informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE

EXTRA TIPY
 
16.12.2013
Njemn mstskch byt se zvyovat nebude
V souasn dob jsou s njemnky mstskch byt uzavrny dodatky k njemnm smlouvm. Minimln pro rok 2014 se tak zmrazuje rove njemnho.
Nájemné tak zstane v roce 2014 stejné jako v roce 2013, tj. 60K/m2/msíc. I pes narovnání ceny nájemného v minulých letechse na nás obracejí obané s informací, e nkteí nájemníci byt v rozporu s nájemní smlouvou dále pronajímají za podstatn vyšší cenu.

Nechceme byty v rukou spekulant
To jasn ukazuje, e cena nájemného v mstských bytech je výrazn výhodnjší proti cenám nájemného v soukromých bytech.  Proto se rada msta zabývá moností, e u takových byt vypoví nájemní smlouvy a souasní obyvatelé se budou muset vysthovat. Další moností je, e budou zvýhodnni ti obyvatelé pepronajímaných byt, kteí se sami pihlásí. S nimi pak msto podepíše ádnou nájemní smlouvu, aby na mstských bytech nevydlávaly tetí osoby. To je otázka prvního tvrtletí roku 2014.

Vybrané nájemné investujeme zpt do byt A jak budou pouity peníze vybrané na nájemném? Z vtší ásti je opt investujeme do mstských byt. V roce 2014 to bude pedevším na výmnu ty výtah, jejich opláštní a kompletní výmalbu schodiš v celkové ástce 3 013 000 K. Podrobnjší informace najdete na webu msta v sekci Veejné zakázky. Další výrazná ástka pesahující milion korun pjde do generální opravy první ze stech na bytovkách na Návrší. Mimo tyto nejvýraznjší investice budeme dále pokraovat v drobných opravách bytového fondu msta tak, aby se stav mstských byt postupn zlepšoval.
/Tom Kuera

16.12.2013
Vnoce v bteskm kostele
Kliknte pro zobrazen vce fotografiBohosluby provonn slavnostn atmosfrou, nezapomenuteln koncerty i tradin iv betlm. Vechny tyto udlosti pilkaj do bteskho kostela sv. Jana Ktitele mnostv nvtvnk. Podvejte se, jak monosti k setkn se vm nabzej
/Ladislav Koubek

15.12.2013
Btesk schola o Vnocch pedvede esk i svtov koledy
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVnon koncert btesk scholy se uskuten 25. prosince v 17.00. Zazn svtov a esk koledy. Hostem koncertu bude btesk minischola a dv farn sbor. Vstupn dobrovoln.

/Ladislav Koubek

12.12.2013
Vnon COCA-COLA kamion
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografiSrden Vs znovu zveme na setkn s Vnonm kamionem. V sobotu 21. prosince 2013 na Masarykov nmst, ped restaurac U Rau ve Velk Btei.
Program bude zahjen od 16.30 hodin.
/redakce

2.12.2013
Btesk akademie s Janem Velebou
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV to asi mlokdo, ale pesto je to tak. Prezident Agrrn komory Jan Veleba m k Velkobtesku celoivotn vztah. Na Pnov proil prvnch dvaadvacet let ivota. A asto se sem vrac.
Cel svj ivot zasvtil zemdlstv. V letech 1992-2008 byl spolumajitelem firmy JHYB Jakubovick dvr. Roku 2005 se stal prezidentem esk Agrrn komory a roku 2012 byl zvolen sentorem za Chrudimsko. Kadou nedli jezd na Pnov. D se tedy ci, e i Velk Bte m svho sentora. Podl se s nmi o svj pohled na esk zemdlstv a een jeho nejbli budoucnosti. V nedli 8. prosince se prezident Agrrn komory a sentor s Bteky potk na besed. Ta se uskuten v 18.00 na Zkladn umleck kole.
/Ladislav Koubek

27.10.2013
Kapela Soumrak bude koncertovat v Btei
Kliknte pro zobrazen vce fotografiSkupina Soumrak ze Zbraslavi vystoup v bteskm kostele v ptek 15. listopadu v 19 hodin. Soumrak hraje folkrockovou hudbu inspirovanou pevn biblickmi udlostmi. V repertoru m vlastn psn nebo tradicionly vylepen vlastnmi texty.
Na koncertu Uslyte folkrockov psn za doprovodu kytar, baskytary, klves a bicch. Kdo pijde, rozhodn nebude litovat. Vstupn na koncert je dobrovoln.
/Ladislav Koubek

26.10.2013
Na Btesku by se do parlamentu dostalo est stran. ast byla vysok
Kliknte pro zobrazen vce fotografispchem levice skonily volby na Velkobtesku. I kdy i zde SSD mrn ztratila, volby bezpen vyhrla s 24,6% hlas. Druz komunist si polepili ze vech stran nejvc a o ti hlasy tsn pedstihli KDU-SL. I lidovci ve srovnn s minulmi volbami zaznamenali nrst, pedevm dky kandidatue Bteka Tome Lajkepa. Na dalch mstech se umstilo hnut ANO, TOP09 a ODS, kter zaznamenala obrovskou ztrtu a jen tsn pekonala ptiprocentn hranici.
Osobn jsem oekval jet lep vsledek a jsem troku zklaman, e Tom Lajkep se nedostal do snmovny, k mstostarosta Velk Btee Tom Kuera. Na druhou stranu vsledek tm 1500 preferennch hlas i tak bud respekt. Tom Lajkep se z jedenctho msta kandidtky posunul na est. Frantiek Brad zskal jet o 100 hlas vc a skonil dokonce tvrt. Vsledek KDU-SL na Btesku byl nejlep ze vech mikroregion na Vysoin, dodv Kuera.

Vysok ast mandt navc pro Vysoinu. Zskala jej ODS.
Kraj Vysoina ml po Praze druhou nejvy ast. inila 63,3%, co je skoro tyi procenta nad celosttnm prmrem. Na Bteskupilo dokonce 65,2% voli. Vysok ast paradoxn pinesla mandt ODS, kter by pi potu deseti poslanc z Vysoiny mandt nezskala.
/Ladislav Koubek

23.10.2013
Velk Bte me mt poprv v historii poslance
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelkobtesko m anci poprv v historii mt svho zstupce v parlamentu. Umonily to pzniv okolnosti, zejmna skutenost, e jako jedin z Velk Btee kandiduje MUDr. Tom Lajkep, PhD. Ten zskal spolu s Ing. Frantikem Bradem z Velkho Mezi podporu ady osobnost regionu.

„Budu moc rád, kdy se Bítešáci spojí a kdy se naše snaení povede,“ íká Jií Rauš, známý restauratér a radní Velké Bíteše. K nmu se pipojilo nejen celé vedení msta, ale i generální editel První brnnské strojírny Milan Macholán. První brnnská strojírna zamstnává nejvíce místních lidí a stala se firmou roku 2012. K podpoe se pipojil i majitel velkomeziíského zámku Jan Podstatzký-Lichtenstein, místní lékai a další osobnosti.

Podpora tí desítek starost
„Mám radost, e nás podpoilo i takka ticet starost z okolí. Je to pro m velký závazek,“ íká Tomáš Lajkep. Jejich podporu pitom nevnímá jako podporu politické stran, ale jako podporu regionu Bítešska a Velkomeziíska. „Jako starostové obcí na Velkomeziísku a Velkobítešsku chceme zajistit dstojnou kvalitu ivota našim obanm. K tomu nám me pomoci volební úspch našich kandidát do poslanecké snmovny, protoe poslanci z našeho regionu nás mohou podpoit v mnoha našich oprávnných poadavcích a projektech. Proto Vám doporuujeme, aby Vaše preferenní hlasy získali Tomáš Lajkep z Velké Bíteše a František Bradá z Velkého Meziíí,“ uvádí spolené prohlášení starost.

Obešli tisíce domácností

V posledních dvou týdnech dobrovolníci na Velkobítešsku osobn obešli pt tisíc domácností, které zvou volbám. „Mám radost, e krom dobrovolník se našlo i nkolik starost, kteí nejen dali doporuení pro naše kandidáty, ale osobn navštívili všechny obyvatele své obce a svj názor jim sdlili. Já jsem to udlal taky,“ íká starosta Osové Bítýšky Josef Mach.

Na Velkobítešsku má KDU-SL tradin silné postavení a loské krajské volby suverénn vyhrála se ziskem 36% hlas. Pokud se to podaí i letos, moná se bítešským splní jejich sen: poprvé v historii bude mít Velká Bíteš poslance.

Starostové, kteí podpoili Tomáše Lajkepa a Františka Bradáe:
Ing. Milan Vlek, starosta Velké Bíteše 
Stanislav Bradá, starosta Blízkova 
Ing. Stanislav Kuera, starosta Bohdalce
Eva Rosová, starostka Bezejce 
Ing. Ladislav Melichar, starosta Bezí 
Marie Sýkorová, starostka Bezského 
Jan Poár, starosta ikova 
Pavla Chadimová, starostka Hemanova 
Marie Svobodová, starostka Hlubokého 
Pavel Švec, starosta Jabloova 
Blaej Gruber, starosta Jasenice 
Václav Soukop, místostarosta Jinošova 
Miloš Jza, starosta Košíkova 
Ing. Jan Strašák, starosta Krokoína 
Marie Smejkalová, starostka Kianova 
Luboš Mencler, starosta Koví 
Milada Strakerlová, starostka Milešína 
Oldich Uhlí, starosta Moravce 
Pavla Krejzlová, starostka Netína 
Jitka Chocholáová, starostka Nové Vsi 
Karel Klíma, starosta Nových Sad 
Ing. Pavel Janoušek, starosta Oslavice 
Josef Mach, starosta Osové Bítýšky 
Jií Mrázek, starosta Otína 
Josef Fabík, starosta Radostína nad Oslavou 
Petr Dokal, starosta Rozsee 
Ing. Karel Dvoák, starosta Rudy 
Pavel Vidlák, starosta Vídn 
Miloš Laub, starosta Vidonína
/Ladislav Koubek

12.10.2013
Dme dui do podku
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPopulrn cyklus besed s nzvem Btesk akademie pokrauje dalm setknm. V nedli 20. jna od 18 hodin vystoup na velkobtesk Zkladn umleck kole Tom Lajkep a Frantiek Brad. Jejich pednka bude mt nzev Dme dui do podku.
MUDr. Tom Lajkep, PhD. je psychiatr, prim Dtsk psychiatrick nemocnice Velk Bte. Ing. Frantiek Brad je manaer a bval dlouholet starosta Velkho Mezi. Oba nm eknou, jak se udret psychicky sv i v situaci, kdy nm spousta vc nedl radost.
V loskm roce vyhledalo pi psychiatra vce ne pl milionu ech. Psychiatrie tedy ji nen tabu. Pesto je lep najt zpsoby, jak meme duevnm onemocnnm pedchzet a udrovat se psychicky v kondici, k Tom Lajkep.
Tom Lajkep a Frantiek Brad zrove maj ambici zastupovat region v poslaneck snmovn. Proto soust programu bude i beseda, ve kter se podl o nzory na aktuln dn v na zemi.
Na dal pednku se btet mohou tit v listopadu. Sentor a prezident Agrrn komory Jan Veleba se v n podl o svj pohled na esk zemdlstv a een jeho nejbli budoucnosti.
/Ladislav Koubek

6.10.2013
Ctte se na draka? tte dl!
Kliknte pro zobrazen vce fotografiDobr npady, zrunost, znalost fyziky, ale i prostou ve, to vechno budete potebovat pt nedli 13. jna. Ve 14.30 zane jubilejn sedm ronk oblben drakidy, kter se i letos uskuten na louce za Chobtkami (v sousedstv propojovac cesty k Prvn brnnsk strojrn).
Pro vechny chystme napnav soute, kter vyhls nae porota. Jist je, e mezi nimi bude sout o nejoriginlnjho draka nebo o nejvtho draka, ale vc neprozradm, k za organiztory Petra Neklapilov.
Protoe pedpov poas je zatm velmi pzniv, podajc Kolpingova rodina Velk Bte tradin zajist skkac hrad. Tm se, e si uijeme spoustu legrace. A hlavn e ceny, kter rozdm, zskaj ti nejlep z nejlepch, vyzv vechny k zapojen Tom Lajkep, estn pedseda Kolpingovy rodiny.
/Ladislav Koubek

25.9.2013
Sout o zjezd do Bruselu s vlety do okolnch mst (Belgie, Nmecko, Holandsko a Lucembursko)
Kliknte pro zobrazen vce fotografiKDU-SL Velk Bte ve spoluprci s KDU-SL Vysoina a europoslankyn Zuzanou Roithovou vyhlauje sout. Odpovzte sprvn na soutn otzky a vyhrajte dv msta do nvtvy Evropskho parlamentu v Bruselu na pozvn pan poslankyn Zuzany Roithov v termnu 16.10. 21.10. 2013 s vlety do okolnch mst (Belgie, Nmecko, Holandsko a Lucembursko). Bude to moc pkn zjezd. astnci mus bt star 18 let.
Soutn otzky:
1. Jak se jmenuje leader KDU-SL na Vysoin pro volby do Poslaneck snmovny?
2. Jak se jmenuj dva poslanci Evropskho parlamentu, kte byli zvoleni za KDU-SL?

Odpovdi spolu se jmnem a adresou poslejte na e-mail HLASVB@seznam.cz nejpozdji do 28. z 2013 do 17.00 hodin, kdy je uzvrka.
Vherce bude vylosovn na Svatovclavsk veselici 28. z veer v Kulturnm dom ve Velk Btei. Pokud se nebude vyskytovat na mst veselice, bude o vhe nsledn uvdomn. Na tuto zbavu ale vechny soutc srden zveme.

Ble viz: www.velkabites.kdu.cz
/Ladislav Koubek

24.9.2013
Milan Macholn se pedstav v rmci Btesk akademie
Kliknte pro zobrazen vce fotografiKolpingova rodina Velk Bte zve veejnost na besedu s generlnm editelem Prvn brnnsk strojrny Milanem Macholnem. Uskuten se v nedli 29. z v 18.00 na Zkladn umleck kole. Modertorem bude Tom Lajkep.
Letos v srpnu nastal pro Prvn brnnskou strojrnu Velk Bte a esk leteck prmysl historick okamik. Uskutenil se prvn let technicky velmi nronho turbovrtulovho motoru TP100. Milan Macholn generln editel PBS - pedstav Btekm, co stlo za tmto spchem, ale i za tm, e PBS se stala Firmou roku 2012 a on sm byl ocenn titulem Manaer odvtv.
/Ladislav Koubek

17.9.2013
Vclavsk veselice ve Velk Btei: bavit se budou ei i Nmci!
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelk Bte: Svtek sv. Vclava ve Velk Btei ji podruh oslav veselice v mstnm kulturnm dom. Btet 28. z pivtaj nejen velkomeziskou kapelu F-BOX, jejm kolem je dn rozpardit publikum, ale i vzcn hosty z Nmecka.
Do Velk Btee toti o tomto vkendu zavtaj lenov Kolpingovy rodiny Schrobenhausen, kter ji lta udruje ptelsk vztahy s bteskou Kolpingovou rodinou. Svoje ptele jsme v tomto termnu pozvali zmrn. Akce jako Svatovclavsk veselice ukazuj to nejlep z mstnho kulturnho ivota, k estn pedseda Kolpingovy rodiny Tom Lajkep.
Chybt nebude drobn folklorn zpesten. O to se postar btesk chasa, kter si tancem esk besedy zavzpomn na leton vydaen hody.
Plnonm vrcholem bude draba obraz bteskch umlc, z nich nejvtm klenotem bude obraz sv. Vclava, kter namaloval Tom Lajkep. Vichni Vclavov se mohou tit na speciln pozornost a pkn drek.
Vstupenky na zbavu mete zakupovat na Informanm centru, Masarykovo nm. 5 zvhodnn cena v pedprodeji in 100 K. Pokud se rozhodnete a na posledn chvli a koupte si lstky na mst, zaplatte 120 K. Veselici svou ast podpo tak krajt zastupitel Vt Kakovsk, Josef Mach a Tom Kuera.
/Ladislav Koubek

16.9.2013
Do Velk Btee zavt Cordial Strinq Quartet
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVe Velk Btei se uskuten ji tuto sobotu 21. z v 18:00 koncert Cordial String Quartet. Do kostela sv. Jana Ktitele, kter je astm mstem konn jedinench koncert duchovn hudby, zavt toto mlad smycov kvarteto z Tebe se slistkou Evou Lojdovou.
Koncert se kon v rmci Svatovclavskho festivalu hudby a umn, kter se uskuten poprv v tomto roce od 21. z do 6. jna v kraji Vysoina. Clem festivalu je spojit postavu svatho Vclava nejen s komorn hudbou ale i s dalmi formami umn.
Cel festival je benefin. Vtkem z koncert budepodpoena Domc hospicov pe Teb, kterou poskytuje Charita R. Na vechny akce je vstupn dobrovoln.
Slovem bude doprovzet rektor Zpadomoravsk vysok koly Teb ThLic. PhDr. Marek Matjek, Ph.D. Th.D., kter bhem koncertu pibl prv postavu sv. Vclava.Na programu: W. A. Mozart, J. Suk, A. Vivaldi a dal.
Vichni jste srden zvni.
/Jaromr Hlav, Ladislav Koubek

13.9.2013
VIDEO: Chodnk slvy m dv nov hvzdy (R1 JIH)
/redakce

12.9.2013
FARMÁSKÉ TRHY - POZOR ZMNA, TRHY SE KONAJÍ JI 27.9. !!!
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPijte se podvat 27. z 2013 na SVATOVCLAVSK FARMSK TRHY. Pedstav se zde spousta moravskch farm a mimo jin tak leton vtz GRILLMNIE Michal Vesel./redakce

8.9.2013
Chodnk slvy ve Velk Btei se rozrostl o dal dv hvzdy
Zobrazit fotogaleriiChodnk slvy ped Restaurac U Rau ve Velk Btei je bohat o dal dv hvzdy. V ptek je poktili za ptomnosti stovek pihlejcch.
V poad osmnct pipomn spchy hokejisty Frantika ernka. Dal hvzda byla vnovan slovensk kapele ELN, je po ktu zahrla na nmst nkolik svch psn.
Jak hvzdokladen probhalo se mete podvat ve fotogalerii.

/redakce

28.8.2013
Bte hled borce: letos u popt
Kliknte pro zobrazen vce fotografiBtesk hody jsou jednou z nejvtch akc svho druhu na Vysoin. Ji popt bude jejich program obohacen o soutn kln pro dti s nzvem Bte hled borce.
Chceme dt pleitost rodinm, kter nemaj pli penz na kolotoe, ale pesto chtj, aby si dti hody uily, k za poadatele mstostarosta Tom Kuera. Dti budou soutit na btesk farn zahrad o hodov sobot 7. z.

Na sedmi stanovitch tak budou bojovat dti od 5 do 14 let ve tyech vkovch kategorich. Dleit bude jejich sla, rychlost, posteh, ale i tvoivost.Akce, kterou budou pipravovat destky dobrovolnk, m zrove pilkat pozornost dt ke sportu a nsledujc pravideln innosti. Jen borec, kter pravideln sportuje, toti svoje umstn me pt rok obhjit.

Aby si ptomn rodie i dti mohli akci opravdu ut, nebude chybt hudebn produkce kapely Bridge. Pipraveno bude tak grilovn, tbork, bohat oberstven.

Vrcholem programu bude slavnostn vyhlen nejlepch bteskch borc, kterm ped odmny rycht letonch hod Ji Blaha. Akci pod mstn Kolpingova rodina ve spoluprci s KDU-SL od patncti hodin odpoledne.
/Ladislav Koubek

26.8.2013
HVZDOKLADEN - ELN
Kliknte pro zobrazen vce fotografi6. z 2013 v rmci Bteskch hod se uskuten dal hvzdokladen na chodnku slvy ped restaurac U Rau. Tentokrt dojde na slavnou kapelu ELN./redakce

26.8.2013
Prezident R Miloš Zeman navštívil restauraci U Rauš
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi
V sobotu 24. 8. 2013 navtvil restauraci U Rau pan prezident Milo Zeman i se svoj rodinou.
/redakce

19.8.2013
Btesk dti se rozlou s przdninami
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelkobtesk chasa a Kolpingova rodina spolen pipravily pro dti kolou povinn na Rozlouen s przdninami. Program pln sout, her a zbavy se uskuten v ter 27. srpna od 17 hodin na farn zahrad ve Velk Btei.
Mm radost, e chasa v rmci ppravy na hody, kter jsou nejdleitj udlost roku, mysl i na mlad nsledovnky, k mstostarosta Velk Btee Tom Kuera. Ten tak na rozlouen s przdninami odmn nejlep borce. Na dti ek krom bohatho programu i skkac hrad, trampolna a tbork.
/Ladislav Koubek

9.8.2013
Nejstar obanka Vysoiny slavila 107. narozeniny
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPan Marii Cahov popl starosta Milan Vlek na btesk radnici v ptek 9. srpna k jejm 107. narozeninm.
Pan Cahov je od roku 2011 je nejstar obankou Velk Btee a nyn ji i nejstar obankou Kraje Vysoina.
Oslavy se zastnila rodina pan Cahov, Ing. Milan Vlek - starosta msta, MUDr. Svatopluk Horek - len zastupitelstva, editel polikliniky a domova dchodc,
JUDr. Vra varcov - vedouc odboru socilnch vc Krajskho adu Kraje Vysoina, Bc. Roman Skora a Mgr. Marek Homolka - z odboru socilnch vc Krajskho adu Kraje Vysoina, Ing. Renata Grumlkov - zstupkyn editele OSSZ r nad Szavou, Jiina Vojkov - vedouc oddlen dchodovho pojitn OSSZ r nad Szavou, Eva Dosadilov, DiS - sociln pracovnice domova dchodc Velk Bte a lenky Sboru pro obansk zleitosti.
Redakce Exitu162 se pipojuje k adm gratulant a peje pan Cahov hodn zdrav.
/Otto Haso

27.6.2013
Diplomov prce o Velk Btei se ujaly
Kliknte pro více informací.Veden Velk Btee chce dlouhodob podporovat a vyuvat znalosti a dovednosti mladch lid. Proto jsme na rad msta v loskm roce vyhlsili sout bakalskch a magisterskch diplomovch prac s tmatikou msta Velk Bte. Tato sout bude realizovna kadoron a 15. ervence uplyne prvn ronk.
Zatím máme tyi práce, které pomohly vedení msta zdarma získat dleité informace a analýzy. Témata vypracovaných prací jsou:
 • Petr Odstril – Studie území v okolí kiovatky za kovomatem
 • Lucie Borkovcová - Efektivnost financování veejného koupání ve Velké Bíteši
 • Tomáš Dvoák  -  Od lokální po globální psobnost eské firmy: PBS Velká Bíteš
 • Jana Rozmahelová - Potebnost nízkoprahového klubu ve Velké Bíteši
Msto nejlepší práce odmní
Mám radost, e budeme mít v letošním roce komu udlit ceny. Pokud ješt kdokoli ze student napsal bakaláskou i diplomovou práci s velkobítešskou tématikou, me se pihlásit do 15. ervence na adresu l.koubek@gmail.com. Po tomto datu práce vyhodnotíme a rada msta udlí ceny. Pesto vím, e nejlepší odmnou nebudou peníze, ale pocit z toho, e diplomová práce našla svoje praktické vyuití. Po prázdninách bych rád uspoádal veejné setkání a debatu s autory prací, aby se s nimi mohla seznámit veejnost. Práce budou také k dispozici ke staení na stránkách msta.

Píští rok se sout zopakuje
Sout diplomových prací vyhlásíme i v píštím roce. Studenti, kteí budou konit stadium, mohou napsat práci napíklad na tato témata
 • Analýza komunikace msta a námty pro její zefektivnní
 • Návrh koncepce dopravy a parkování ve mst
 • Vyuití elektronických aukcí pro msto a jeho organizace
 • Sonda do pání obyvatel msta
 • Námty k úsporám v rozpotu msta
Zamstnanci Mstského úadu jakoto i volení pedstavitelé msta jsou pipraveni poskytnout studentm souinnost pi stanovování tématu a jeho zpracování tak, aby diplomové práce skuten pomohly ešit reálné a aktuální problémy.
/Mgr. Ladislav Koubek

19.6.2013
Btesk dti se rozlou se kolnm rokem
Kliknte pro více informací.Oblben rozlouen bteskch dt se kolnm rokem se uskuten tento ptek 21. ervna. Na bohoslubu, kter zan v 18 hodin v kostele sv. Jana Ktitele, nave zbavn veer pln her a sout na farn zahrad. Na dti ek opkn but, skkac hrad a trampolna.
Akce se letos uskuten v rmci tradin btesk pouti, kter se kon o tomto vkendu.
/Mgr. Ladislav Koubek

6.6.2013
Podpote M Lnice
Kliknte pro více informací.Matesk kola v Lnicch ve Velk Btei se zapojila do soute, jej hlavn vhrou je kupn na vstavbu venkovnho hit v hodnot 90 000,- K. Dalmi hodnotnmi cenami jsou venkovn trampolna, poukaz na nkup dtskho nad, profesionln podvodn focens i slevov kupny.
Hlavní výhru získá ta školka, která obdrí nejvíce hlas. Proto Vás prosíme, abyste svými hlasy podpoili naši školku a pomohli Vašim dtem k novému hišti. Jestli je to ve Vašich monostech, zkuste oslovit další známé, teba i pes facebook, aby té hlasovali a podpoili
naši MŠ.

Adresa, kde mete hlasovat: http://www.soutezeprodeti.cz/index.php?id_content=3&id_skolka=191
Projekt soute je zamen na environmentální tématiku, zejména na zkvalitnní vztahu spolenosti k pírod a její ochran.
Naším úkolem bylo vyrobit z recyklovaného materiálu panáka Rabáska a vystavit ho ped naší školkou.
Adresa, kde se dozvíte více o souti: http://www.soutezeprodeti.cz/

Dkujeme za Vaše hlasy, uitelky a dti MŠ.
/Mgr. Ladislav Koubek

5.6.2013
Nejen erstv peivo
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací. Jebkova pekrna otevela 1. ervna novou prodejnu na Masarykov nmst v prostorch bval Lesck restaurace.
Nov prodejna ve mst velikosti Velk Btee je vdy peliv sledovanou udlost. O to vc, kdy prodv zbo, kter se v Btei vyrb. Majitelku Jebkovy pekrny Hanku Pcklovou jsme proto na chvli vytrhli z prac na dolaovn detail nov prodejny.

Tady je to velk
Plocha prodejny je cca 160 m2. Vybourala se pka mezi bvalm loklem a kuchyn, a tak vznikl tento prostor, v rohu je dtsk koutek, pibude jet pt stolk prozkaznky.

Vchod je z prjezdu, jako za starch as. Dlouh prosklen pult, regly na chleba, dal regly na doplkov prodej, pultk pro oberstven me nm piblit, co se tu bude prodvat?

Pedevm veker n sortiment chleba a peiva. Mme toti vbr ze 170 rznch poloek, ten jsme v mal prodejn u pekrny ani nemohli prezentovat. A doplkov prodej bude zamen pedevm na regionln produkty a na esk (krom kvy a snad jet re) a kvalitn vrobky.

Nejvc m lk tady ten mal pult co bude nabzet?
Chceme tady mt erstv obloen housky, salty, kvu to ve samozejm i s sebou. V dnm ppad nechci pouvat majonzy a margarny, potme s Luinou, rajaty, mozarellou, zeleninou, kvalitn uzeninou a sry. Tit se mete i na erstv pipravovan palainky s tvarohem, seznnm ovocem, okoldou, zmrzlinou, na n jsou pipraveny velk kulat plotnky.

U se mi sbhaj sliny. Kdy mohu pijt ochutnat?
Zahajujeme v sobotu 1. ervna. Od pondl do ptku budeme mt oteveno od pl est, aby si mohli nakoupit i lid, kte jedou na estou do prce. Zavrme v 17 hodin. V sobotu bude oteveno od esti do jedencti, v nedli od 13 do pl sedm. Mon se to asem zmn, uvidme, o co si zkaznci eknou. Budeme vdni za kad podnt a pipomnku.

Jak tady bude personl?
Potm se temi prodavakami. Jedna u peiva, druh u oberstven, tet u pokladny. Alespo ze zatku tady budu navc bu j nebo Frantiek. Chceme zkaznkm podvat tak detailnj informace o tom, co vyrbme a prodvme. Teprve skuten provoz uke dal poteby.

Hanko, pejeme spoustu spokojench zkaznk.

e je to tam opravdu krásné se mete podívat na:
http://otto.rajce.idnes.cz/130601-Jerabkova_pekarna_otevrela_prodejnu/
/OH, MD

25.5.2013
Pohdkov les - ZMNA TERMÍNU !!!
Kliknte pro více informací.Pohdkov les ztra NEBUDE. Nhradn termn: 9. ervna Ven ptel, protoe poas nm vbec nepeje a pedpov na ztek je jet hor, domluvili jsme se na pesunut Pohdkovho lesa. Nhradn datum je nedle 9. ervna.
Prosm dejte vdt i svm rodinm a znmm.
/Mgr. Ladislav Koubek

12.5.2013
Pohdkov les pilk rodiny s dtmi
Kliknte pro více informací.Mal dti i dospl se mohou tit na nedli 26. kvtna. V tento den se mezi 14. a 15. hodinou u radnice ve Velk Btei sejdou stovky pznivc pohdek. Btesk Kolpingova rodina a KDU-SL pro n i letos pipravily napnav putovn kouzelnm lesem, ze kterho nikdo neodejde s przdnou.
Trasa povede okolo matesk a zkladn koly do lesa smrem na Letnou, aby se poslze vrtila zpt do msta na farn zahradu.
Skkac hrad a ada sout
Vechny dti, kter trasu spn zvldnou, dostanou v cli na farn zahrad malou odmnu. A navc na n bude ekat oblben skkac hrad a dal soute. Pohdkov les kadoron pomh organizovat nkolik destek pomocnk z btesk farnosti.
/Mgr. Ladislav Koubek

10.5.2013
Noc kostel se bl
Kliknte pro více informací.Velkobtesk kostel se oteve nvtvnkm o tden dve ne stovky dalch kostel po cel zemi. Ji v ptek 17. kvtba ve Velk Btei kostel oije hudbou, divadlem, bohoslubou krlovniek a dalm programem. V centru dn ale budou i ob kosteln ve, ve kterch se nachzej ojedinl pt set let star zvony.
Btesk farnost v poslednch letech kostel intenzivn opravuje. Zskal tak novou stechu a novou fasdu. V loskm roce byly zahjeny opravy v, kter budou pokraovat i v letonm roce. V rmci noci kostel budou mt nvtvnci monost na opravy pispt.
/Mgr. Ladislav Koubek

6.5.2013
TURNAJ - JUDO
Kliknte pro více informací.TJ Spartak Velk Bte, oddl JUDO pod: TURNAJ MLDEE O BTESK ROHLK pro MLATA, MLAD KY a KYN.
V sobotu 11.5.2013 ve sportovn hale TJ Spartak, ul. Tyrova, Velk Bte. Zahjen soute zane v 11 hodin.

Vce na www.judo-bites.estranky.cz

/redakce

2.5.2013
Dtsk cyklistick zvody se bl
Kliknte pro více informací.Pro vechny kolky pipravila mstn Kolpingova rodina cyklistick zvody. Po losk pestvce se uskuten v obvyklm termnu 8. kvtna od 14.30.
Akce je urena pedevm pro dti kolou povinn, ale urit si na sv pijdou i jejich men sourozenci. Soutit se bude na tradinm mst v okol Zkladn koly, kde budou dti absolvovat jeden nebo vce okruh podle vku. Vce informac najdete v piloenm plaktku.
/Mgr. Ladislav Koubek

21.4.2013
Pomozte Btei sehnat penze na pechod
Kliknte pro více informací.Nam soustednm silm meme pomoci zskat penze od Nadace EZ na osvtlen pechodu v ulici Jihlavsk. Chod tudy do koly dti z nov vznikajc sti msta.
K tomu, aby se to povedlo, potebujeme získat co nejvíce hlas v anket. K 21. dubnu byl bítešský pechod na 5. míst, a práv 5 pechod na jiní Morav a Vysoin bude podpoeno.

Hlasujte prosím pro bítešský pechod na této adrese:
http://www.cezregiony.cz/#prechod-45-jizni-morava-a-vysocina-velka-bites-jihlavska

Pechody bez dkladného osvtlení jsou ivotu nebezpené. Dopravní policie
v souasné dob registruje 243 rizikových pechod, u kterých mimo jiné chybí kvalitní osvtlení. Jen loni došlo v eské republice k 1348 nehodám s úastí chodce a 35 chodc bylo pi tchto nehodách bohuel usmrceno. Proto Skupina EZ ve spolupráci s Policejním prezidiem R a BESIP vybrala 70 rizikových pechod, které by se díky grantu Nadace EZ mohly správn osvtlit. Staí, kdy pro n budete hlasovat v letošním roníku vaší volby. Vy sami rozhodnte, které pechody naši pomoc potebují nejvíce. A my u si na n pkn posvítíme.

V kadém regionu (rozdlení dle distribuních území) osvtlíme 5 rizikových pechod s nejvyšším potem vašich hlas. Celkem to znamená 35 osvtlených a bezpenjších pechod v eské republice.
/Ladislav Koubek, dle materil Nadace EZ

15.4.2013
PROTI NESVOBOD slovem a hudbou
Kliknte pro více informací.To je nzev koncertu, kter pipravuje Cordial musica o.s. ve spoluprci s o.s. Musica animata a mskokatolickmi farnostmi, do kterch koncert zavt. Chrmov sbory a soubory z Tebe, Nmt, Rokytnice nad Rokytnou a Velk Btee nastudovaly dla dvou vznamnch eskch umlc.
V první ásti koncertu zazní Truvérská mše pro sóla, sbor, zobcové flétny a kytary od eského významného skladatele Petra Ebena. Toto dílo plné odevzdanosti, prostoty a upímnosti se stalo i pes svj nenápadný a náhodný vznik, velmi vyhledávanou a oblíbenou záleitostí, zejména pro mladé hudebníky. Druhá ást koncertu bude patit Popelce Nazaretské. Básnická skladba, která vznikla v nesmírn tvrdých podmínkách za zdmi leopoldovské vznice, v hlav eského katolického básníka, dramaturga a spisovatele Václava Rene. Verše psané na cigaretové papírky a tajn vynášené ze stalinských lágr nebo astji pouze zapamatované a stále znovu a znovu opakované spoluvzni tvoí úasný celek, který i po básníkov návratu z vzení zstal nezmnn. Toto literárn hudební pásmo bude doplnno hudbou Víta Petr.
Název „Proti nesvobod“ vyjaduje nejen touhu interpret po svt bez násilí, utlaování skrze rasu, i náboenské vyznání, ale pedevším pání a snahu ít vlastní ivot bez závislosti na bozích dnešního svta, moci, blahobytu, konzumu a sobectví, tedy ít podle pirozeného mravního ádu, který jediný vede k trvalému klidu a radosti.

Svoje síly spojily:

SERAFÍN – chrámový sbor Tebí – Jejkov, sbormistr: Karel Tomek, Veronika Hrzová
CHS JA.S – chrámový soubor Námš nad Oslavou, sbormistr: Jaromír Hlavá
BITEŠSKÁ SCHOLA – chrámový sbor Velká Bíteš, sbormistr: Jaromír Hlavá
ROSA - chrámový sbor Rokytnice nad Rokytnou, sbormistr: Jiina Hlouchová
Doprovodná kapela

Koncerty se uskutení:

13. dubna 2013 v 16:00hod. – kostel sv. Markéty – Jaromice nad Rokytnou
13. dubna 2013 v 19:00hod. – kostel Promnní Pán – Tebí –Jejkov
4. kvtna 2013 v 16:00hod. – kostel sv. Václava – Kianov
4. kvtna 2013 v 19:00hod. – kostel sv. Jana Ktitele Velká Bíteš

8. ervna 2013 v 18:00hod. – kostel sv. Jana Ktitele Námš nad Oslavou Vstupné dobrovolné
/Mgr. Ladislav Koubek

14.4.2013
arodjnice na farn zahrad: t se hlavn rodiny s dtmi
Kliknte pro více informací.Sout mldenc ve vyhazovn zaplench bezovch koat do ve, peskakovn oh, itn chlv nebo polykn kvt koiek. To jsou nkter ze zvyk., kter se tradin poj k Valpuin noci. Plen arodjnic je starobylm zvykem, kter si i letos v Btei pipomeneme na mstn farn zahrad.
30. dubna od 18.00 se dti mohou tit na hry, soute (kter budou bezpenj ne hzen zaplench koat). Mstn farnci se sejdou u dobrho piva a dobrho oberstven. Jedn se o prvn leton akci, kter oteve seznu na btesk farn zahrad. Vichni jsou srden zvni.
/Mgr. Ladislav Koubek

24.3.2013
Btesk kostel zve na Velikonoce
Kliknte pro více informací.Velikonoce jsou hlavn kesansk svtky. Pipomnme si o nich umuen a zmrtvchvstn Jee Krista. Nov pape Frantiek, pin tomuto svtu nadji, e kad lovk, i ten nejposlednj, je dleit. Prv o Velikonocch si to meme uvdomit vichni.
Hlavnmi dny velikonon doby jsou Zelen tvrtek (pamtka posledn veee), Velk ptek (pamtka Jeova ukiovn), Bl sobota (den rozjmn u Jeova hrobu) a Bo hod velikonon (zmrtvchvstn). Srden zveme do kostela i ty, kte nechod pravideln.
/Mgr. Ladislav Koubek

23.3.2013
Paijov hra se letos ve e neuskuten
Kliknte pro více informací.Oznmen organiztor paijov hry "Co se stalo s Jeem?", kter se mla konat ve e nad Szavou v ter 26.3.2013: Z klimatickch dvod se paijov hra v roce 2013 nebude konat. Dkujeme za pochopen.
Dal informace na: www.pasijezr.cz
/Mgr. Ladislav Koubek

17.3.2013
Nominace do ankety Zlat jeabina Cena Kraje Vysoina za kulturn poin roku 2012
Kliknte pro více informací.I v letonm roce vyhlsil Kraj Vysoina tradin anketu v oblasti kultury a pamtkov pe s nzvem Zlat jeabina Cena Kraje Vysoina za kulturn poin roku 2012.
Mezi 30 nominovanmi aktivitami z oblasti pe o kulturn ddictv se dostala i renovace historick dvoukolov motorov stkaky DS 16 typ MARS SMEKAL 36 od firmy R. A. Smekal Slatiany u Chrudimi SDH Velk Bte. Samotn veejn hlasovn v anket bude probhat od 11. bezna do 19. dubna, a to prostednictvm hlasovacho formule na internetovch strnkch kraje v sekci kultura a pamtky http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, nebo prostednictvm psemnch hlasovacch lstk uveejnnch v beznovm sle novin Kraj Vysoina. Vyhodnocen ankety probhne na zklad veejnho hlasovn a prvn ti msta v kad kategorii obdr Cenu Kraje Vysoina za kulturn poin roku 2012 - Zlat jeabina. Slavnostn vyhlen vsledk se uskuten v kvtnu 2013. Informace o na stkace najdete zde: www.prodh.cz/blogy/
/David Dvoek

16.3.2013
HC Spartak Velk Bte POSTUP DO FINLE PLAY OFF
Kliknte pro více informací.Cesta do finle play off Krajsk ligy mu Jin Moravy trvala plnch pt utkn se soupeem ze sousednho Velkho Mezi, tedy o odvkho rivala.
V posledních dvou utkáních jsme dreli v rukou „olíka“ my. Ke tvrtému utkání jsme do Velkého Meziíí odjídli s vdomím náskoku jednoho vítzství a s moností ukonení série semifinálových zápas v pípad naší výhry. To se nám však nepodailo a série se srovnala na 2:2.

8. 3. 2013 V.Meziíí – V.Bíteš  5 : 4 (3:1)(1:2(1:1)          Branky + nahrávky:  14:03 Šidák (Trnka, Štpánek)
                                           36:35  Šidák (Štpánek)
                                           37:14 Mika (Pospíšil, Petrka)
                                           51:58 Grmela (ikl)

10.3.2013 V.Bíteš – V.Meziíí  7 : 5 (3:2)(4:1)(0:2)

 2:29  Grmela (ikl, Touška Jakub)
 2:42  Mika  (Košecký)
 5:40  Touška Jakub  (Grmela)
21:04 Touška Jakub
26:02  Pospíšil (Rosendorf)
32:56  Rosendorf (Pospíšil)
37:00  Pospíšil (Petrka)

V pátém a rozhodujícím utkání jsme vedli 3:0 a 7:3, ale soupe to nezabalil a nebezpen dotahoval. Na štstí se mu to nepodailo a my postupujeme do finále. Všech pt zápas bylo po hokejové stránce velmi kvalitních a divákm se to muselo líbit. Však jich také bylo pi tvrtém utkání ve Velkém Meziíí pes 500 a pi posledním utkání ve Velké Bíteši pes 400. Kdy je taková divácká kulisa, tak hrái ze sebe vydají maximum a inovníci mají satisfakci pro má cenu se o hokej starat a provozovat ho. Proto zveme hokejové diváky i na finálová utkání s Warriorem Brno!

Termíny zápas: Steda 13. bezna v 18 hod.   – Velká Bíteš
                              Sobota 16. bezna v 16:15      -  Brno – Úvoz
                              Úterý   19. bezna v 18 hod.   -  Velká Bíteš
Pípadná další utkání  Pátek   22. bezna v 18:15     -   Brno
                              Nedle  24. bezna v 17 hod.  -   Velká Bíteš

/redakce

13.3.2013
rsk paije se bl
Kliknte pro více informací.V ter 26. bezna od 20 hodin pivt r nad Szavou opt stovky herc a tisce nvtvnk. Tamn paijov hry jsou nejvt udlost svho druhu na Vysoin a mon i v celm esku.
Paijov hry ve e pilkaj kad rok davy nvtvnk. Jedinen zpsob inscenace a naden stovek herc dokou zprostedkovat atmosfru velikononch udlost ukiovn a zmrtvchvstn Jee. Pijte i vy okusit jejich jedinenou krsu.
/Mgr. Ladislav Koubek

28.2.2013
POZVNKA: Ledn hokej
Kliknte pro více informací.Ve tvrtek 28. nora 2013 bude na zimnm stadionu ve Velk Btei sehrno semifinálové utkn s Velký Meziíím.

Zpas zan v 18. hodin. Ostatní zápasy viz. obrázek.

/redakce

27.2.2013
Vyhlen vsledk ankety SPORTOVEC MSTA 2012
SPORTOVEC ROKU 2012Vyhlen vsledk estho ronku ankety msnku Exit162 o nejlepho trenra, mustvo, sportovce juniora a sportovce Velk Btee za rok 2012 se ji tetm rokem stalo soust Sportovnho plesu, kter se uskutenil posledn norovou sobotu.
Mluveného slova na pódiu se ujala moderátorská dvojice Marcela Doubková a Martin Hrdinka.
Za úasti regionálního vysílání Primy a v pítomnosti sportovních a hudebních host byla v prbhu veera vyhlášena první ti místa v jednotlivých kategoriích. Udlilo se jedno speciální sportovní podkování panu Jaroslavu Novákovi a vylosována byla ti telefonní ísla, jejich majitelé získali permanentku na bowling.
Záplava sms zpráv po posledním zveejnném prbném hlasování zamíchala poadím. Tém 3 000 jich bylo platných a rozhodlo o celkovém poadí vítz ve tyech kategoriích.Hlavním hostem veera mla být Barbora Špotáková, která úast na Sportovním plesu pijala, ale pozdji zaslala vzhledem ke stádiu svého thotenství omluvný mail. Z dvodu oslav 15. výroí Nagana se bohuel nedostavili ani Zdenk Ziegelbauer a František erník, kteí patí mezi stálé hosty slavnostního veera.

Sportovcm zazpívali Petr Bende a Vašo Patejdl, mimo jiné pogratulovali nap. herec a moderátor David Suchaípa, sportovci Roman Vonášek a Richard Farda, starosta msta Velká Bíteš Milan Vlek nebo námstek hejtmana Kraje Vysoina Vladimír Novotný.

Vítzové jednotlivých kategorií
Mustvo:
 1. HC B tým
 2. FC B tým
 3. FC ml. pípravka

Trenér:

 1. Michal Marek - hokej
 2. Milan Dufek - fotbal
 3. Jan Konený - hokej

Sportovec junior:

 1. Viktor Nesvadba - hokej
 2. Milan Vendelín - fotbal
 3. Marian Chládek - judo

Sportovec:

 1. Michal Klusák - fotbal
 2. Jií Chadim - hokej
 3. Markét Pohlová – tanec

Sportovní ples byl vyprodaný a nabitý energií…
… a rozhodn k tomu pispla dramaturgie celého veera. Zahájení plesu patilo tyem tanením párm Starlet Brno, k tanci a poslechu hrála kapela od Ládi Kerndla - Slowhand a na pódiu se vystídali hudební hosté: mexická hudba Mariachi Espuelas, Petr Bende s Karlem Novákem a cimbálkou Grajcar a po plnoci zahájil Oldies diskotéku Martin Hrdinka s hostem Vašo Patejdlem.

Kde všude jste mohli vidt Mexiany? Ped pedáváním výsledk ankety vytvoili skvlou atmosféru u vstupu do kulturního domu, pozdji navštívili peklo pod pódiem, ped pl jedenáctou roztanili sál a s cimbálovou muzikou Grajcar se u skleniky vína „hudebn vyádili“ na galerii. Grajcar poprvé v historii Sportovního plesu sthoval cimbál z galerie na pódium do sálu. Vystoupení, které spojuje Petra Bendeho s cimbálkou, rozezpívalo tém všechny.

Pro všechny pítomné bylo pipraveno i drobné oberstvení v pekle pod pódiem, kde se podával smaený vepový ízek s chlebem, sýrové variace a domácí štrdl, nechybl bar s míchanými nápoji ve vstupním prostoru a zaplnné byly i ostatní výepy v pízemí a v pate. Vailo se i v Naší Bítešské.
K losování prvních deseti cen tomboly ped plnocí se dobrovoln pihlásil David Suchaípa. A co jste mohli vyhrát? Nap. divoáka, LED televizi, dort, týden dovolené v Chorvatsku, mobilní telefony, reprezentaní dres s podpisy hrá SLH nebo auto na víkend. Lístky do tomboly byly do hodiny vyprodány.

Pokud jste vydreli a do konce, uznávám, e to byl sportovní výkon.

Velk dk pat vem, kte Sportovn ples pipravili a podleli se na jeho organizaci, hlavnmu partnerovi firm Slma s.r.o. i ostatnm sponzorm, partnerm a drcm tomboly.
/Marcela Doubkov

24.2.2013
Znme sportovce Velk Btee roku 2012
SPORTOVEC ROKU 2012Jak to probhalo na tradinm sportovnm plese, jeho soust bylo vyhlen sportovce Velk Btee roku 2012 se mete podvat ve fotogalerii.


/redakce

21.2.2013
POZVNKA: Marek Orko Vcha bude pednet v Btei
Kliknte pro více informací.Srden Vs zveme na besedu s Markem Orko Vchou ve Velk Btei dne 24. nora 2013 od 16.00 na ZU Velk Bte. Marek Orko Vcha je vznamnm eskm prodovdcem, katolickm knzem, teologem, pedagogem a spisovatelem souasn.
Tmatem jeho pednky a nsledn besedy bude prv vztah mezi evoluc a vrou. V souasn dob psob jako vedouc katedry lkask etiky na Karlov univerzit, zrove se vnuje sv farnosti v Lechovicch. Specializuje se na otzky evolun biologie a lkask i environmentln etiky. Zastnil se dvou expedic do Antarktidy na zkladnu Eco-Base na ostrov Nelson. Napsal tak nkolik velmi zajmavch knih. Mete se podvat i na rozhovor s Markem Ebenem v poadu Na plovrn, jeho hostem byl 27. ledna.
/Mgr. Ladislav Koubek

19.2.2013
Tiskov zprva: Velk Bte zake hazard
Kliknte pro více informací.Zastupitelstvo msta rozhodlo 18. nora pipojit se k sil tch mst, kter nechtj na svm zem pipustit hazard. Napt tedy ve Velk Btei u nikdo nezsk povolen na provozovn hracho automatu. Msto se vzd svho pjmu, kter v loskm roce inil 1,1 milionu K.
Hazard bohuel ruinuje ivot mnoha lidem. Jedn se o spirlu, ze kter je tk cesta ven. S tm konen souhlasila i esk vlda, kter ve svm materilu uvd: Patologick hrstv, nkdy nazvan jako gambling, gamblerstv, zvislost na automatech apod., pat mezi tzv. nvykov a impulsivn poruchy. Mezinrodn klasifikace nemoc definuje patologick hrstv jako poruchu spovajc v asto opakovanch epizodch hrstv, kter pevldaj na kor socilnch, materilnch, rodinnch a pracovnch hodnot a zvazk. Lid trpc touto poruchou mohou riskovat sv zamstnn, velmi se zadluit a lht svoj rodin nebo poruovat zkon, aby zskali penze nebo unikli placen dluh.
Lidsk utrpen se ned popsat jen statistikami, pesto mon zaujmou nsledujc sla (by jsou star) o mnostv eskch mladch lid, kte hraj na automatech:

 

1x msín a astji

1x týdn a astji

Chlapci

 

 

18 letí

9,8 %

4,0 %

17 letí

7,5 %

2,9 %

16 letí

6,3 %

2,7 %

Dívky

 

 

18 letí

1,2 %

0,4 %

17 letí

1,7 %

0,6 %

16 letí

1,5 %

0,6 %

Plat, e kdo zane automaty hrt, bohuel u asto u automat zstv. Uveden statistika k, e zejmna u chlapc je automaty ohroena pomrn znan st mladch lid. Prv ty chceme do budoucna nejvce brnit a nepipustit toto dramatick ohroen jejich ivot.
Bohuel to neznamen, e vechny automaty skon okamit. Naprost vtina automat je povolen Ministerstvem financ, kter pi dalm svm jednn bude muset respektovat vyhlku msta. dn dal tedy povolovny nebudou. Automaty v Btei budou konit postupn nkter ke konci tohoto roku a dal v prbhu roku 2014 tak, jak jim budou postupn konit jejich povolen.
/Mgr. Ladislav Koubek

11.2.2013
Sportovec msta Vce ne 1000 sms po vkendu
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.

Zplava vkendovch sms nijak vrazn neovlivnila poad na prvnm mstech jednotlivch kategori, posute sami:


J1-Marian Chládek, judo J1 57
J2-Viktor Nesvadba, hokej J2 343
J3-Matyáš Joura, tenis J3 5
J4-Martin Bedná, florbal J4 20
J5-Milan Cendelín, fotbal J5 121
J6-Sára Pivovaríková, mod. gymn. J6 45
M1-HC B tým mui M1 245
M2-FC B tým mui M2 82
M3-Florbal - mui M3 11
M4-FC mladší pípravka M4 116
M5-TJ moderní gymnastika M5 158
S1-Jií Chadim, hokej S1 225
S2-Michal Klusák, fotbal S2 172
S3-Robert Svoboda, florbal S3 21
S4-Markéta Pohlová, tanec S4 48
S5-Ivan Geisselreiter, tenis S5 6
S6-Luboš Kopáek, stolní tenis S6 8
T1-Milan Dufek, fotbal T1 90
T2-Kateina Karásková, judo T2 27
T3-Jan Konený, hokej T3 11
T4-Michal Marek, hokej T4 245
/Otto Haso

8.1.2013
POZVNKA: Pijte oslavit Valentýna do RESTAURACE U RAUŠ
Kliknte pro více informací.ONA VEEI ZDARMA!!!
Pi objednání dvou steakových jídel.

Akce plat ve tvrtek 14. 2. 2013.
Podmnkou rezervace stolu na tel. 566 531 461.


/redakce

8.2.2013
Sportovec msta aktuln stav
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.

Za tden od vyhlen ankety nm pilo 577 textovch zprv.
Prohldnte si, jak to s vaimi favority vypad:

J1-Marian Chládek, judo

J1

44

J2-Viktor Nesvadba, hokej

J2

250

J3-Matyáš Joura, tenis

J3

2

J4-Martin Bedná, florbal

J4

14

J5-Milan Cendelín, fotbal

J5

44

J6-Sára Pivovaríková, mod. gymn.

J6

30

M1-HC B tým mui

M1

204

M2-FC B tým mui

M2

35

M3-Florbal - mui

M3

4

M4-FC mladší pípravka

M4

47

M5-TJ moderní gymnastika

M5

98

S1-Jií Chadim, hokej

S1

176

S2-Michal Klusák, fotbal

S2

40

S3-Robert Svoboda, florbal

S3

18

S4-Markéta Pohlová, tanec

S4

35

S5-Ivan Geisselreiter, tenis

S5

0

S6-Luboš Kopáek, stolní tenis

S6

3

T1-Milan Dufek, fotbal

T1

32

T2-Kateina Karásková, judo

T2

19

T3-Jan Konený, hokej

T3

10

T4-Michal Marek, hokej

T4

200

/Otto Haso

2.2.2013
Jarmark runch prac
Kliknte pro více informací.Pijte se podvat anebo si sami nco vyrobit.
Jarmark handmade vrobk zan v sobotu 9. nora v 9 hodin ve Vstavnm sle klubu kultury na Masarykov nmst . 5.

/Otto Haso

29.1.2013
POZVNKA: SPORTOVN PLES
Kliknte pro více informací.Pijmte pozvání na ji tradiní sportovní ples, jeho souástí bude vyhlášení sportovce Velké Bíteše roku 2012./redakce

27.1.2013
Mil oban, kolednci Tkrlov sbrky,
Miloš Zemandovolte mi, abych Vm tmto dopisem podkovala za Vae naden, ochotu a pi, s jakou jste pistoupili k ji tinct Tkrlov sbrce. Kaparov, melicharov a baltazarov dokonili pro letoek svou pou. Krlov pro sv koledovn vyuili 386 kasiek ze 411 vydanch a pekvapiv nm pinesli vy dar ne v roce 2012.
Celkov vtek, kter zhruba 1 600 kolednk vykoledovalo na zem, kde Oblastn charita r nad Szavou psob, je 2 375 332 korun.
Ti krlov tedy v naich ulicch a mstech vykoledovali o 83 282 K vce ne v roce minulm.
Oproti minulm ronkm dolo k nkolika pjemnm zmnm. Do sbrky se zapojily dal obce, navil se poet tkrlovch skupinek a sbrku rskho okresu podpoila svou patronac akademick malka Klra Trnkov.
V roce 2013 vyuije Oblastn charita vtek sbrky pedevm na podporu rozen Osobn asistence do dalch mst naeho okresu, na podporu ternn sluby zabvajc se pomoc sociln slabm rodinm s dtmi, humanitrn a mezinrodn pomoci, provozu a rozvoje jednotlivch zazen.
Ven, dovolte mi, abych Vm zvrem podkovala za skvlou spoluprci a za Vae dary, kter vyuijeme tam, kde jich bude nejvce teba.

Dkujeme, e nm pomhte pomhat! Poehnan rok 2013.
Ing. Jana Zelen, editelka Oblastn charity r nad Szavou
/Mgr. Ladislav Koubek

27.1.2013
editelka Oblastn charity r navtvila Velkou Bte
Kliknte pro zvtšeníJana Zelen, editelka rsk charity, seznmila veden msta s plny na dal obdob a tak se slubami, kter charita obanm nabz. Pat mezi n zejmna Charitn peovatelsk sluba a Charitn oetovatelsk sluba, kter se zamuj na poskytovn slueb rodinm v nouzi.
Nkolik rodin v Btei ji vyuilo Domc hospicov pe tato sluba je mnohdy velice krtk, ale o to potebnj. Dalm charitnm zazenm vyuvanm naimi obany je velkomezisk NESA denn stacion pro osoby s mentlnm postienm, dle nzkoprahov kluby nap. ve Velkm Mezi a podobn.
V rmci Tkrlov sbrky dobrovolnci charity navtvili rodiny, kter jsou samy v nouzi a je obtn se z n dostat. Exekutoi a jejich poadavky na n mnohdy to. Proto poskytuje charita sociln-aktivizan sluby. Jedn se o poradenstv a pomoc rodinm, kter neumj hospodait se svmi penzi nebo se obtn zaleuj do spolenosti.
Charita poskytuje neoceniteln sluby obanm v nouzi. Nikdo z ns nev, kdy budeme jejich sluby potebovat. Oblastn charita ve e vznikla v roce 1993 jako jedna z osmi sloek Dieczn charity Brno.
Rada msta navrhla podpoit innost charity zvenou stkou 130 000 K. Jedn se zhruba o stejnou stku, jak se ve Velk Btei vybrala v Tkrlov sbrce. Pokud jste tak pispli, tak vzte, e msto v tom jede s Vmi.
/Mgr. Ladislav Koubek

27.1.2013
Jak volila Bte
Kliknte pro více informací.Vsledky v okolnch obcch: vude vyhrl ve 2. kole voleb Milo Zeman (jeho vsledky uvdme; dopoet do 100% je vsledek Karla Schwarzenberga):
Bez 80%, Bezsk 75%, Debln 64%, Domaov 53%, Hemanov 64%, Jasenice 66%, Krokon 56%, Kov 79%, Lesn Hlubok 67%, Nov Sady 70%, Nov Ves 75%, Osov Btka 74%, Pibyslavice 78%, Rozse 84%, Ruda 51%, Skinov 73%, Stanovit 53%, Velk Bte 63,5%, Vlkov 78%, Zblat 76%, Zbraslav 63%.
/Mgr. Ladislav Koubek

26.1.2013
Farn ples pispje na opravu kostela
Kliknte pro více informací.Btet farnci ji nkolik let vybraj penze na postupn opravy kostela. Po losk oprav v zvenku bude nsledovat jejich oprava zevnit. Dvodem je patn stav spr, dky nmu je ve vch nepjemn prach a nepodek.
Na tuto opravu bude uren i vtek bteskho farnho plesu, kter se uskuten 9. nora. Zavt k nm tradin oblben kapela F-Box. Krom tradin velmi bohat tomboly si organiztoi plesu pipravili i nkolik novch pekvapen. Vstupenky je mono kupovat v bteskm Informanm centru.
/Mgr. Ladislav Koubek

22.1.2013
VOLME SLUNOST, OTEVENOST A NOBLESU
Kliknte pro více informací.Prezident je lovk, kter m spojovat. M moude a uvliv napomhat tolik potebn spoluprci mezi lidmi a politiky rznch nzor.
Oba kandidáti na prezidenta jsou velmi rozdílní a pinesou rozdílné vnímání prezidentského úadu. Jsme pesvdeni, e Miloš Zeman s Václavem Klausem jsou politici stejného zaloení. Spojuje je vyhrocený a konfrontaní styl, ale i nedostatek respektu k protivníkm. Podobn vnímáme hlubokou spíznnost Karla Schwarzenberga s Václavem Havlem. Stejn jako on má ohromné renomé ve svt, ale pedevším schopnost spojovat lidi a být nadstranickým prezidentem. 
Názory na politiku meme mít rzné. Projevujeme je v parlamentních volbách. Úad prezidenta ale vyaduje slušnost, otevenost a noblesu. Proto ve druhém kole volby podporujeme Karla Schwarzenberga.

Milan Vlek – starosta Velké Bíteše
Tomáš Kuera – krajský zastupitel a místostarosta Velké Bíteše
Josef Mach – krajský zastupitel a starosta Osové Bítýšky
Ladislav Koubek, Aleš Koubek, Jií Rauš – lenové Rady msta

Libor Kotaka, Michaela Hanzelková, Jaroslav Jelínek, Karel a Maruška Dvoákovi, Petr Daev ml., Ludmila Pospíšilová, Miloš a Jan Zdubovi a mnozí další

/Mgr. Ladislav Koubek

18.1.2013
Minitbor v noru? Ano, je tady!
Kliknte pro více informací.Chce zat o jarnch przdninch zimn dobrodrustv? Pidej se k nm a je do Bez na farn minitbor, kter se uskuten ve dnech od 14.2. do 17.2.2013.
Jsou zvny vechny dti od druh do devt tdy. Pihlky najde v kostele a odevzdej je hlavn vedouc Katein Rboov, a todo 5.nora 2013.
Info: Kateina Rboov, telefon: 605324144. Tme se na vs.

/Mgr. Ladislav Koubek

11.1.2013
Pozvnka na pijmac zkouky naneisto
Kliknte pro více informací.Gymnzium Velk Mezi pod ve stedu dne 6. nora 2013 pijmac zkouky naneisto. Zjemci o tylet i osmilet studium si mohou zcela nezvazn vyzkouet pijmaky a seznmit se s prostedm koly.
ci mohou pijt i v doprovodu rodi. Zatek je v 15 hodin v budov koly, pedpokldan konec v 17 hodin. Na pijmac zkouky naneisto nen teba se pedem pihlaovat.

/redakce

3.1.2013
Podkovn za Tkrlovou sbrku
Kliknte pro více informací.Hned po skonen letonho roku vypukne tradin tkrlov sbrka. Tentokrt opt dostanou oban podkovn v podob krsnho koncertu. V bteskm kostele vystoup vynikajc brnnsk sbor Gaudeamus v nedli 6.ledna 2013 od 17 hodin.
Gaudeamus Brno je smen pveck sbor, kter psob na esk sborov scn od roku 1996. V letech 1999-2003 byl oficilnm sborem Masarykovy univerzity Brno, v souasnosti je samostatnm obanskm sdruenm. Sbor je stlou soust brnnskho kulturnho dn, kadoron pod a astn se koncert a sborovch festival doma i v zahrani, podl se na benefinch koncertech.
Koncertn repertor zahrnuje sborov skladby eskch a svtovch skladatel od renesance a po souasnou tvorbu. leny sboru jsou pevn studenti a absolventi brnnskch vysokch kol.
Vtek koncertu, kter pod mstn farnost ve spoluprci s Oblastn charitou r nad Szavou, bude uren na postaven novch varhan v kostele ve Bez. Pomeme tak sousedn farnosti, ve kter je tak sprvcem n otec Bohumil.
/Mgr. Ladislav Koubek

Zabrazit star zprvy
Zprvy 1.1.2013 - 31.12.2013
Zprvy 1.1.2012 - 31.12.2012
Zprvy 1.8.2010 - 31.12.2011
Zprvy 1.10.2010 - 31.7.2011
Zprvy 1.4. - 31.9.2010
Zprvy 1.11. - 31.3.2010
Zprvy 1.6. - 31.10.2009
Zprvy 1.3. - 31.5.2009
Zprvy 1.1. - 28.2.2009
Zprvy 1.10. - 30.12.2008
Zprvy 2.7. - 30.9.2008

 
     
28.2. Vyjde NOV EXIT162
Kliknte pro zvten
Denn nabdka jdel
restaurace U RAU
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten


PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z Velkho Mezi a okol.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz