla. Divadeln hra s nzvem Ned se nic dlat se uskuten 22. ervna od 20:00 v ZU - Velk Bte. Vstupn dobrovoln.

/Ladislav Koubek

14.6.2012
POZVNKA - Dti se rozlou se kolnm rokem
Kliknte pro více informací.Oblben rozlouen bteskch dt se kolnm rokem se uskuten v ptek 22. ervna. Na bohoslubu, kter zan v 18 hodin v kostele sv. Jana Ktitele, nave zbavn veer pln her a sout na farn zahrad.
/Ladislav Koubek

11.6.2012
POZVNKA - NATEN POADU ESKÉHO ROZHLASU
Kliknte pro více informací./redakce

11.6.2012
POZVNKA - POU VE VELKÉ BÍTEŠI a DRUHÁ ÁST MISTROVSTVÍ R 2012 HISTORICKÝCH VELOCIPED
Kliknte pro více informací.

/redakce

11.6.2012
Pozvnka na Den otevench dve vtrnch elektrren
Kliknte pro více informací.Obyvatel Velk Btee maj nejble vtrnou elektrrnu u obce Vnice v okrese Havlkv Brod. I tam se uskuten otevench dve vtrnch elektrren, kter se kon v sobotu 16.6.
Prvodcem po elektrrn tam bude Btek Pavel Prchal. Obec Vnice le u msta Poln, vtrn elektrrny jsou severn od obce: http://www.mapy.cz/#x=15.699039&y=49.522779&z=12&d=muni_5081_1
/Ladislav Koubek

7.6.2012
POZVNKA - 100 LET SDH KOŠÍKOV
Kliknte pro více informací.

/redakce

4.6.2012
II. Btesk ochutnvka vna s Jokou mukaem
Kliknte pro více informací.Informan centrum a Klub kultury Vs srden zve na II. bteskou ochutnvku vna, kter se uskuten v ptek 8. ervna v 19 hodin v kulturnm dom, Vlkovsk 482, Velk Bte.
Vstupn: 200 K.
Host: Joka muka s cimblovou muzikou.
Pod: Informan centrum a Klub kultury ve spoluprci s restaurac Nae Btesk
/redakce

3.6.2012
Stínost na redakci T v Jihlav
Kliknte pro více informací.Ven redakce, dnes v Udlostech z region jste informovali o dajnm neprofesionlnm vbru editele Z Velk Bte.
Velmi m zaráí zpsob, jakým jste reportá zpracovali. Dovolte mi uvést nkteré informace na pravou míru.
1. Nepravdiv v reportái informujete, e starosta je lenem KDU-SL. Je lenem Sdruení za zdravé msto bez kamion. 
2. Informujete o petici, kterou podepsali uitelé ZŠ. Zapomínáte ovšem informovat, e ji mnozí podepisovali pod nátlakem svých nadízených. A e celých 25 procent uitel školy toto podepsat ODMÍTLO i pes nátlak. Nikoho z tchto uitel jste se na názor nezeptali! 
3. Dáváte v reportái naprosto nepochopiteln prostor jedné stran: bývalému editeli a jeho blízké spolupracovnici - zástupkyni, a jeho kamarádovi panu Veeovi. Na nich je reportá postavena. Starostovi dáváte jednu vtu. 
Zobrazit / skrt vce informac »
4. V reportái jsou napadáni pedstavitelé KDU-SL. ANI JEDEN z nich ovšem od vás nedostal šanci se vyjádit! 
5. Ukate mi jediný doklad toho, e by zástupci KDU u ped volbami veejn "štvali" proti editeli. Naopak byl to on, kdo nechal roznést po celém mst do schránek jím sepsané nepravdivé letáky, kde se adresn pomlouvan vyjadoval o nkterých z nás. My je nechali bez reakce. 
6. Informujete o údajné nezákonnosti výbrového ízení. Pi nm byl i zástupce kraje Vysoina, i od kraje máme potvrzeno, e vše probíhalo v souladu se zákonem. 
7. Dovolím se Vám reprodukovat dvody, pro já osobn jsem pro pana Koláe nehlasoval: 
-editel školy dlouhodob zamstnával ve škole leny své rodiny (manelku a syna). Dlouhou dobu to byli JEDINÍ pedagogové 1. stupn bez VŠ vzdlání, neaprobovaní. Odmítal pitom šikovné mladé aprobované pedagogy. Dlal si tak ze školy rodinný podnik. Spolu se leny rodiny jezdili na školní výlety do Chorvatska, naustále lyovat a podobn. Toto jsem vnímal jako mimoádn neprofesionální a nebudící dobrý obraz. 
-Šikana nkterých uitelek z jeho strany (mobbying). O nm m informovaly samy uitelky, jedna z nich byla na pokraji zhroucení. 
-Špatné atmosféry ve škole si všímali i rodie. Vím o rodiích, kteí radji zaali dti vozit do školy v Osové Bítýšce, co bylo pro m varující. Ostatn podporu editele u rodi ilustruje fakt, e dostal v komunálních volbách tragicky málo hlas. A z 2. místa kandidátky se coby bývalý místostarosta msta a známý editel podle nj vzkvétající školy, ani do zastupitelstva nedostal. 
-Nekomunikace s vedením msta. 
-Špatné hospodaení (nap. nechání školního velkého bytu "ladem" po dlouhou dobu nás stálo pes 50 000 K, minimální vyuívání školní tlocviny mimo školní vyuování)
Jednostranné natoení reportáe vzbuzuje váné pochybnosti o Vaší profesionalit. Znám skvlou práci Vašich koleg z Brna. Bohuel vzniklo studio T v Jihlav (podle m vyhazování penz z našich kapes). Jihlava je od Bíteše daleko a je vidt, e se neobtujete zjistit si poádn informace!
Bohuel pomluvy, které šíí bývalý editel a jeho syn (i formou ANONYMNÍCH leták, které syn editele házel do schránek ve mst - a dost lidí jej vidlo), se dají tko vzít zpt.To stejné platí o Vaší reportái - pokud Vaším prostednictvím chtl na nás nkdo plivnout, tak se mu to povedlo a Vy jste se stali nástrojem. Mohu Vám zaruit, e v bítešském zastupitelstvu je naprostá vtšina lidí, kteí dlají svou práci nezištn, snaíme se nco vykonat ve prospch msta za odmnu, která je opravdu symbolická. Kdy ale vidím, co je moné a jak o naší práci me nkdo informovat, mám chu se na to vykašlat.
Oekávám z Vaší strany nápravu a omluvu!
Mgr. Ladislav Koubek, radní msta Velká Bíteš

------

Omluva eské televize

Paní redaktorka Poulová se omluvila za chybu, kterou v reportái udlala.

Váený pane Koubku,

Dovolte mi, abych se tímto omluvila i pedstavitelm KDU-SL, e jsem myln uvedla politickou píslušnost starosty. Došlo z mé strany k chyb, kterou napravím tím, e v pokraování reportáe dostane prostor i zástupce KDU-SL ,aby mohl prezentovat názor na situaci ohledn výbrového ízení.
Tímto se pedstavitelm lidovecké strany omlouvám (zatím jen prostednictvím emailu)a vím, e to neovlivní naši další spolupráci.Osobn se omluvím pi našem setkání.
S pozdravem
Blanka Poulová 
RZ T Jihlava
/Ladislav Koubek

29.5.2012
Pozvnka mateskho centra Bteek
Kliknte pro více informací.Na vechny pedkoln dti ek zbavn dopoledne na farn zahrad 8. ervna dopoledne. Pak se dvee Bteku na chvli zavou. Znovu do Bteku mete pijt na podzim, najdete ns opt v prostorch recepce Soln jeskyn.
Touto cestou bychom jet jednou rdy podkovaly Kolpingov rodin, Technickm slubm a vem dalm, bez nich by matesk centrum nemohlo vzniknout.
Mme za sebou nkolik podaench akc, jako byla Mikulsk, bazrky, karneval pro mal dti a dal. Dti si u ns mohou hrt, tvoit, spolen chodme i do soln jeskyn.
Stle plat, e hledme nkoho, kdo se bude na chodu Bteku podlet. Nemuste se bt, nejde o nic sloitho a asov nronho. Byla by koda, kdyby matesk centrum muselo skonit.
/Jana Stechov a Lenka Mareov, MC Bteek

27.5.2012
Zdenk Strak nov editel koly
Kliknte pro více informací.Novm editelem Zkladn koly se stal Mgr. Zdenk Strak. Z pti uchaze, kte se pihlsili do konkurzu na editele Z Sadov, jich hned nkolik splnilo poadavky Rady msta. Rada msta se po debat shodla na osob Mgr. Zdeka Straka, kter pinesl jasnou vizi pro kolu a celou adu podnt.
Pana Straka jsme navtvili v jeho rodinnm dom v Rapoticch zhruba ti hodiny pot, co se na mstskm webu objevila informace o jeho jmenovn.
Mete se pedstavit našim tenám?
Devatenáct let jsem uil na Cyrilometodjské základní církevní škole v Brn na Lerchov ulici, kterou zídily sestry Kongregace sv. Cyrila a Metodje. Od roku 1991, kdy byla zízena, jsem devt let psobil jako zástupce, potom deset let jako editel. Vloni jsem odsud odešel, poteboval jsem zmnu. Pl roku jsem byl nezamstnaný, potom se mi podailo sehnat zástup ve Zbýšov. Zmna mi prospla, mám zase chu do práce.
Rada msta Velké Bíteše ocenila Vaši koncepci rozvoje školy. Na co se chcete pedevším soustedit?
Chci se vnovat budování komunitní školy, co je škola, která pstuje intenzivní vztahy nejen s rodii, zizovatelem, ale i s veejností. Domnívám se, e škola se svými vysokoškolsky vzdlanými pracovníky je schopna nabídnout sluby v rámci kultury a vzdlávání, které takové propojení umoní.
Zobrazit / skrt vce informac »
Jakou máte aprobaci?
Matematika a zempis. Zempis proto, e je to nejlepší vda na svt a matematiku jsem k tomu musel volit. Nicmén jsem pochopil, e matematika je královna vd.
Jaký máte k Bíteši a její základní škole vztah?
Na školu se tším. Z dokument, z webových stránek vidím, jak moc tam uitelé dlají. A Bíteš patí ke kraji, ve kterém vyrstám. Kdy jsem shánl zamstnání, Bíteš pro m znamenala víc ne jiné lokality.
Pokud to není píliš drzá otázka, mohl byste pedstavit svou rodinu?
Samozejm, e je to drzá otázka a mu pedstavit svou rodinu. Manelka Hanka pochází z Lesního Jakubova a naše dti: Zdenk 18 rok, Miroslav 16, Hanka 14 a Veronika dva a pl.
Na co Vám zbývá as krom profese?
Ké by na rodinu… Zajímají m vci, které se týkají geografie, ve Zbraslavi pipravujeme almanach k oslav výroí obce. Rozhodl jsem se obnovit Vlastivdný spolek a tady m napadla spolupráce s bítešským Muzejním spolkem a Rosicemi. Tyto obce mly k sob kdysi hodn blízko. Jako editel jsem do loského ervence volný as v podstat neml.
Jako zempisec urit rád cestujete.
V posledních letech jsem opravoval svépomocí dm, staráme se o dti – na cestování opravdu as nezbývá. Ale chystám se na to – dcka vyletí z baráku a s malou to bude jednodušší. Nemusí to být ani zahranií, u nás je skoro všechno, i kdy ve zmenšeném mítku. To m fascinuje.
To zní jako krédo. Máte ješt njaké?
Pi návštv jedné školy jsem vidl v kadé tíd heslo, které jsem pejal: „Slušnost není slabost.“
Váš vztah k umní?
To se dotýkáme vcí, na které není as - moc se mi líbí divadlo – aktivn. Bratr vede ve Zbraslavi sbor a jezdí po republice s vlastními muzikály. Taky jsem v nkolika úinkoval. Na škole jsme mli uitelský divadelní sbor, to bylo úasné. Nastudovali jsme Prodanou nevstu jako recitaci – se všemi repeticemi. Šílen se m dotklo, kdy jsem zjistil, e to Cimrman dlal u dávno ped námi. Plete se do všeho a lovk u v niem neme být originální.
Co na závr?
Tším se - pipadá mi, e na bítešské škole dlají kantoi fantastické vci, vím, e se nám podaí víc zapojit veejnost a e je budeme dlat spolen.
Dkujeme za vlídné pijetí a pejeme hodn úspch.
/Liba Draanov, OH
zdroj: www.velkabites.cz

22.5.2012
Btesk kostel se oteve v noci
Kliknte pro více informací.Do podn oblben noci kostel se letos zapoj stovky mst a obc. Velk Bte nebude chybt. Protoe vak mnoho Bteskch jezd rdo na Noc kostel do Brna, uskuten se akce ve Velk Btei ji o tden dve ne jinde.
Btesk kostel se tedy oteve nvtvnkm v ptek 25. kvtna. Jak se stalo dobrou tradic, bude se btesk noc kostel odehrvat zejmna ve znamen hudby. Chybt nebude oblben Velkobtesk schola, Tinovsk komorn orchestr nebo mstn folkov skupina alozpv
Kostel jako ze katulky
Btesk farnost v poslednch letech kostel intenzivn opravuje. Zskal tak novou stechu a v loskm roce i novou fasdu. V letonm roce ji byly zahjeny opravy v. V rmci noci kostel budou mt nvtvnci monost na opravy pispt.
/Ladislav Koubek

18.5.2012
Pohdkov les
Kliknte pro více informací.Stovky milovník pohádek si dají dostaveníko v nedli 20. kvtna od 14. hodiny u bítešské radnice. Bítešská Kolpingova rodina a KDU-SL pro n opt pipravily napínavé putování kouzelným lesem, ze kterého nikdo neodejde s prázdnou.
Trasa povede okolo mateské a základní školy do lesa smrem na Letnou, aby se posléze vrátila zpt do msta na farní zahradu. A kolik pohádek mohou dti zhlédnout? To je zatím tajemství, ale minimum je jasné: apkových devatero pohádek bychom mli pekonat.

Skákací hrad a hry na farní zahrad
Všechny dti, které trasu úspšn zvládnou, dostanou v cíli na farní zahrad malou odmnu. A navíc na n bude ekat oblíbený skákací hrad a další soute.
Pohádkový les kadoron pomáhá organizovat nkolik desítek pomocník.  
/Ladislav Koubek

8.5.2012
Pveck sbor Gymnzia Pavla Kkovskho vystoup v Btei
Kliknte pro více informací.Jedinenou monost setkat se s duchovn hudbou v podn mlad generace bude mt btesk publikum v sobotu 12. kvtna. Od 18 hodin se v bteskm kostele uskuten koncert pveckho sboru brnnskho umleckho gymnzia Pavla Kkovskho.
Vynikajc brnnsk sbor se vnuje pedevm interpretaci vokln i instrumentln hudby od gotiky po baroko, v repertoru m vak i lidov psn a dla souasnch skladatel. Vystoupil v mnoha zemch Evropy a zmo. Na zklad vtzstv v souti o ast vystoupil jako jeden z deseti sbor z celho svta na festivalu v jihokorejskm Seoulu (2000), koncertoval na prestinm mezinrodnm festivalu Ochridsk lto v Makedonii (2004). Byl ocenn na nkolika hudebnch soutch. Soubor vytvoil tak nkolik nahrvek pro esk rozhlas a eskou televizi, v rmci zahraninch turn pak pro americkou televizi UNT a Jihokorejskou sttn televizi. Mezi jeho vznamn hosty pat PSMU, Jankovo kvarteto, The London Madrigalists a dtsk sbory ze Sofie a z Petrohradu.
Gymnzium Pavla Kkovskho vzniklo v Brn v roce 1993. Ve sv koncepci vychz z tradic klasickho vzdln, avak dky vuce umleckch obor a pedmt s nimi spojench se stv kolou novho, nekonvennho typu. Gymnzium studentm nabz tyi umleck profilace: hudebn, vtvarnou, literrn-dramatickou nebo hudebn-dramatickou.
/Ladislav Koubek

4.5.2012
FANDME HOKEJI !!!
Kliknte pro více informací.Pijte povzbudit esk reprezentan tm do BOWLING BARU. Kvalitní velkoplošná projekce zajistí výborný obraz pro všechny!/redakce

1.5.2012
Cyklistick zvody tentokrt nejen pro dti
Kliknte pro více informací.V den státního svátku 8. kvtna ji nkolik let Kolpingova rodina poádá cyklistické závody. Jejich hlavním organizátorem je Vítzslav Kratochvíl – sportovec tlem i duší: „Dti budou mít monost soutit v kategoriích podle vku.
eká je ale také jízda elegance a velmi dramatickou disciplínou je jízda pomalosti.“ Lída Fatnová, která se také na organizaci podílí, ovšem písn dodává: „Cyklisté - závodníci musí mít pilbu. Jinak je závodit nepustím.“ Pokud máte sportovního ducha, kolo a dobrou helmu, neváhejte a pidejte se k nám. Registrace závodník zane 8. kvtna od 14.15 u Základní školy na ulici Sadová.
/Ladislav Koubek

27.4.2012
arodjnice ve Velk Btei
Kliknte pro více informací.ivá hudba Starý Fóry, soute pro dti, zábava, ohe, párty stan, oberstvení... Stadion FC Spartak Velká Bíteš./Otto Haso

22.4.2012
arodjnice ve velkm stylu
Kliknte pro více informací.Na farní zahrad se v pondlí 30. dubna slétnou arodjnice z celé Bíteše. Zahraje jim kapela Bridge a je pipravena celá ada atrakcí pro dti./Ladislav Koubek

22.4.2012
Velk Bte roz kapacity kolek
Ilustraní foto.Zastupitelstvo msta bylo seznmeno na svm dubnovm jednn se zpsobem rozen kapacity kolek.
V souasnosti je clem veden msta zbudovat do 1. z 2012 dv nov tdy M v zadn budov uilit v Lnicch . 300. Protoe msto nemlo vkresovou dokumentaci tto budovy, bylo nejdve provedeno zamen stvajcho stavu budovy a na zklad tto dokumentace, byla zpracovna nov dokumentace stavebnch prav ecch pestavbu pzemnch prostor pro dv tdy M. Nyn je vypsno vbrov zen na dodavatele stavby, kter bude ukoneno k 26. dubnu. Na zklad tohoto zen budeme znt pesnou vi nklad (rozpotov nklady jsou 5.5mil. K bez DPH). Nsledn zastupitelstvo bude schvalovat tuto akci a zpsob jejho financovn.
Zobrazit / skrt vce informac »
Ti dleité výhody
Msto mlo pi zvaování o perspektivách mateského školství ti další varianty:

 1. Vybudovat školku v budov Základní školy
 2. Vybudování neškolního zaízení, které by nemuselo splovat všechny poadavky na MŠ
 3. Poízení kontejnerové školky

Zvolené ešení (tedy vybudování tíd v prostorách budovy v Lánicích) má ovšem nkolik pedností oproti ostatním variantám:

 1. Vyuíváme stávající budovu, bez navyšování zastavných ploch, o které se bude msto starat
 2. Odborné uebny SOŠ je moné pesthovat do objektu na Tyršov 239, kde vhodnou vestavbou meme rozšíit poet ueben a soustedit provoz celé SOŠ do jedné budovy
 3. Do budoucna, kdy bude poteba zásadn opravit budovu stávající MŠ I, je moné rozšíit poet tíd v Lánicích na tyi a umístit zde celou MŠ I, kde pes veškeré úpravy tyto prostory dispozin nevyhovují. Uvolnné prostory pestavt na byty a prostory k pronájmu. A v souvislosti s plánem na propojení a zpístupnní dvorních trakt budov na námstí zapojit do tohoto plánu i prostor zahrady MŠ.
Dtí stále pibývá

Zatímco mnohým mstm naší velikosti (Námš nad Oslavou, Tel, Teš, Bystice nad Pernštejnem, Moravský Krumlov) neustále klesá poet obyvatel, ve Velké Bíteši je tomu naopak. To dokládá i vývoj potu dtí narozených v Bíteši:

7 rok   -     rok narození 2005                 -     52
6 rok   -     rok narození 2006                 -     46
5 roky   -     rok narození 2007                 -     73
4 roky   -     rok narození 2008                 -     48
3 roky   -     rok narození 2009                 -     71
2 rok     -     rok narození 2010                 -     67
1 rok   -     rok narození 2011                 -     58
/Tomáš Kuera

19.4.2012
esko se ocitlo na tali tak ve Velk Btei
Kliknte pro více informací.Vepovou panenku podle Karlka, kdysi vyhlenho bteskho restauratra Raue, vera na bteskm nmst pipravoval fkucha Jaroslav Sapk pi naten dalho dlu kulinsk show televize Prima esko na tali.
Více informací na www.denik.cz

/redakce

12.4.2012
POZVÁNK: Vtn ptaho zpvu
Kliknte pro zvtšení.


/redakce

6.4.2012
Posledn dn koncert 15. sezny BHP
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Due in Eterno Ivana Kovalkov a Ivana Frajtov, dv mlad houslistky, kter spolu u hraj vce ne dv tetiny svch ivot, byly protagonistkami sedmho koncertu 15. sezny Bteskho hudebnho plkruhu 3. dubna.
Tvrdíte, e dvoje sólové housle nestaí na poádnou muziku? Potom vím, e jste na koncert nebyli – vaše velká škoda. Ivanky nás provedly skladbami od éry Bacha a Vivaldiho a po Bohuslava Martin a Jindicha Felda. e moravské houslistky zahrají Martin šavnat a s radostí, to se samozejm dalo pedpokládat, ale stejn pesvdivý byl Bach i Schnittke. Jinou ne dokonalou souhru jsme také neoekávali. Zkrátka nikdo z tch, které jsem zval na koncert dvou mladých, krásných a úasn šikovných houslistek, m po koncertu nenakl, e jsem dlal klamavou reklamu.
Kdysi v dtství mi diagnostikovali pílišnou skromnost. Protoe jsem se od té doby vyléil a dobe vím, e nikdo m líp nepochválí, ne já sám, pistoupím k hodnocení Tišnovského komorního orchestru. Ten doprovázel Due in Eterno pi Vivaldiho dvojkoncertu a-moll. Jednou vtou – byli jsme skvlí. Dokonalá intonace, profesionální souhra, výjimená muzikálnost, výtený cit pro správný dynamický odstup od sólistek – a tak bych mohl pokraovat dál. Sólistky mly jistotu, e se mají o koho opít. Navíc v našem orchestru hrají samí krásní, mladí a inteligentní lidé.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso, violista TiKO

4.4.2012
Policie e ppad vydrn mue ve Velk Btei
Kliknte pro zvtšení.rskm kriminalistm se podailo dopadnout pachatele vydrn, ke ktermu dolo v polovin a koncem bezna tohoto roku na Velkobtesku. Policejn komisa zahjil trestn sthn celkem t osob. Nejmladmu pachateli je dvacet dva let a nejstarmu ticet pt let. Vichni jsou obvinni ze spchn zloinu vydrn.
Ve zaalo sporem o mobiln telefon. Ptaticetilet mu jej ml vrtit pokozenmu. Pod zminkou vrcen telefonu jej vylkal 19. bezna 2012 na odlehl msto za Velkou Bte, kam spolen dojeli autem nyn ji obvinnho mue. Pi vystupovn z vozu dolo k napaden dvaadvacetiletho pokozenho devnmi tyemi, kter vythl tonk z auta. Pod dalmi pohrkami byl pokozen pinucen sepsat smlouvu o prodeji mobilnho telefonu tocmu mui. Po podpisu smlouvy musel pokozen opustit auto a tonk z msta napaden odjel. Napaden cel incident oznmil na Obvodnm oddlen Velk Bte.

tonk z 19. bezna chtl, aby pokozen vzal zpt trestn oznmen na jeho osobu. Proto oslovil dal dva mue, kte mu mli pomoci mladka pesvdit. Prvn z dvojice s muem dohodl schzku na velkobteskm nmst. Kdy na smluven msto dorazil druh z dvojice, zaal se podlet na pesvdovn tohoto svdka o zmn jeho nzoru na incident z poloviny bezna. Pi tomto pesvdovn mu ale vyhrooval dal fyzickou jmou.

Vem obvinnm hroz za zloin vydrn trest odnt svobody v trvn od dvou do osmi let. Organiztor celho vydrn a obvinn, kter vydral svdka udlosti, pobvaj v souasn dob ve vazebn vznici.
/por. Mgr. Jana Martincov, Policie R - r nad Szavou /redakce

3.4.2012
editelem meziskho gymnzia zstv RNDr. Ale Trojnek, PhD.
Kliknte pro zvtšení.Hejtman Vysoiny dnes podepsal jmenovn pro dvactku novch editel krajskch stednch kol.
Hejtman Kraje Vysoina Jií Bhounek dnes po schválení krajskou radou podepsal první jmenovací dekrety pro editele krajských stedních škol, na které byla vypsána výbrová ízení po nedávné zmn školského zákona. „I pesto, e se názory na nutnost rekonkurz liší, Vysoina se drí právního výkladu, e kadému editeli, který byl k letošnímu 1. lednu ve funkci šest a více let, koní funkní období 31. ervence,“ uvedl Jií Bhounek.

Výsledky prvních konkurzních ízení
§  Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Stední odborná škola umleckoprmyslová Svtlá nad Sázavou - Ing. Jindich Vodika
§  eská zemdlská akademie v Humpolci, stední škola - Mgr. Otakar Bezina
§  Gymnázium a Stední odborná škola, Moravské Budjovice, Tyršova 365 - Ing. Stanislav Šáva
§  Obchodní akademie, Pelhimov, Jirsíkova 875 - Ing. Radoslav Kuera
§  Gymnázium Chotbo - Mgr. Bc. Vladislava Smejkal
§  Gymnázium Jihlava - Mgr. Miroslav Paulus
§  Gymnázium Bystice nad Pernštejnem - PaedDr. Milan Hanák
§  Gymnázium Tebí - RNDr. Alice Burešová
§  Gymnázium Velké Meziíí - RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
§  Gymnázium Pelhimov - Mgr. Aleš Petrák
§  Gymnázium ár nad Sázavou - Mgr. Vlastimil epelák
§  Stední prmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyn, Havlíkv Brod, Jihlavská 628 - Ing. Ladislav Fiala
§  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíkv Brod - Mgr. Jií Forman
§  Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Tebí – RNDr. Pavel Svoboda
§  Gymnázium Vincence Makovského se sportovními tídami Nové Msto na Morav – Mgr. Jií Madra
§  Domov mládee a Školní jídelna Jihlava – PhDr. Ivana Mrvková
§  Stední odborná škola a Stední odborné uilišt Teš – Mgr. František Pospíchal
§  Stední škola stavební Tebí – Mgr. Alois Novák
§  Hotelová škola Tebí - Mgr. Libuše Koláová
§  Stední prmyslová škola Jihlava - Ing. Miroslav Vít

Od nových resp. staronových statutárních zástupc vedení Kraje Vysoina oekává, e budou pokraovat v rozvoji svých organizací s ohledem na celorepublikový vývoj v oblasti školství nejen v oblasti vzdlávání, ale e budou init všechny kroky pro udrení oborové nabídky ve svých mstech v souladu se zámry Kraje Vysoina definovanými v pipravovaném dokumentu Dlouhodobý zámr vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy Kraje Vysoina 2012, který je k dispozici na školském portále krajské webové prezentace.

Kraj Vysoina zizuje celkem 79 školských zaízení, bhem tí msíc dojde v 55 z nich k výbrovému ízení na pozicích editel, co pedstavuje 70 % procent.

Poznámka: Jmenovací dekrety budou editelm pedány po dokonení všech ízení a ukonení nutné administrativy.
/tiskov zprva K Kraje Vysoina /redakce

31.3.2012
Revitalizace rybnku Sknka
Kliknte pro zvtenNa vod tohoto lnku mi dovolte, abych se pedstavil. Jsem studentem Univerzity Palackho v Olomouci a studuji obor ochrana a tvorba ivotnho prosted. Ped tm jsem studoval SO Zahradnickou, obor - ekologie a ochrana krajiny. V minulm sle Exitu jsem si peetl lnek pana Dohnala. Nedalo mi to a musm na nj reagovat. Rybnk nebo baina?
A se na to dívám z jakéhokoliv úhlu pohledu, nevidím v tom ádný problém. Naopak v tom vidím hned nkolik pozitivních vcí, které popíši podrobnji níe.

Na tento projekt slyším nadávat pouze nkteré rybáe, ale u ne ostatní obany. U to samo o sob o nem svdí. Je pravda, e rybái pišli o jeden rybník, ale podotýkám, e tento rybník je ve vlastnictví nkolika obcí. Moná bych ml být také naštvaný, protoe i já jsem rybá (v MO MRS Velká Bíteš 11 let), ale naštvaný nejsem. V okolí Bíteše je podle m dost rybník, které mohou rybám Skíku nahradit.
Zobrazit / skrt vce informac »
Po revitalizaci, se ze Skíky stal mokad, který byl rozdlen na dv ásti - jezírko v nátokové ásti pro rozmnoování obojivelník a mokadní ást. Nkteí, do problému nezasvcení lidé si myslí, e jde o nesmyslnou vc. Není tomu tak. Takovéto malé mokady a tn byly za minulého reimu likvidovány a vysoušeny. To se ješt dnes podepisuje na erozi pdy, malých retenních schopnostech krajiny a ve svém dsledku na niivých povodních. Jednoduše eeno, mokady v pírod fungují jako houba. Kdy prší tak vodu nasávají, zadrují ji v krajin (tzv. retenní schopnost) a kdy je teplo tak zase vodu postupn vydávají. Dleité jsou také pro ivot mnoha vzácných vodních rostlin a ivoich (mloci, olci, áby, vodní ptactvo apod.).

Rybníky a mokady jsou významné krajinotvorné prvky (podle zákona . 114/1992 Sb.). Ty mají svj nezastupitelný význam v oblasti ekologické, estetické, vodohospodáské a kulturní. Mokady i rybníky bývají (a asto jsou) souástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Tento systém významnou mrou pispívá ke zvýšení retenní schopnosti krajiny. Soustava pírodních ploch, biocenter a biokoridor, jimi mohou být i tn, rybníky nebo jezera, zvyšuje zásobu vody v krajin, je schopna zadret srákovou vodu a zpomalit její odtok mnohonásobn více ne napíklad plochy orné pdy. Zárove zvyšuje i rovnováhu místního klimatu. Pirozené nebo pírod blízké toky a jejich nivy, pokud nebyly odvodnny a degradovány, zpomalují prtok velkých vod. Funkní ÚSES tak mimo jiné pispívá ke zmírnní následk povodní.

 Kolem revitalizované Skíky bude (ml by být) vysázen pvodní dub letní a mly by zde být vybudovány laviky pro odpoinek. Vsadím se, e lidé z blízkého i vzdálenjšího okolí budou tuto lokalitu navštvovat, aby si zde mohli odpoinout a rekreovat se. Navíc Skíka je jedním z míst, které je souástí nauné stezky „U ty mlýny doklapaly“. Nemu souhlasit ani s názorem p. Kuery. Ten píše, e Skíka bude slouit obanm také jako koupališt. Dvodem mého nesouhlasu jsou technické parametry rybníku, zejména jeho hloubka. Smoit nohy moná ano, ale vzhledem k jeho hloubce si myslím, e to není prioritní vyuití tohoto rybníku.

Revitalizace Skíky je z mého pohledu pínosem jak pro pírodu a krajinu, tak i pro lovka. Nechci nikomu vnucovat svj názor, ale cítil jsem nutnost vyjádit se k realizovanému projektu a ukázat, jak tento problém vidím já.
/Pavel Gpr ml.

30.3.2012
Velikononí bohosluby
Kliknte pro zvtšení.Rozpis velikononch bohoslueb v Bteskm kostele.
/Ladislav Koubek

29.3.2012
Msto chce spolupracovat se studenty
Velká BítešStudujete vysokou školu a nevíte, o em psát bakaláskou nebo diplomovou práci? Napište o Velké Bíteši a spojíte tak píjemné s uiteným!
Msto Velká Bíteš chce dlouhodob podporovat a vyuívat znalosti a dovednosti mladých lidí. Proto rada msta na svém jednání dne 21. 3. 2012 schválila sout bakaláských a magisterských diplomových prací s tématikou msta Velká Bíteš. Tato sout bude realizována kadoron.
Soute se me zúastnit kterýkoli student veejné nebo soukromé vysoké školy bez omezení místa bydlišt. Podmínkou úasti v souti je téma bakaláské / diplomové práce, které má jednoznaný prokazatelný vztah k djinám i souasnosti msta Velká Bíteš. Zejména jsou vítány práce, které budou zameny na návrhy konkrétních ešení veejných investiních akcí na území msta.
Ji jsem etl nkolik zajímavých diplomových prací s tématikou Velké Bíteše, napíklad analýzu poteb obyvatel msta, ze které vycházím pi své práci radního, nebo historickou práci o bítešské monstranci. Velmi by se mi zamlouvalo, kdyby nap. studenti architektury zpracovali svj pohled na ešení vybraných oblastí msta nebo studenti ekonomie zpracovali ze svého pohledu návrhy na zkvalitnní hospodaení mstských institucí.  Studenti stavebních obor zase mohou svoje práce vnovat pohledu na vybrané objekty ve vlastnictví msta.
Zamstnanci Mstského úadu jakoto i volení pedstavitelé msta jsou pipraveni poskytnout studentm souinnost pi stanovování tématu a jeho zpracování tak, aby diplomové práce skuten pomohly ešit reálné a aktuální problémy.
Msto nejlepší práce odmní
Msto ve svém rozpotu vylení prostedky ve výši 10 000 K pro nejlepší práce s tím, e za 1. místo náleí odmna 5 000 K, za 2. místo 3 000 K a za 3. místo 2 000 K. Pesto vím, e nejlepší odmnou nebudou peníze, ale pocit z toho, e diplomová práce našla svoje praktické vyuití.
Pokud byste mli pochybnosti o tom, zda dané téma je vhodné i ne, prosím neváhejte se obrátit na místostarostu Tomáše Kueru (tomas.kucera@vbites.cz) nebo radního Ladislava Koubka (l.koubek@gmail.com).
/Ladislav Koubek

28.3.2012
POZVÁNKY: duben, kvten 2012
Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení.


/redakce

27.3.2012
Velk Bte bude opravovat domy na nmst
Kliknte pro zvtšení.Mstu se podailo získat pro letošní rok dotaci ve výši 1 280 000 K na opravu památek. K této sum bude msto pispívat ástkou v podobné výši ze svého rozpotu. Tyto prostedky – celkem cca. 2,5 mil. K jsou ureny na záchranu našeho kulturního ddictví.
V letošním roce je budeme investovat pedevším do oprav objekt ve vlastnictví msta.  Naším zámrem je mj. opravit dvorní trakt památného domu . 5 – Muzeum (investice cca 1 000 000 K, z toho polovina z dotace), dále stechu a fasádu domu . 14 na Masarykov námstí (Knotkova cukrárna  – odhadované náklady iní 400 000 K, z toho polovina z dotace), zadní fasádu radnice – náklady cca. 500 000 (z toho 40 procent z dotace).
Oprava ví kostela
Nejcennjší památkou ve mst je kostel sv. Jana Ktitele. Kostelní v je ve špatném stavu a vyádá si opravu, která bude stát dle nabídky 1 218 000 K. K tomu je poteba opravit zvonici (165 000 K). Z dotace bude hrazeno 400 000 K a msto pispje farnosti na tyto opravy ástkou dalších 250 000 K. Zbylých cca. 750 000 K bude muset farnost pispt ze svých zdroj a ze sbírek.
/Tomáš Kuera

22.3.2012
Velká Bíteš hledá editele škol
Kliknte pro zvtšení.Rada msta Velká Bíteš se rozhodla v souvislosti s novelou školského zákona, která nov upravuje funkní období editel škol na 6 let vypsat výbrová ízení na pozice editel škol, kteí jsou ve své funkci déle jak 6 let.
Konkrétn se jedná o Základní školu na ulici Sadová (jedna z nejvtších základních škol v okrese s tém 600 áky), dále ob mateské školy a Stední odbornou školu Jana Tiraye.
Velká Bíteš je msto s rostoucí a relativn mladou populací. Blízkost Brna a tsné sousedství dálnice D1 je iní perspektivním místem pro bydlení. Rostoucí poty ák mateských škol se bhem nkolika let promítnou i do navýšení potu ák na místní základní škole. Pro msto je proto oblast školství prioritou. Po uchazeích oekáváme zejména spolehlivý a zárove moderní pístup a schopnost komunikace s rodiovskou veejností, ale i schopnost prostednictvím mimoškolních aktivit reagovat na negativní jevy týkající se mládee.
Podmínky výbrového ízení jsou zveejnny na webových stránkách msta www.vbites.cz v rubrice Úední deska. Uzávrka výbrových ízení bude 23. dubna. Pokud budou mít potenciální uchazei zájem o bliší informace, mohou se spojit s tajemnicí msta JUDr. Radkou Klímovou, tel. 566 502 538.
/Ladislav Koubek

19.3.2012
POZVÁNKA: Bowling otevírá ji od 10 hodin
Kliknte pro zvtšení.A tímto vás zveme i na sobotní diskotéky, které jsou ZDARMA!
/Jií Rauš

16.3.2012
POZVÁNKA: Jií Prokop - Jaké je umírání v hospici
Kliknte pro zvtšení.
/Ladislav Koubek

15.3.2012
Mstu pome oprava D1
D1 - EXIT 162Tragický stav dálnice D1 všichni známe. Msto proto vyšlo vstíc editelství silnic a dálnic a zastupitelstvo rozhodlo o uzavení smlouvy o realizaci peloek (mj. jde i o rekonstrukci jáchymovského mostu) v souvislosti s opravou dálnice D1.
Znamená to, e pi modernizaci dálnice bude snesena stávající konstrukce mostu, vystaven pilí ve stedovém pruhu a poloena nová konstrukce mostovky, která rozšíí prjezdný profil dálnice.
Oprava dálnice bude realizována takovým zpsobem, aby objízdná trasa nevedla pes msto. Nejprve bude jeden smr rozšíen v odstavném pruhu tak, aby pi rekonstrukci druhého smru mohly 4 proudy aut (2 v kadém smru) projídt jednou polovinou dálnice.
Zárove bude pouitá technologie znamenat velmi výrazné sníení hlunosti. Nový kvalitní povrch  v ji opravených úsecích D1 pispívá k velmi tichému provozu (tiššímu ne standardní silnice). Navíc bude minulostí neustálé mlácení aut o panely.
Lze si jen pát, aby kompletní rekonstrukce dálnice zaala skuten v roce 2012, jak slíbil premiér Petr Neas. Úsek od Lhotky (155. km) a po Devt kí (169. km) je uren k oprav hned v 1. etap.
/Tom Kuera

12.3.2012
Další oslava MD
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Milé eny, letos si opravdu nemete stovat! Ve tvrtek 8. bezna se konala další oslava vašeho Mezinárodního dne v Restauraci U Rauš.
Libor Pantek pipomnl staré známé vtipy, humoristy, herce i zpváky. Pedkapela Sakrapes pohladila klidným bluegrassem a protagonisté veera Pozdní sbr se blýskli pívlastkovým rockenrollem, jak bylo na plakátech avizováno.
Majitel restaurace Jií Rauš neoficiáln pislíbil pokraování hudebních veer. Tšíme se.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

12.3.2012
Na 6. koncertu 15. sezóny BHP zazáilo Saxofonové kvarteto Bohemia
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Pavel Fiedler - sopránový saxofon, Antonín Mühlhansl - altový saxofon, Pavel Škrna - tenorový saxofon, Kateina Pavlíková - barytonový saxofon - to byli protagonisté beznového koncertu Bítešského hudebního plkruhu.

Asi deset minut ped koncertem se o své úasti dovdl i moderátor veera Jan Beránek, skvlý klasický i jazzový houslista, vysokoškolský pedagog a chodící encyklopedie jazzu. Pikývl na naši prosbu a svým zasvceným a vtipným komentáem dodal koncertu další rozmr.
Na programu byla jediná kompozice - Vít Fiala: History of Jazz, její jednotlivé vty - skladby - kapitoly byly vnovány vdy konkrétnímu jazzovému fenoménu - teba ragtimu, blues, Duku Ellingtonovi, Glenu Millerovi, free-jazu, jazzrocku… Celkem jich bylo dvacet.
Hledišt bylo zcela zaplnno, tko íct, zda kvli jazzu, neobvyklému nástrojovému seskupení i vlastním interpretm. Kadý z tch tí dvod byl dost dobrý pro návštvu a kadému z nich se dostalo naplnní.
Vce ve fotogalerii.

/Otto Haso

12.3.2012
MD stojí za oslavu
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Na podiu Kulturního domu vyzdobeného velkými polystyrénovými písmeny MD pivítal v úterý 6. bezna odpoledne moderátor Martin Hrdinka Šárku Markovou a Romana Vojtka. Hodinu a titvrt bavili nejen eny u stol v sále vtipnými historkami i písnikami.
Spokojené dámy pi odchodu dostaly od organizátor akce rudou ri s blahopáním.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

6.3.2012
Msto podpo prodejnu na Nvr
Kliknte pro zvtšení.Msto Velk Bte se rozhodlo podpoit pokraovn existence prodejny potravin na Nvr. Po ukonen prodeje soukromm podnikatelem se novm njemcem stane Jednota z Velkho Mezi.
K tomu, aby se prodejna udrela, se rada msta rozhodla podpoit Jednotu sti nklad na stavebn pravy a elektroinstalaci ve vi 75 000 K bez DPH. Prodejna bude rovn plynofikovna z penz Jednoty. Investici ve vi do 80 000 K bez DPH nsledn uhrad msto v nsledujcch tyech letech ve form odputnho njemnho.
Bohuel ekonomika prodejen v malch obcch a okrajovch stech mst je neprosn. Sname se i touto podporou existenci prodejny na Nvr udret.
/Eva Zavadilov

5.3.2012
6. koncert 15. sezny BHP Saxofonov kvarteto Bohemia
Kliknte pro zvtšení.V ter 6. bezna v 19 hodin v Kulturnm dom ve Velk Btei zan koncert Saxofonovho kvarteta Bohemia. Probere s nmi historii jazzu od ragtimu a blues a po free jazz a jazzrock v kompozici Vta Fialy.
Vt FIALA: History of Jazz (I Remember Ragtime, I Remember Blues, I Remember Dixieland, I Remember Duke Ellington, I Remember Boogie-Woogie, I Remember Sweet Music, I Remember Benny Goodman, I Remember Cool Jazz, I Remember Richard Rodgers, I Remember Count Basie, I Remember Glenn Miller - pestvka - I Remember Charlie ,,Bird" Parker, I Remember Gerry Mulligan, I Remember Four Brothers, I Remember Paul Desmond and Dave Brubeck, I Remember Jazz Samba, I Remember Free Jazz, I Remember A. C. Jobim, I Remember Jazzrock).
Bohemia Saxophone Quartet:
Pavel Fiedler - soprnov saxofon, Antonn Mhlhansl - altov saxofon, Pavel krna - tenorov saxofon, Kateina Pavlkov - barytonov saxofo.
/Otto Haso

1.3.2012
Nae btesk otevena od 1. bezna!
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Na pestupn den roku se uskutenila vernis obnoven restaurace v Kulturnm dom "Nae btesk".
Restaurace pat pod veden Klubu kultury, vrchnm je Zdenk Bal a gastronomickm supervizorem Milan Magni. Meme se tit na mstn kulinsk speciality, k nim obsluha doporu vhodn vno i jin npoj. Z ochutnvky mohu doporuit teba moravsk msli - koenn kvarky, vynikajc tlaenku i kvarkovou pomaznku s kohoutmi jtry. Nae btesk pipravuje na kad tden jeden den specialit dle Magdaleny Dobromily Retigov.
Nenechte si ujt nevedn gurmnsk zitek!
P.S.:
Pokud budete chtt psobit jako gurmn - znalec, nabzm vm pr odposlechnutch vraz k obohacen vaeho slovnku:
vzruujc aroma lehce piboudlch povidel, ovocit chu a kvtnat vn, dlouh perzistence, likrovost viov pecky, vylehen zn styl, pekvapiv kyselinka, vstcn avnat vjem, prochzka rovou zahradou po deti, velkopansk vno s ordinern ivoinost, provokativn vno, archetypln tvar moravsk mandaly
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

28.2.2012
POZVNKA: MD 2012 U RAUŠ - Libor Pantek, Pozdní sbr, Sakrapes
Kliknte pro zvtšení.


/redakce

28.2.2012
Svtov uniktn vstava provede svtem Karla Maye
Kliknte pro zobrazení celého lánku.V sobotu 25. nora 2012 byla slavnostn vernis otevena vstava Karel May - Stolet legendy. U tto pleitosti byl pipraven bohat doprovodn program.

23.2.2012
POZVNKA: Martin Hrdinka, Roman Vojtek a rka Markov
Kliknte pro zvtšení.


/redakce

17.2.2012
Btesk akademie ance pro pemliv lidi
Kliknte pro zvtšení.Kolpingova rodina Velk Bte ve spoluprci s mstn KDU SL zan rozvjet platformu pro setkvn se zajmavmi lidmi naeho kulturnho a spoleenskho ivota. Rdi bychom umonili veejnosti setkn s tmi, kte svou innost, maj co ct i ir veejnosti a lidem, kterch se jejich aktivita bezprostedn netk.
Zahájí Vít Kakovský
Zahájíme pednáškou MUDr. Víta Kaovského o vztahu kesanství a politiky. Uskutení se v Kulturním dom 1. bezna 2012 v 18.00. Další pednáška se bude konat 25. bezna a hostem bude Mgr. J. Prokop PhD. – editel hospice v Rajhrad.
/Ladislav Koubek

16.2.2012
PRODEJNA POTRAVIN NA NVR M NOVHO PROVOZOVATELE
Kliknte pro zvtšení.Od 1. bezna pebr prodejnu potravin Jednota Velk Mezi, kter bude nadle zajiovat potebnou slubu pro nae spoluobany.


/redakce

14.2.2012
HOKEJOV DERBY: HHK Velk Mezi HC Spartak Velk Bte
V sobotu 18. nora 2012 se utk HHK Velk Mezi vs. HC Spartak Velk Bte. Zatek utkn bude v 17.30 hod. na zimnm stadionu ve Velkm Mezi.
/redakce

14.2.2012
Velkobtesko: Napaden manelky
Ze spchn pestupku proti obanskmu souit podezvaj velkobtet policist ptaedestiletho mue. Ten ml v rodinnm dom nejprve slovn uret svoji dceru i manelku. Svoji enu ml koncem minulho tdne i fyzicky napadnout.
Posledn konflikt byl policistm, oznmen v sobotu 11. nora 2012 ped 13. hodinou. Po pjezdu hldky na msto nebyl mu zpotku agresivn. To se ale zmnilo po souhlasu lkae, aby byl mu pevezen na protialkoholn zchytnou stanici. Svoji agresi obrtil i proti ptomnm policistm. Eskorta na zchytnou stanici probhla bez komplikac.
/redakce

13.2.2012
Velk Bte m nov rozpoet. Msto se bude opravovat.
Zastupitelstvo msta schvlilo dne 13. nora rozpoet msta na leton rok. Potujc je, e se mstu da sniovat provozn vdaje, a zrove tak m podstatn vce penz na investice a opravy. Zatmco v loskm nvrhu rozpotu jsme mli v Btei k dispozici na opravy, investice a samostatn vylenn akce 16,5 milion korun, letos mme k dispozici 23,8 milionu korun. Celkov rozpoet msta in 84,3 milion korun.
Co se bude opravovat?
V rozpotu jsou mimo jiné zahrnuty následující investice:
 • Vybudování systému sbrných míst ve Velké Bíteši. Znamená to, e na mnoha místech ve mst ji kontejnery na tídný odpad nebudou „strašit“ na píliš viditelných místech, ale budou postaveny elegantní pístešky. Pispje to k pohodlí obyvatel a kultue prostedí.  ( 2 750 000 K, z toho 2 200 000 K z dotace)
 • Zateplení Kulturního domu (5 100 000 K, z toho dotace 2 300 000 K)
 • Investice do park a zelen ve mst (850 000 K, z toho jsme získali dotaci 600 000 K)
 • Opravy památek ve mst (2 000 000 K, z toho dotace 1 000 000 K)
 • Píprava realizace 1. ásti obchvatu - propojovací komunikace „árské“ silnice I/37 a „tišnovské“ silnice- II/379 (695 000 K)
 • Cyklostezka, chodníky, parkovišt a osvtlení ulice Vlkovská (4 600 000 K, z toho dotace 700 000 K)
 • Rekonstrukce lesní cesty Jestabí-Bezka (500 000 K, z toho dotace 150 000 K)
 • Opravy v místních ástech msta (500 000 K)
Nejvtší plánovanou akcí je ovšem generální oprava Masarykova námstí - autobusového terminálu, na které ádáme dotace z Evropských fond. Víme, e projekt bude v letošním roce podpoen. Dotace, o kterou ádáme, iní cca. 20 milion korun.
/Ladislav Koubek

9.2.2012
Vydaen 7. farn ples
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Navzdory krutm mrazm se v sobotu 4. nora selo na farnm plese pes 500 nvtvnk. Hrl osvden velkomezisk F-BOX , o slavnostn polonzu se postarali tanenci z Kianova, v tombole bylo tm 500 cen, navc 600 cen tchy.
Nechybla ani oblben sout s pomerani, ani poplnon esk beseda. Hlavn cenou tomboly byl, stejn jako loni, sktr.
Vten zbava - pesvdte se ve fotogalerii.
/Otto Haso

9.2.2012
Btesk psn knin
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Ve tvrtek 2. nora byl v Muzeu slavnostn uveden zpvnk "Lidov psn z Podhorcka I. Nm욝sko a Velkobtesko". Psn pochzej pevn z archivu Etnologickho stavu Akademie vd v Brn a pro tisk je pipravily Silva Smutn a Marta Toncrov, publikaci podpoilo i Ministerstvo kultury.
Na vernisi zazpvaly eny i mal zpvci Bteanu, o sv babice, naden a uznvan sbratelce lidovch psn naeho regionu, nm vyprvl jej vnuk, pan Kyselka. Kniha m pes 500 stran, obsahuje vce ne 300 lidovch psn z Velk Btee, Nmt a okolnch obc. Je k dostn v Informanm centru.
/Otto Haso

6.2.2012
Jakub Pustina oslnil v Btce
Kliknte pro zvtšení.Zaplnn kostel sv. Jakuba v Osov Btce zail nco jedinenho. Koncert, kter vera Jakub Pustina spolu s klavrnm doprovodem Jiho Hrubho pipravili, nadchl svou preciznost, vbornm hlasovm rozsahem a naprosto pesvdivm projevem.
Jakub Pustina sz na skladby, kter kjsou publiku znm a kter maj lid rdi: znm Ave Maria, Panis Angelicus od Francka nebo Dvokovy biblick psn pat mezi klenoty svtov hudby.
Dlouh ovace, potlesk ve stoje a zvren pse, kdy Jakub Pustina namotivoval cel kostel ke zpvu italsk psn, to je pkn vysvden pro starostu Josefa Macha a fare Pavla Klouka, kte koncert zorganizovali.
/Ladislav Koubek

6.2.2012
Muzikl Tarsan v Osov Btce
Kliknte pro zvtšení.Amatrsk divadlo Spojen farnosti uvede ve stedu 8. nora 2012 ve 20.30 hodin prvn djstv autorskho muziklu o svatm Pavlovi z Tarsu nazvanm TARSAN. Muzikl probhne v aule Zkladn koly v Osov Btce.
/Ladislav Koubek

2.2.2012
SPORTOVEC MSTA
Kliknte pro zobrazení videa.Videoreportá z plesu SPORTOVEC MSTA, kterou natoila TV-vysoina - regionln vysln TV Prima./Ladislav Koubek

1.2.2012
Velkou Bte navtv hejtman Ji Bhounek
Kliknte pro zvtšeníV pondl 6. nora 2012 navtv hejtman Velkou Bte - nejvchodnj vspu kraje Vysoina. Radn msta Velk Bte s nm budou eit aktuln problmy regionu a tak prohlouben spoluprce msta a kraje.
Jakým otázkám se bítešští radní spolu s hejtmanem budou konkrétn vnovat? „ Prioritou pro nás bude vzájemná spolupráce a podpora pi ešení rekonstrukce Masarykova námstí a dopravních problém na krajských komunikacích. Velmi oceuji vstícnost pana hejtmana a jeho ochotu setkat se s námi, “ íká starosta Milan Vlek. Podle jeho slov bude msto mít eminentní zájem na spolupráci s krajem zejména na mimoádn problematické kiovatce ulic Na Valech a Rová, a dále na severozápadní ásti obchvatu msta propojující silnice na Tišnov a na ár nad Sázavou.
Další otázky se budou týkat mimo jiné podpory kraje v oblasti kriminality a aktivit pro mláde. „Oekávám podporu kraje pro zachování místního oddlení Policie eské republiky a také podporu pípadného vybudování nízkoprahového klubu pro mláde,“ dodává místostarosta Tomáš Kuera.
/Ladislav Koubek

31.1.2012
Slavnostn pedstaven nov knihy "Lidov psn z Podhorcka I. - Nm욝sko, Velkobtesko"
Kliknte pro zvtšení Kliknte pro zvtšení Kliknte pro zvtšeníSrden Vás zveme na slavnostní pedstavení nové knihy "Lidové písn z Podhorácka I. - Námšsko, Velkobítešsko", které probhne ve tvrtek 2. února 2012 v 17:30 v Mstském muzeu.
/Ladislav Koubek

29.1.2012
Sportovn ples slavnostn a s noblesou
Kliknte pro zvtšení.Fotogalerie z plesu SPORTOVEC MSTA.
/redakce

25.1.2012
V Btce zazpv Jakub Pustina
-Obec Osov Btka zvce vechny pznivce hudby na koncert vynikajcho barytonisty Jakuba Pustiny, kter se kon 5. nora 2012 v 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Osov Btce.
Jakuba Pustinu u mstn publikum dobe zn napklad z oblben Josefsk zbavy a dalch akc, kter se uskutenily v mstnm Centru kultury, sportu a zjmovch innost.
Vstupn na koncert bude dobrovoln.
/Ladislav Koubek

24.1.2012
Blaek se stal novm prezidentem APK
-Novm prezidentem Asociace profesionlnch klub lednho hokeje (APK LH) byl na valn hromad ve Velk Btei zvolen Ladislav Blaek. Obchodn editel prask Slavie nahradil ve funkci generlnho manaera Blch Tygr Liberec Ctibora Jecha, jen na post rezignoval 9. ledna na mimodnm jednn APK LH v Praze.
Cel lnek naleznete na www.ceskatelevize.cz
/redakce

24.1.2012
SPORTOVEC MSTA
Zobrazit fotogalerii.Fotogalerie z plesu SPORTOVEC MSTA.
/Otto Haso

23.1.2012
Farn ples se bl
Kliknte pro zvtšení.Plesov sezna v Btei se bl k jednomu ze svch dalch vrchol. Kapela F-Box, skvl tombola a spousta zbavy, to vechno je farn ples.
Uskuten se 4. nora a vstupenky si mete kupovat na Informanm centru, Masarykovo nm. 5.
/Ladislav Koubek

15.1.2012
Ohldnut za Diamond Race v hodovm tdnu
/redakce

12.1.2012
SPECILN BONUS:
Na sportovním plese v sobotu 21. ledna 2012 vystoup i Vtzslav Vvra
Bval manel Vry pinarov.
/redakce

11.1.2012
Anketa Sportovec msta 2011 1350 hlas k 11. 1. 2012
Kliknte pro zvtšení.Protoe anketa o nejlepho sportovce Velk Btee 2011 vrchol, nechme vs troku v nejistot. Dosud pilo tm 1000 sms zprv, v nich 1350 hlas pro jednotliv kandidty. Nejvce hlas se selo ve skupin junior. Nejspnj kandidt nasbral zatm pes 250 sms.
A kdo je tedy zatm na bedn? Uvdme v poad, ve kterm se objevili v nominaci.
/Otto Haso

10.1.2012
Pozvnka na pijmac zkouky naneisto
GVMGymnzium Velk Mezi pod ve stedu dne 1. nora 2012 pijmac zkouky naneisto. Zjemci o tylet i osmilet studium si mohou zcela nezvazn vyzkouet pijmaky a seznmit se s prostedm koly.
ci mohou pijt i v doprovodu rodi. Zatek je v 15 hodin v budov koly, pedpokldan konec v 17 hodin. Na pijmac zkouky naneisto nen teba se pedem pihlaovat.
editelstv GVM
/redakce

9.1.2012
HASII POPLENM DTEM - Spoluprce hasi s poplenmi dtmi je ve svt pln bn
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.
Dobrovoln hasii z Velk Btee 21. prosince 2011 pedali nkolik plnch ko drk z adventn sbrky hraek a sladkost pro dtsk oddlen Kliniky poplenin a rekonstrukn chirurgie Fakultn nemocnice Brno, kde budou pomhat dtem po popleninovch razech.
Jedn se sice o oddlen pomrn mal, m pouze 9 dtskch lek, ale je vysoce specializovan pro lbu termickch porann. V R existuj 3 specializovan pracovit zabvajc se lbou nemoci z poplen (Klinika popleninov medicny v Praze, Centrum poplenin a plastick chirurgie v Brn a Popleninov centrum v Ostrav).
Zobrazit / skrt vce informac »

Hasii a popáleniny jsou témata, která spolu velmi úzce souvisí. A zájem hasi o popálené dti dodává jejich práci další rozm – hloubku, a zvyšuje této profesi presti. Podntem byla sbírka hasi ze Zlínského kraje pro urgentní píjem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlín. S popáleninami se pi hasiském emesle asto setkáváme. Pro lkovému oddlení byly pedány stolní hry, pexesa, puzzle, které snad zpíjemní i nkolikamsíní pobyt v nemocnici. Vtší dti na lkovém oddlení obdreli legendární figurku Igráka nebo sadu dárkových model hasiských aut, menší dti obdreli plyšového Dráka Soptíka, hasiské kšiltovky, které si po propuštní odnesou sebou dom. Pro ambulance za statenost pi pevazech jsou nachystány drobnosti jako pravítka, omalovánky, pastelky a sladkosti. Do areálu FNB jsme pivezli na ukázku také cisternu CAS 20 Man, dti rády usedly za volat.

Štdrost sponzor
I pes vrcholící ekonomickou krizi, nám ádný z oslovených sponzor pomoc neodmítl a naopak a pekvapil svoji štdrostí. Akci podpoili firmy EFKO-karton, s.r.o. Nové Veselí, Poární bezpenost s.r.o. Jihlava; Hasiská vzájemná pojišovna, a.s. Krajská poboka se sídlem ve áru nad Sázavou; Hasiský portál POÁRY.cz; Sdruení hasi ech, Moravy a Slezska; Silniní a odtahová sluba Moravskoslezská s.r.o. Brno-Velká Bíteš; obyvatelé Msta Velké Bíteše, lenové SDH Velká Bíteš a soukromí dárci. Všem dárcm srden dkujeme.

/David Dvoek, DiS.

5.1.2012
Pozvánka
Kliknte pro zvtšení.

/Ladislav Koubek

4.1.2012
Sportovec msta: aktuální stav 4. ledna
Kliknte pro zvtšení.Vaše hlasy plní tabulku výsledk letošní ankety o sportovce msta. Nkteí kandidáti u mají pes 150 hlas, jiní se ješt neodlepili od nuly.
A jak si vedou ti vaši?
/Otto Haso

3.1.2012
Z Btee jezd kolci lyovat do Slovenska
-Na nkolik tisc korun se me vyplhat povinn, dnes u vcemn jen doporuen, lyask kurz k sedmch td zkladnch kol. Ceny se ale mohou znan liit.
„Letos máme sedmáky rozdleny na dv skupiny. První bude jezdit lyovat jako tradin na Fajtv kopec ve Velkém Meziíí, druhá vyrazí na finann náronjší Slovensko,“ informoval editel Základní školy ve Velké Bíteši Dalibor Kolá.

Zatímco v loském roce nebyl o nabídku lyování na Slovensku zájem, letos se ho oproti tomu hodlá zúastnit asi tyicet procent ák sedmých tíd. Nkolik zbývajících míst pak doplní osmáci a devááci z ad tch zájemc, kteí se lyaského výcviku v pedchozích letech nezúastnili. Jejich rodie zaplatí asi 190 euro za ubytování, stravu a skipas, na dalších tisíc a dvanáct set korun vyjde pojištní a doprava. Ve Velké Bíteši však ákm 7. roník krom monosti zapjení kompletního lyaského vybavení na výcvik pispívá fond SRPŠ (Sdruení rodi a pátel školy), a to ptistovkou na áka. Co se týe levnjšího tuzemského lyování na Fajtov kopci, k této ptistovce z fondu si pak rodie piplatí ješt zhruba tisíc korun....

Cel lnek na www.denik.cz
/redakce

3.1.2012
V Btei dil pytlk
policie RPolicisté z Velké Bíteše eší pípad pytláctví. Pátrají po neznámém pachateli, který v dob od 28. do 30. prosince 2011 ulovil v katastru obce Koví devt kus srní zve.
Zv na míst vyvrhnul a vnitnosti pohodil do lesního porostu. Mysliveckému sdruení tak zpsobil škodu piblin za 60.000 korun. Pachatel je podezelý ze spáchání trestného inu pytláctví.
Zdroj: www.denik.cz
/redakce

Zabrazit star zprvy
Zprvy 1.8.2010 - 31.12.2011
Zprvy 1.10.2010 - 31.7.2011
Zprvy 1.4. - 31.9.2010
Zprvy 1.11. - 31.3.2010
Zprvy 1.6. - 31.10.2009
Zprvy 1.3. - 31.5.2009
Zprvy 1.1. - 28.2.2009
Zprvy 1.10. - 30.12.2008
Zprvy 2.7. - 30.9.2008

 
     
30.1. Vyšel NOV EXIT162
Kliknte pro zvten
Denn nabdka jdel
restaurace U RAU
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z Velkho Mezi a okol.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz