informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE

EXTRA TIPY
 
22.12.2012
Santa Claus byl ve Velk� B�te�i!
Kliknte pro více informací.V p�tek v p�l osm� dorazil na b�te�sk� n�m�st� kamion Coca-Coly se Santa Clausem. N�m�st� bylo pln� jako v odpoledn� �pi�ce, d�tem z��ily o�i u� ve t��denn�m p�edstihu. Santa je dle tradice bral na kl�n, co jim sliboval, jsem nezaslechl.
P��jezd v�no�n�ho kamionu zorganizovalo M�sto Velk� B�te�, Mate�sk� centrum B�te���ek a Restaurace U Rau��.

Zobrazit více fotografií.
/Otto Haso�

14.12.2012
V�no�n� koncert B�te�sk� scholy
Kliknte pro více informací.Srde�n� zveme na slavnostn� v�no�n� koncert B�te�sk� scholy. Uskute�n� se na Bo�� hod v�no�n� v kostele sv. Jana K�titele. Na leto�n�m koncertu vystoup� schola poprv� pod veden�m dirigenta Jarom�ra Hlav��e. Na programu jsou �esk� i sv�tov� koledy.Vstupn� dobrovoln�.
/Mgr. Ladislav Koubek

14.12.2012
Advent a V�noce v b�te�sk�m kostele
Kliknte pro více informací.Bohat� advent a V�noce v b�te�sk�m kostele Celou �adu akc� nab�dne z�v�r roku v kostele sv. Jana K�titele. L�kadlem bude �iv� betl�m v nov�m kab�t�, slavnostn� bohoslu�by, ale i n�kolik koncert� �i v�no�n� jarmark. V�echny tyto ud�losti daj� obyvatel�m Velk� B�te�e p��le�itost b�t spolu.
/Mgr. Ladislav Koubek

11.12.2012
Pozv�nka na adventn� koncert
Kliknte pro více informací.Kapela �alozp�v, N�hovsk� p�veck� sbor a p�veck� sbor z Dr�sova V�s zvou na ned�ln� adventn� koncert. Uskute�n� se v 15 hodin v kostele ve B�ez�. Jeho v�t�ek bude v�nov�n na stavbu nov�ch varhan ve B�ez�.
/Mgr. Ladislav Koubek

7.12.2012
V�no�n� posezen� - nat��en� �T v Hotelu u Rau��
Kliknte pro více informací.12. prosince 2013 nat��ela �esk� televice po�ad v Hotelu u Rau��.

Jak nat��en� prob�halo zachytil Otto Haso�.

/redakce

6.12.2012
Nov� kurzy anglick�ho a n�meck�ho jazyka ve Velk� B�te�i od ledna 2013
Kliknte pro více informací.Jazykov� �kola Orange Academy�, s.r.o. zah�jila z�pis do kurz� anglick�ho a n�meck�ho jazyka vyu�ovan�ch p��m�mi v�ukov�mi metodami Effective English� a Effektives Deutsch� ve Velk� B�te�i.
Kurzy r�zn�ch pokro�ilost�, zam��en� na rozvoj komunika�n�ch schopnost� a zbaven� se ostychu z mluven� ciz�m jazykem, budou zah�jeny od 14. 1. 2013. U�te se jazyky rychleji a z�bavn�ji ne� tu��te v p��jemn�m prost�ed� hotelu U Rau��!
V�ce informac� naleznete na webov�ch str�nk�ch www.orangeacademy.cz
Kontakty: 776 026 593, [email protected]
/redakce

1.12.2012
Filosof Ji�� Fuchs zav�t� do Velk� B�te�e
Kliknte pro více informací.S provokativn� p�edn�ku s n�zvem Pochybujete je�t�? D�kaz existence Bo�� p�edstoup� p�ed velkob�te�sk� publikum �esk� filosof Ji�� Fuchs. P�edn�ka a navazuj�c� beseda se uskute�n� tento p�tek 7. prosince od 18.00 v prostor�ch b�te�sk� Z�kladn� um�leck� �koly.
B�te�sk� akademie si z�sk�v� dobr� jm�no d�ky volb� zaj�mav�ch osobnost�, jako byli biskup V�clav Mal�, astronom Ji�� Grygar �i l�ka� V�t Ka�kovsk�. �Jirka Fuchs je charismatick� �lov�k a t��m se na �ivou diskusi,� ��k� Tom� Lajkep z Kolpingovy rodiny Velk� B�te�, kter� besedu organizuje.
Ji�� Fuchs (*1947) je ��fredaktor Distance - revue pro kritick� my�len�, lektor Academia Bohemica, spolupracovn�k Ob�ansk�ho institutu. Je autorem sedmisvazkov� �ady FILOSOFIE (Praha 1997 � 2007).
/Ladislav Koubek

20.11.2012
HC Spartak Velk� B�te� � Hokej Uh. Ostroh 2 : 1 SN (1:0) (0:0) (0:1) (1:0)
Kliknte pro více informací.Sobota 17.11.2012. Branky: 18.44 Kr��l (Mi�ka, Ko�eck�). Prom�n�n� trestn� st��len� � �ikl, Mi�ka.
Ostatní zápasy:
Krom��í� – Plumlov 5 : 3
V. Mezi�í�í – B�eclav 15 : 3
Blansko – Uh. Brod 4 : 2
Boskovice – Warrior Brno 11 : 3
Šternberk – Broumov Bylnice 3 : 4

P�íští zápasy: �t 22.11.2012 Plumlov – Velká Bíteš 18.30 (Prost�jov).
So 24.11.2012 Velká Bíteš – Uh. Brod 17.00.
/redakce

12.11.2012
Jino�ov�t� zahr�dk��i V�s srde�n� zvou na Kate�insk� �tr�dlov�n�
Kliknte pro více informací.Sou��st� bude i sout� o nejlep�� jednohubky. Akce se kon� v ned�li 18.11.2012 v prostor�ch Obecn�ho ��adu Jino�ov.

/redakce

18.10.2012
V�clav Mal� zavzpom�n� na V�clava Havla
Kliknte pro více informací.Sv�t�c� biskup pra�sk� V�clav Mal� zav�t� 21. ��jna v 16.30 do B�te�e. S b�te�sk�m publikem bude v s�le Z�kladn� um�leck� �koly diskutovat o �innosti k�es�an� ve ve�ejn�m �ivot� a politice. Pod�l� se tak� o sv� zku�enosti s podporou disident� na Kub�, v B�lorusku, Mold�vii, ��n� �i Ir�nu a zavzpom�n� na zesnul�ho prezidenta V�clava Havla, s n�m� m�l bl�zk� vztah.
Akci po��d� Kolpingova rodina Velk� B�te� v r�mci tradi�n� B�te�sk� akademie. M�stn� maj� d�ky akademii p��le�itost diskutovat s v�znamn�mi osobnostmi a sezn�mit se s jejich pohledem na ot�zky, kter� h�bou spole�nost�.
V�clav Mal� se narodil 21. z��� 1950 v Praze. V �noru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal �lenem V�boru na obranu nespravedliv� st�han�ch. V dob� sametov� revoluce se stal mluv��m Ob�ansk�ho f�ra a 3. prosince 1996 sv�t�c�m biskupem pra�sk�m.
/Mgr. Ladislav Koubek

14.10.2012
Velkob�te�sko jednozna�n� podpo�ilo kandid�ty KDU-�SL
Kliknte pro více informací.Obrovsk� podpora tak�ka 36 % voli�� na Velkob�te�sku p�inesla sv� ovoce. KDU-�SL zde jednozna�n� vyhr�la volby a dva na�i kandid�ti Tom� Ku�era a Josef Mach se stali krajsk�mi zastupiteli.
Za tento velk� �sp�ch vd���me podpo�e na�ich koleg� - starost� okoln�ch obc�, �ady v�znamn�ch osobost�, ale i des�tek dobrovoln�k�, kte�� pomohli vysv�tlit spoluob�an�m princip voleb. Velkob�te�sko je velmi znev�hodn�no t�m, �e le�� na hranici dvou kraj�, a v���me, �e dva nov� zvolen� kraj�t� zastupitel� budou reprezentovat z�jmy n�s v�ech.
Nyn� bude z�le�et na v�sledku koali�n�ch jedn�n�, zda bude KDU-�SL i v rad� kraje. Ka�dop�dn� ale budeme prosazovat �e�en� dopravn� situace (obchvaty a nov� kruhov� k�i�ovatky), zachov�n� b�te�sk� policie a spravedliv� rozd�lov�n� prost�edk� jednotliv�m obc�m.
V�en� ob�an�, je�t� jednou D�KY!
/Mgr. Ladislav Koubek

11.10.2012
Nejlep�� draci se utkaj� v B�te�i
Kliknte pro více informací.Tradi�n� draki�du uspo��d� b�te�sk� Kolpingova rodina ji� tuto ned�li 14. ��jna ve 14.30 na tradi�n�m m�st� u Chob�tek. Na d�ti bude �ekat mj. sk�kac� hrad, sout�e o nejhez��ho a nejdel��ho draka a sladk� odm�ny.
/Mgr. Ladislav Koubek

8.10.2012
P�ij�te k volb�m podpo�it kandid�ty z B�te�ska
Kliknte pro zvtšení.Velkob�te�sko v�razn� usiluje o to, aby z�skalo m�sta v krajsk�m zastupitelstvu. Asi jako jedin� strana maj� �anci dostat z�stupce B�te�ska do kraje lidovci. V t�chto dvou t�dnech osobn� obejdou 3500 dom�cnost�, kter� pozvou ke krajsk�m volb�m. Na akci se pod�lej� t�i des�tky dobrovoln�k�.
�Nebylo a� tak obt�en� z�skat dobrovoln�ky, kte�� n�m pomohou. Je vid�t, �e m�me v B�te�i a okol� srdca�e. M�m z toho radost,� ��k� k tomu m�stostarosta Velk� B�te�e Tom� Ku�era.
Spolu se sv�mi kolegy z Osov� B�t��ky z�skal podporu starost� dal��ch 15 obc� Velkob�te�ska, ale i dal��ch osobnost� z Velk� B�te�e, nap�. MUDr. Jany R�bo�ov�, MUDr. Svatopluka Horka, Ji��ho Rau�e �i Aloise Koukoly.

�M�m radost v�dy, kdy� lid� um� spojit s�ly a j�t za spole�n�m pozitivn�m c�lem. Lid� z Velkob�te�ska maj� nyn� �anci, bez ohledu na r�zn� n�zory, v�razn� promluvit do budoucnosti kraje a t�m i na�eho regionu. Byla by �koda t�to p��le�itosti nevyu��t. Proto podporuji Tom�e Tom�e Ku�eru, Josefa Macha a Jaroslava Katolick�ho,� vyj�d�il svou podporu Milan Machol�n, gener�ln� �editel Prvn� brn�nsk� stroj�rny.

Krajsk� volby se uskute�n� tuto sobotu. Ka�d� voli� m��e vyu��t 4 preferen�n� hlasy. Na kandid�tce KDU-�SL (�. 84) m� Tom� Ku�era ��slo 16, Josef Mach 26 a Jaroslav Katolick� 46.

Podpora starost� Velkob�te�ska
pro Tom�e Ku�eru, Josefa Macha a Jaroslava Katolick�ho do krajsk�ho zastupitelstva

�Chceme se dob�e starat o sv��en� obce na Velkob�te�sku. N� region le�� na sam� hranici kraje. Proto je pro n�s d�le�it� um�t spolupracovat nejen mezi sebou, ale i s krajem Vyso�ina. Velmi n�m pom��e, kdy� v krajsk�m zastupitelstvu budou lid�, u kter�ch najdeme zast�n� a podporu. Proto V�m doporu�ujeme, aby Va�e preferen�n� hlasy z�skali Tom� Ku�era, Josef Mach a Jaroslav Katolick� jako z�stupci Velkob�te�ska.�

Ing. Ladislav Melichar, starosta B�ez�
Marie S�korov�, starostka B�ezsk�ho
Jan Po��r, starosta �ikova
Pavla Chadimov�, starostka He�manova
Bla�ej Gruber, starosta Jasenice
V�clav Soukop, m�stostarosta Jino�ova
Ing. Jan Stra��k, starosta Kroko��na
Lubo� Mencler, starosta K�ov�
Milada Stakerlov�, starostka Mile��na
Karel Kl�ma, starosta Nov�ch Sad�
Josef Svoboda, starosta Pucova
Petr Do�kal, starosta Rozse�e
Ing. Karel Dvo��k, starosta Rudy
Pavel Vidensk�, starosta Sk�in��ova
Ond�ej Sysel, starosta Z�blat�
/Mgr. Ladislav Koubek

3.10.2012
Prodejn� v�stavu ru�n�ch prac� ve Zbraslavi
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.P�ij�te si koupit ru�n� zpracovan� v�robky a um�leck� p�edm�ty nebo materi�l a pom�cky k vlastn� tvorb�.

VÝHODNÝ NÁKUP VÁNO�NÍCH DÁRK�.
/redakce

2.10.2012
Plo�ina pom��e handicapovan�m d�tem
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.V �ter� 25. z��� byla slavnostn�m p�est�i�en�m p�sky uvedena do ofici�ln�ho provozu schodi��ov� plo�ina v Z�kladn� �kole Ti�novsk�.
Pásku pro plošinu p�est�ihli starosta Milan Vl�ek spolu s místostarostou Tomášem Ku�erou 25. zá�í 2012 v 10:21.

Základní škola sídlí v budov� postavené v roce 1904. I kdy� vlastní za�ízení zvané „schodolez“, jeho funk�nost je kv�li zaoblené konstrukci schod� omezená, navíc je nutné n�kolikrát p�enášet dít� do vozíku pro t�lesn� posti�ené. Vzhledem k tomu, �e v suterénu je hojn� vyu�ívaná relaxa�ní místnost,  byli �áci  zcela odkázáni na fyzickou zdatnost asistenta pedagoga.

Z�ízení schodiš�ové plošiny se stalo hlavní prioritou školy, výt�ek lo�ského P�edadventního koncertu byl prvním p�ísp�vkem. Škola oslovila i majitele firem s �ádostí o p�ísp�vek. Finan�ní podpora ob�an� Bítešska,  firem a M�sta Velká Bíteš  se stala  základním kamenem pro zapojení do vyhlašovaných grant� v�tších spole�ností. Do kv�tna letošního roku se poda�ilo získat tém�� 360 tisíc korun, p�es prázdniny plošinu instalovat a od zá�í zahájit zkušební provoz.

Šikmá schodiš�ová plošina SP OMEGA od firmy ALTECH má nosnost 225 kg, rozm�ry podlahy 900 x 800 mm, dopravní rychlost 6 cm/s, celková dráha je 18 m se 4 zastávkami. Motor s p�evodovkou jsou umíst�ny v horní zastávce, co� umo��uje vzdušnou konstrukci vlastní plošiny.

Ke slavnostnímu uvedení do provozu byli pozváni zástupci M�sta, sponzor�, ostatních bítešských škol, pracovníci Kraje Vyso�ina. Sou�asn� s uvedením plošiny do provozu byla oficiáln� otev�ena i zahradní galerie.

Škola d�kuje sponzor�m:
M�sto Velká Bíteš
Nada�ní fond TESCO
Jihomoravská plynárenská, a.s.
GE Money bank a.s.
Bítešská dopravní spole�nost, spol. s.r.o.
NTC , s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
Labara, s.r.o.
Steinhauser ,s.r.o.
RS elektro, s.r.o.
Uzená�ství a lah�dky Sláma s.r.o.
První brn�nská strojírna Velká Bíteš, spol. s.r.o.
Sportbar Klíma
Technické slu�by Velká Bíteš, s.r.o.
Je�ábkova pekárna s.r.o.
Man�elé Helena a Petr Musilovi, Katov
ob�ané bítešska

V�ce ve fotogalerii.
/Otto Haso�

28.9.2012
Handelovo Te Deum ve Velk� B�te�i
Kliknte pro více informací.G. F. Handel - TE DEUM . Ned�le 30. z��� 2012 v 18:30 v kostele sv. Jana K�titele ve Velk� B�te�i.
Hudebn� soubor Musica animata ve spolupr�ci s farnostmi v Lomnici a Velk� B�te�i si v�s dovoluj� pozvat na koncerty duchovn� hudby, p�i kter�ch zazn� v�b�r z d�l sv�tov� hudebn� literatury. Vrcholem koncertu bude bezesporu slavn� Te Deum Georga Friedricha Handela pro s�la, velk� sm�en� p�veck� sbor, smy�cov� orchestr a continuo.
Koncert se uskute�n� v ned�li 30. z��� 2012 v 18:30 v kostele sv. Jana K�titele ve Velk� B�te�i.
Vstupn� dobrovoln�. Na koncertu bude mo�n� zakoupit i nov� vydan� CD Symphonic artrock projektu Harmonia laudes. Skladby z tohoto nov�ho alba zn�ly na v�no�n�ch koncertech na t�eb��sku v uplynul�ch letech a byly provedeny i p�i koncertu v r�mci Celost�tn�ho setk�n� ml�de�e ve ���ru nad S�zavou p�ed tis�covkou mlad�ch lid� z cel� republiky.
V sou�asn� dob� hudebn�ci p�ipravuj� nov� �esk� muzik�l Samson a Dalila. V�ce informac� na www.animata.cz.
Dovolujeme si t� v p�edstihu upozornit na bl��c� se velk� koncert projektu Mozartova REQUEIM, kter� se uskute�n� v kostele sv. Jana J�titele ve Velk� B�te�i v ned�li 11. listopadu v 19 hod. V�ce na www.santini-telc.cz
/Mgr. Ladislav Koubek

23.9.2012
7. ro�n�k Ochutn�vky v�n a folklorn� odpoledne
Kliknte pro více informací.Pro milovn�ky dobr�ho v�na a lidov� p�sni�ky po��d� v p�tek 28.9.12 od 16.00 hod. obec Jino�ov a spolek Jino�ovsk�ch �en v budov� m�stn� b�val� �koly ji� 7. ro�n�k Ochutn�vky v�n a folklorn� odpoledne po��dan� k oslav� Svat�ho V�clava.
Po�adatel� p�iprav� pro n�v�t�vn�ky k degustaci asi 80 vzork� nejlep��ch v�n z �ech, Moravy a Slovenska. K poslechu, tanci, zp�vu a dobr� n�lad� hraje tradi�n� Houslov� muzika folklorn�ho souboru B�te�an z Velk� B�te�e.
/redakce

12.9.2012
V�clavsk� z�bava poprv� ve Velk� B�te�i
Kliknte pro více informací.Popul�rn� kapela F-Box, kter� dok�e vyprodat b�te�sk� farn� plesy, se do Velk� B�te�e pod�v� znovu v z���. Vystoup� na premi�rov�m ro�n�ku z�bavy, kter� se uskute�n� den po sv�tku sv. V�clava, 29. z��� 2012 v Kulturn�m dom�. Organiz�to�i cht�j� d�t B�te�sk�m mo�nost dob�e se pobavit, setkat se u sklenky v�na a s drobn�m odstupem zavzpom�nat na hody.
Krom� kapely F-Box nebude chyb�t ani doprovodn� program. Ten zajist� cimb�lov� muzika Dunajec z Olomouce. Na ka�d�ho V�clava �ek� mil� p�ekvapen�. Vstupenky v cen� 100 K� si m��ete koupit na b�te�sk�m Infora�n�m centru. Z�titu nad prvn�m ro�n�kem z�bavy p�evzala europoslankyn� Zuzana Roithov�.
/Mgr. Ladislav Koubek

11.9.2012
B�te� na�la svoje hodov� borce
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.V�echny sout�e dokon�ilo 95 ��astn�k�. V�sledky sout�e B�te� hled� borce:
P�ED�KOL�CI
1. Milan Tu�ek
2. B�ra ��astn�
3. Kl�ra Schreiberov�

1.-2. T��DA
1. Jan Kroul�k
2. Dominik Kunc
3. Ivetka Vondru�kov�

3.-4. T��DA
1. Terezka Ku�erov�
2. Lucie Dvo���kov�
3. Kl�ra Hal�mkov�

5.-6. T��DA
1. Franti�ek Pet���ek
2. Lenka Mrha�ov�
3. Jan Geisselreiter

7.-9. T��DA
1. Mark�ta Ku�erov�
2. Ji�� Mrha�
3. Ondra Zeman

V�ce ve fotogalerii.
/Mgr. Ladislav Koubek

10.9.2012
Hody ve Velk� B�te�i se nesly v duchu n�v�t�v v�znamn�ch osobnost�
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.O uplynul�m v�kendu Velk� B�te� p�il�kala tis�ce n�v�t�vn�k� jedn� z nejv�t��ch folklorn� akc� na Vyso�in�. M�stn� hody obohatily svou n�v�t�vou p�edsedkyn� poslaneck� sn�movny Miroslava N�mcov� a europoslankyn� a Evropanka roku Zuzana Roithov�. �Na lidech v B�te�i je vid�t entuziasmus a m�m radost, �e zde spole�ensk� �ivot tak kvete,� ��k� Roithov�.
Tradi�n� hodov� program v pod�n� krojovan� chasy s rycht��em doplnil o v�kendu mimo jin� k�est hv�zdy olympijsk� v�t�zky Mirky Knapkov� nebo herce Josefa Dvo��ka. Oba budou m�t p�ipom�nku ve velkob�te�sk�m chodn�ku sl�vy.
B�te� na�la sv�ho borce
B�te�sk� rycht�� Bohumil Jirgl odm�nil tak� nejlep�� mlad� sportovce, kte�� z�polili o titul B�te�sk�ho borce. Absolutn�m v�t�zem hlavn� kategorie a borcem roku 2012 se stala Mark�ta Ku�erov�.
Setk�n� starost�
Ned�ln� odpoledne v�ak bylo d�le�it� i pro veden� m�sta. Uskute�nilo se toti� setk�n� veden� b�te�sk� radnice se starosty okoln�ch obc�. M�li p��le�itost vyj�d�it se k aktu�ln�m probl�m�m regionu a nav�zat vztahy bez ohledu na hranici kraj�, kter� Velkob�te�skem vede. �Jedn�n� se uskute�nilo v p��telsk�m duchu a v���m, �e jsme zalo�ili novou tradici,� ��k� k tomu b�te�sk� m�stostarosta Tom� Ku�era.
Velk� B�te� je mlad�m a rozv�jej�c�m m�stem. Na ���rsku je z�rove� jedin�m m�stem s rostouc�m po�tem obyvatel. Jeho prioritou je nyn� �sil� o vybudov�n� obchvatu a zejm�na kompletn� rekonstrukce n�m�st�, kter� m�sto �ek� v p��t�m roce.
/Mgr. Ladislav Koubek

9.9.2012
Velkob�te�sk� chodn�k sl�vy je bohat�� o dal�� dv� hv�zdy
Kliknte pro více informací.Slavnostn� k�est za sebou maj� hned dv� hv�zdy, kter� budou po p�te�n�m aktu co nevid�t zasazeny do chodn�ku sl�vy p�ed velkob�te�skou restaurac� U Rau��.
Ocen�ní pat�í oblíbenému �eskému herci a �erstvému sedmdesátníkovi Josefu Dvo�ákovi a zlaté olympijské skifa�ce Miroslav� Knapkové. A�koliv by se mohlo na první pohled zdát, �e tyto dv� osobnosti nemají mnoho spole�ného, opak je pravdou. Spojuje je vodní �ivel, jen� je ob�ma velmi blízký. Josefa Dvo�áka toti� v�tšina lidí zná jako p�edstavitele bezpo�tu vodník�, a Mirku Knapkovou zase jako sportovkyni, která je na vod� jako doma, co� ostatn� prokázala na letošních olympijských hrách v Londýn�.

Celý �lánek na www.denik.cz
/redakce

5.9.2012
Mirka Knapkov� i Josef Dvo��k budou m�t hv�zdu v Chodn�ku sl�vy ve Velk� B�te�i
Kliknte pro více informací.V Chodn�ku sl�vy ve Velk� B�te�i p�ibudou je�t� p�ed v�kendem hned dv� nov� mosazn� hv�zdy. �Velkob�te�sk� akademie sl�vy ud�luje ka�doro�n� v�dy jen jednu hv�zdu, v leto�n�m roce k n� v�ak p�id� i jednu mimo��dnou," prozradil hoteli�r Ji�� Rau�, p�ed jeho� restaurac� se chodn�k nach�z�.
�adu �esk�ch celebrit, kter� u� maj� v m�stn� komunikaci zasazenou svoji hv�zdu, roz���� v p�tek 7. z��� 2012 p�edstavitel nes�etn�ch poh�dkov�ch postav vodn�k� Josef Dvo��k. Podle slov Rau�e byl vybr�n nejenom proto, �e se �ad� mezi v�znamn� �esk� filmov� a divadeln� herce, ale v leto�n�m roce se nav�c do�il �ivotn�ho jubilea � oslavil sedmdes�t� narozeniny. Obrazec v chodn�ku mu v p�t hodin odpoledne pok�t� kolegyn�, here�ka Barbora �t�p�nov� za ��asti moder�tora Martina Hrdinky.

Celý �lánek na www.denik.cz
/redakce

5.9.2012
M�ja stoj�! Stav�n� m�je letos trvalo skoro dv� hodiny
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Kr�tce p�ed p�tou p�edal starosta Milan Vl�ek rycht��sk� pr�vo nejvy��� hodov� autorit� - rycht��i Bohumilu Jirglovi a spole�n� �li dohl�dnout na stav�n� m�je.
Ze stav�n� m�je se st�v� adrenalinov� z�itek. Letos sice neprasklo lano jako vloni, p�i vzty�ov�n� m�je v�ak jedno nosn� lano vyklouzlo z kladky je��bu. Bylo nutno povolat posily - druh� je��b. P�esto�e se m�ja p�i stav�n� znateln� rozk�vala a v�em zatrnulo strachy, nakonec se d�lo poda�ilo a m��eme za��t hodovat.

V�ce ve fotogalerii.
/Otto Haso�

31.8.2012
Exit162 je partnerem benefi�n�ho koncertu
Kliknte pro více informací.Hodov� program letos obohat� jedine�n� z�itek v podobn� koncertu smy�cov�ho tria Gideon. Pokud se chcete p�ed hody kulturn� naladit, nev�hejte a p�ij�te na hodov� p�tek v 19 hodin do kostela sv. Jana K�titele. Pavel Wallinger, Karel Plocek a Jan �krdl�k zahraj� d�la vyso�insk�ch autor�.
Ve�erem bude prov�zet MUDr. V�t Ka�kovsk�. Exit 162 je partnerem tohoto koncertu, jeho� v�t�ek pom��e p�i st�vaj�c�ch oprav�ch kostela sv. Jana K�titele.
/Ladislav Koubek

30.8.2012
Program BÍTEŠSKÝCH HOD� 2012
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.
Nenechte si ujít na hodový pátek 7. zá�í v 17 hodin HV�ZDOKLADENÍ a dokonce dvakrát! 8.9. zahraje na bowlingu EMINENT.
/redakce

25.8.2012
Rozlou�en� s pr�zdninami 2012
Kliknte pro více informací.Kolpingova rodina Velk� B�te� ve spolupr�ci s B�te�skou chasou zve v�echny �kol�ky a jejich rodi�e na Rozlou�en� s pr�zdninami. �ekaj� na v�s pestr� sout�e, trampol�na, sk�kac� hrad, p��telsk� posezen� s hudbou.
Chyb�t nebude ob�erstven� a to�en� pivo pro plnolet� ��astn�ky. Akce se kon� ji� toto �ter� 28. srpna v 17 hodin na farn� zahrad� ve Velk� B�te�i.
/Ladislav Koubek

24.8.2012
M�lem zapomenut� he�manovsk� rod�k V�clav �d�mal, divizn� gener�l in memoriam
Kliknte pro více informací.Druhou ��st mistrovstv� �esk� republiky historick�ch velociped� bude v ned�li 24. �ervna hostit Velk� B�te�. Ji� osm� ro�n�k za�ne slavnostn�m zah�jen�m v deset hodin dopoledne.
V ned�li 5. srpna 2012 byla na budov� O� v He�manov� slavnostn� odhalena pam�tn� deska zdej��mu v�znamn�mu rod�kovi, legion��i, d�stojn�kovi �s. arm�dy a p��slu�n�kovi odbojov� organizace Obrana n�roda, V�clavu �d�malovi, divizn�mu gener�lovi in memoriam.
Zobrazit / skr�t v�ce informac� »
Akce, vzorn� p�ipravená starostkou Pavlou Chadimovou za podpory obecních zastupitel� a �len� místního sboru dobrovolných hasi��, získala zaslou�ené uznání i v projevech p�ítomných �estných host�, kterými byli:  
    plk., Dr. Eduard Stehlík       - 1. nám�stek �editele ústavu pro studium totalitních
                                                      re�im�, spisovatel a historik
         pplk. Pavel Koutenský    -  p�edseda okresního výboru �eského svazu
                                                      bojovník� za svobodu
                  Karel �erný            -  poslanec Parlamentu �R, �len výboru pro obranu
                  Karel Linhart         -  p�edseda okresní pobo�ky Konfederace politických
                                                      v�z�� ve ��á�e nad Sázavou
        nrtm. Radim Chrást         -  místop�edseda �eskoslovenské obce legioná�ské
                                                      jednoty Vyso�ina a Svazu vále�ných veterán� kraje
                                                      Vyso�ina
            Dr. Václav �dímal        - vnuk generála �dímala a další zástupci rodiny 
         
Kdo to byl Václav �dímal?
   P�edevším state�ný vlastenec, který za svobodu národa neváhal polo�it �ivot.
Narodil se v He�manov� dne 29. �ervna 1890 v rodin� místního u�itele, jako druhé z  osmi d�tí. Rodina se �asto st�hovala a tak malý Václav pro�íval svoje rané d�tství nejen v He�manov�, ale také v nedaleké Rad�ovsi, Blízkov� a M��ín�. V roce 1896 za�al  chodit do školy v Holubí Zho�i. Po p�ti letech odešel do Slati�an u Chrudimi ke svému d�dovi, aby navšt�voval tamní gymnázium. Po absolvování primy p�estoupil na zemskou vyšší reálku do Velkého Mezi�í�í, kde 11. �ervence 1908 maturoval. Po prázdninách se zapsal ke studiu dvouletého kurzu zem�m��i�ství na �eském vysokém u�ení technickém v Brn�, který ukon�il státní zkouškou dne 5.11.1910.
   Nejprve byl zam�stnán jako geometr v Brn� a od �ervna 1912 jako zem�m��i� u zemské vlády Bosny a Hercegoviny. Je zajímavé, �e nebyl t�ikrát odveden, a to v letech 1911, 1912 a 1913. Rakousko v lásce moc nem�l, a proto se po skon�ení balkánské války v roce 1914 uchází o místo zem�m��i�e u srbské vlády v B�lehrad�, aby vypomohl p�i mapovacích pracech v osvobozených krajích. Podmínky se mu však zdají nevýhodné a vrací se zp�t do Bosny.
   Krátce nato za�íná první sv�tová válka. Tato tragická událost se jej zprvu jako nevojáka netýká, ale pozd�ji paradoxn� odstartuje jeho úsp�šnou vojenskou kariéru.  V prosinci roku 1914 je toti� v Sarajevu p�i nov� vypsaných odvodech uznán schopným vojenské slu�by. Opouští civilní slu�bu v Bosn� a odjí�dí na Moravu,
kde se 1. b�ezna 1915 prezentuje jako jednoro�ní dobrovolník u c.k. zem�braneckého pluku �. 14 v Brn�. Prochází základním výcvikem a odchází do Štýru, kde absolvuje školu pro d�stojníky p�choty v záloze. V hodnosti �eta�e je s pochodovou rotou  odeslán na ruskou frontu, kde p�i prvním ur�ení velitelem polní hlídky p�echází dne 30. zá�í 1915 k „nep�íteli“. P�itom málem p�išel o �ivot, proto�e dva kozáci, kte�í jej zajali se s ním necht�jí „tahat“ do zajetí. V Rakousku je odsouzen vojenským soudem k trestu smrti zast�elením a rodi��m je zabaven jeho majetek. V zajetí onemocní skvrnitým tyfem a malárií.
   Do legií vstoupil dne 20.7.1916 a byl za�len�n do zálo�ní roty v Kyjev� jako dobrovolník. Po nezbytném výcviku byl v prosinci 1916 za�azen do 2. �s. st�eleckého pluku, s ním� se zú�astnil všech významných boj�, v�etn� bitvy u Zborova 2.7. 1917.
Potom pracoval jako kartograf ve štábu �s. armádního sboru v Rusku i jako d�stojník  jízdní baterie. Dne 23.7.1920 se v hodnosti kapitána ruských legií vrátil zp�t do svobodné vlasti a byl za�azen k d�lost�eleckému pluku v �eských Bud�jovicích.
Následující období, ve kterém prošel mnoha vojenskými funkcemi a vzd�lávacími kurzy, spojené s neustálým st�hováním vynechám a p�eneseme se do �ervence roku 1936, kdy byl povýšen do hodnosti brigádního generála.
   V dob� ohro�ení republiky na podzim roku 1938 vykonával v rámci svého mobiliza�ního za�azení funkci velitele d�lost�electva Hrani�ního pásma XIII v Hranicích. V souvislostí s likvidací �s. branné moci byl v dubnu 1939 p�emíst�n do vojenského zem�pisného ústavu v Praze, ale ji� v zá�í byl p�eveden do ministerstva dopravy. To však ji� �adu m�síc� pracoval v odboji. Od dubna 1939 byl zapojen v Obran� národa (ON) jako velitel Oblastního velitelství Morava – východ. Spolu s dalšími d�stojníky Procházkou a Mazlem vybudovali efektivn� pracující zpravodajskou organizaci a �dímal jako velitel disponoval p�ímým spojením s Úst�edním vedení ON v Praze. Po rozsáhlé razii gestapa proti vedení ON na Morav� byl 11.12.1939 zat�en. V�zn�n byl nejd�íve v Brn� na Špilberku, potom v Sušilových kolejích a v lét� roku 1940 byl p�evezen do Vratislavi (Breslau). Odtud byl spole�n� se svými spolupracovníky transportován do Wohlau, potom do bavorského Landsbergu a nakonec do berlínské v�znice Alt Moabit. V procesu u berlínského Volksgerichtu byl dne 13. dubna 1942 odsouzen k trestu smrti a k do�ivotní ztrát� �estných ob�anských práv. D�vod: P�íprava velezrady a jednání nep�átelské �íši.
U soudu se choval state�n� a všechnu vinu bral na sebe, �ím� ostatním ob�alovaným
zachránil �ivot. Po vynesení rozsudku byl p�evezen do berlínské v�znice Plötzensee,
kde tém�� p�t m�síc� �ekal na smrt. Popraven byl 2. zá�í 1942 p�ed pátou hodinou ranní. V roce 1946 byl posmrtn� povýšen do hodnosti divizního generála.

Vyznamenání:   �eskoslovenský válele�ný k�í� 1918, �eskoslovenský �ád Sokol s
                            me�i, �eskoslovenská revolu�ní medaile Vít�zství, Croix de
                            Guerre, Ord�n svjatogo Georgija IV. st�peni, �eskoslovenský
                            vále�ný k�í� 1939 in memoriam.

Jak byl pro He�manov objeven?
Místo narození je jedním z nejd�le�it�jších údaj� v �ivotopise �lov�ka. Kdy� nadrotmistr Radim Chrást, výše uvedený ú�astník popsané slavnosti, shroma��oval materiály k publikaci o naších zapomenutých hrdinech - legioná�ích, objevil u divizního generála Václava �dímala,  místo narození He�manov. Proto, za sou�innosti generálova stejnojmenného vnuka, oslovil v lednu 2011 starostku „našeho“  He�manova (jednoho z mo�ných v �R) paní Pavlu Chadimovou zda-li ví, kdo je jejich významným rodákem? Ta po konzultaci s kroniká�em p. Josefem Holánkem a dalšími nadšenci pro místní historii tuto p�ekvapivou skute�nost potvrdila. Dokonce zjistili, �e se narodil v kroniká�ov� rodném dom� �.7., kde byl jeho otec – u�itel se svou rodinou v podnájmu.

/Alois Koukola

20.8.2012
Jeden za v�echny, v�ichni za jednoho!
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Farn� t�bor pro druh� stupe� se vyda�il. Toto heslo zn�lo D�dick�mi ulicemi od 22. �ervence a� do 3. srpna. 22. �ervence jsme se vydali vlakem na 13 denn� pobyt do 17. stolet�, do Francie, kde se odehr�l dobrodru�n� p��b�h T�� Mu�ket�r�.
�ekalo n�s hled�n� dvan�cti diamantov�ch p��v�sk�, intriky kardin�la Richeli�u a odhalov�n� �ivota kr�sn� Milady. Pro t�born�ky byl p�ipraven celot�borov� program na t�ma T�i Mu�ket��i.

D�ti zapo�aly sv�j pobyt p��chodem na faru v D�dic�ch, kter� p�edstavovala kr�lovsk� hostinec. Ne� se �erstv� t�born�ci sta�ili ve sv�m nov�m obydl� rozkoukat, n�sledoval vyhazov od Francouzsk�ho hostinsk�ho, proto�e nezaplatily n�jem.

D�ti se no�n� hrou na faru op�t dostaly, ale r�no je �ekalo tvrd� t�en� surovin, aby zaplatily dluh a n�jem zvl�dly platit i nad�le.

Z t�to finan�n� situace jim pomohli Mu�ket��i spolu s d �Artagnanem, kte�� n�m nab�dli spolupr�ci na d�kaz d�v�ry a tak� jako odplatu za to, �e jsme schovali mladi�k�ho d�Artagnana p�ed gardisty. D�ti s nab�dkou souhlasily a tak jsme v�ichni vstoupili do mu�ket�rsk�ho pluku. A p�esto�e jsou pr�zdniny, za�ali jsme s ne�prosn�m v�cvikem. U�ili jsme se orientaci na map� a na kompasu, u�ili jsme se maskovat, rozd�lat ohe�, v�zali jsme uzly, rozpozn�vali kv�tiny, odl�vali jsme stopy a d�lali mnoho dal��ch �innost�, kter� dobr� mu�ket�r mus� hrav� zvl�dnout.

O pr�b�hu celot�borov�ho d�je jsme se dozv�dali formou ve�ern�ch divadeln�ch sc�nek. Dozv�d�li jsme se o p�ed�n� kr�lovsk�ch �perk� v�vodovi z Backinghamu a ned�v��e kardin�la, kter� si najal Milady na zne�kodn�n� v�vody a k z�sk�n� p��v�sk� zp�t. To by vedlo k diskreditaci kr�lovny, kter� v�vodovi p��v�sky z l�sky p�edala.

My jsme neot�leli a rozhodli se kr�lovn� pomoci. Z�skali jsme den�k Milady a s pomoc� tohoto mal�ho den��ku jsme dostali v�echny �perky zp�t a na z�v�re�n�m plese si mohla kr�lovna obl�knout v�ech 12 p��v�sk�.

Po celou dobu n�s prov�zeli nejen Mu�ket��i a d�Artagnan, ale i kr�lovnina slu�ebn� Constance.

V�ce ve fotogalerii.
/Ladislav Koubek

10.8.2012
Pan� Marie Cahov� oslavila 106. narozeniny
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Nejstar�� ob�anka Velk� B�te�e a pravd�podobn� i Kraje Vyso�ina pan� Marie Cahov� oslavila v p�tek 10. srpna sv� sto�est� narozeniny.
Na radnici j� pop��l hodn� zdrav� starosta ing. Milan Vl�ek, radn� Ji�� Rau�, �editel b�te�sk�ho Domova d�chodc� a Polikliniky MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Petr Kr��l � radn� Kraje Vyso�ina pro oblast soci�ln�ch z�le�itost�, vedouc� Domova d�chodc� Petra Vesel�, �lenky Sboru pro ob�ansk� z�le�itosti � p. Koukolov�, Jel�nkov�, Burianov� , novin��i a samoz�ejm� �lenov� rodiny.
Pan� Cahov� vy�la po schodech do prvn�ho patra b�te�sk� radnice, do pam�tn� knihy se podepisovala bez br�l�, p�i�ukla si sektem � p�ejeme, a� j� zdrav� vydr�� i do dal��ch let.
V�ce ve fotogalerii.
/redakce

27.7.2012
P�íb�h Robina Hooda o�il ve Sta��i na T�ebí�sku
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Stovky let starý p�íb�h o hrdinovy s modrou krví o�il 14. – 21. �ervence v obci Sta�e�. Tam se letos vypravili mladší d�ti na farní tábor. A nem�li to hned od za�átku jednoduché.
Na dlouhé cest� z Jeruzaléma do Anglie se sp�átelili s Robinem z Locksley, který se vracel z k�i�áckých výprav. Nabídl jim ve své zemi st�echu nad hlavou. Avšak po p�íjezdu na sv�j hrad zjistil, �e v zemi panuje neklid. Zlý šerif z Nottinghamu a jeho bratranec Guy z Gisbornu drancovali a plenili vše, co jim nebylo po v�li. Jejich touha po moci je dovedla k myšlence svrhnout krále Richarda Lví srdce z tr�nu. Mo�ná by se jejich plán vyda�il, kdyby do d�je nevstoupila krásná �ena s dobrým srdcem, Mariana…
A jak to všechno dopadlo? Zeptejte se d�tí. Byly tak state�né, �e p�emohly zlého šerifa a se ctí vrátily králi Richardovi jeho zemi.
Velké díky pat�í všem vedoucím za jejich �as a ob�tavost, kucha�kám za obdivuhodné gastronomické výkony a v neposlední �ad� všem d�tem za to, �e svojí p�ítomností ud�lali tábor Sta�e� 2012 tak krásný. :)
V�ce ve fotogalerii.
/Jan Brym, hlavní vedoucí

21.6.2012
Mistrovstv� �esk� republiky historick�ch velociped� v B�te�i
Kliknte pro více informací.Druhou ��st mistrovstv� �esk� republiky historick�ch velociped� bude v ned�li 24. �ervna hostit Velk� B�te�. Ji� osm� ro�n�k za�ne slavnostn�m zah�jen�m v deset hodin dopoledne.
N�sledovat bude silni�n� z�vod pl᚝ov�ch i vysok�ch kol, z n�ho� vzejde leto�n� mistr republiky. Patn�ctikilometrov� okruh povede z Masarykova n�m�st� p�es Z�blat� do Osov� B�t��ky, kde bude pr�mie, a p�es Vlkov zp�tky do B�te�e. Mistrovstv� se podle jedn� z organiz�torek Hany C�sa�ov� bude ��astnit okolo �edes�ti p�ihl�en�ch z�vodn�k�.

�Svoji ��ast n�m potvrdil i Josef Zimov��k, kter� je bezesporu jednou z legend tohoto sportu," �ekla C�sa�ov�.

Ve �trn�ct hodin pak odstartuje takzvan� B�te�sk� m�le. Jej� trasa vede historickou ��st� m�sta z n�m�st� a� ke kostelu a zp�tky. Z�vod, jen� se poprv� konal v roce 2008 u p��le�itosti oslav �esti set let m�sta, je dokonce zaps�n v Guinessov� knize rekord�. Nejrychleji jeho trasu projel pr�v� Josef Zimov��k se sv�m bratrem Ji��m. Jejich rekord z roku 2008 z�stal zat�m nep�ekon�n.

�B�te�sk� m�le m��� pouze �est set metr�, kter� maj� symbolizovat pr�v� ono �estist� v�ro��," uvedl organiz�tor Ji�� Rau�. Od �estn�cti hodin se p�ed b�te�skou restaurac� U Rau�� uskute�n� j�zda elegance. Pro ni plat� p��sn� pravidla. ��astn�ci musej� m�t dobov� oble�en� i bicykly. �Za historick� kola pova�ujeme ta, kter� jsou star�� ne� z roku 1945," vysv�tlila Hana C�sa�ov� z ob�ansk�ho sdru�en� HaPe cyklo sport. Porota bude hodnotit nejen kost�m z�vodn�ka, ale i vzhled a stav jeho kola. V�ichni ��astn�ci j�zdy nav�c dostanou certifik�t.

Atmosf�ru na n�m�st� zajist� dixieland Melody Gentleman z Lednice.

Mistrovstv� republiky historick�ch velociped� je v B�te�i spojeno s ka�doro�n� pout�. Jej� sou��st� bude letos i akce Folklorn� B�te�sko, kde vystoup� se sv�m programem d�ti z mate�sk�ch �kol.

Zdroj: www.denik.cz
/redakce

15.6.2012
POZV�NKA - Amat�rsk� divadlo v B�te�i
Kliknte pro více informací.Tom� Lajkep se sv�mi p��teli V�s zvou na dal�� kus amat�rsk�ho divadla. Divadeln� hra s n�zvem Ned� se nic d�lat se uskute�n� 22. �ervna od 20:00 v ZU� - Velk� B�te�. Vstupn� dobrovoln�.

/Ladislav Koubek

14.6.2012
POZV�NKA - D�ti se rozlou�� se �koln�m rokem
Kliknte pro více informací.Obl�ben� rozlou�en� b�te�sk�ch d�t� se �koln�m rokem se uskute�n� v p�tek 22. �ervna. Na bohoslu�bu, kter� za��n� v 18 hodin v kostele sv. Jana K�titele, nav�e z�bavn� ve�er pln� her a sout�� na farn� zahrad�.
/Ladislav Koubek

11.6.2012
POZV�NKA - NAT��EN� PO�ADU �ESKÉHO ROZHLASU
Kliknte pro více informací./redakce

11.6.2012
POZV�NKA - POU� VE VELKÉ BÍTEŠI a DRUHÁ �ÁST MISTROVSTVÍ �R 2012 HISTORICKÝCH VELOCIPED�
Kliknte pro více informací.

/redakce

11.6.2012
Pozv�nka na Den otev�en�ch dve�� v�trn�ch elektr�ren
Kliknte pro více informací.Obyvatel� Velk� B�te�e maj� nejbl�e v�trnou elektr�rnu u obce V�nice v okrese Havl��k�v Brod. I tam se uskute�n� otev�en�ch dve�� v�trn�ch elektr�ren, kter� se kon� v sobotu 16.6.
Pr�vodcem po elektr�rn� tam bude B�te��k Pavel Prchal. Obec V�nice le�� u m�sta Poln�, v�trn� elektr�rny jsou severn� od obce: http://www.mapy.cz/#x=15.699039&y=49.522779&z=12&d=muni_5081_1
/Ladislav Koubek

7.6.2012
POZV�NKA - 100 LET SDH KOŠÍKOV
Kliknte pro více informací.

/redakce

4.6.2012
II. B�te�sk� ochutn�vka v�na s Jo�kou �muka�em
Kliknte pro více informací.Informa�n� centrum a Klub kultury V�s srde�n� zve na II. b�te�skou ochutn�vku v�na, kter� se uskute�n� v p�tek 8. �ervna v 19 hodin v kulturn�m dom�, Vlkovsk� 482, Velk� B�te�.
Vstupn�: 200 K�.
Host: Jo�ka �muka� s cimb�lovou muzikou.
Po��d�: Informa�n� centrum a Klub kultury ve spolupr�ci s restaurac� Na�e B�te�sk�
/redakce

3.6.2012
Stí�nost na redakci �T v Jihlav�
Kliknte pro více informací.V�en� redakce, dnes v Ud�lostech z region� jste informovali o �dajn�m neprofesion�ln�m v�b�ru �editele Z� Velk� B�te�.
Velmi m� zará�í zp�sob, jakým jste reportá� zpracovali. Dovolte mi uvést n�které informace na pravou míru.
1. Nepravdiv� v reportá�i informujete, �e starosta je �lenem KDU-�SL. Je �lenem Sdru�ení za zdravé m�sto bez kamion�. 
2. Informujete o petici, kterou podepsali u�itelé ZŠ. Zapomínáte ovšem informovat, �e ji mnozí podepisovali pod nátlakem svých nad�ízených. A �e celých 25 procent u�itel� školy toto podepsat ODMÍTLO i p�es nátlak. Nikoho z t�chto u�itel� jste se na názor nezeptali! 
3. Dáváte v reportá�i naprosto nepochopiteln� prostor jedné stran�: bývalému �editeli a jeho blízké spolupracovnici - zástupkyni, a jeho kamarádovi panu Ve�e�ovi. Na nich je reportá� postavena. Starostovi dáváte jednu v�tu. 
Zobrazit / skr�t v�ce informac� »
4. V reportá�i jsou napadáni p�edstavitelé KDU-�SL. ANI JEDEN z nich ovšem od vás nedostal šanci se vyjád�it! 
5. Uka�te mi jediný doklad toho, �e by zástupci KDU u� p�ed volbami ve�ejn� "štvali" proti �editeli. Naopak byl to on, kdo nechal roznést po celém m�st� do schránek jím sepsané nepravdivé letáky, kde se adresn� pomlouva�n� vyjad�oval o n�kterých z nás. My je nechali bez reakce. 
6. Informujete o údajné nezákonnosti výb�rového �ízení. P�i n�m byl i zástupce kraje Vyso�ina, i od kraje máme potvrzeno, �e vše probíhalo v souladu se zákonem. 
7. Dovolím se Vám reprodukovat d�vody, pro� já osobn� jsem pro pana Kolá�e nehlasoval: 
-�editel školy dlouhodob� zam�stnával ve škole �leny své rodiny (man�elku a syna). Dlouhou dobu to byli JEDINÍ pedagogové 1. stupn� bez VŠ vzd�lání, neaprobovaní. Odmítal p�itom šikovné mladé aprobované pedagogy. D�lal si tak ze školy rodinný podnik. Spolu se �leny rodiny jezdili na školní výlety do Chorvatska, naustále ly�ovat a podobn�. Toto jsem vnímal jako mimo�ádn� neprofesionální a nebudící dobrý obraz. 
-Šikana n�kterých u�itelek z jeho strany (mobbying). O n�m m� informovaly samy u�itelky, jedna z nich byla na pokraji zhroucení. 
-Špatné atmosféry ve škole si všímali i rodi�e. Vím o rodi�ích, kte�í rad�ji za�ali d�ti vozit do školy v Osové Bítýšce, co� bylo pro m� varující. Ostatn� podporu �editele u rodi�� ilustruje fakt, �e dostal v komunálních volbách tragicky málo hlas�. A z 2. místa kandidátky se coby bývalý místostarosta m�sta a známý �editel podle n�j vzkvétající školy, ani do zastupitelstva nedostal. 
-Nekomunikace s vedením m�sta. 
-Špatné hospoda�ení (nap�. nechání školního velkého bytu "ladem" po dlouhou dobu nás stálo p�es 50 000 K�, minimální vyu�ívání školní t�locvi�ny mimo školní vyu�ování)
Jednostranné nato�ení reportá�e vzbuzuje vá�né pochybnosti o Vaší profesionalit�. Znám skv�lou práci Vašich koleg� z Brna. Bohu�el vzniklo studio �T v Jihlav� (podle m� vyhazování pen�z z našich kapes). Jihlava je od Bíteše daleko a je vid�t, �e se neobt�ujete zjistit si po�ádn� informace!
Bohu�el pomluvy, které ší�í bývalý �editel a jeho syn (i formou ANONYMNÍCH leták�, které syn �editele házel do schránek ve m�st� - a dost lidí jej vid�lo), se dají t�ko vzít zp�t.To stejné platí o Vaší reportá�i - pokud Vaším prost�ednictvím cht�l na nás n�kdo plivnout, tak se mu to povedlo a Vy jste se stali nástrojem. Mohu Vám zaru�it, �e v bítešském zastupitelstvu je naprostá v�tšina lidí, kte�í d�lají svou práci nezištn�, sna�íme se n�co vykonat ve prosp�ch m�sta za odm�nu, která je opravdu symbolická. Kdy� ale vidím, co je mo�né a jak o naší práci m��e n�kdo informovat, mám chu� se na to vykašlat.
O�ekávám z Vaší strany nápravu a omluvu!
Mgr. Ladislav Koubek, radní m�sta Velká Bíteš

------

Omluva �eské televize

Paní redaktorka Poulová se omluvila za chybu, kterou v reportá�i ud�lala.

Vá�ený pane Koubku,

Dovolte mi, abych se tímto omluvila i p�edstavitel�m KDU-�SL, �e jsem myln� uvedla politickou p�íslušnost starosty. Došlo z mé strany k chyb�, kterou napravím tím, �e v pokra�ování reportá�e dostane prostor i zástupce KDU-�SL ,aby mohl prezentovat názor na situaci ohledn� výb�rového �ízení.
Tímto se p�edstavitel�m lidovecké strany omlouvám (zatím jen prost�ednictvím emailu)a v��ím, �e to neovlivní naši další spolupráci.Osobn� se omluvím p�i našem setkání.
S pozdravem
Blanka Poulová 
RZ �T Jihlava
/Ladislav Koubek

29.5.2012
Pozv�nka mate�sk�ho centra B�te���ek
Kliknte pro více informací.Na v�echny p�ed�koln� d�ti �ek� z�bavn� dopoledne na farn� zahrad� 8. �ervna dopoledne. Pak se dve�e B�te���ku na chv�li zav�ou. Znovu do B�te���ku m��ete p�ij�t na podzim, najdete n�s op�t v prostor�ch recepce Soln� jeskyn�.
Touto cestou bychom je�t� jednou r�dy pod�kovaly Kolpingov� rodin�, Technick�m slu�b�m a v�em dal��m, bez nich� by mate�sk� centrum nemohlo vzniknout.
M�me za sebou n�kolik poda�en�ch akc�, jako byla Mikul�sk�, baz�rky, karneval pro mal� d�ti a dal��. D�ti si u n�s mohou hr�t, tvo�it, spole�n� chod�me i do soln� jeskyn�.
St�le plat�, �e hled�me n�koho, kdo se bude na chodu B�te���ku pod�let. Nemus�te se b�t, nejde o nic slo�it�ho a �asov� n�ro�n�ho. Byla by �koda, kdyby mate�sk� centrum muselo skon�it.
/Jana St�echov� a Lenka Mare�ov�, MC B�te���ek

27.5.2012
Zden�k Stra��k � nov� �editel �koly
Kliknte pro více informací.Nov�m �editelem Z�kladn� �koly se stal Mgr. Zden�k Stra��k. Z p�ti uchaze��, kte�� se p�ihl�sili do konkurzu na �editele Z� Sadov�, jich hned n�kolik splnilo po�adavky Rady m�sta. Rada m�sta se po debat� shodla na osob� Mgr. Zde�ka Stra��ka, kter� p�inesl jasnou vizi pro �kolu a celou �adu podn�t�.
Pana Stra��ka jsme nav�t�vili v jeho rodinn�m dom� v Rapotic�ch zhruba t�i hodiny pot�, co se na m�stsk�m webu objevila informace o jeho jmenov�n�.
M��ete se p�edstavit našim �tená��m?
Devatenáct let jsem u�il na Cyrilometod�jské základní církevní škole v Brn� na Lerchov� ulici, kterou z�ídily sestry Kongregace sv. Cyrila a Metod�je. Od roku 1991, kdy byla z�ízena, jsem dev�t let p�sobil jako zástupce, potom deset let jako �editel. Vloni jsem odsud odešel, pot�eboval jsem zm�nu. P�l roku jsem byl nezam�stnaný, potom se mi poda�ilo sehnat zástup ve Zbýšov�. Zm�na mi prosp�la, mám zase chu� do práce.
Rada m�sta Velké Bíteše ocenila Vaši koncepci rozvoje školy. Na co se chcete p�edevším soust�edit?
Chci se v�novat budování komunitní školy, co� je škola, která p�stuje intenzivní vztahy nejen s rodi�i, z�izovatelem, ale i s ve�ejností. Domnívám se, �e škola se svými vysokoškolsky vzd�lanými pracovníky je schopna nabídnout slu�by v rámci kultury a vzd�lávání, které takové propojení umo�ní.
Zobrazit / skr�t v�ce informac� »
Jakou máte aprobaci?
Matematika a zem�pis. Zem�pis proto, �e je to nejlepší v�da na sv�t� a matematiku jsem k tomu musel volit. Nicmén� jsem pochopil, �e matematika je královna v�d.
Jaký máte k Bíteši a její základní škole vztah?
Na školu se t�ším. Z dokument�, z webových stránek vidím, jak moc tam u�itelé d�lají. A Bíteš pat�í ke kraji, ve kterém vyr�stám. Kdy� jsem shán�l zam�stnání, Bíteš pro m� znamenala víc ne� jiné lokality.
Pokud to není p�íliš drzá otázka, mohl byste p�edstavit svou rodinu?
Samoz�ejm�, �e je to drzá otázka a m��u p�edstavit svou rodinu. Man�elka Hanka pochází z Lesního Jakubova a naše d�ti: Zden�k 18 rok�, Miroslav 16, Hanka 14 a Veronika dva a p�l.
Na co Vám zbývá �as krom� profese?
Ké� by na rodinu… Zajímají m� v�ci, které se týkají geografie, ve Zbraslavi p�ipravujeme almanach k oslav� výro�í obce. Rozhodl jsem se obnovit Vlastiv�dný spolek a tady m� napadla spolupráce s bítešským Muzejním spolkem a Rosicemi. Tyto obce m�ly k sob� kdysi hodn� blízko. Jako �editel jsem do lo�ského �ervence volný �as v podstat� nem�l.
Jako zem�pisec ur�it� rád cestujete.
V posledních letech jsem opravoval svépomocí d�m, staráme se o d�ti – na cestování opravdu �as nezbývá. Ale chystám se na to – d�cka vyletí z baráku a s malou to bude jednodušší. Nemusí to být ani zahrani�í, u nás je skoro všechno, i kdy� ve zmenšeném m��ítku. To m� fascinuje.
To zní jako krédo. Máte ješt� n�jaké?
P�i návšt�v� jedné školy jsem vid�l v ka�dé t�íd� heslo, které jsem p�ejal: „Slušnost není slabost.“
Váš vztah k um�ní?
To se dotýkáme v�cí, na které není �as - moc se mi líbí divadlo – aktivn�. Bratr vede ve Zbraslavi sbor a jezdí po republice s vlastními muzikály. Taky jsem v n�kolika ú�inkoval. Na škole jsme m�li u�itelský divadelní sbor, to bylo ú�asné. Nastudovali jsme Prodanou nev�stu jako recitaci – se všemi repeticemi. Šílen� se m� dotklo, kdy� jsem zjistil, �e to Cimrman d�lal u� dávno p�ed námi. Plete se do všeho a �lov�k u� v ni�em nem��e být originální.
Co na záv�r?
T�ším se - p�ipadá mi, �e na bítešské škole d�lají kanto�i fantastické v�ci, v��ím, �e se nám poda�í víc zapojit ve�ejnost a �e je budeme d�lat spole�n�.
D�kujeme za vlídné p�ijetí a p�ejeme hodn� úsp�ch�.
/Liba Dra�anov�, OH
zdroj: www.velkabites.cz

22.5.2012
B�te�sk� kostel se otev�e v noci
Kliknte pro více informací.Do po��d�n� obl�ben� noci kostel� se letos zapoj� stovky m�st a obc�. Velk� B�te� nebude chyb�t. Proto�e v�ak mnoho B�te�sk�ch jezd� r�do na Noc kostel� do Brna, uskute�n� se akce ve Velk� B�te�i ji� o t�den d��ve ne� jinde.
B�te�sk� kostel se tedy otev�e n�v�t�vn�k�m v p�tek 25. kv�tna. Jak se stalo dobrou tradic�, bude se b�te�sk� noc kostel� odehr�vat zejm�na ve znamen� hudby. Chyb�t nebude obl�ben� Velkob�te�sk� schola, Ti�novsk� komorn� orchestr nebo m�stn� folkov� skupina �alozp�v
Kostel jako ze �katulky
B�te�sk� farnost v posledn�ch letech kostel intenzivn� opravuje. Z�skal tak novou st�echu a v lo�sk�m roce i novou fas�du. V leto�n�m roce ji� byly zah�jeny opravy v��. V r�mci noci kostel� budou m�t n�v�t�vn�ci mo�nost na opravy p�isp�t.
/Ladislav Koubek

18.5.2012
Poh�dkov� les
Kliknte pro více informací.Stovky milovník� pohádek si dají dostavení�ko v ned�li 20. kv�tna od 14. hodiny u bítešské radnice. Bítešská Kolpingova rodina a KDU-�SL pro n� op�t p�ipravily napínavé putování kouzelným lesem, ze kterého nikdo neodejde s prázdnou.
Trasa povede okolo mate�ské a základní školy do lesa sm�rem na Letnou, aby se posléze vrátila zp�t do m�sta na farní zahradu. A kolik pohádek mohou d�ti zhlédnout? To je zatím tajemství, ale minimum je jasné: �apkových devatero pohádek bychom m�li p�ekonat.

Skákací hrad a hry na farní zahrad�
Všechny d�ti, které trasu úsp�šn� zvládnou, dostanou v cíli na farní zahrad� malou odm�nu. A navíc na n� bude �ekat oblíbený skákací hrad a další sout�e.
Pohádkový les ka�doro�n� pomáhá organizovat n�kolik desítek pomocník�.  
/Ladislav Koubek

8.5.2012
P�veck� sbor Gymn�zia Pavla K��kovsk�ho vystoup� v B�te�i
Kliknte pro více informací.Jedine�nou mo�nost setkat se s duchovn� hudbou v pod�n� mlad� generace bude m�t b�te�sk� publikum v sobotu 12. kv�tna. Od 18 hodin se v b�te�sk�m kostele uskute�n� koncert p�veck�ho sboru brn�nsk�ho um�leck�ho gymn�zia Pavla K��kovsk�ho.
Vynikaj�c� brn�nsk� sbor se v�nuje p�edev��m interpretaci vok�ln� i instrument�ln� hudby od gotiky po baroko, v reperto�ru m� v�ak i lidov� p�sn� a d�la sou�asn�ch skladatel�. Vystoupil v mnoha zem�ch Evropy a z�mo��. Na z�klad� v�t�zstv� v sout�i o ��ast vystoupil jako jeden z deseti sbor� z cel�ho sv�ta na festivalu v jihokorejsk�m Seoulu (2000), koncertoval na presti�n�m mezin�rodn�m festivalu Ochridsk� l�to v Makedonii (2004). Byl ocen�n na n�kolika hudebn�ch sout��ch. Soubor vytvo�il tak� n�kolik nahr�vek pro �esk� rozhlas a �eskou televizi, v r�mci zahrani�n�ch turn� pak pro americkou televizi UNT a Jihokorejskou st�tn� televizi. Mezi jeho v�znamn� hosty pat�� PSMU, Jan��kovo kvarteto, The London Madrigalists a d�tsk� sbory ze Sofie a z Petrohradu.
Gymn�zium Pavla K��kovsk�ho vzniklo v Brn� v roce 1993. Ve sv� koncepci vych�z� z tradic klasick�ho vzd�l�n�, av�ak d�ky v�uce um�leck�ch obor� a p�edm�t� s nimi spojen�ch se st�v� �kolou nov�ho, nekonven�n�ho typu. Gymn�zium student�m nab�z� �ty�i um�leck� profilace: hudebn�, v�tvarnou, liter�rn�-dramatickou nebo hudebn�-dramatickou.
/Ladislav Koubek

4.5.2012
FAND�ME HOKEJI !!!
Kliknte pro více informací.P�ij�te povzbudit �esk� reprezenta�n� t�m do BOWLING BARU. Kvalitní velkoplošná projekce zajistí výborný obraz pro všechny!/redakce

1.5.2012
Cyklistick� z�vody tentokr�t nejen pro d�ti
Kliknte pro více informací.V den státního svátku 8. kv�tna ji� n�kolik let Kolpingova rodina po�ádá cyklistické závody. Jejich hlavním organizátorem je Vít�zslav Kratochvíl – sportovec t�lem i duší: „D�ti budou mít mo�nost sout�it v kategoriích podle v�ku.
�eká je ale také jízda elegance a velmi dramatickou disciplínou je jízda pomalosti.“ Lída Fat�nová, která se také na organizaci podílí, ovšem p�ísn� dodává: „Cyklisté - závodníci musí mít p�ilbu. Jinak je závodit nepustím.“ Pokud máte sportovního ducha, kolo a dobrou helmu, neváhejte a p�idejte se k nám. Registrace závodník� za�ne 8. kv�tna od 14.15 u Základní školy na ulici Sadová.
/Ladislav Koubek

27.4.2012
�arod�jnice ve Velk� B�te�i
Kliknte pro více informací.�ivá hudba Starý Fóry, sout�e pro d�ti, zábava, ohe�, párty stan, ob�erstvení... Stadion FC Spartak Velká Bíteš./Otto Haso�

22.4.2012
�arod�jnice ve velk�m stylu
Kliknte pro více informací.Na farní zahrad� se v pond�lí 30. dubna slétnou �arod�jnice z celé Bíteše. Zahraje jim kapela Bridge a je p�ipravena celá �ada atrakcí pro d�ti./Ladislav Koubek

22.4.2012
Velk� B�te� roz���� kapacity �kolek
Ilustraní foto.Zastupitelstvo m�sta bylo sezn�meno na sv�m dubnov�m jedn�n� se zp�sobem roz���en� kapacity �kolek.
V sou�asnosti je c�lem veden� m�sta zbudovat do 1. z��� 2012 dv� nov� t��dy M� v zadn� budov� u�ili�t� v L�nic�ch �. 300. Proto�e m�sto nem�lo v�kresovou dokumentaci t�to budovy, bylo nejd��ve provedeno zam��en� st�vaj�c�ho stavu budovy a na z�klad� t�to dokumentace, byla zpracov�na nov� dokumentace stavebn�ch �prav �e��c�ch p�estavbu p��zemn�ch prostor pro dv� t��dy M�. Nyn� je vyps�no v�b�rov� ��zen� na dodavatele stavby, kter� bude ukon�eno k 26. dubnu. Na z�klad� tohoto ��zen� budeme zn�t p�esnou v��i n�klad� (rozpo�tov� n�klady jsou 5.5mil. K� bez DPH). N�sledn� zastupitelstvo bude schvalovat tuto akci a zp�sob jej�ho financov�n�.
Zobrazit / skr�t v�ce informac� »
T�i d�le�ité výhody
M�sto m�lo p�i zva�ování o perspektivách mate�ského školství t�i další varianty:

 1. Vybudovat školku v budov� Základní školy
 2. Vybudování neškolního za�ízení, které by nemuselo spl�ovat všechny po�adavky na MŠ
 3. Po�ízení kontejnerové školky

Zvolené �ešení (tedy vybudování t�íd v prostorách budovy v Lánicích) má ovšem n�kolik p�edností oproti ostatním variantám:

 1. Vyu�íváme stávající budovu, bez navyšování zastav�ných ploch, o které se bude m�sto starat
 2. Odborné u�ebny SOŠ je mo�né p�est�hovat do objektu na Tyršov� 239, kde vhodnou vestavbou m��eme rozší�it po�et u�eben a soust�edit provoz celé SOŠ do jedné budovy
 3. Do budoucna, kdy bude pot�eba zásadn� opravit budovu stávající MŠ I, je mo�né rozší�it po�et t�íd v Lánicích na �ty�i a umístit zde celou MŠ I, kde p�es veškeré úpravy tyto prostory dispozi�n� nevyhovují. Uvoln�né prostory p�estav�t na byty a prostory k pronájmu. A v souvislosti s plánem na propojení a zp�ístupn�ní dvorních trakt� budov na nám�stí zapojit do tohoto plánu i prostor zahrady MŠ.
D�tí stále p�ibývá

Zatímco mnohým m�st�m naší velikosti (Nám�š� nad Oslavou, Tel�, T�eš�, Byst�ice nad Pernštejnem, Moravský Krumlov) neustále klesá po�et obyvatel, ve Velké Bíteši je tomu naopak. To dokládá i vývoj po�tu d�tí narozených v Bíteši:

7 rok�   -     rok narození 2005                 -     52
6 rok�   -     rok narození 2006                 -     46
5 roky   -     rok narození 2007                 -     73
4 roky   -     rok narození 2008                 -     48
3 roky   -     rok narození 2009                 -     71
2 rok     -     rok narození 2010                 -     67
1 rok�   -     rok narození 2011                 -     58
/Tomáš Ku�era

19.4.2012
�esko se ocitlo na tal��i tak� ve Velk� B�te�i
Kliknte pro více informací.Vep�ovou panenku podle Karl��ka, kdysi vyhl�en�ho b�te�sk�ho restaurat�ra Rau�e, v�era na b�te�sk�m n�m�st� p�ipravoval ��fkucha� Jaroslav Sap�k p�i nat��en� dal��ho d�lu kulin��sk� show televize Prima �esko na tal��i.
Více informací na www.denik.cz

/redakce

12.4.2012
POZVÁNK: V�t�n� pta��ho zp�vu
Kliknte pro zvtšení.


/redakce

6.4.2012
Posledn� ��dn� koncert 15. sez�ny BHP
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Due in Eterno � Ivana Koval��kov� a Ivana Frajtov�, dv� mlad� houslistky, kter� spolu u� hraj� v�ce ne� dv� t�etiny sv�ch �ivot�, byly protagonistkami sedm�ho koncertu 15. sez�ny B�te�sk�ho hudebn�ho p�lkruhu 3. dubna.
Tvrdíte, �e dvoje sólové housle nesta�í na po�ádnou muziku? Potom vím, �e jste na koncert� nebyli – vaše velká škoda. Ivanky nás provedly skladbami od éry Bacha a Vivaldiho a� po Bohuslava Martin� a Jind�icha Felda. �e moravské houslistky zahrají Martin� š�avnat� a s radostí, to se samoz�ejm� dalo p�edpokládat, ale stejn� p�esv�d�ivý byl Bach �i Schnittke. Jinou ne� dokonalou souhru jsme také neo�ekávali. Zkrátka nikdo z t�ch, které jsem zval na koncert dvou mladých, krásných a ú�asn� šikovných houslistek, m� po koncertu nena�kl, �e jsem d�lal klamavou reklamu.
Kdysi v d�tství mi diagnostikovali p�ílišnou skromnost. Proto�e jsem se od té doby vylé�il a dob�e vím, �e nikdo m� líp nepochválí, ne� já sám, p�istoupím k hodnocení Tišnovského komorního orchestru. Ten doprovázel Due in Eterno p�i Vivaldiho dvojkoncertu a-moll. Jednou v�tou – byli jsme skv�lí. Dokonalá intonace, profesionální souhra, výjime�ná muzikálnost, výte�ný cit pro správný dynamický odstup od sólistek – a tak bych mohl pokra�ovat dál. Sólistky m�ly jistotu, �e se mají o koho op�ít. Navíc v našem orchestru hrají samí krásní, mladí a inteligentní lidé.
V�ce ve fotogalerii.
/Otto Haso�, violista TiKO

4.4.2012
Policie �e�� p��pad vyd�r�n� mu�e ve Velk� B�te�i
Kliknte pro zvtšení.���rsk�m kriminalist�m se poda�ilo dopadnout pachatele vyd�r�n�, ke kter�mu do�lo v polovin� a koncem b�ezna tohoto roku na Velkob�te�sku. Policejn� komisa� zah�jil trestn� st�h�n� celkem t�� osob. Nejmlad��mu pachateli je dvacet dva let a nejstar��mu t�icet p�t let. V�ichni jsou obvin�ni ze sp�ch�n� zlo�inu vyd�r�n�.
V�e za�alo sporem o mobiln� telefon. P�tat�icetilet� mu� jej m�l vr�tit po�kozen�mu. Pod z�minkou vr�cen� telefonu jej vyl�kal 19. b�ezna 2012 na odlehl� m�sto za Velkou B�te��, kam spole�n� dojeli autem nyn� ji� obvin�n�ho mu�e. P�i vystupov�n� z vozu do�lo k napaden� dvaadvacetilet�ho po�kozen�ho d�ev�n�mi ty�emi, kter� vyt�hl �to�n�k z auta. Pod dal��mi pohr��kami byl po�kozen� p�inucen sepsat smlouvu o prodeji mobiln�ho telefonu �to��c�mu mu�i. Po podpisu smlouvy musel po�kozen� opustit auto a �to�n�k z m�sta napaden� odjel. Napaden� cel� incident ozn�mil na Obvodn�m odd�len� Velk� B�te�.

�to�n�k z 19. b�ezna cht�l, aby po�kozen� vzal zp�t trestn� ozn�men� na jeho osobu. Proto oslovil dal�� dva mu�e, kte�� mu m�li pomoci mlad�ka p�esv�d�it. Prvn� z dvojice s mu�em dohodl sch�zku na velkob�te�sk�m n�m�st�. Kdy� na smluven� m�sto dorazil druh� z dvojice, za�al se pod�let na p�esv�d�ov�n� tohoto sv�dka o zm�n� jeho n�zoru na incident z poloviny b�ezna. P�i tomto p�esv�d�ov�n� mu ale vyhro�oval dal�� fyzickou �jmou.

V�em obvin�n�m hroz� za zlo�in vyd�r�n� trest odn�t� svobody v trv�n� od dvou do osmi let. Organiz�tor cel�ho vyd�r�n� a obvin�n�, kter� vyd�ral sv�dka ud�losti, pob�vaj� v sou�asn� dob� ve vazebn� v�znici.
/por. Mgr. Jana Martincov�, Policie �R - ���r nad S�zavou /redakce

3.4.2012
�editelem mezi���sk�ho gymn�zia z�st�v� RNDr. Ale� Troj�nek, PhD.
Kliknte pro zvtšení.Hejtman Vyso�iny dnes podepsal jmenov�n� pro dvac�tku �nov�ch� �editel� krajsk�ch st�edn�ch �kol.
Hejtman Kraje Vyso�ina Ji�í B�hounek dnes po schválení krajskou radou podepsal první jmenovací dekrety pro �editele krajských st�edních škol, na které byla vypsána výb�rová �ízení po nedávné zm�n� školského zákona. „I p�esto, �e se názory na nutnost rekonkurz� liší, Vyso�ina se dr�í právního výkladu, �e ka�dému �editeli, který byl k letošnímu 1. lednu ve funkci šest a více let, kon�í funk�ní období 31. �ervence,“ uvedl Ji�í B�hounek.

Výsledky prvních konkurzních �ízení
§  Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a St�ední odborná škola um�leckopr�myslová Sv�tlá nad Sázavou - Ing. Jind�ich Vodi�ka
§  �eská zem�d�lská akademie v Humpolci, st�ední škola - Mgr. Otakar B�ezina
§  Gymnázium a St�ední odborná škola, Moravské Bud�jovice, Tyršova 365 - Ing. Stanislav Š�áva
§  Obchodní akademie, Pelh�imov, Jirsíkova 875 - Ing. Radoslav Ku�era
§  Gymnázium Chot�bo� - Mgr. Bc. Vladislava Smejkal
§  Gymnázium Jihlava - Mgr. Miroslav Paulus
§  Gymnázium Byst�ice nad Pernštejnem - PaedDr. Milan Hanák
§  Gymnázium T�ebí� - RNDr. Alice Burešová
§  Gymnázium Velké Mezi�í�í - RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
§  Gymnázium Pelh�imov - Mgr. Aleš Petrák
§  Gymnázium ��ár nad Sázavou - Mgr. Vlastimil �epelák
§  St�ední pr�myslová škola stavební akademika Stanislava Bechyn�, Havlí�k�v Brod, Jihlavská 628 - Ing. Ladislav Fiala
§  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlí�k�v Brod - Mgr. Ji�í Forman
§  Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T�ebí� – RNDr. Pavel Svoboda
§  Gymnázium Vincence Makovského se sportovními t�ídami Nové M�sto na Morav� – Mgr. Ji�í Mad�ra
§  Domov mláde�e a Školní jídelna Jihlava – PhDr. Ivana Mrvková
§  St�ední odborná škola a St�ední odborné u�ilišt� T�eš� – Mgr. František Pospíchal
§  St�ední škola stavební T�ebí� – Mgr. Alois Novák
§  Hotelová škola T�ebí� - Mgr. Libuše Kolá�ová
§  St�ední pr�myslová škola Jihlava - Ing. Miroslav Vít�

Od nových resp. staronových statutárních zástupc� vedení Kraje Vyso�ina o�ekává, �e budou pokra�ovat v rozvoji svých organizací s ohledem na celorepublikový vývoj v oblasti školství nejen v oblasti vzd�lávání, ale �e budou �init všechny kroky pro udr�ení oborové nabídky ve svých m�stech v souladu se zám�ry Kraje Vyso�ina definovanými v p�ipravovaném dokumentu Dlouhodobý zám�r vzd�lávání a rozvoje vzd�lávací soustavy Kraje Vyso�ina 2012, který je k dispozici na školském portále krajské webové prezentace.

Kraj Vyso�ina z�izuje celkem 79 školských za�ízení, b�hem t�í m�síc� dojde v 55 z nich k výb�rovému �ízení na pozicích �editel�, co� p�edstavuje 70 % procent.

Poznámka: Jmenovací dekrety budou �editel�m p�edány po dokon�ení všech �ízení a ukon�ení nutné administrativy.
/tiskov� zpr�va K� Kraje Vyso�ina /redakce

31.3.2012
Revitalizace rybn�ku Sk��nka
Kliknte pro zvtenNa �vod tohoto �l�nku mi dovolte, abych se p�edstavil. Jsem studentem Univerzity Palack�ho v Olomouci a studuji obor ochrana a tvorba �ivotn�ho prost�ed�. P�ed t�m jsem studoval SO� Zahradnickou, obor - ekologie a ochrana krajiny. V minul�m ��sle Exitu jsem si p�e�etl �l�nek pana Dohnala. Nedalo mi to a mus�m na n�j reagovat. Rybn�k nebo ba�ina?
A� se na to dívám z jakéhokoliv úhlu pohledu, nevidím v tom �ádný problém. Naopak v tom vidím hned n�kolik pozitivních v�cí, které popíši podrobn�ji ní�e.

Na tento projekt slyším nadávat pouze n�které rybá�e, ale u� ne ostatní ob�any. U� to samo o sob� o n��em sv�d�í. Je pravda, �e rybá�i p�išli o jeden rybník, ale podotýkám, �e tento rybník je ve vlastnictví n�kolika obcí. Mo�ná bych m�l být také naštvaný, proto�e i já jsem rybá� (v MO MRS Velká Bíteš 11 let), ale naštvaný nejsem. V okolí Bíteše je podle m� dost rybník�, které mohou rybá��m Sk�í�ku nahradit.
Zobrazit / skr�t v�ce informac� »
Po revitalizaci, se ze Sk�í�ky stal mok�ad, který byl rozd�len na dv� �ásti - jezírko v nátokové �ásti pro rozmno�ování oboj�ivelník� a mok�adní �ást. N�kte�í, do problému nezasv�cení lidé si myslí, �e jde o nesmyslnou v�c. Není tomu tak. Takovéto malé mok�ady a t�n� byly za minulého re�imu likvidovány a vysoušeny. To se ješt� dnes podepisuje na erozi p�dy, malých reten�ních schopnostech krajiny a ve svém d�sledku na ni�ivých povodních. Jednoduše �e�eno, mok�ady v p�írod� fungují jako houba. Kdy� prší tak vodu nasávají, zadr�ují ji v krajin� (tzv. reten�ní schopnost) a kdy� je teplo tak zase vodu postupn� vydávají. D�le�ité jsou také pro �ivot mnoha vzácných vodních rostlin a �ivo�ich� (mloci, �olci, �áby, vodní ptactvo apod.).

Rybníky a mok�ady jsou významné krajinotvorné prvky (podle zákona �. 114/1992 Sb.). Ty mají sv�j nezastupitelný význam v oblasti ekologické, estetické, vodohospodá�ské a kulturní. Mok�ady i rybníky bývají (a �asto jsou) sou�ástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Tento systém významnou m�rou p�ispívá ke zvýšení reten�ní schopnosti krajiny. Soustava p�írodních ploch, biocenter a biokoridor�, jimi� mohou být i t�n�, rybníky nebo jezera, zvyšuje zásobu vody v krajin�, je schopna zadr�et srá�kovou vodu a zpomalit její odtok mnohonásobn� více ne� nap�íklad plochy orné p�dy. Zárove� zvyšuje i rovnováhu místního klimatu. P�irozené nebo p�írod� blízké toky a jejich nivy, pokud nebyly odvodn�ny a degradovány, zpomalují pr�tok velkých vod. Funk�ní ÚSES tak mimo jiné p�ispívá ke zmírn�ní následk� povodní.

 Kolem revitalizované Sk�í�ky bude (m�l by být) vysázen p�vodní dub letní a m�ly by zde být vybudovány lavi�ky pro odpo�inek. Vsadím se, �e lidé z blízkého i vzdálen�jšího okolí budou tuto lokalitu navšt�vovat, aby si zde mohli odpo�inout a rekreovat se. Navíc Sk�í�ka je jedním z míst, které je sou�ástí nau�né stezky „U� ty mlýny doklapaly“. Nem��u souhlasit ani s názorem p. Ku�ery. Ten píše, �e Sk�í�ka bude slou�it ob�an�m také jako koupališt�. D�vodem mého nesouhlasu jsou technické parametry rybníku, zejména jeho hloubka. Smo�it nohy mo�ná ano, ale vzhledem k jeho hloubce si myslím, �e to není prioritní vyu�ití tohoto rybníku.

Revitalizace Sk�í�ky je z mého pohledu p�ínosem jak pro p�írodu a krajinu, tak i pro �lov�ka. Nechci nikomu vnucovat sv�j názor, ale cítil jsem nutnost vyjád�it se k realizovanému projektu a ukázat, jak tento problém vidím já.
/Pavel G�p�r ml.

30.3.2012
Velikono�ní bohoslu�by
Kliknte pro zvtšení.Rozpis velikono�n�ch bohoslu�eb v B�te�sk�m kostele.
/Ladislav Koubek

29.3.2012
M�sto chce spolupracovat se studenty
Velká BítešStudujete vysokou školu a nevíte, o �em psát bakalá�skou nebo diplomovou práci? Napište o Velké Bíteši a spojíte tak p�íjemné s u�ite�ným!
M�sto Velká Bíteš chce dlouhodob� podporovat a vyu�ívat znalosti a dovednosti mladých lidí. Proto rada m�sta na svém jednání dne 21. 3. 2012 schválila sout� bakalá�ských a magisterských diplomových prací s tématikou m�sta Velká Bíteš. Tato sout� bude realizována ka�doro�n�.
Sout�e se m��e zú�astnit kterýkoli student ve�ejné nebo soukromé vysoké školy bez omezení místa bydlišt�. Podmínkou ú�asti v sout�i je téma bakalá�ské / diplomové práce, které má jednozna�ný prokazatelný vztah k d�jinám �i sou�asnosti m�sta Velká Bíteš. Zejména jsou vítány práce, které budou zam��eny na návrhy konkrétních �ešení ve�ejných investi�ních akcí na území m�sta.
Ji� jsem �etl n�kolik zajímavých diplomových prací s tématikou Velké Bíteše, nap�íklad analýzu pot�eb obyvatel m�sta, ze které vycházím p�i své práci radního, nebo historickou práci o bítešské monstranci. Velmi by se mi zamlouvalo, kdyby nap�. studenti architektury zpracovali sv�j pohled na �ešení vybraných oblastí m�sta nebo studenti ekonomie zpracovali ze svého pohledu návrhy na zkvalitn�ní hospoda�ení m�stských institucí.  Studenti stavebních obor� zase mohou svoje práce v�novat pohledu na vybrané objekty ve vlastnictví m�sta.
Zam�stnanci M�stského ú�adu jako�to i volení p�edstavitelé m�sta jsou p�ipraveni poskytnout student�m sou�innost p�i stanovování tématu a jeho zpracování tak, aby diplomové práce skute�n� pomohly �ešit reálné a aktuální problémy.
M�sto nejlepší práce odm�ní
M�sto ve svém rozpo�tu vy�lení prost�edky ve výši 10 000 K� pro nejlepší práce s tím, �e za 1. místo nále�í odm�na 5 000 K�, za 2. místo 3 000 K� a za 3. místo 2 000 K�. P�esto v��ím, �e nejlepší odm�nou nebudou peníze, ale pocit z toho, �e diplomová práce našla svoje praktické vyu�ití.
Pokud byste m�li pochybnosti o tom, zda dané téma je vhodné �i ne, prosím neváhejte se obrátit na místostarostu Tomáše Ku�eru ([email protected]) nebo radního Ladislava Koubka ([email protected]).
/Ladislav Koubek

28.3.2012
POZVÁNKY: duben, kv�ten 2012
Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení. Kliknte pro zvtšení.


/redakce

27.3.2012
Velk� B�te� bude opravovat domy na n�m�st�
Kliknte pro zvtšení.M�stu se poda�ilo získat pro letošní rok dotaci ve výši 1 280 000 K� na opravu památek. K této sum� bude m�sto p�ispívat �ástkou v podobné výši ze svého rozpo�tu. Tyto prost�edky – celkem cca. 2,5 mil. K� jsou ur�eny na záchranu našeho kulturního d�dictví.
V letošním roce je budeme investovat p�edevším do oprav objekt� ve vlastnictví m�sta.  Naším zám�rem je mj. opravit dvorní trakt památného domu �. 5 – Muzeum (investice cca 1 000 000 K�, z toho polovina z dotace), dále st�echu a fasádu domu �. 14 na Masarykov� nám�stí (Knotkova cukrárna  – odhadované náklady �iní 400 000 K�, z toho polovina z dotace), zadní fasádu radnice – náklady cca. 500 000 (z toho 40 procent z dotace).
Oprava v�í kostela
Nejcenn�jší památkou ve m�st� je kostel sv. Jana K�titele. Kostelní v� je ve špatném stavu a vy�ádá si opravu, která bude stát dle nabídky 1 218 000 K�. K tomu je pot�eba opravit zvonici (165 000 K�). Z dotace bude hrazeno 400 000 K� a m�sto p�isp�je farnosti na tyto opravy �ástkou dalších 250 000 K�. Zbylých cca. 750 000 K� bude muset farnost p�isp�t ze svých zdroj� a ze sbírek.
/Tomáš Ku�era

22.3.2012
Velká Bíteš hledá �editele škol
Kliknte pro zvtšení.Rada m�sta Velká Bíteš se rozhodla v souvislosti s novelou školského zákona, která nov� upravuje funk�ní období �editel� škol na 6 let vypsat výb�rová �ízení na pozice �editel� škol, kte�í jsou ve své funkci déle jak 6 let.
Konkrétn� se jedná o Základní školu na ulici Sadová (jedna z nejv�tších základních škol v okrese s tém�� 600 �áky), dále ob� mate�ské školy a St�ední odbornou školu Jana Tiraye.
Velká Bíteš je m�sto s rostoucí a relativn� mladou populací. Blízkost Brna a t�sné sousedství dálnice D1 je �iní perspektivním místem pro bydlení. Rostoucí po�ty �ák� mate�ských škol se b�hem n�kolika let promítnou i do navýšení po�tu �ák� na místní základní škole. Pro m�sto je proto oblast školství prioritou. Po uchaze�ích o�ekáváme zejména spolehlivý a zárove� moderní p�ístup a schopnost komunikace s rodi�ovskou ve�ejností, ale i schopnost prost�ednictvím mimoškolních aktivit reagovat na negativní jevy týkající se mláde�e.
Podmínky výb�rového �ízení jsou zve�ejn�ny na webových stránkách m�sta www.vbites.cz v rubrice Ú�ední deska. Uzáv�rka výb�rových �ízení bude 23. dubna. Pokud budou mít potenciální uchaze�i zájem o bli�ší informace, mohou se spojit s tajemnicí m�sta JUDr. Radkou Klímovou, tel. 566 502 538.
/Ladislav Koubek

19.3.2012
POZVÁNKA: Bowling otevírá ji� od 10 hodin
Kliknte pro zvtšení.A tímto vás zveme i na sobotní diskotéky, které jsou ZDARMA!
/Ji�í Rauš

16.3.2012
POZVÁNKA: Ji�í Prokop - Jaké je umírání v hospici
Kliknte pro zvtšení.
/Ladislav Koubek

15.3.2012
M�stu pom��e oprava D1
D1 - EXIT 162Tragický stav dálnice D1 všichni známe. M�sto proto vyšlo vst�íc �editelství silnic a dálnic a zastupitelstvo rozhodlo o uzav�ení smlouvy o realizaci p�elo�ek (mj. jde i o rekonstrukci jáchymovského mostu) v souvislosti s opravou dálnice D1.
Znamená to, �e p�i modernizaci dálnice bude snesena stávající konstrukce mostu, vystaven pilí� ve st�edovém pruhu a polo�ena nová konstrukce mostovky, která rozší�í pr�jezdný profil dálnice.
Oprava dálnice bude realizována takovým zp�sobem, aby objízdná trasa nevedla p�es m�sto. Nejprve bude jeden sm�r rozší�en v odstavném pruhu tak, aby p�i rekonstrukci druhého sm�ru mohly 4 proudy aut (2 v ka�dém sm�ru) projí�d�t jednou polovinou dálnice.
Zárove� bude pou�itá technologie znamenat velmi výrazné sní�ení hlu�nosti. Nový kvalitní povrch  v ji� opravených úsecích D1 p�ispívá k velmi tichému provozu (tiššímu ne� standardní silnice). Navíc bude minulostí neustálé mlácení aut o panely.
Lze si jen p�át, aby kompletní rekonstrukce dálnice za�ala skute�n� v roce 2012, jak slíbil premiér Petr Ne�as. Úsek od Lhotky (155. km) a� po Dev�t k�í�� (169. km) je ur�en k oprav� hned v 1. etap�.
/Tom� Ku�era

12.3.2012
Další oslava MD�
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Milé �eny, letos si opravdu nem��ete st�ovat! Ve �tvrtek 8. b�ezna se konala další oslava vašeho Mezinárodního dne v Restauraci U Rauš�.
Libor Pant��ek p�ipomn�l staré známé vtipy, humoristy, herce i zp�váky. P�edkapela Sakrapes pohladila klidným bluegrassem a protagonisté ve�era Pozdní sb�r se blýskli p�ívlastkovým rockenrollem, jak bylo na plakátech avizováno.
Majitel restaurace Ji�í Rauš neoficiáln� p�islíbil pokra�ování hudebních ve�er�. T�šíme se.
V�ce ve fotogalerii.
/Otto Haso�

12.3.2012
Na 6. koncertu 15. sezóny BHP zazá�ilo Saxofonové kvarteto Bohemia
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Pavel Fiedler - sopránový saxofon, Antonín Mühlhansl - altový saxofon, Pavel Škrna - tenorový saxofon, Kate�ina Pavlíková - barytonový saxofon - to byli protagonisté b�eznového koncertu Bítešského hudebního p�lkruhu.

Asi deset minut p�ed koncertem se o své ú�asti dov�d�l i moderátor ve�era Jan Beránek, skv�lý klasický i jazzový houslista, vysokoškolský pedagog a chodící encyklopedie jazzu. P�ikývl na naši prosbu a svým zasv�ceným a vtipným komentá�em dodal koncertu další rozm�r.
Na programu byla jediná kompozice - Vít Fiala: History of Jazz, její� jednotlivé v�ty - skladby - kapitoly byly v�novány v�dy konkrétnímu jazzovému fenoménu - t�eba ragtimu, blues, Duku Ellingtonovi, Glenu Millerovi, free-jazu, jazzrocku… Celkem jich bylo dvacet.
Hledišt� bylo zcela zapln�no, t�ko �íct, zda kv�li jazzu, neobvyklému nástrojovému seskupení �i vlastním interpret�m. Ka�dý z t�ch t�í d�vod� byl dost dobrý pro návšt�vu a ka�dému z nich se dostalo napln�ní.
V�ce ve fotogalerii.

/Otto Haso�

12.3.2012
MD� stojí za oslavu
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Na podiu Kulturního domu vyzdobeného velkými polystyrénovými písmeny MD� p�ivítal v úterý 6. b�ezna odpoledne moderátor Martin Hrdinka Šárku Markovou a Romana Vojtka. Hodinu a t�i�tvrt� bavili nejen �eny u stol� v sále vtipnými historkami i písni�kami.
Spokojené dámy p�i odchodu dostaly od organizátor� akce rudou r��i s blahop�áním.
V�ce ve fotogalerii.
/Otto Haso�

6.3.2012
M�sto podpo�� prodejnu na N�vr��
Kliknte pro zvtšení.M�sto Velk� B�te� se rozhodlo podpo�it pokra�ov�n� existence prodejny potravin na N�vr��. Po ukon�en� prodeje soukrom�m podnikatelem se nov�m n�jemcem stane Jednota z Velk�ho Mezi����.
K tomu, aby se prodejna udr�ela, se rada m�sta rozhodla podpo�it Jednotu ��sti n�klad� na stavebn� �pravy a elektroinstalaci ve v��i 75 000 K� bez DPH. Prodejna bude rovn� plynofikov�na z pen�z Jednoty. Investici ve v��i do 80 000 K� bez DPH n�sledn� uhrad� m�sto v n�sleduj�c�ch �ty�ech letech ve form� odpu�t�n�ho n�jemn�ho.
Bohu�el ekonomika prodejen v mal�ch obc�ch a okrajov�ch ��stech m�st je ne�prosn�. Sna��me se i touto podporou existenci prodejny na N�vr�� udr�et.
/Eva Zavadilov�

5.3.2012
6. koncert 15. sez�ny BHP � Saxofonov� kvarteto Bohemia
Kliknte pro zvtšení.V �ter� 6. b�ezna v 19 hodin v Kulturn�m dom� ve Velk� B�te�i za��n� koncert Saxofonov�ho kvarteta Bohemia. Probere s n�mi historii jazzu od ragtimu a blues a� po free jazz a jazzrock v kompozici V�ta Fialy.
V�t FIALA: History of Jazz (I Remember Ragtime, I Remember Blues, I Remember Dixieland, I Remember Duke Ellington, I Remember Boogie-Woogie, I Remember Sweet Music, I Remember Benny Goodman, I Remember Cool Jazz, I Remember Richard Rodgers, I Remember Count Basie, I Remember Glenn Miller - p�est�vka - I Remember Charlie ,,Bird" Parker, I Remember Gerry Mulligan, I Remember Four Brothers, I Remember Paul Desmond and Dave Brubeck, I Remember Jazz Samba, I Remember Free Jazz, I Remember A. C. Jobim, I Remember Jazzrock).
Bohemia Saxophone Quartet:
Pavel Fiedler - sopr�nov� saxofon, Anton�n M�hlhansl - altov� saxofon, Pavel �krna - tenorov� saxofon, Kate�ina Pavl�kov� - barytonov� saxofo.
/Otto Haso�

1.3.2012
Na�e b�te�sk� otev�ena od 1. b�ezna!
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Na p�estupn� den roku se uskute�nila vernis� obnoven� restaurace v Kulturn�m dom� "Na�e b�te�sk�".
Restaurace pat�� pod veden� Klubu kultury, vrchn�m je Zden�k Bal� a gastronomick�m supervizorem Milan Magni. M��eme se t�it na m�stn� kulin��sk� speciality, k nim� obsluha doporu�� vhodn� v�no �i jin� n�poj. Z ochutn�vky mohu doporu�it t�eba moravsk� m�sli - ko�en�n� �kvarky, vynikaj�c� tla�enku �i �kvarkovou pomaz�nku s kohout�mi j�try. Na�e b�te�sk� p�ipravuje na ka�d� t�den jeden den specialit dle Magdaleny Dobromily Retigov�.
Nenechte si uj�t nev�edn� gurm�nsk� z�itek!
P.S.:
Pokud budete cht�t p�sobit jako gurm�n - znalec, nab�z�m v�m p�r odposlechnut�ch v�raz� k obohacen� va�eho slovn��ku:
vzru�uj�c� aroma lehce p�iboudl�ch povidel, ovocit� chu� a kv�tnat� v�n�, dlouh� perzistence, lik�rovost vi��ov� pecky, vyleh�en� ��zn� styl, p�ekvapiv� kyselinka, vst��cn� ��avnat� vjem, proch�zka r��ovou zahradou po de�ti, velkopansk� v�no s ordinern� �ivo�i�nost�, provokativn� v�no, archetyp�ln� tvar moravsk� mandaly�
V�ce ve fotogalerii.
/Otto Haso�

28.2.2012
POZV�NKA: MD� 2012 U RAUŠ� - Libor Pant��ek, Pozdní sb�r, Sakrapes
Kliknte pro zvtšení.


/redakce

28.2.2012
Sv�tov� unik�tn� v�stava provede sv�tem Karla Maye
Kliknte pro zobrazení celého lánku.V sobotu 25. �nora 2012 byla slavnostn� vernis�� otev�ena v�stava Karel May - Stolet� legendy. U t�to p��le�itosti byl p�ipraven bohat� doprovodn� program.

23.2.2012
POZV�NKA: Martin Hrdinka, Roman Vojtek a ��rka Markov�
Kliknte pro zvtšení.


/redakce

17.2.2012
B�te�sk� akademie � �ance pro p�em��liv� lidi
Kliknte pro zvtšení.Kolpingova rodina Velk� B�te� ve spolupr�ci s m�stn� KDU � �SL za��n� rozv�jet platformu pro setk�v�n� se zaj�mav�mi lidmi na�eho kulturn�ho a spole�ensk�ho �ivota. R�di bychom umo�nili ve�ejnosti setk�n� s t�mi, kte�� svou �innost�, maj� co ��ct i �ir�� ve�ejnosti a lidem, kter�ch se jejich aktivita bezprost�edn� net�k�.
Zahájí Vít Ka�kovský
Zahájíme p�ednáškou MUDr. Víta Ka�ovského o vztahu k�es�anství a politiky. Uskute�ní se v Kulturním dom� 1. b�ezna 2012 v 18.00. Další p�ednáška se bude konat 25. b�ezna a hostem bude Mgr. J. Prokop PhD. – �editel hospice v Rajhrad�.
/Ladislav Koubek

16.2.2012
PRODEJNA POTRAVIN NA N�VR�� M� NOV�HO PROVOZOVATELE
Kliknte pro zvtšení.Od 1. b�ezna p�eb�r� prodejnu potravin Jednota Velk� Mezi����, kter� bude nad�le zaji��ovat pot�ebnou slu�bu pro na�e spoluob�any.


/redakce

14.2.2012
HOKEJOV� DERBY: HHK Velk� Mezi���� � HC Spartak Velk� B�te�
V sobotu 18. �nora 2012 se utk� HHK Velk� Mezi���� vs. HC Spartak Velk� B�te�. Za��tek utk�n� bude v 17.30 hod. na zimn�m stadionu ve Velk�m Mezi����.
/redakce

14.2.2012
Velkob�te�sko: Napaden� man�elky
Ze sp�ch�n� p�estupku proti ob�ansk�mu sou�it� podez��vaj� velkob�te��t� policist� p�ta�edes�tilet�ho mu�e. Ten m�l v rodinn�m dom� nejprve slovn� ur�et svoji dceru i man�elku. Svoji �enu m�l koncem minul�ho t�dne i fyzicky napadnout.
Posledn� konflikt byl policist�m, ozn�men v sobotu 11. �nora 2012 p�ed 13. hodinou. Po p��jezdu hl�dky na m�sto nebyl mu� zpo��tku agresivn�. To se ale zm�nilo po souhlasu l�ka�e, aby byl mu� p�evezen na protialkoholn� z�chytnou stanici. Svoji agresi obr�til i proti p��tomn�m policist�m. Eskorta na z�chytnou stanici prob�hla bez komplikac�.
/redakce

13.2.2012
Velk� B�te� m� nov� rozpo�et. M�sto se bude opravovat.
Zastupitelstvo m�sta schv�lilo dne 13. �nora rozpo�et m�sta na leto�n� rok. Pot�uj�c� je, �e se m�stu da�� sni�ovat provozn� v�daje, a z�rove� tak m� podstatn� v�ce pen�z na investice a opravy. Zat�mco v lo�sk�m n�vrhu rozpo�tu jsme m�li v B�te�i k dispozici na opravy, investice a samostatn� vy�len�n� akce 16,5 milion� korun, letos m�me k dispozici 23,8 milionu korun. Celkov� rozpo�et m�sta �in� 84,3 milion� korun.
Co se bude opravovat?
V rozpo�tu jsou mimo jiné zahrnuty následující investice:
 • Vybudování systému sb�rných míst ve Velké Bíteši. Znamená to, �e na mnoha místech ve m�st� ji� kontejnery na t�íd�ný odpad nebudou „strašit“ na p�íliš viditelných místech, ale budou postaveny elegantní p�íst�ešky. P�isp�je to k pohodlí obyvatel a kultu�e prost�edí.  ( 2 750 000 K�, z toho 2 200 000 K� z dotace)
 • Zateplení Kulturního domu (5 100 000 K�, z toho dotace 2 300 000 K�)
 • Investice do park� a zelen� ve m�st� (850 000 K�, z toho jsme získali dotaci 600 000 K�)
 • Opravy památek ve m�st� (2 000 000 K�, z toho dotace 1 000 000 K�)
 • P�íprava realizace 1. �ásti obchvatu - propojovací komunikace „��árské“ silnice I/37 a „tišnovské“ silnice- II/379 (695 000 K�)
 • Cyklostezka, chodníky, parkovišt� a osv�tlení ulice Vlkovská (4 600 000 K�, z toho dotace 700 000 K�)
 • Rekonstrukce lesní cesty Jest�abí-B�ezka (500 000 K�, z toho dotace 150 000 K�)
 • Opravy v místních �ástech m�sta (500 000 K�)
Nejv�tší plánovanou akcí je ovšem generální oprava Masarykova nám�stí - autobusového terminálu, na které �ádáme dotace z Evropských fond�. V��íme, �e projekt bude v letošním roce podpo�en. Dotace, o kterou �ádáme, �iní cca. 20 milion� korun.
/Ladislav Koubek

9.2.2012
Vyda�en� 7. farn� ples
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Navzdory krut�m mraz�m se v sobotu 4. �nora se�lo na farn�m plese p�es 500 n�v�t�vn�k�. Hr�l osv�d�en� velkomezi���sk� F-BOX , o slavnostn� polon�zu se postarali tane�n�ci z K�i�anova, v tombole bylo t�m�� 500 cen, nav�c 600 cen �t�chy.
Nechyb�la ani obl�ben� sout� s pomeran�i, ani pop�lno�n� �esk� beseda. Hlavn� cenou tomboly byl, stejn� jako loni, sk�tr.
V�te�n� z�bava - p�esv�d�te se ve fotogalerii.
/Otto Haso�

9.2.2012
B�te�sk� p�sn� kni�n�
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.Ve �tvrtek 2. �nora byl v Muzeu slavnostn� uveden zp�vn�k "Lidov� p�sn� z Podhor�cka I. N�m욝sko a Velkob�te�sko". P�sn� poch�zej� p�ev�n� z archivu Etnologick�ho �stavu Akademie v�d v Brn� a pro tisk je p�ipravily Silva Smutn� a Marta Toncrov�, publikaci podpo�ilo i Ministerstvo kultury.
Na vernis�i zazp�valy �eny i mal� zp�v��ci B�te�anu, o sv� babi�ce, nad�en� a uzn�van� sb�ratelce lidov�ch p�sn� na�eho regionu, n�m vypr�v�l jej� vnuk, pan Kyselka. Kniha m� p�es 500 stran, obsahuje v�ce ne� 300 lidov�ch p�sn� z Velk� B�te�e, N�m�t� a okoln�ch obc�. Je k dost�n� v Informa�n�m centru.
/Otto Haso�

6.2.2012
Jakub Pustina oslnil v B�t��ce
Kliknte pro zvtšení.Zapln�n� kostel sv. Jakuba v Osov� B�t��ce za�il n�co jedine�n�ho. Koncert, kter� v�era Jakub Pustina spolu s klav�rn�m doprovodem Ji��ho Hrub�ho p�ipravili, nadchl svou preciznost�, v�born�m hlasov�m rozsahem a naprosto p�esv�d�iv�m projevem.
Jakub Pustina s�z� na skladby, kter� kjsou publiku zn�m� a kter� maj� lid� r�di: zn�m� Ave Maria, Panis Angelicus od Francka nebo Dvo��kovy biblick� p�sn� pat�� mezi klenoty sv�tov� hudby.
Dlouh� ovace, potlesk ve stoje a z�v�re�n� p�se�, kdy Jakub Pustina namotivoval cel� kostel ke zp�vu italsk� p�sn�, to je p�kn� vysv�d�en� pro starostu Josefa Macha a far��e Pavla Klou�ka, kte�� koncert zorganizovali.
/Ladislav Koubek

6.2.2012
Muzik�l Tarsan v Osov� B�t��ce
Kliknte pro zvtšení.Amat�rsk� divadlo Spojen� farnosti uvede ve st�edu 8. �nora 2012 ve 20.30 hodin prvn� d�jstv� autorsk�ho muzik�lu o svat�m Pavlovi z Tarsu nazvan�m TARSAN. Muzik�l prob�hne v aule Z�kladn� �koly v Osov� B�t��ce.
/Ladislav Koubek

2.2.2012
SPORTOVEC M�STA
Kliknte pro zobrazení videa.Videoreportá� z plesu SPORTOVEC M�STA, kterou nato�ila TV-vyso�ina - region�ln� vys�l�n� TV Prima./Ladislav Koubek

1.2.2012
Velkou B�te� nav�t�v� hejtman Ji�� B�hounek
Kliknte pro zvtšeníV pond�l� 6. �nora 2012 nav�t�v� hejtman Velkou B�te� - nejv�chodn�j�� v�spu kraje Vyso�ina. Radn� m�sta Velk� B�te� s n�m budou �e�it aktu�ln� probl�my regionu a tak� prohlouben� spolupr�ce m�sta a kraje.
Jakým otázkám se bítešští radní spolu s hejtmanem budou konkrétn� v�novat? „ Prioritou pro nás bude vzájemná spolupráce a podpora p�i �ešení rekonstrukce Masarykova nám�stí a dopravních problém� na krajských komunikacích. Velmi oce�uji vst�ícnost pana hejtmana a jeho ochotu setkat se s námi, “ �íká starosta Milan Vl�ek. Podle jeho slov bude m�sto mít eminentní zájem na spolupráci s krajem zejména na mimo�ádn� problematické k�i�ovatce ulic Na Valech a R��ová, a dále na severozápadní �ásti obchvatu m�sta propojující silnice na Tišnov a na ��ár nad Sázavou.
Další otázky se budou týkat mimo jiné podpory kraje v oblasti kriminality a aktivit pro mláde�. „O�ekávám podporu kraje pro zachování místního odd�lení Policie �eské republiky a také podporu p�ípadného vybudování nízkoprahového klubu pro mláde�,“ dodává místostarosta Tomáš Ku�era.
/Ladislav Koubek

31.1.2012
Slavnostn� p�edstaven� nov� knihy "Lidov� p�sn� z Podhor�cka I. - N�m욝sko, Velkob�te�sko"
Kliknte pro zvtšení Kliknte pro zvtšení Kliknte pro zvtšeníSrde�n� Vás zveme na slavnostní p�edstavení nové knihy "Lidové písn� z Podhorácka I. - Nám�š�sko, Velkobítešsko", které prob�hne ve �tvrtek 2. února 2012 v 17:30 v M�stském muzeu.
/Ladislav Koubek

29.1.2012
Sportovn� ples slavnostn� a s noblesou
Kliknte pro zvtšení.Fotogalerie z plesu SPORTOVEC M�STA.
/redakce

25.1.2012
V B�t��ce zazp�v� Jakub Pustina
-Obec Osov� B�t��ka zvce v�echny p��znivce hudby na koncert vynikaj�c�ho barytonisty Jakuba Pustiny, kter� se kon� 5. �nora 2012 v 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Osov� B�t��ce.
Jakuba Pustinu u� m�stn� publikum dob�e zn� nap��klad z obl�ben� Josefsk� z�bavy a dal��ch akc�, kter� se uskute�nily v m�stn�m Centru kultury, sportu a z�jmov�ch �innost�.
Vstupn� na koncert bude dobrovoln�.
/Ladislav Koubek

24.1.2012
Bla�ek se stal nov�m prezidentem APK
-Nov�m prezidentem Asociace profesion�ln�ch klub� ledn�ho hokeje (APK LH) byl na valn� hromad� ve Velk� B�te�i zvolen Ladislav Bla�ek. Obchodn� �editel pra�sk� Slavie nahradil ve funkci gener�ln�ho mana�era B�l�ch Tygr� Liberec Ctibora Jecha, jen� na post rezignoval 9. ledna na mimo��dn�m jedn�n� APK LH v Praze.
Cel� �l�nek naleznete na www.ceskatelevize.cz
/redakce

24.1.2012
SPORTOVEC M�STA
Zobrazit fotogalerii.Fotogalerie z plesu SPORTOVEC M�STA.
/Otto Haso�

23.1.2012
Farn� ples se bl��
Kliknte pro zvtšení.Plesov� sez�na v B�te�i se bl�� k jednomu ze sv�ch dal��ch vrchol�. Kapela F-Box, skv�l� tombola a spousta z�bavy, to v�echno je farn� ples.
Uskute�n� se 4. �nora a vstupenky si m��ete kupovat na Informa�n�m centru, Masarykovo n�m. 5.
/Ladislav Koubek

15.1.2012
Ohl�dnut� za Diamond Race v hodov�m t�dnu
/redakce

12.1.2012
SPECI�LN� BONUS:
Na sportovním plese v sobotu 21. ledna 2012 vystoup� i V�t�zslav V�vra
B�val� man�el V�ry �pinarov�.
/redakce

11.1.2012
Anketa Sportovec m�sta 2011 � 1350 hlas� k 11. 1. 2012
Kliknte pro zvtšení.Proto�e anketa o nejlep��ho sportovce Velk� B�te�e 2011 vrchol�, nech�me v�s tro�ku v nejistot�. Dosud p�i�lo t�m�� 1000 sms zpr�v, v nich 1350 hlas� pro jednotliv� kandid�ty. Nejv�ce hlas� se se�lo ve skupin� junior�. Nej�sp�n�j�� kandid�t nasb�ral zat�m p�es 250 sms.
A kdo je tedy zat�m �na bedn�? Uv�d�me v po�ad�, ve kter�m se objevili v nominaci.
/Otto Haso�

10.1.2012
Pozv�nka na �p�ij�mac� zkou�ky nane�isto�
GVMGymn�zium Velk� Mezi���� po��d� ve st�edu dne 1. �nora 2012 �p�ij�mac� zkou�ky nane�isto�. Z�jemci o �ty�let� i osmilet� studium si mohou zcela nez�vazn� vyzkou�et �p�ij�ma�ky� a sezn�mit se s prost�ed�m �koly.
��ci mohou p�ij�t i v doprovodu rodi��. Za��tek je v 15 hodin v budov� �koly, p�edpokl�dan� konec v 17 hodin. Na �p�ij�mac� zkou�ky nane�isto� nen� t�eba se p�edem p�ihla�ovat.
�editelstv� GVM
/redakce

9.1.2012
HASI�I POP�LEN�M D�TEM - Spolupr�ce hasi�� s pop�len�mi d�tmi je ve sv�t� �pln� b�n�
Kliknte pro zobrazení fotogalerie.
Dobrovoln� hasi�i z Velk� B�te�e 21. prosince 2011 p�edali n�kolik pln�ch ko�� d�rk� z adventn� sb�rky hra�ek a sladkost� pro d�tsk� odd�len� Kliniky pop�lenin a rekonstruk�n� chirurgie Fakultn� nemocnice Brno, kde budou pom�hat d�tem po pop�leninov�ch �razech.
Jedn� se sice o odd�len� pom�rn� mal�, m� pouze 9 d�tsk�ch l��ek, ale je vysoce specializovan� pro l��bu termick�ch poran�n�. V �R existuj� 3 specializovan� pracovi�t� zab�vaj�c� se l��bou nemoci z pop�len� (Klinika pop�leninov� medic�ny v Praze, Centrum pop�lenin a plastick� chirurgie v Brn� a Pop�leninov� centrum v Ostrav�).
Zobrazit / skr�t v�ce informac� »

Hasi�i a popáleniny jsou témata, která spolu velmi úzce souvisí. A zájem hasi�� o popálené d�ti dodává jejich práci další rozm�� – hloubku, a zvyšuje této profesi presti�. Podn�tem byla sbírka hasi�� ze Zlínského kraje pro urgentní p�íjem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlín�. S popáleninami se p�i hasi�ském �emesle �asto setkáváme. Pro l��kovému odd�lení byly p�edány stolní hry, pexesa, puzzle, které snad zp�íjemní i n�kolikam�sí�ní pobyt v nemocnici. V�tší d�ti na l��kovém odd�lení obdr�eli legendární figurku Igrá�ka nebo sadu dárkových model� hasi�ských aut, menší d�ti obdr�eli plyšového Drá�ka Soptíka, hasi�ské kšiltovky, které si po propušt�ní odnesou sebou dom�. Pro ambulance za state�nost p�i p�evazech jsou nachystány drobnosti jako pravítka, omalovánky, pastelky a sladkosti. Do areálu FNB jsme p�ivezli na ukázku také cisternu CAS 20 Man, d�ti rády usedly za volat.

Št�drost sponzor�
I p�es vrcholící ekonomickou krizi, nám �ádný z oslovených sponzor� pomoc neodmítl a naopak a� p�ekvapil svoji št�drostí. Akci podpo�ili firmy EFKO-karton, s.r.o. Nové Veselí, Po�ární bezpe�nost s.r.o. Jihlava; Hasi�ská vzájemná pojiš�ovna, a.s. Krajská pobo�ka se sídlem ve ��áru nad Sázavou; Hasi�ský portál PO�ÁRY.cz; Sdru�ení hasi�� �ech, Moravy a Slezska; Silni�ní a odtahová slu�ba Moravskoslezská s.r.o. Brno-Velká Bíteš; obyvatelé M�sta Velké Bíteše, �lenové SDH Velká Bíteš a soukromí dárci. Všem dárc�m srde�n� d�kujeme.

/David Dvo���ek, DiS.

5.1.2012
Pozvánka
Kliknte pro zvtšení.

/Ladislav Koubek

4.1.2012
Sportovec m�sta: aktuální stav 4. ledna
Kliknte pro zvtšení.Vaše hlasy plní tabulku výsledk� letošní ankety o sportovce m�sta. N�kte�í kandidáti u� mají p�es 150 hlas�, jiní se ješt� neodlepili od nuly.
A jak si vedou ti vaši?
/Otto Haso�

3.1.2012
Z B�te�e jezd� �kol�ci ly�ovat do Slovenska
-Na n�kolik tis�c korun se m��e vy�plhat povinn�, dnes u� v�cem�n� jen doporu�en�, ly�a�sk� kurz ��k� sedm�ch t��d z�kladn�ch �kol. Ceny se ale mohou zna�n� li�it.
„Letos máme sedmáky rozd�leny na dv� skupiny. První bude jezdit ly�ovat jako tradi�n� na Fajt�v kopec ve Velkém Mezi�í�í, druhá vyrazí na finan�n� náro�n�jší Slovensko,“ informoval �editel Základní školy ve Velké Bíteši Dalibor Kolá�.

Zatímco v lo�ském roce nebyl o nabídku ly�ování na Slovensku zájem, letos se ho oproti tomu hodlá zú�astnit asi �ty�icet procent �ák� sedmých t�íd. N�kolik zbývajících míst pak doplní osmáci a devá�áci z �ad t�ch zájemc�, kte�í se ly�a�ského výcviku v p�edchozích letech nezú�astnili. Jejich rodi�e zaplatí asi 190 euro za ubytování, stravu a skipas, na dalších tisíc a� dvanáct set korun vyjde pojišt�ní a doprava. Ve Velké Bíteši však �ák�m 7. ro�ník� krom� mo�nosti zap�j�ení kompletního ly�a�ského vybavení na výcvik p�ispívá fond SRPŠ (Sdru�ení rodi�� a p�átel školy), a to p�tistovkou na �áka. Co se tý�e levn�jšího tuzemského ly�ování na Fajtov� kopci, k této p�tistovce z fondu si pak rodi�e p�iplatí ješt� zhruba tisíc korun....

Cel� �l�nek na www.denik.cz
/redakce

3.1.2012
V B�te�i ��dil pytl�k
policie RPolicisté z Velké Bíteše �eší p�ípad pytláctví. Pátrají po neznámém pachateli, který v dob� od 28. do 30. prosince 2011 ulovil v katastru obce K�oví dev�t kus� srn�í zv��e.
Zv�� na míst� vyvrhnul a vnit�nosti pohodil do lesního porostu. Mysliveckému sdru�ení tak zp�sobil škodu p�ibli�n� za 60.000 korun. Pachatel je podez�elý ze spáchání trestného �inu pytláctví.
Zdroj: www.denik.cz
/redakce

Zabrazit star�� zpr�vy
Zpr�vy 1.8.2010 - 31.12.2011
Zpr�vy 1.10.2010 - 31.7.2011
Zpr�vy 1.4. - 31.9.2010
Zpr�vy 1.11. - 31.3.2010
Zpr�vy 1.6. - 31.10.2009
Zpr�vy 1.3. - 31.5.2009
Zpr�vy 1.1. - 28.2.2009
Zpr�vy 1.10. - 30.12.2008
Zpr�vy 2.7. - 30.9.2008

 
     
30.1. Vyšel NOV� EXIT162
Kliknte pro zvten
Denn� nab�dka j�del
restaurace U RAU��
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
�e��te probl�m s bydlen�m?
Velk� B�te� je dobr� adresa.
Doporu�ujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNE�I:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informa�n� - inzertn� port�l pro Velk� Mezi���� a okol�.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktu�ln� informace z Velk�ho Mezi���� a okol�.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  [email protected]