informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE

EXTRA TIPY
 
16.12.2013
N�jemn� m�stsk�ch byt� se zvy�ovat nebude
V sou�asn� dob� jsou s n�jemn�ky m�stsk�ch byt� uzav�r�ny dodatky k n�jemn�m smlouv�m. Minim�ln� pro rok 2014 se tak zmrazuje �rove� n�jemn�ho.
Nájemné tak z�stane v roce 2014 stejné jako v roce 2013, tj. 60K�/m2/m�síc. I p�es narovnání ceny nájemného v minulých letechse na nás obracejí ob�ané s informací, �e n�kte�í nájemníci byt v rozporu s nájemní smlouvou dále pronajímají za podstatn� vyšší cenu.

Nechceme byty v rukou spekulant�
To jasn� ukazuje, �e cena nájemného v m�stských bytech je výrazn� výhodn�jší proti cenám nájemného v soukromých bytech.  Proto se rada m�sta zabývá mo�ností, �e u takových byt� vypoví nájemní smlouvy a sou�asní obyvatelé se budou muset vyst�hovat. Další mo�ností je, �e budou zvýhodn�ni ti obyvatelé p�epronajímaných byt�, kte�í se sami p�ihlásí. S nimi pak m�sto podepíše �ádnou nájemní smlouvu, aby na m�stských bytech nevyd�lávaly t�etí osoby. To je otázka prvního �tvrtletí roku 2014.

Vybrané nájemné investujeme zp�t do byt� A jak budou pou�ity peníze vybrané na nájemném? Z v�tší �ásti je op�t investujeme do m�stských byt�. V roce 2014 to bude p�edevším na vým�nu �ty� výtah�, jejich oplášt�ní a kompletní výmalbu schodiš� v celkové �ástce 3 013 000 K�. Podrobn�jší informace najdete na webu m�sta v sekci Ve�ejné zakázky. Další výrazná �ástka p�esahující milion korun p�jde do generální opravy první ze st�ech na bytovkách na Návrší. Mimo tyto nejvýrazn�jší investice budeme dále pokra�ovat v drobných opravách bytového fondu m�sta tak, aby se stav m�stských byt� postupn� zlepšoval.
/Tom� Ku�era

16.12.2013
V�noce v b�te�sk�m kostele
Kliknte pro zobrazen vce fotografiBohoslu�by provon�n� slavnostn� atmosf�rou, nezapomenuteln� koncerty i tradi�n� �iv� betl�m. V�echny tyto ud�losti p�il�kaj� do b�te�sk�ho kostela sv. Jana K�titele mno�stv� n�v�t�vn�k�. Pod�vejte se, jak� mo�nosti k setk�n� se v�m nab�zej�
/Ladislav Koubek

15.12.2013
B�te�sk� schola o V�noc�ch p�edvede �esk� i sv�tov� koledy
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV�no�n� koncert b�te�sk� scholy se uskute�n� 25. prosince v 17.00. Zazn� sv�tov� a �esk� koledy. Hostem koncertu bude b�te�sk� minischola a d�v�� farn� sbor. Vstupn� dobrovoln�.

/Ladislav Koubek

12.12.2013
V�no�n� COCA-COLA kamion
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografiSrde�n� V�s znovu zveme na setk�n� s V�no�n�m kamionem. V sobotu 21. prosince 2013 na Masarykov� n�m�st�, p�ed restaurac� U Rau�� ve Velk� B�te�i.
Program bude zah�jen od 16.30 hodin.
/redakce

2.12.2013
B�te�sk� akademie s Janem Velebou
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV� to asi m�lokdo, ale p�esto je to tak. Prezident Agr�rn� komory Jan Veleba m� k Velkob�te�sku celo�ivotn� vztah. Na P�nov� pro�il prvn�ch dvaadvacet let �ivota. A �asto se sem vrac�.
Cel� sv�j �ivot zasv�til zem�d�lstv�. V letech 1992-2008 byl spolumajitelem firmy JHYB Jakubovick� dv�r. Roku 2005 se stal prezidentem �esk� Agr�rn� komory a roku 2012 byl zvolen sen�torem za Chrudimsko. Ka�dou ned�li jezd� na P�nov. D� se tedy ��ci, �e i Velk� B�te� m� sv�ho sen�tora. Pod�l� se s n�mi o sv�j pohled na �esk� zem�d�lstv� a �e�en� jeho nejbli��� budoucnosti. V ned�li 8. prosince se prezident Agr�rn� komory a sen�tor s B�te��ky potk� na besed�. Ta se uskute�n� v 18.00 na Z�kladn� um�leck� �kole.
/Ladislav Koubek

27.10.2013
Kapela Soumrak bude koncertovat v B�te�i
Kliknte pro zobrazen vce fotografiSkupina Soumrak ze Zbraslavi vystoup� v b�te�sk�m kostele v p�tek 15. listopadu v 19 hodin. Soumrak hraje folkrockovou hudbu inspirovanou p�ev�n� biblick�mi ud�lostmi. V reperto�ru m� vlastn� p�sn� nebo tradicion�ly vylep�en� vlastn�mi texty.
Na koncertu Usly��te folkrockov� p�sn� za doprovodu kytar, baskytary, kl�ves a bic�ch. Kdo p�ijde, rozhodn� nebude litovat. Vstupn� na koncert je dobrovoln�.
/Ladislav Koubek

26.10.2013
Na B�te�sku by se do parlamentu dostalo �est stran. ��ast byla vysok�
Kliknte pro zobrazen vce fotografi�sp�chem levice skon�ily volby na Velkob�te�sku. I kdy� i zde �SSD m�rn� ztratila, volby bezpe�n� vyhr�la s 24,6% hlas�. Druz� komunist� si polep�ili ze v�ech stran nejv�c a o t�i hlasy t�sn� p�edstihli KDU-�SL. I lidovci ve srovn�n� s minul�mi volbami zaznamenali n�r�st, p�edev��m d�ky kandidatu�e B�te��ka Tom�e Lajkepa. Na dal��ch m�stech se um�stilo hnut� ANO, TOP09 a ODS, kter� zaznamenala obrovskou ztr�tu a jen t�sn� p�ekonala p�tiprocentn� hranici.
�Osobn� jsem o�ek�val je�t� lep�� v�sledek a jsem tro�ku zklaman�, �e Tom� Lajkep se nedostal do sn�movny,� ��k� m�stostarosta Velk� B�te�e Tom� Ku�era. Na druhou stranu v�sledek t�m�� 1500 preferen�n�ch hlas� i tak bud� respekt. Tom� Lajkep se z jeden�ct�ho m�sta kandid�tky posunul na �est�. Franti�ek Brad�� z�skal je�t� o 100 hlas� v�c a skon�il dokonce �tvrt�. �V�sledek KDU-�SL na B�te�sku byl nejlep�� ze v�ech mikroregion� na Vyso�in�,� dod�v� Ku�era.

Vysok� ��ast � mand�t nav�c pro Vyso�inu. Z�skala jej ODS.
Kraj Vyso�ina m�l po Praze druhou nejvy��� ��ast. �inila 63,3%, co� je skoro �ty�i procenta nad celost�tn�m pr�m�rem. Na B�te�skup�i�lo dokonce 65,2% voli��. Vysok� ��ast paradoxn� p�inesla mand�t ODS, kter� by p�i po�tu deseti poslanc� z Vyso�iny mand�t nez�skala.
/Ladislav Koubek

23.10.2013
Velk� B�te� m��e m�t poprv� v historii poslance
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelkob�te�sko m� �anci poprv� v historii m�t sv�ho z�stupce v parlamentu. Umo�nily to p��zniv� okolnosti, zejm�na skute�nost, �e jako jedin� z Velk� B�te�e kandiduje MUDr. Tom� Lajkep, PhD. Ten z�skal spolu s Ing. Franti�kem Brad��em z Velk�ho Mezi���� podporu �ady osobnost� regionu.

„Budu moc rád, kdy� se Bítešáci spojí a kdy� se naše sna�ení povede,“ �íká Ji�í Rauš, známý restauratér a radní Velké Bíteše. K n�mu se p�ipojilo nejen celé vedení m�sta, ale i generální �editel První brn�nské strojírny Milan Macholán. První brn�nská strojírna zam�stnává nejvíce místních lidí a stala se firmou roku 2012. K podpo�e se p�ipojil i majitel velkomezi�í�ského zámku Jan Podstatzký-Lichtenstein, místní léka�i a další osobnosti.

Podpora t�í desítek starost�
„Mám radost, �e nás podpo�ilo i tak�ka t�icet starost� z okolí. Je to pro m� velký závazek,“ �íká Tomáš Lajkep. Jejich podporu p�itom nevnímá jako podporu politické stran�, ale jako podporu regionu Bítešska a Velkomezi�í�ska. „Jako starostové obcí na Velkomezi�í�sku a Velkobítešsku chceme zajistit d�stojnou kvalitu �ivota našim ob�an�m. K tomu nám m��e pomoci volební úsp�ch našich kandidát� do poslanecké sn�movny, proto�e poslanci z našeho regionu nás mohou podpo�it v mnoha našich oprávn�ných po�adavcích a projektech. Proto Vám doporu�ujeme, aby Vaše preferen�ní hlasy získali Tomáš Lajkep z Velké Bíteše a František Bradá� z Velkého Mezi�í�í,“ uvádí spole�né prohlášení starost�.

Obešli tisíce domácností

V posledních dvou týdnech dobrovolníci na Velkobítešsku osobn� obešli p�t tisíc domácností, které zvou volbám. „Mám radost, �e krom� dobrovolník� se našlo i n�kolik starost�, kte�í nejen dali doporu�ení pro naše kandidáty, ale osobn� navštívili všechny obyvatele své obce a sv�j názor jim sd�lili. Já jsem to ud�lal taky,“ �íká starosta Osové Bítýšky Josef Mach.

Na Velkobítešsku má KDU-�SL tradi�n� silné postavení a lo�ské krajské volby suverénn� vyhrála se ziskem 36% hlas�. Pokud se to poda�í i letos, mo�ná se bítešským splní jejich sen: poprvé v historii bude mít Velká Bíteš poslance.

Starostové, kte�í podpo�ili Tomáše Lajkepa a Františka Bradá�e:
Ing. Milan Vl�ek, starosta Velké Bíteše 
Stanislav Bradá�, starosta Blízkova 
Ing. Stanislav Ku�era, starosta Bohdalce
Eva Rosová, starostka B�ezejce 
Ing. Ladislav Melichar, starosta B�ezí 
Marie Sýkorová, starostka B�ezského 
Jan Po�ár, starosta �ikova 
Pavla Chadimová, starostka He�manova 
Marie Svobodová, starostka Hlubokého 
Pavel Švec, starosta Jablo�ova 
Bla�ej Gruber, starosta Jasenice 
Václav Soukop, místostarosta Jinošova 
Miloš J�za, starosta Košíkova 
Ing. Jan Strašák, starosta Kroko�ína 
Marie Smejkalová, starostka K�i�anova 
Luboš Mencler, starosta K�oví 
Milada Strakerlová, starostka Milešína 
Old�ich Uhlí�, starosta Moravce 
Pavla Krejzlová, starostka Netína 
Jitka Chocholá�ová, starostka Nové Vsi 
Karel Klíma, starosta Nových Sad� 
Ing. Pavel Janoušek, starosta Oslavice 
Josef Mach, starosta Osové Bítýšky 
Ji�í Mrázek, starosta Otína 
Josef Fabík, starosta Radostína nad Oslavou 
Petr Do�kal, starosta Rozse�e 
Ing. Karel Dvo�ák, starosta Rudy 
Pavel Vidlák, starosta Vídn� 
Miloš Laub, starosta Vidonína
/Ladislav Koubek

12.10.2013
D�me du�i do po��dku
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPopul�rn� cyklus besed s n�zvem B�te�sk� akademie pokra�uje dal��m setk�n�m. V ned�li 20. ��jna od 18 hodin vystoup� na velkob�te�sk� Z�kladn� um�leck� �kole Tom� Lajkep a Franti�ek Brad��. Jejich p�edn�ka bude m�t n�zev �D�me du�i do po��dku.�
MUDr. Tom� Lajkep, PhD. je psychiatr, prim�� D�tsk� psychiatrick� nemocnice Velk� B�te�. Ing. Franti�ek Brad�� je mana�er a b�val� dlouholet� starosta Velk�ho Mezi����. Oba n�m �eknou, jak se udr�et psychicky sv�� i v situaci, kdy n�m spousta v�c� ned�l� radost.
�V lo�sk�m roce vyhledalo p��i psychiatra v�ce ne� p�l milionu �ech�. Psychiatrie tedy ji� nen� tabu. P�esto je lep�� naj�t zp�soby, jak m��eme du�evn�m onemocn�n�m p�edch�zet a udr�ovat se psychicky v kondici,� ��k� Tom� Lajkep.
Tom� Lajkep a Franti�ek Brad�� z�rove� maj� ambici zastupovat region v poslaneck� sn�movn�. Proto sou��st� programu bude i beseda, ve kter� se pod�l� o n�zory na aktu�ln� d�n� v na�� zemi.
Na dal�� p�edn�ku se b�te��t� mohou t�it v listopadu. Sen�tor a prezident Agr�rn� komory Jan Veleba se v n� pod�l� o sv�j pohled na �esk� zem�d�lstv� a �e�en� jeho nejbli��� budoucnosti.
/Ladislav Koubek

6.10.2013
C�t�te se �na draka�? �t�te d�l!
Kliknte pro zobrazen vce fotografiDobr� n�pady, zru�nost, znalost fyziky, ale i prostou v�e�, to v�echno budete pot�ebovat p��t� ned�li 13. ��jna. Ve 14.30 za�ne jubilejn� sedm� ro�n�k obl�ben� draki�dy, kter� se i letos uskute�n� na louce za Chob�tkami (v sousedstv� propojovac� cesty k Prvn� brn�nsk� stroj�rn�).
�Pro v�echny chyst�me nap�nav� sout�e, kter� vyhl�s� na�e porota. Jist� je, �e mezi nimi bude sout� o nejorigin�ln�j��ho draka nebo o nejv�t��ho draka, ale v�c neprozrad�m,� ��k� za organiz�tory Petra Neklapilov�.
Proto�e p�edpov�� po�as� je zat�m velmi p��zniv�, po��daj�c� Kolpingova rodina Velk� B�te� tradi�n� zajist� sk�kac� hrad. �T��m se, �e si u�ijeme spoustu legrace. A hlavn� �e ceny, kter� rozd�m, z�skaj� ti nejlep�� z nejlep��ch,� vyz�v� v�echny k zapojen� Tom� Lajkep, �estn� p�edseda Kolpingovy rodiny.
/Ladislav Koubek

25.9.2013
Sout� o z�jezd do Bruselu s v�lety do okoln�ch m�st (Belgie, N�mecko, Holandsko a Lucembursko)
Kliknte pro zobrazen vce fotografiKDU-�SL Velk� B�te� ve spolupr�ci s KDU-�SL Vyso�ina a europoslankyn� Zuzanou Roithovou vyhla�uje sout�. Odpov�zte spr�vn� na sout�n� ot�zky a vyhrajte dv� m�sta do n�v�t�vy Evropsk�ho parlamentu v Bruselu na pozv�n� pan� poslankyn� Zuzany Roithov� v term�nu 16.10. � 21.10. 2013 s v�lety do okoln�ch m�st (Belgie, N�mecko, Holandsko a Lucembursko). Bude to moc p�kn� z�jezd. ��astn�ci mus� b�t star�� 18 let.
Sout�n� ot�zky:
1. Jak se jmenuje leader KDU-�SL na Vyso�in� pro volby do Poslaneck� sn�movny?
2. Jak se jmenuj� dva poslanci Evropsk�ho parlamentu, kte�� byli zvoleni za KDU-�SL?

Odpov�di spolu se jm�nem a adresou pos�lejte na e-mail [email protected] nejpozd�ji do 28. z��� 2013 do 17.00 hodin, kdy je uz�v�rka.
V�herce bude vylosov�n na Svatov�clavsk� veselici 28. z��� ve�er v Kulturn�m dom� ve Velk� B�te�i. Pokud se nebude vyskytovat na m�st� veselice, bude o v�h�e n�sledn� uv�dom�n. Na tuto z�bavu ale v�echny sout��c� srde�n� zveme.

Bl�e viz: www.velkabites.kdu.cz
/Ladislav Koubek

24.9.2013
Milan Machol�n se p�edstav� v r�mci B�te�sk� akademie
Kliknte pro zobrazen vce fotografiKolpingova rodina Velk� B�te� zve ve�ejnost na besedu s gener�ln�m �editelem Prvn� brn�nsk� stroj�rny Milanem Machol�nem. Uskute�n� se v ned�li 29. z��� v 18.00 na Z�kladn� um�leck� �kole. Moder�torem bude Tom� Lajkep.
Letos v srpnu nastal pro Prvn� brn�nskou stroj�rnu Velk� B�te� a �esk� leteck� pr�mysl historick� okam�ik. Uskute�nil se prvn� let technicky velmi n�ro�n�ho turbovrtulov�ho motoru TP100. Milan Machol�n � gener�ln� �editel PBS - p�edstav� B�te��k�m, co st�lo za t�mto �sp�chem, ale i za t�m, �e PBS se stala Firmou roku 2012 a on s�m byl ocen�n titulem Mana�er odv�tv�.
/Ladislav Koubek

17.9.2013
V�clavsk� veselice ve Velk� B�te�i: bavit se budou �e�i i N�mci!
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelk� B�te�: Sv�tek sv. V�clava ve Velk� B�te�i ji� podruh� oslav� veselice v m�stn�m kulturn�m dom�. B�te��t� 28. z��� p�iv�taj� nejen velkomezi���skou kapelu F-BOX, jej�m� �kolem je ��dn� rozpar�dit publikum, ale i vz�cn� hosty z N�mecka.
Do Velk� B�te�e toti� o tomto v�kendu zav�taj� �lenov� Kolpingovy rodiny Schrobenhausen, kter� ji� l�ta udr�uje p��telsk� vztahy s b�te�skou Kolpingovou rodinou. �Svoje p��tele jsme v tomto term�nu pozvali z�m�rn�. Akce jako Svatov�clavsk� veselice ukazuj� to nejlep�� z m�stn�ho kulturn�ho �ivota,� ��k� �estn� p�edseda Kolpingovy rodiny Tom� Lajkep.
Chyb�t nebude drobn� folklorn� zpest�en�. O to se postar� b�te�sk� chasa, kter� si tancem �esk� besedy zavzpom�n� na leto�n� vyda�en� hody.
P�lno�n�m vrcholem bude dra�ba obraz� b�te�sk�ch um�lc�, z nich� nejv�t��m klenotem bude obraz sv. V�clava, kter� namaloval Tom� Lajkep. V�ichni V�clavov� se mohou t�it na speci�ln� pozornost a p�kn� d�rek.
Vstupenky na z�bavu m��ete zakupovat na Informa�n�m centru, Masarykovo n�m. 5 � zv�hodn�n� cena v p�edprodeji �in� 100 K�. Pokud se rozhodnete a� na posledn� chv�li a koup�te si l�stky na m�st�, zaplat�te 120 K�. Veselici svou ��ast� podpo�� tak� kraj�t� zastupitel� V�t Ka�kovsk�, Josef Mach a Tom� Ku�era.
/Ladislav Koubek

16.9.2013
Do Velk� B�te�e zav�t� Cordial Strinq Quartet
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVe Velk� B�te�i se uskute�n� ji� tuto sobotu 21. z��� v 18:00 koncert Cordial String Quartet. Do kostela sv. Jana K�titele, kter� je �ast�m m�stem kon�n� jedine�n�ch koncert� duchovn� hudby, zav�t� toto mlad� smy�cov� kvarteto z T�eb��e se s�listkou Evou Lojdovou.
Koncert se kon� v r�mci Svatov�clavsk�ho festivalu hudby a um�n�, kter� se uskute�n� poprv� v tomto roce od 21. z��� do 6. ��jna v kraji Vyso�ina. C�lem festivalu je spojit postavu svat�ho V�clava nejen s komorn� hudbou ale i s dal��mi formami um�n�.
Cel� festival je benefi�n�. V�t�kem z koncert� budepodpo�ena Dom�c� hospicov� p��e T�eb��, kterou poskytuje Charita �R. Na v�echny akce je vstupn� dobrovoln�.
Slovem bude doprov�zet rektor Z�padomoravsk� vysok� �koly T�eb�� ThLic. PhDr. Marek Mat�jek, Ph.D. Th.D., kter� b�hem koncertu p�ibl�� pr�v� postavu sv. V�clava.Na programu: W. A. Mozart, J. Suk, A. Vivaldi a dal��.
V�ichni jste srde�n� zv�ni.
/Jarom�r Hlav��, Ladislav Koubek

13.9.2013
VIDEO: Chodn�k sl�vy m� dv� nov� hv�zdy (R1 JIH)
/redakce

12.9.2013
FARMÁ�SKÉ TRHY - POZOR ZM�NA, TRHY SE KONAJÍ JI� 27.9. !!!
Kliknte pro zobrazen vce fotografiP�ij�te se pod�vat 27. z��� 2013 na SVATOV�CLAVSK� FARM��SK� TRHY. P�edstav� se zde spousta moravsk�ch farm��� a mimo jin� tak� leto�n� v�t�z GRILLM�NIE Michal Vesel�./redakce

8.9.2013
Chodn�k sl�vy ve Velk� B�te�i se rozrostl o dal�� dv� hv�zdy
Zobrazit fotogaleriiChodn�k sl�vy p�ed Restaurac� U Rau�� ve Velk� B�te�i je bohat�� o dal�� dv� hv�zdy. V p�tek je pok�tili za p��tomnosti stovek p�ihl�ej�c�ch.
V po�ad� osmn�ct� p�ipom�n� �sp�chy hokejisty Franti�ka �ern�ka. Dal�� hv�zda byla v�novan� slovensk� kapele EL�N, je� po k�tu zahr�la na n�m�st� n�kolik sv�ch p�sn�.
Jak hv�zdokladen� prob�halo se m��ete pod�vat ve fotogalerii.

/redakce

28.8.2013
B�te� hled� borce: letos u� pop�t�
Kliknte pro zobrazen vce fotografiB�te�sk� hody jsou jednou z nejv�t��ch akc� sv�ho druhu na Vyso�in�. Ji� pop�t� bude jejich program obohacen o sout�n� kl�n� pro d�ti s n�zvem B�te� hled� borce.
�Chceme d�t p��le�itost rodin�m, kter� nemaj� p��li� pen�z na koloto�e, ale p�esto cht�j�, aby si d�ti hody u�ily,� ��k� za po�adatele m�stostarosta Tom� Ku�era. D�ti budou sout�it na b�te�sk� farn� zahrad� o hodov� sobot� 7. z���.

Na sedmi stanovi�t�ch tak budou bojovat d�ti od 5 do 14 let ve �ty�ech v�kov�ch kategori�ch. D�le�it� bude jejich s�la, rychlost, post�eh, ale i tvo�ivost.Akce, kterou budou p�ipravovat des�tky dobrovoln�k�, m� z�rove� p�il�kat pozornost d�t� ke sportu a n�sleduj�c� pravideln� �innosti. Jen borec, kter� pravideln� sportuje, toti� svoje um�st�n� m��e p��t� rok obh�jit.

Aby si p��tomn� rodi�e i d�ti mohli akci opravdu u��t, nebude chyb�t hudebn� produkce kapely Bridge. P�ipraveno bude tak� grilov�n�, t�bor�k, bohat� ob�erstven�.

Vrcholem programu bude slavnostn� vyhl�en� nejlep��ch b�te�sk�ch borc�, kter�m p�ed� odm�ny rycht�� leto�n�ch hod� Ji�� Blaha. Akci po��d� m�stn� Kolpingova rodina ve spolupr�ci s KDU-�SL od patn�cti hodin odpoledne.
/Ladislav Koubek

26.8.2013
HV�ZDOKLADEN� - EL�N
Kliknte pro zobrazen vce fotografi6. z��� 2013 v r�mci B�te�sk�ch hod� se uskute�n� dal�� hv�zdokladen� na chodn�ku sl�vy p�ed restaurac� U Rau��. Tentokr�t dojde na slavnou kapelu EL�N./redakce

26.8.2013
Prezident �R Miloš Zeman navštívil restauraci U Rauš�
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi
V sobotu 24. 8. 2013 nav�t�vil restauraci U Rau�� pan prezident Milo� Zeman i se svoj� rodinou.
/redakce

19.8.2013
B�te�sk� d�ti se rozlou�� s pr�zdninami
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelkob�te�sk� chasa a Kolpingova rodina spole�n� p�ipravily pro d�ti �kolou povinn� na Rozlou�en� s pr�zdninami. Program pln� sout��, her a z�bavy se uskute�n� v �ter� 27. srpna od 17 hodin na farn� zahrad� ve Velk� B�te�i.
�M�m radost, �e chasa v r�mci p��pravy na hody, kter� jsou nejd�le�it�j�� ud�lost� roku, mysl� i na mlad�� n�sledovn�ky,� ��k� m�stostarosta Velk� B�te�e Tom� Ku�era. Ten tak� na rozlou�en� s pr�zdninami odm�n� nejlep�� borce. Na d�ti �ek� krom� bohat�ho programu i sk�kac� hrad, trampol�na a t�bor�k.
/Ladislav Koubek

9.8.2013
Nejstar�� ob�anka Vyso�iny slavila 107. narozeniny
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPan� Marii Cahov� pop��l starosta Milan Vl�ek na b�te�sk� radnici v p�tek 9. srpna k jej�m 107. narozenin�m.
Pan� Cahov� je od roku 2011 je nejstar�� ob�ankou Velk� B�te�e a nyn� ji� i nejstar�� ob�ankou Kraje Vyso�ina.
Oslavy se z��astnila rodina pan� Cahov�, Ing. Milan Vl�ek - starosta m�sta, MUDr. Svatopluk Horek - �len zastupitelstva, �editel polikliniky a domova d�chodc�,
JUDr. V�ra �varcov� - vedouc� odboru soci�ln�ch v�c� Krajsk�ho ��adu Kraje Vyso�ina, Bc. Roman S�kora a Mgr. Marek Homolka - z odboru soci�ln�ch v�c� Krajsk�ho ��adu Kraje Vyso�ina, Ing. Renata Gruml�kov� - z�stupkyn� �editele OSSZ ���r nad S�zavou, Ji�ina Voj�kov� - vedouc� odd�len� d�chodov�ho poji�t�n� OSSZ ���r nad S�zavou, Eva Dosadilov�, DiS - soci�ln� pracovnice domova d�chodc� Velk� B�te� a �lenky Sboru pro ob�ansk� z�le�itosti.
Redakce Exitu162 se p�ipojuje k �ad�m gratulant� a p�eje pan� Cahov� hodn� zdrav�.
/Otto Haso�

27.6.2013
Diplomov� pr�ce o Velk� B�te�i se ujaly
Kliknte pro více informací.Veden� Velk� B�te�e chce dlouhodob� podporovat a vyu��vat znalosti a dovednosti mlad�ch lid�. Proto jsme na rad� m�sta v lo�sk�m roce vyhl�sili sout� bakal��sk�ch a magistersk�ch diplomov�ch prac� s t�matikou m�sta Velk� B�te�. Tato sout� bude realizov�na ka�doro�n� a 15. �ervence uplyne prvn� ro�n�k.
Zatím máme �ty�i práce, které pomohly vedení m�sta zdarma získat d�le�ité informace a analýzy. Témata vypracovaných prací jsou:
 • Petr Odstr�il – Studie území v okolí k�i�ovatky za kovomatem
 • Lucie Borkovcová - Efektivnost financování ve�ejného koupání ve Velké Bíteši
 • Tomáš Dvo�ák  -  Od lokální po globální p�sobnost �eské firmy: PBS Velká Bíteš
 • Jana Rozmahelová - Pot�ebnost nízkoprahového klubu ve Velké Bíteši
M�sto nejlepší práce odm�ní
Mám radost, �e budeme mít v letošním roce komu ud�lit ceny. Pokud ješt� kdokoli ze student� napsal bakalá�skou �i diplomovou práci s velkobítešskou tématikou, m��e se p�ihlásit do 15. �ervence na adresu [email protected]. Po tomto datu práce vyhodnotíme a rada m�sta ud�lí ceny. P�esto v��ím, �e nejlepší odm�nou nebudou peníze, ale pocit z toho, �e diplomová práce našla svoje praktické vyu�ití. Po prázdninách bych rád uspo�ádal ve�ejné setkání a debatu s autory prací, aby se s nimi mohla seznámit ve�ejnost. Práce budou také k dispozici ke sta�ení na stránkách m�sta.

P�íští rok se sout� zopakuje
Sout� diplomových prací vyhlásíme i v p�íštím roce. Studenti, kte�í budou kon�it stadium, mohou napsat práci nap�íklad na tato témata
 • Analýza komunikace m�sta a nám�ty pro její zefektivn�ní
 • Návrh koncepce dopravy a parkování ve m�st�
 • Vyu�ití elektronických aukcí pro m�sto a jeho organizace
 • Sonda do p�ání obyvatel m�sta
 • Nám�ty k úsporám v rozpo�tu m�sta
Zam�stnanci M�stského ú�adu jako�to i volení p�edstavitelé m�sta jsou p�ipraveni poskytnout student�m sou�innost p�i stanovování tématu a jeho zpracování tak, aby diplomové práce skute�n� pomohly �ešit reálné a aktuální problémy.
/Mgr. Ladislav Koubek

19.6.2013
B�te�sk� d�ti se rozlou�� se �koln�m rokem
Kliknte pro více informací.Obl�ben� rozlou�en� b�te�sk�ch d�t� se �koln�m rokem se uskute�n� tento p�tek 21. �ervna. Na bohoslu�bu, kter� za��n� v 18 hodin v kostele sv. Jana K�titele, nav�e z�bavn� ve�er pln� her a sout�� na farn� zahrad�. Na d�ti �ek� op�k�n� bu�t�, sk�kac� hrad a trampol�na.
Akce se letos uskute�n� v r�mci tradi�n� b�te�sk� pouti, kter� se kon� o tomto v�kendu.
/Mgr. Ladislav Koubek

6.6.2013
Podpo�te M� L�nice
Kliknte pro více informací.Mate�sk� �kola v L�nic�ch ve Velk� B�te�i se zapojila do sout�e, jej� hlavn� v�hrou je kup�n na v�stavbu venkovn�ho h�i�t� v hodnot� 90 000,- K�. Dal��mi hodnotn�mi cenami jsou venkovn� trampol�na, poukaz na n�kup d�tsk�ho n��ad�, profesion�ln� podvodn� focen�s �i slevov� kup�ny.
Hlavní výhru získá ta školka, která obdr�í nejvíce hlas�. Proto Vás prosíme, abyste svými hlasy podpo�ili naši školku a pomohli Vašim d�tem k novému h�išti. Jestli je to ve Vašich mo�nostech, zkuste oslovit další známé, t�eba i p�es facebook, aby té� hlasovali a podpo�ili
naši MŠ.

Adresa, kde m��ete hlasovat: http://www.soutezeprodeti.cz/index.php?id_content=3&id_skolka=191
Projekt sout�e je zam��en na environmentální tématiku, zejména na zkvalitn�ní vztahu spole�nosti k p�írod� a její ochran�.
Naším úkolem bylo vyrobit z recyklovaného materiálu paná�ka Rabáska a vystavit ho p�ed naší školkou.
Adresa, kde se dozvíte více o sout�i: http://www.soutezeprodeti.cz/

D�kujeme za Vaše hlasy, u�itelky a d�ti MŠ.
/Mgr. Ladislav Koubek

5.6.2013
Nejen �erstv� pe�ivo
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací. Je��bkova pek�rna otev�ela 1. �ervna novou prodejnu na Masarykov� n�m�st� v prostor�ch b�val� Les�ck� restaurace.
Nov� prodejna ve m�st� velikosti Velk� B�te�e je v�dy pe�liv� sledovanou ud�lost�. O to v�c, kdy� prod�v� zbo��, kter� se v B�te�i vyr�b�. Majitelku Je��bkovy pek�rny Hanku P�cklovou jsme proto na chv�li vytrhli z prac� na dola�ov�n� detail� nov� prodejny.

Tady je to velk�
Plocha prodejny je cca 160 m2. Vybourala se p���ka mezi b�val�m lok�lem a kuchyn�, a tak vznikl tento prostor, v rohu je d�tsk� koutek, p�ibude je�t� p�t stolk� proz�kazn�ky.

Vchod je z pr�jezdu, jako za star�ch �as�. Dlouh� prosklen� pult, reg�ly na chleba, dal�� reg�ly na dopl�kov� prodej, pult�k pro ob�erstven� � m��e� n�m p�ibl�it, co se tu bude prod�vat?

P�edev��m ve�ker� n� sortiment chleba a pe�iva. M�me toti� v�b�r ze 170 r�zn�ch polo�ek, ten jsme v mal� prodejn� u pek�rny ani nemohli prezentovat. A dopl�kov� prodej bude zam��en p�edev��m na region�ln� produkty a na �esk� (krom� k�vy a snad je�t� r��e) a kvalitn� v�robky.

Nejv�c m� l�k� tady ten mal� pult � co bude nab�zet?
Chceme tady m�t �erstv� oblo�en� housky, sal�ty, k�vu� to v�e samoz�ejm� i s sebou. V ��dn�m p��pad� nechci pou��vat majon�zy a margar�ny, po��t�me s Lu�inou, raj�aty, mozarellou, zeleninou, kvalitn� uzeninou a s�ry. T�it se m��ete i na �erstv� p�ipravovan� pala�inky s tvarohem, sez�nn�m ovocem, �okol�dou, zmrzlinou, na n� jsou p�ipraveny velk� kulat� plot�nky.

U� se mi sb�haj� sliny. Kdy mohu p�ij�t ochutnat?
Zahajujeme v sobotu 1. �ervna. Od pond�l� do p�tku budeme m�t otev�eno od p�l �est�, aby si mohli nakoupit i lid�, kte�� jedou na �estou do pr�ce. Zav�r�me v 17 hodin. V sobotu bude otev�eno od �esti do jeden�cti, v ned�li od 13 do p�l sedm�. Mo�n� se to �asem zm�n�, uvid�me, o co si z�kazn�ci �eknou. Budeme vd��ni za ka�d� podn�t a p�ipom�nku.

Jak� tady bude person�l?
Po��t�m se t�emi prodava�kami. Jedna u pe�iva, druh� u ob�erstven�, t�et� u pokladny. Alespo� ze za��tku tady budu nav�c bu� j� nebo Franti�ek. Chceme z�kazn�k�m pod�vat tak� detailn�j�� informace o tom, co vyr�b�me a prod�v�me. Teprve skute�n� provoz uk�e dal�� pot�eby.

Hanko, p�ejeme spoustu spokojen�ch z�kazn�k�.

�e je to tam opravdu krásné se m��ete podívat na:
http://otto.rajce.idnes.cz/130601-Jerabkova_pekarna_otevrela_prodejnu/
/OH, MD

25.5.2013
Poh�dkov� les - ZM�NA TERMÍNU !!!
Kliknte pro více informací.Poh�dkov� les z�tra NEBUDE. N�hradn� term�n: 9. �ervna V�en� p��tel�, proto�e po�as� n�m v�bec nep�eje a p�edpov�� na z�t�ek je je�t� hor��, domluvili jsme se na p�esunut� Poh�dkov�ho lesa. N�hradn� datum je ned�le 9. �ervna.
Pros�m dejte v�d�t i sv�m rodin�m a zn�m�m.
/Mgr. Ladislav Koubek

12.5.2013
Poh�dkov� les p�il�k� rodiny s d�tmi
Kliknte pro více informací.Mal� d�ti i dosp�l� se mohou t�it na ned�li 26. kv�tna. V tento den se mezi 14. a 15. hodinou u radnice ve Velk� B�te�i sejdou stovky p��znivc� poh�dek. B�te�sk� Kolpingova rodina a KDU-�SL pro n� i letos p�ipravily nap�nav� putov�n� kouzeln�m lesem, ze kter�ho nikdo neodejde s pr�zdnou.
Trasa povede okolo mate�sk� a z�kladn� �koly do lesa sm�rem na Letnou, aby se posl�ze vr�tila zp�t do m�sta na farn� zahradu.
Sk�kac� hrad a �ada sout��
V�echny d�ti, kter� trasu �sp�n� zvl�dnou, dostanou v c�li na farn� zahrad� malou odm�nu. A nav�c na n� bude �ekat obl�ben� sk�kac� hrad a dal�� sout�e. Poh�dkov� les ka�doro�n� pom�h� organizovat n�kolik des�tek pomocn�k� z b�te�sk� farnosti.
/Mgr. Ladislav Koubek

10.5.2013
Noc kostel� se bl��
Kliknte pro více informací.Velkob�te�sk� kostel se otev�e n�v�t�vn�k�m o t�den d��ve ne� stovky dal��ch kostel� po cel� zemi. Ji� v p�tek 17. kv�tba ve Velk� B�te�i kostel o�ije hudbou, divadlem, bohoslu�bou kr�lovni�ek a dal��m programem. V centru d�n� ale budou i ob� kosteln� v�e, ve kter�ch se nach�zej� ojedin�l� p�t set let star� zvony.
B�te�sk� farnost v posledn�ch letech kostel intenzivn� opravuje. Z�skal tak novou st�echu a novou fas�du. V lo�sk�m roce byly zah�jeny opravy v��, kter� budou pokra�ovat i v leto�n�m roce. V r�mci noci kostel� budou m�t n�v�t�vn�ci mo�nost na opravy p�isp�t.
/Mgr. Ladislav Koubek

6.5.2013
TURNAJ - JUDO
Kliknte pro více informací.TJ Spartak Velk� B�te�, odd�l JUDO po��d�: TURNAJ ML�DE�E �O B�TE�SK� ROHL�K� pro ML��ATA, MLAD�� ��KY a ��KYN�.
V sobotu 11.5.2013 ve sportovn� hale TJ Spartak, ul. Tyr�ova, Velk� B�te�. Zah�jen� sout�e za�ne v 11 hodin.

V�ce na www.judo-bites.estranky.cz

/redakce

2.5.2013
D�tsk� cyklistick� z�vody se bl��
Kliknte pro více informací.Pro v�echny �kol�ky p�ipravila m�stn� Kolpingova rodina cyklistick� z�vody. Po lo�sk� p�est�vce se uskute�n� v obvykl�m term�nu 8. kv�tna od 14.30.
Akce je ur�ena p�edev��m pro d�ti �kolou povinn�, ale ur�it� si na sv� p�ijdou i jejich men�� sourozenci. Sout�it se bude na tradi�n�m m�st� v okol� Z�kladn� �koly, kde budou d�ti absolvovat jeden nebo v�ce okruh� podle v�ku. V�ce informac� najdete v p�ilo�en�m plak�tku.
/Mgr. Ladislav Koubek

21.4.2013
Pomozte B�te�i sehnat pen�ze na p�echod
Kliknte pro více informací.Na��m soust�ed�n�m �sil�m m��eme pomoci z�skat pen�ze od Nadace �EZ na osv�tlen� p�echodu v ulici Jihlavsk�. Chod� tudy do �koly d�ti z nov� vznikaj�c� ��sti m�sta.
K tomu, aby se to povedlo, pot�ebujeme získat co nejvíce hlas� v anket�. K 21. dubnu byl bítešský p�echod na 5. míst�, a práv� 5 p�echod� na ji�ní Morav� a Vyso�in� bude podpo�eno.

Hlasujte prosím pro bítešský p�echod na této adrese:
http://www.cezregiony.cz/#prechod-45-jizni-morava-a-vysocina-velka-bites-jihlavska

P�echody bez d�kladného osv�tlení jsou �ivotu nebezpe�né. Dopravní policie
v sou�asné dob� registruje 243 rizikových p�echod�, u kterých mimo jiné chybí kvalitní osv�tlení. Jen loni došlo v �eské republice k 1348 nehodám s ú�astí chodce a 35 chodc� bylo p�i t�chto nehodách bohu�el usmrceno. Proto Skupina �EZ ve spolupráci s Policejním prezidiem �R a BESIP vybrala 70 rizikových p�echod�, které by se díky grantu Nadace �EZ mohly správn� osv�tlit. Sta�í, kdy� pro n� budete hlasovat v letošním ro�níku vaší volby. Vy sami rozhodn�te, které p�echody naši pomoc pot�ebují nejvíce. A my u� si na n� p�kn� posvítíme.

V ka�dém regionu (rozd�lení dle distribu�ních území) osv�tlíme 5 rizikových p�echod� s nejvyšším po�tem vašich hlas�. Celkem to znamená 35 osv�tlených a bezpe�n�jších p�echod� v �eské republice.
/Ladislav Koubek, dle materi�l� Nadace �EZ

15.4.2013
PROTI NESVOBOD� slovem a hudbou
Kliknte pro více informací.To je n�zev koncertu, kter� p�ipravuje Cordial musica o.s. ve spolupr�ci s o.s. Musica animata a ��mskokatolick�mi farnostmi, do kter�ch koncert zav�t�. Chr�mov� sbory a soubory z T�eb��e, N�m�t�, Rokytnice nad Rokytnou a Velk� B�te�e nastudovaly d�la dvou v�znamn�ch �esk�ch um�lc�.
V první �ásti koncertu zazní Truvérská mše pro sóla, sbor, zobcové flétny a kytary od �eského významného skladatele Petra Ebena. Toto dílo plné odevzdanosti, prostoty a up�ímnosti se stalo i p�es sv�j nenápadný a náhodný vznik, velmi vyhledávanou a oblíbenou zále�itostí, zejména pro mladé hudebníky. Druhá �ást koncertu bude pat�it Popelce Nazaretské. Básnická skladba, která vznikla v nesmírn� tvrdých podmínkách za zdmi leopoldovské v�znice, v hlav� �eského katolického básníka, dramaturga a spisovatele Václava Ren�e. Verše psané na cigaretové papírky a tajn� vynášené ze stalinských lágr� nebo �ast�ji pouze zapamatované a stále znovu a znovu opakované spoluv�zni tvo�í ú�asný celek, který i po básníkov� návratu z v�zení z�stal nezm�n�n. Toto literárn� hudební pásmo bude dopln�no hudbou Víta Petr�.
Název „Proti nesvobod�“ vyjad�uje nejen touhu interpret� po sv�t� bez násilí, utla�ování skrze rasu, �i nábo�enské vyznání, ale p�edevším p�ání a snahu �ít vlastní �ivot bez závislosti na bozích dnešního sv�ta, moci, blahobytu, konzumu a sobectví, tedy �ít podle p�irozeného mravního �ádu, který jediný vede k trvalému klidu a radosti.

Svoje síly spojily:

SERAFÍN – chrámový sbor T�ebí� – Jejkov, sbormistr: Karel Tomek, Veronika Hr�zová
CHS JA.S – chrámový soubor Nám�š� nad Oslavou, sbormistr: Jaromír Hlavá�
BITEŠSKÁ SCHOLA – chrámový sbor Velká Bíteš, sbormistr: Jaromír Hlavá�
ROSA - chrámový sbor Rokytnice nad Rokytnou, sbormistr: Ji�ina Hlouchová
Doprovodná kapela

Koncerty se uskute�ní:

13. dubna 2013 v 16:00hod. – kostel sv. Markéty – Jarom��ice nad Rokytnou
13. dubna 2013 v 19:00hod. – kostel Prom�n�ní Pán� – T�ebí� –Jejkov
4. kv�tna 2013 v 16:00hod. – kostel sv. Václava – K�i�anov
4. kv�tna 2013 v 19:00hod. – kostel sv. Jana K�titele Velká Bíteš

8. �ervna 2013 v 18:00hod. – kostel sv. Jana K�titele Nám�š� nad Oslavou Vstupné dobrovolné
/Mgr. Ladislav Koubek

14.4.2013
�arod�jnice na farn� zahrad�: t�� se hlavn� rodiny s d�tmi
Kliknte pro více informací.Sout� ml�denc� ve vyhazov�n� zap�len�ch b�ezov�ch ko��at do v��e, p�eskakov�n� oh��, �i�t�n� chl�v� nebo polyk�n� kv�t� ko�i�ek. To jsou n�kter� ze zvyk�., kter� se tradi�n� poj� k �Valpu�in� noci�. P�len� �arod�jnic je starobyl�m zvykem, kter� si i letos v B�te�i p�ipomeneme na m�stn� farn� zahrad�.
30. dubna od 18.00 se d�ti mohou t�it na hry, sout�e (kter� budou bezpe�n�j�� ne� h�zen� zap�len�ch ko��at). M�stn� farn�ci se sejdou u dobr�ho piva a dobr�ho ob�erstven�. Jedn� se o prvn� leto�n� akci, kter� otev�e sez�nu na b�te�sk� farn� zahrad�. V�ichni jsou srde�n� zv�ni.
/Mgr. Ladislav Koubek

24.3.2013
B�te�sk� kostel zve na Velikonoce
Kliknte pro více informací.Velikonoce jsou hlavn� k�es�ansk� sv�tky. P�ipom�n�me si o nich umu�en� a zmrtv�chvst�n� Je��e Krista. Nov� pape� Franti�ek, p�in�� tomuto sv�tu nad�ji, �e ka�d� �lov�k, i ten nejposledn�j��, je d�le�it�. Pr�v� o Velikonoc�ch si to m��eme uv�domit v�ichni.
Hlavn�mi dny velikono�n� doby jsou Zelen� �tvrtek (pam�tka posledn� ve�e�e), Velk� p�tek (pam�tka Je��ova uk�i�ov�n�), B�l� sobota (den rozj�m�n� u Je��ova hrobu) a Bo�� hod velikono�n� (zmrtv�chvst�n�). Srde�n� zveme do kostela i ty, kte�� nechod� pravideln�.
/Mgr. Ladislav Koubek

23.3.2013
Pa�ijov� hra se letos ve ����e neuskute�n�
Kliknte pro více informací.Ozn�men� organiz�tor� pa�ijov� hry "Co se stalo s Je��em?", kter� se m�la konat ve ����e nad S�zavou v �ter� 26.3.2013: Z klimatick�ch d�vod� se pa�ijov� hra v roce 2013 nebude konat. D�kujeme za pochopen�.
Dal�� informace na: www.pasijezr.cz
/Mgr. Ladislav Koubek

17.3.2013
Nominace do ankety Zlat� je�abina � Cena Kraje Vyso�ina za kulturn� po�in roku 2012
Kliknte pro více informací.I v leto�n�m roce vyhl�sil Kraj Vyso�ina tradi�n� anketu v oblasti kultury a pam�tkov� p��e s n�zvem �Zlat� je�abina � Cena Kraje Vyso�ina za kulturn� po�in roku 2012�.
Mezi 30 nominovan�mi aktivitami z oblasti p��e o kulturn� d�dictv� se dostala i renovace historick� dvoukolov� motorov� st��ka�ky DS 16 typ MARS � SMEKAL 36 od firmy R. A. Smekal Slati�any u Chrudimi SDH Velk� B�te�. Samotn� ve�ejn� hlasov�n� v anket� bude prob�hat od 11. b�ezna do 19. dubna, a to prost�ednictv�m hlasovac�ho formul��e na internetov�ch str�nk�ch kraje v sekci kultura a pam�tky http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, nebo prost�ednictv�m p�semn�ch hlasovac�ch l�stk� uve�ejn�n�ch v b�eznov�m ��sle novin Kraj Vyso�ina. Vyhodnocen� ankety prob�hne na z�klad� ve�ejn�ho hlasov�n� a prvn� t�i m�sta v ka�d� kategorii obdr�� Cenu Kraje Vyso�ina za kulturn� po�in roku 2012 - Zlat� je�abina. Slavnostn� vyhl�en� v�sledk� se uskute�n� v kv�tnu 2013. Informace o na�� st��ka�ce najdete zde: www.prodh.cz/blogy/
/David Dvo���ek

16.3.2013
HC Spartak Velk� B�te� � POSTUP DO FIN�LE PLAY � OFF
Kliknte pro více informací.Cesta do fin�le play � off Krajsk� ligy mu�� Ji�n� Moravy trvala pln�ch p�t utk�n� se soupe�em ze sousedn�ho Velk�ho Mezi����, tedy o odv�k�ho rivala.
V posledních dvou utkáních jsme dr�eli v rukou „�olíka“ my. Ke �tvrtému utkání jsme do Velkého Mezi�í�í odjí�d�li s v�domím náskoku jednoho vít�zství a s mo�ností ukon�ení série semifinálových zápas� v p�ípad� naší výhry. To se nám však nepoda�ilo a série se srovnala na 2:2.

8. 3. 2013 V.Mezi�í�í – V.Bíteš  5 : 4 (3:1)(1:2(1:1)          Branky + nahrávky:  14:03 Šidák (Trnka, Št�pánek)
                                           36:35  Šidák (Št�pánek)
                                           37:14 Mi�ka (Pospíšil, Petr�ka)
                                           51:58 Grmela (�ikl)

10.3.2013 V.Bíteš – V.Mezi�í�í  7 : 5 (3:2)(4:1)(0:2)

 2:29  Grmela (�ikl, Touška Jakub)
 2:42  Mi�ka  (Košecký)
 5:40  Touška Jakub  (Grmela)
21:04 Touška Jakub
26:02  Pospíšil (Rosendorf)
32:56  Rosendorf (Pospíšil)
37:00  Pospíšil (Petr�ka)

V pátém a rozhodujícím utkání jsme vedli 3:0 a 7:3, ale soupe� to nezabalil a nebezpe�n� dotahoval. Na št�stí se mu to nepoda�ilo a my postupujeme do finále. Všech p�t zápas� bylo po hokejové stránce velmi kvalitních a divák�m se to muselo líbit. Však jich také bylo p�i �tvrtém utkání ve Velkém Mezi�í�í p�es 500 a p�i posledním utkání ve Velké Bíteši p�es 400. Kdy� je taková divácká kulisa, tak hrá�i ze sebe vydají maximum a �inovníci mají satisfakci pro� má cenu se o hokej starat a provozovat ho. Proto zveme hokejové diváky i na finálová utkání s Warriorem Brno!

Termíny zápas�: St�eda 13. b�ezna v 18 hod.   – Velká Bíteš
                              Sobota 16. b�ezna v 16:15      -  Brno – Úvoz
                              Úterý   19. b�ezna v 18 hod.   -  Velká Bíteš
P�ípadná další utkání  Pátek   22. b�ezna v 18:15     -   Brno
                              Ned�le  24. b�ezna v 17 hod.  -   Velká Bíteš

/redakce

13.3.2013
���rsk� pa�ije se bl��
Kliknte pro více informací.V �ter� 26. b�ezna od 20 hodin p�iv�t� ���r nad S�zavou op�t stovky herc� a tis�ce n�v�t�vn�k�. Tamn� pa�ijov� hry jsou nejv�t�� ud�lost� sv�ho druhu na Vyso�in� a mo�n� i v cel�m �esku.
Pa�ijov� hry ve ����e p�il�kaj� ka�d� rok davy n�v�t�vn�k�. Jedine�n� zp�sob inscenace a nad�en� stovek herc� dok�ou zprost�edkovat atmosf�ru velikono�n�ch ud�lost� uk�i�ov�n� a zmrtv�chvst�n� Je��e. P�ij�te i vy okusit jejich jedine�nou kr�su.
/Mgr. Ladislav Koubek

28.2.2013
POZV�NKA: Ledn� hokej
Kliknte pro více informací.Ve �tvrtek 28. �nora 2013 bude na zimn�m stadionu ve Velk� B�te�i sehr�no semifinálové utk�n� s Velký Mezi�í�ím.

Z�pas za��n� v 18. hodin. Ostatní zápasy viz. obrázek.

/redakce

27.2.2013
Vyhl�en� v�sledk� ankety SPORTOVEC M�STA 2012
SPORTOVEC ROKU 2012Vyhl�en� v�sledk� �est�ho ro�n�ku ankety m�s��n�ku Exit162 o nejlep��ho tren�ra, mu�stvo, sportovce juniora a sportovce Velk� B�te�e za rok 2012 se ji� t�et�m rokem stalo sou��st� Sportovn�ho plesu, kter� se uskute�nil posledn� �norovou sobotu.
Mluveného slova na pódiu se ujala moderátorská dvojice Marcela Doubková a Martin Hrdinka.
Za ú�asti regionálního vysílání Primy a v p�ítomnosti sportovních a hudebních host� byla v pr�b�hu ve�era vyhlášena první t�i místa v jednotlivých kategoriích. Ud�lilo se jedno speciální sportovní pod�kování panu Jaroslavu Nová�kovi a vylosována byla t�i telefonní �ísla, jejich� majitelé získali permanentku na bowling.
Záplava sms zpráv po posledním zve�ejn�ném pr�b�ném hlasování zamíchala po�adím. Tém�� 3 000 jich bylo platných a rozhodlo o celkovém po�adí vít�z� ve �ty�ech kategoriích.Hlavním hostem ve�era m�la být Barbora Špotáková, která ú�ast na Sportovním plesu p�ijala, ale pozd�ji zaslala vzhledem ke stádiu svého t�hotenství omluvný mail. Z d�vodu oslav 15. výro�í Nagana se bohu�el nedostavili ani Zden�k Ziegelbauer a František �erník, kte�í pat�í mezi stálé hosty slavnostního ve�era.

Sportovc�m zazpívali Petr Bende a Vašo Patejdl, mimo jiné pogratulovali nap�. herec a moderátor David Sucha�ípa, sportovci Roman Vonášek a Richard Farda, starosta m�sta Velká Bíteš Milan Vl�ek nebo nám�stek hejtmana Kraje Vyso�ina Vladimír Novotný.

Vít�zové jednotlivých kategorií
Mu�stvo:
 1. HC B tým
 2. FC B tým
 3. FC ml. p�ípravka

Trenér:

 1. Michal Marek - hokej
 2. Milan Dufek - fotbal
 3. Jan Kone�ný - hokej

Sportovec junior:

 1. Viktor Nesvadba - hokej
 2. Milan Vendelín - fotbal
 3. Marian Chládek - judo

Sportovec:

 1. Michal Klusák - fotbal
 2. Ji�í Chadim - hokej
 3. Markét Pohlová – tanec

Sportovní ples byl vyprodaný a nabitý energií…
… a rozhodn� k tomu p�isp�la dramaturgie celého ve�era. Zahájení plesu pat�ilo �ty�em tane�ním pár�m Starlet Brno, k tanci a poslechu hrála kapela od Ládi Kerndla - Slowhand a na pódiu se vyst�ídali hudební hosté: mexická hudba Mariachi Espuelas, Petr Bende s Karlem Nová�kem a cimbálkou Grajcar a po p�lnoci zahájil Oldies diskotéku Martin Hrdinka s hostem Vašo Patejdlem.

Kde všude jste mohli vid�t Mexi�any? P�ed p�edáváním výsledk� ankety vytvo�ili skv�lou atmosféru u vstupu do kulturního domu, pozd�ji navštívili peklo pod pódiem, p�ed p�l jedenáctou roztan�ili sál a s cimbálovou muzikou Grajcar se u skleni�ky vína „hudebn� vy�ádili“ na galerii. Grajcar poprvé v historii Sportovního plesu st�hoval cimbál z galerie na pódium do sálu. Vystoupení, které spojuje Petra Bendeho s cimbálkou, rozezpívalo tém�� všechny.

Pro všechny p�ítomné bylo p�ipraveno i drobné ob�erstvení v pekle pod pódiem, kde se podával sma�ený vep�ový �ízek s chlebem, sýrové variace a domácí štr�dl, nechyb�l bar s míchanými nápoji ve vstupním prostoru a zapln�né byly i ostatní vý�epy v p�ízemí a v pat�e. Va�ilo se i v Naší Bítešské.
K losování prvních deseti cen tomboly p�ed p�lnocí se dobrovoln� p�ihlásil David Sucha�ípa. A co jste mohli vyhrát? Nap�. divo�áka, LED televizi, dort, týden dovolené v Chorvatsku, mobilní telefony, reprezenta�ní dres s podpisy hrá�� �SLH nebo auto na víkend. Lístky do tomboly byly do hodiny vyprodány.

Pokud jste vydr�eli a� do konce, uznávám, �e to byl sportovní výkon.

Velk� d�k pat�� v�em, kte�� Sportovn� ples p�ipravili a pod�leli se na jeho organizaci, hlavn�mu partnerovi firm� Sl�ma s.r.o. i ostatn�m sponzor�m, partner�m a d�rc�m tomboly.
/Marcela Doubkov�

24.2.2013
Zn�me sportovce Velk� B�te�e roku 2012
SPORTOVEC ROKU 2012Jak to prob�halo na tradi�n�m sportovn�m plese, jeho� sou��st� bylo vyhl�en� sportovce Velk� B�te�e roku 2012 se m��ete pod�vat ve fotogalerii.


/redakce

21.2.2013
POZV�NKA: Marek Orko V�cha bude p�edn�et v B�te�i
Kliknte pro více informací.Srde�n� V�s zveme na besedu s Markem Orko V�chou ve Velk� B�te�i dne 24. �nora 2013 od 16.00 na ZU� Velk� B�te�. Marek Orko V�cha je v�znamn�m �esk�m p��rodov�dcem, katolick�m kn�zem, teologem, pedagogem a spisovatelem sou�asn�.
T�matem jeho p�edn�ky a n�sledn� besedy bude pr�v� vztah mezi evoluc� a v�rou. V sou�asn� dob� p�sob� jako vedouc� katedry l�ka�sk� etiky na Karlov� univerzit�, z�rove� se v�nuje sv� farnosti v Lechovic�ch. Specializuje se na ot�zky evolu�n� biologie a l�ka�sk� i environment�ln� etiky. Z��astnil se dvou expedic do Antarktidy na z�kladnu Eco-Base na ostrov� Nelson. Napsal tak� n�kolik velmi zaj�mav�ch knih. M��ete se pod�vat i na rozhovor s Markem Ebenem v po�adu Na plov�rn�, jeho� hostem byl 27. ledna.
/Mgr. Ladislav Koubek

19.2.2013
Tiskov� zpr�va: Velk� B�te� zak�e hazard
Kliknte pro více informací.Zastupitelstvo m�sta rozhodlo 18. �nora p�ipojit se k �sil� t�ch m�st, kter� necht�j� na sv�m �zem� p�ipustit hazard. Nap��t� tedy ve Velk� B�te�i u� nikdo nez�sk� povolen� na provozov�n� hrac�ho automatu. M�sto se vzd� sv�ho p��jmu, kter� v lo�sk�m roce �inil 1,1 milionu K�.
Hazard bohu�el ruinuje �ivot mnoha lidem. Jedn� se o spir�lu, ze kter� je t�k� cesta ven. S t�m kone�n� souhlasila i �esk� vl�da, kter� ve sv�m materi�lu uv�d�: �Patologick� hr��stv�, n�kdy naz�van� jako gambling, gamblerstv�, z�vislost na automatech apod., pat�� mezi tzv. n�vykov� a impulsivn� poruchy. Mezin�rodn� klasifikace nemoc� definuje patologick� hr��stv� jako poruchu spo��vaj�c� v �asto opakovan�ch epizod�ch hr��stv�, kter� p�evl�daj� na �kor soci�ln�ch, materi�ln�ch, rodinn�ch a pracovn�ch hodnot a z�vazk�. Lid� trp�c� touto poruchou mohou riskovat sv� zam�stn�n�, velmi se zadlu�it a lh�t svoj� rodin� nebo poru�ovat z�kon, aby z�skali pen�ze nebo unikli placen� dluh�.�
Lidsk� utrpen� se ned� popsat jen statistikami, p�esto mo�n� zaujmou n�sleduj�c� ��sla (by� jsou star��) o mno�stv� �esk�ch mlad�ch lid�, kte�� hraj� na automatech:

 

1x m�sí�n� a �ast�ji

1x týdn� a �ast�ji

Chlapci

 

 

18 letí

9,8 %

4,0 %

17 letí

7,5 %

2,9 %

16 letí

6,3 %

2,7 %

Dívky

 

 

18 letí

1,2 %

0,4 %

17 letí

1,7 %

0,6 %

16 letí

1,5 %

0,6 %

Plat�, �e kdo za�ne automaty hr�t, bohu�el u� �asto u automat� z�st�v�. Uveden� statistika ��k�, �e zejm�na u chlapc� je automaty ohro�ena pom�rn� zna�n� ��st mlad�ch lid�. Pr�v� ty chceme do budoucna nejv�ce br�nit a nep�ipustit toto dramatick� ohro�en� jejich �ivot�.
Bohu�el to neznamen�, �e v�echny automaty skon�� okam�it�. Naprost� v�t�ina automat� je povolen� Ministerstvem financ�, kter� p�i dal��m sv�m jedn�n� bude muset respektovat vyhl�ku m�sta. ��dn� dal�� tedy povolov�ny nebudou. Automaty v B�te�i budou kon�it postupn� � n�kter� ke konci tohoto roku a dal�� v pr�b�hu roku 2014 tak, jak jim budou postupn� kon�it jejich povolen�.
/Mgr. Ladislav Koubek

11.2.2013
Sportovec m�sta � V�ce ne� 1000 sms po v�kendu
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.

Z�plava v�kendov�ch sms nijak v�razn� neovlivnila po�ad� na prvn�m m�stech jednotliv�ch kategori�, posu�te sami:


J1-Marian Chládek, judo J1 57
J2-Viktor Nesvadba, hokej J2 343
J3-Matyáš Joura, tenis J3 5
J4-Martin Bedná�, florbal J4 20
J5-Milan Cendelín, fotbal J5 121
J6-Sára Pivovar�íková, mod. gymn. J6 45
M1-HC B tým mu�i M1 245
M2-FC B tým mu�i M2 82
M3-Florbal - mu�i M3 11
M4-FC mladší p�ípravka M4 116
M5-TJ moderní gymnastika M5 158
S1-Ji�í Chadim, hokej S1 225
S2-Michal Klusák, fotbal S2 172
S3-Robert Svoboda, florbal S3 21
S4-Markéta Pohlová, tanec S4 48
S5-Ivan Geisselreiter, tenis S5 6
S6-Luboš Kopá�ek, stolní tenis S6 8
T1-Milan Dufek, fotbal T1 90
T2-Kate�ina Karásková, judo T2 27
T3-Jan Kone�ný, hokej T3 11
T4-Michal Marek, hokej T4 245
/Otto Haso�

8.1.2013
POZV�NKA: P�ij�te oslavit Valentýna do RESTAURACE U RAUŠ�
Kliknte pro více informací.ONA VE�E�I ZDARMA!!!
P�i objednání dvou steakových jídel.

Akce plat� ve �tvrtek 14. 2. 2013.
Podm�nkou rezervace stolu na tel. 566 531 461.


/redakce

8.2.2013
Sportovec m�sta � aktu�ln� stav
Kliknte pro více informací. Kliknte pro více informací.

Za t�den od vyhl�en� ankety n�m p�i�lo 577 textov�ch zpr�v.
Prohl�dn�te si, jak to s va�imi favority vypad�:

J1-Marian Chládek, judo

J1

44

J2-Viktor Nesvadba, hokej

J2

250

J3-Matyáš Joura, tenis

J3

2

J4-Martin Bedná�, florbal

J4

14

J5-Milan Cendelín, fotbal

J5

44

J6-Sára Pivovar�íková, mod. gymn.

J6

30

M1-HC B tým mu�i

M1

204

M2-FC B tým mu�i

M2

35

M3-Florbal - mu�i

M3

4

M4-FC mladší p�ípravka

M4

47

M5-TJ moderní gymnastika

M5

98

S1-Ji�í Chadim, hokej

S1

176

S2-Michal Klusák, fotbal

S2

40

S3-Robert Svoboda, florbal

S3

18

S4-Markéta Pohlová, tanec

S4

35

S5-Ivan Geisselreiter, tenis

S5

0

S6-Luboš Kopá�ek, stolní tenis

S6

3

T1-Milan Dufek, fotbal

T1

32

T2-Kate�ina Karásková, judo

T2

19

T3-Jan Kone�ný, hokej

T3

10

T4-Michal Marek, hokej

T4

200

/Otto Haso�

2.2.2013
Jarmark ru�n�ch prac�
Kliknte pro více informací.P�ij�te se pod�vat anebo si sami n�co vyrobit.
Jarmark handmade v�robk� za��n� v sobotu 9. �nora v 9 hodin ve V�stavn�m s�le klubu kultury na Masarykov� n�m�st� �. 5.

/Otto Haso�

29.1.2013
POZV�NKA: SPORTOVN� PLES
Kliknte pro více informací.P�ijm�te pozvání na ji� tradi�ní sportovní ples, jeho� sou�ástí bude vyhlášení sportovce Velké Bíteše roku 2012./redakce

27.1.2013
Mil� ob�an�, koledn�ci T��kr�lov� sb�rky,
Miloš Zemandovolte mi, abych V�m t�mto dopisem pod�kovala za Va�e nad�en�, ochotu a p��i, s jakou jste p�istoupili k ji� t�in�ct� T��kr�lov� sb�rce. Ka�parov�, melicharov� a baltazarov� dokon�ili pro leto�ek svou pou�. Kr�lov� pro sv� koledov�n� vyu�ili 386 kasi�ek ze 411 vydan�ch a p�ekvapiv� n�m p�inesli vy��� dar ne� v roce 2012.
Celkov� v�t�ek, kter� zhruba 1 600 koledn�k� vykoledovalo na �zem�, kde Oblastn� charita ���r nad S�zavou p�sob�, je 2 375 332 korun.
T�i kr�lov� tedy v na�ich ulic�ch a m�stech vykoledovali o 83 282 K� v�ce ne� v roce minul�m.
Oproti minul�m ro�n�k�m do�lo k n�kolika p��jemn�m zm�n�m. Do sb�rky se zapojily dal�� obce, nav��il se po�et t��kr�lov�ch skupinek a sb�rku ���rsk�ho okresu podpo�ila svou patronac� akademick� mal��ka Kl�ra Trnkov�.
V roce 2013 vyu�ije Oblastn� charita v�t�ek sb�rky p�edev��m na podporu roz���en� Osobn� asistence do dal��ch m�st na�eho okresu, na podporu ter�nn� slu�by zab�vaj�c� se pomoc� soci�ln� slab�m rodin�m s d�tmi, humanit�rn� a mezin�rodn� pomoci, provozu a rozvoje jednotliv�ch za��zen�.
V�en�, dovolte mi, abych V�m z�v�rem pod�kovala za skv�lou spolupr�ci a za Va�e dary, kter� vyu�ijeme tam, kde jich bude nejv�ce t�eba.

D�kujeme, �e n�m pom�h�te pom�hat! Po�ehnan� rok 2013.
Ing. Jana Zelen�, �editelka Oblastn� charity ���r nad S�zavou
/Mgr. Ladislav Koubek

27.1.2013
�editelka Oblastn� charity ���r nav�t�vila Velkou B�te�
Kliknte pro zvtšeníJana Zelen�, �editelka ���rsk� charity, sezn�mila veden� m�sta s pl�ny na dal�� obdob� a tak� se slu�bami, kter� charita ob�an�m nab�z�. Pat�� mezi n� zejm�na Charitn� pe�ovatelsk� slu�ba a Charitn� o�et�ovatelsk� slu�ba, kter� se zam��uj� na poskytov�n� slu�eb rodin�m v nouzi.
N�kolik rodin v B�te�i ji� vyu�ilo Dom�c� hospicov� p��e � tato slu�ba je mnohdy velice kr�tk�, ale o to pot�ebn�j��. Dal��m charitn�m za��zen�m vyu��van�m na�imi ob�any je velkomezi���sk� NESA � denn� stacion�� pro osoby s ment�ln�m posti�en�m, d�le n�zkoprahov� kluby � nap�. ve Velk�m Mezi���� a podobn�.
V r�mci T��kr�lov� sb�rky dobrovoln�ci charity nav�t�vili rodiny, kter� jsou samy v nouzi a je obt�n� se z n� dostat. Exekuto�i a jejich po�adavky na n� mnohdy �to��. Proto poskytuje charita soci�ln�-aktiviza�n� slu�by. Jedn� se o poradenstv� a pomoc rodin�m, kter� neum�j� hospoda�it se sv�mi pen�zi nebo se obt�n� za�le�uj� do spole�nosti.
Charita poskytuje neoceniteln� slu�by ob�an�m v nouzi. Nikdo z n�s nev�, kdy budeme jejich slu�by pot�ebovat. Oblastn� charita ve ����e vznikla v roce 1993 jako jedna z osmi slo�ek Diec�zn� charity Brno.
Rada m�sta navrhla podpo�it �innost charity zv��enou ��stkou 130 000 K�. Jedn� se zhruba o stejnou ��stku, jak� se ve Velk� B�te�i vybrala v T��kr�lov� sb�rce. Pokud jste tak� p�isp�li, tak v�zte, �e m�sto v tom �jede� s V�mi.
/Mgr. Ladislav Koubek

27.1.2013
Jak volila B�te�
Kliknte pro více informací.V�sledky v okoln�ch obc�ch: v�ude vyhr�l ve 2. kole voleb Milo� Zeman (jeho v�sledky uv�d�me; dopo�et do 100% je v�sledek Karla Schwarzenberga):
B�ez� 80%, B�ezsk� 75%, Debl�n 64%, Doma�ov 53%, He�manov 64%, Jasenice 66%, Kroko��n 56%, K�ov� 79%, Lesn� Hlubok� 67%, Nov� Sady 70%, Nov� Ves 75%, Osov� B�t��ka 74%, P�ibyslavice 78%, Rozse� 84%, Ruda 51%, Sk�in��ov 73%, Stanovi�t� 53%, Velk� B�te� 63,5%, Vlkov 78%, Z�blat� 76%, Zbraslav 63%.
/Mgr. Ladislav Koubek

26.1.2013
Farn� ples p�isp�je na opravu kostela
Kliknte pro více informací.B�te��t� farn�ci ji� n�kolik let vyb�raj� pen�ze na postupn� opravy kostela. Po lo�sk� oprav� v�� zvenku bude n�sledovat jejich oprava zevnit�. D�vodem je �patn� stav sp�r�, d�ky n�mu� je ve v��ch nep��jemn� prach a nepo��dek.
Na tuto opravu bude ur�en i v�t�ek b�te�sk�ho farn�ho plesu, kter� se uskute�n� 9. �nora. Zav�t� k n�m tradi�n� obl�ben� kapela F-Box. Krom� tradi�n� velmi bohat� tomboly si organiz�to�i plesu p�ipravili i n�kolik nov�ch p�ekvapen�. Vstupenky je mo�no kupovat v b�te�sk�m Informa�n�m centru.
/Mgr. Ladislav Koubek

22.1.2013
VOLME SLU�NOST, OTEV�ENOST A NOBLESU
Kliknte pro více informací.Prezident je �lov�k, kter� m� spojovat. M� moud�e a uv�liv� napom�hat tolik pot�ebn� spolupr�ci mezi lidmi a politiky r�zn�ch n�zor�.
Oba kandidáti na prezidenta jsou velmi rozdílní a p�inesou rozdílné vnímání prezidentského ú�adu. Jsme p�esv�d�eni, �e Miloš Zeman s Václavem Klausem jsou politici stejného zalo�ení. Spojuje je vyhrocený a konfronta�ní styl, ale i nedostatek respektu k protivník�m. Podobn� vnímáme hlubokou sp�ízn�nost Karla Schwarzenberga s Václavem Havlem. Stejn� jako on má ohromné renomé ve sv�t�, ale p�edevším schopnost spojovat lidi a být nadstranickým prezidentem. 
Názory na politiku m��eme mít r�zné. Projevujeme je v parlamentních volbách. Ú�ad prezidenta ale vy�aduje slušnost, otev�enost a noblesu. Proto ve druhém kole volby podporujeme Karla Schwarzenberga.

Milan Vl�ek – starosta Velké Bíteše
Tomáš Ku�era – krajský zastupitel a místostarosta Velké Bíteše
Josef Mach – krajský zastupitel a starosta Osové Bítýšky
Ladislav Koubek, Aleš Koubek, Ji�í Rauš – �lenové Rady m�sta

Libor Kota�ka, Michaela Hanzelková, Jaroslav Jelínek, Karel a Maruška Dvo�ákovi, Petr Da�ev ml., Ludmila Pospíšilová, Miloš a Jan Zdubovi a mnozí další

/Mgr. Ladislav Koubek

18.1.2013
Minit�bor v �noru? Ano, je tady!
Kliknte pro více informací.Chce� za��t o jarn�ch pr�zdnin�ch zimn� dobrodru�stv�? P�idej se k n�m a je� do B�ez� na farn� minit�bor, kter� se uskute�n� ve dnech od 14.2. do 17.2.2013.
Jsou zv�ny v�echny d�ti od druh� do dev�t� t��dy. P�ihl�ky najde� v kostele a odevzdej je hlavn� vedouc� Kate�in� R�bo�ov�, a todo 5.�nora 2013.
Info: Kate�ina R�bo�ov�, telefon: 605324144. T��me se na v�s.

/Mgr. Ladislav Koubek

11.1.2013
Pozv�nka na �p�ij�mac� zkou�ky nane�isto�
Kliknte pro více informací.Gymn�zium Velk� Mezi���� po��d� ve st�edu dne 6. �nora 2013 �p�ij�mac� zkou�ky nane�isto�. Z�jemci o �ty�let� i osmilet� studium si mohou zcela nez�vazn� vyzkou�et �p�ij�ma�ky� a sezn�mit se s prost�ed�m �koly.
��ci mohou p�ij�t i v doprovodu rodi��. Za��tek je v 15 hodin v budov� �koly, p�edpokl�dan� konec v 17 hodin. Na �p�ij�mac� zkou�ky nane�isto� nen� t�eba se p�edem p�ihla�ovat.

/redakce

3.1.2013
Pod�kov�n� za T��kr�lovou sb�rku
Kliknte pro více informací.Hned po skon�en� leto�n�ho roku vypukne tradi�n� t��kr�lov� sb�rka. Tentokr�t op�t dostanou ob�an� pod�kov�n� v podob� kr�sn�ho koncertu. V b�te�sk�m kostele vystoup� vynikaj�c� brn�nsk� sbor Gaudeamus v ned�li 6.ledna 2013 od 17 hodin.
Gaudeamus Brno je sm�en� p�veck� sbor, kter� p�sob� na �esk� sborov� sc�n� od roku 1996. V letech 1999-2003 byl ofici�ln�m sborem Masarykovy univerzity Brno, v sou�asnosti je samostatn�m ob�ansk�m sdru�en�m. Sbor je st�lou sou��st� brn�nsk�ho kulturn�ho d�n�, ka�doro�n� po��d� a ��astn� se koncert� a sborov�ch festival� doma i v zahrani��, pod�l� se na benefi�n�ch koncertech.
Koncertn� reperto�r zahrnuje sborov� skladby �esk�ch a sv�tov�ch skladatel� od renesance a� po sou�asnou tvorbu. �leny sboru jsou p�ev�n� studenti a absolventi brn�nsk�ch vysok�ch �kol.
V�t�ek koncertu, kter� po��d� m�stn� farnost ve spolupr�ci s Oblastn� charitou ���r nad S�zavou, bude ur�en na postaven� nov�ch varhan v kostele ve B�ez�. Pom��eme tak sousedn� farnosti, ve kter� je tak� spr�vcem n� otec Bohumil.
/Mgr. Ladislav Koubek

Zabrazit star�� zpr�vy
Zpr�vy 1.1.2013 - 31.12.2013
Zpr�vy 1.1.2012 - 31.12.2012
Zpr�vy 1.8.2010 - 31.12.2011
Zpr�vy 1.10.2010 - 31.7.2011
Zpr�vy 1.4. - 31.9.2010
Zpr�vy 1.11. - 31.3.2010
Zpr�vy 1.6. - 31.10.2009
Zpr�vy 1.3. - 31.5.2009
Zpr�vy 1.1. - 28.2.2009
Zpr�vy 1.10. - 30.12.2008
Zpr�vy 2.7. - 30.9.2008

 
     
28.2. Vyjde NOV� EXIT162
Kliknte pro zvten
Denn� nab�dka j�del
restaurace U RAU��
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
�e��te probl�m s bydlen�m?
Velk� B�te� je dobr� adresa.
Doporu�ujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten


PARTNE�I:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informa�n� - inzertn� port�l pro Velk� Mezi���� a okol�.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktu�ln� informace z Velk�ho Mezi���� a okol�.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  [email protected]