informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE
21.12.2014
Vnon udlosti v bteskm kostele
Kliknte pro zobrazen vce fotografiNadchzejc Vnoce v bteskm kostele pinesou bohat program pro dti i dospl. V ter 23. prosince doraz do Velk Btee betlmsk svtlo, kter si mete odnst do svch domcnost. Na tdr den se uskuten bohosluba pro rodie s dtmi v 16 hodin.
Na plnoní bohoslub, která se koná pesn o štdroveerní plnoci, vystoupí letos premiérov kapela Bohumilové sourozenc Macholánových. Na Boí hod vánoní 25. prosince a svátek sv. Štpána 26. prosince bude program bohoslueb jako v nedli (8.00 a 9.30).

ivý betlém a Štpánská koleda
25. prosince odpoledne se v kostele uskutení ivý betlém. Po loské vydaené premiée se i letos koná po setmní od 17 hodin. Štpánská koleda o den pozdji v 17 hodin pinese vánoní písn v podání bítešských dtí a dívího sboru.
/Ladislav Koubek

20.12.2014
Pipravujeme
Kliknte pro zobrazen vce fotografi


/redakce

6.12.2014
Vnon koncert ARGEMA
Kliknte pro zobrazen vce fotografiJedinen thodinov Vnon koncert skupiny ARGEMA.
/redakce

28.11.2014
EXIT NADLUJE
Kliknte pro zobrazen vce fotografiExit162 Vm v prosincovm sle nadluje drky formou tchto poukaz. Kupte si Exit162 a erpejte slevy :-).
/redakce

20.11.2014
Btesk akademie vs tuto nedli seznm s novm obanskm zkonkem
Kliknte pro zobrazen vce fotografiDal setkn Btesk akademie se uskuten ji tuto nedli v 17 hodin na Zkladn umleck kole. Nov obansk zkonk pinesl adu zmn do naeho kadodennho ivota. Ponaje vlastnictvm nemovitost pes novou pravu pedsmluvnch ujednn a po vznamn novinky tkajc se ddictv.
Filip Leder je renomovan brnnsk prvnk, kter del dobu spolupracuje i s mstem Velk Bte. V rmci Btesk akademie pedstav nejdleitj zmny, kter nov obansk zkonk pinesl a uvede, jak jsou s nimi zkuenosti. Nevhejte a rozite si prvn povdom!
/Ladislav Koubek

23.10.2014
Chcete cyklotrasu podl Blho potoka? Vyplte dotaznk!
Kliknte pro zobrazen vce fotografiZ iniciativy Velk Btee vznik pln vybudovn cyklotrasy podl potoka Btka a Blho potoka. Plnovan trasa by mla zanat ve Velk Btei, povede kolem obce Kov, pes Pnovsk Mln, podl toku Blho potoka a na melcovnu.
V rmci spoluprce se studenty vytvoila Marcela ebkov z Vysok koly polytechnick Jihlava dotaznk, kter bude slouit jako podklad pro bakalskou prci. Hlavnm elem dotaznku je zjitn zjmu o vybudovn cyklotrasy a o doprovodn sluby (cyklobus, nvazn sluby ve Velk Btei apod.).
Dotaznk mete vyplnit zde: www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/vybudovani-cyklotrasy
/Tom Kuera

18.10.2014
POZVNKA: Medov vkend
Kliknte pro zobrazen vce fotografiZO SV spolen s Obc ZBRASLAV vs srden zvou na MEDOV VKEND, kter se kon ve dnech 18 a 19.jna 2014 v Kulturnm dom ve Zbraslavi.

/Ladislav Koubek

13.10.2014
Vsledky voleb ve Velk Btei
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPinme vsledky voleb do zastupitelstva Velk Btee, zdroj: www.volby.cz, strany a sdruen jsou seazeny dle poad kandidtnch listin.
Mandt do zastupitelstva zskali:
esk str. sociln demokrat. - Ba Miroslav Mgr. MBA, Peln Tom Ing., aback Marie Ing., Machola Ondej Ing., Vrba Jan
TOP 09 - Zduba Milo Ing. MBA
Obansk demokratick strana - Mal Alena JUDr., Kol Dalibor Mgr.
Komunistick str.ech a Moravy - Koukola Alois Ing. CSc., Pernica Vojtch
Kes.demokr.unie-s.str.lid. - Kuera Tom Ing., Koubek Ladislav Mgr. et Mgr. MBA, Pavlek Jan, Rovensk Eduard
SDRU. NEZ. PRO MSTO V. BTE - Hejtmnek Bohumil Ing.
Sdr. Za zdr. msto bez kamion - Vlek Milan Ing., paek Alois, ez Zdenk, Horek Svatopluk MUDr., Navrtil Karel, Cahov Marie
/Otto Haso

10.10.2014
FACEBOOKOVÉ POSTEHY - DISKUSE
Kliknte pro zobrazen vce fotografiNa sociln sti facebook se objevuj anonymn profily, kter eln a jednostrann kritizuj a neumouj vstupy do diskuse. Byly vytvoeny elov ped volbami s clem popinit nkter volebn strany i sdruen a jejich kandidty
/redakce

7.10.2014
Aktuln vydn NOVINEK.162
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi

6.10.2014
VOLEBNÍ TABLO: SDRUEN NEZVISLCH PRO MSTO VELK BTE
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi


/redakce

5.10.2014
12. jna budou u Chobtek zpolit draci
Kliknte pro zobrazen vce fotografiJi osm ronk zpolen velkch i malch, kupovanch i run vyrbnch drak uspod Kolpingova rodina a KDU-SL v nedli 12. jna v 14.30. Drakida se kon na louce za Chobtkami (v sousedstv propojovac cesty k Prvn brnnsk strojrn). Chybt nebudou ani ukzky hasisk techniky, kterou pipravili btet dobrovoln hasii.
Tm se, e trumfneme losk poet takka padesti drak a e mezi nimi vrazn pibudou i ti doma vyrbn, k za organiztory Katka Rboov. Pokud bude pedpov poas pzniv, podajc Kolpingova rodina Velk Bte tradin zajist skkac hrad. Tm se, e si uijeme spoustu legrace. A e krom soute o nejhezho, nejoriginlnjho i nejlpe letcho draka budeme letos soutit teba i ve stkn na dlku z hasisk stkaky. Ceny, kter rozdme, pak zskaj ti nejlep z nejlepch, vyzv vechny k zapojen Tom Lajkep, estn pedseda Kolpingovy rodiny.
/Ladislav Koubek

2.10.2014
SDRUEN NEZVISLCH PRO MSTO VELK BTE VS ZVE KE KOMUNLNM VOLBM 10. - 11. 10. 2014
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi


/redakce

1.10.2014
Naten Silvestrovskho poadu esk televize ve Velk Btei
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi


/redakce

30.9.2014
Beseda s kandidty do zastupitelstva
Kliknte pro zobrazen vce fotografiJi tuto nedli v 17.00 na Zkladn umleck kole se uskuten beseda, kter leccos napov o dalm smovn msta. Budete se zde moci na cokoliv zeptat kandidt btesk KDU-SL.
Posledn tyi roky jsme se snaili naplnit program, kter jsme pedkldali v roce 2010. V mnoha bodech jsme ho splnili, v mnoha jsme vykroili a je ped nmi jet cesta k jejich splnn.
Srden zveme obyvatele Btee i mstnch st na setkn, kde pedstavme svoje plny a rdi si vyslechneme nzory oban, k jednika kandidtky Tom Kuera. Pro kadho astnka besedy je tak pipraven mal drek.
Hostem besedy bude dlouholet starosta Velkho Mezi a kandidt do Sentu Frantiek Brad. Jsem rd, e nae msta poj ptelsk vztahy. S Tomem Kuerou intenzivn spolupracuji v krajskm zastupitelstvu a vm, e i ppadn vtzstv ve volbch do Sentu pome naemu mikroregionu, uvd Frantiek Brad.
/Ladislav Koubek

29.9.2014
COCA-COLA VNON KAMION VE VELK BTEI
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV nejbli dob pro Vs pipravujeme anketu s nzvem: "PEJETE SI ABY I LETOS K NM PIJEL COCA-COLA VNON KAMION?".
Pokud nm Vae budouc hlasovn uke, e ANO, tak se pro Vs, za pomoc Santy, budeme snait aby se i letos u ns kamion zastavil s celm svm vnonm programem.

Jako pipomenut se mete podvat na video a fotogalerii (Coca - Cola Vnon kamion - foto).

/redakce

27.9.2014
Mstostarosta Velk Btee pochytal tyi mejdy
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV poslednch dvou tdnech se ve Velk Btei vyrojili ve vtm mnostv nepoctiv podomn prodejci. Pod zminkami, jako je napklad odeet energi, dvaj nejen starm obanm k podpisu nepoctiv smlouvy. Podomn prodej je pitom ve Velk Btei zakzn nazenm msta.
Psobení tchto „šmejd“ vera obané nahlásili na bítešskou radnici i policii. Místostarosta Tomáš Kuera (KDU-SL) se okamit vydal do ulic, spojil se s policií a nepoctivé prodejce sledoval tak, aby je zastihl pímo na míst inu. Podail se mu husarský kousek: postupn ve spolupráci s policií pochytal tyi podvodníky. „Díky patí také Bítešákm, kteí se zajímají o dní okolo sebe a kteí na nepoctivé obchodníky upozornili,“ íká Tomáš Kuera.
Všechny tyi výteníky ekal výslech na sluebn policie.„I kdy nkteí mli u sebe prošlé i dokonce ádné doklady, nakonec se všechny podailo identifikovat. Nyní ji nic nebrání tomu, aby v pestupkovém ízení byli náleit potrestání,“ dodává Kuera.
Nepoctiví prodejci vyuívají momentu pekvapení a asto i nevdomosti obyvatel. „Dleitá je osvta. Apeluji na obany, aby rozhodn nepodepisovali ádné dokumenty prodejcm, které neznají. Seriózní firmy takto nepostupují a vdy dávají as na rozmyšlení. Pokud nkdo podobnou nevýhodnou smlouvu podepsal, je dleité rychle jednat a vyuít právo na odstoupení ve lht trnácti dní,“ radí napáleným obanm bítešský zastupitel Libor Buchta.
/redakce

25.9.2014
POZVNKA: Obec Jinoov a Jinoovsk eny podaj 9.FOLKLRN ODPOLEDNE
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV sobotu 4. jna 2014 se kon v prostorch Obecnho adu Jinoov (bval M) 9. FOLKLRN ODPOLEDNE spojen s ochutnvkou vn.
Zatek v 15:00 hodin. Od 16:00 hod. hraje houslov muzika Bteanu pod vedenm Milana Vlka. Fotogalerie z loskho ronku.
/redakce

19.9.2014
Roman Hork m svoji hvzdu na Bteskm chodnku slvy
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV ptek 12. z dolo na na slavnostn hvzdokladen. Ji 21. hvzdu do chodnku slvy poktil Roman Hork.


Fotogalerie z ktu hvzdy.

/redakce

18.9.2014
Na Vclavsk zbav zahraje kapela ROBUR
Kliknte pro zobrazen vce fotografiJi potet se v bteskm kulturnm dom uskuten Vclavsk zbava. Protoe zahraje mstn kapela ROBUR Rock a s jej organizac pomohou dobrovolnci z Kolpingovy rodiny, mohli si organiztoi dovolit stanovit ni vstupn pouhch 50 korun.
Zbava se uskuten dva tdny po hodech, v sobotu 27. z od 20 hodin. Vichni jsou srden zvni.
/Ladislav Koubek

18.9.2014
Na Vclavsk zbav zahraje kapela ROBUR
Kliknte pro zobrazen vce fotografiJi potet se v bteskm kulturnm dom uskuten Vclavsk zbava. Protoe zahraje mstn kapela ROBUR Rock a s jej organizac pomohou dobrovolnci z Kolpingovy rodiny, mohli si organiztoi dovolit stanovit ni vstupn pouhch 50 korun.
Zbava se uskuten dva tdny po hodech, v sobotu 27. z od 20 hodin. Vichni jsou srden zvni.
/Ladislav Koubek

11.9.2014
Velkobtesk hody ve znamen folklru i sportovnho kln Bte hled borce
Kliknte pro zobrazen vce fotografiBtesk hody jsou jednou z nejvtch akc svho druhu na Vysoin. Letos se uskuten na nov opravenm nmst, co dod hodm slavnostn rz. Soust programu bude tradinfolklrn festival Setkn na Podhorcku a soutn kln pro dti s nzvem Bte hled borce.
„O hodech se ve Velké Bíteši zastaví as. Kadý správný Bítešák navštíví nkterý z otevených sklípk, zajde na koncert a zúastní se hlavního hodového programu, “ íká místostarosta Tomáš Kuera.
Hody byly zahájeny ve stedu postavením máje a píští stedu jejím pokácením zase skoní. Hlavní hodový program ovšem pitáhne tisíce návštvník do Velké Bíteše v a nedli.
„Osobn se tším na soutní klání Bíteš hledá borce. Je to píleitost pro sportovn zaloené dti a pro rodiny, které spolu chtjí strávit krásné chvilky. A pro rodiny, co mají hloubji do kapsy, chceme nabídnout dtský program, který je zcela zdarma“ dodává Tomáš Kuera. Dti budou soutit na bítešské farní zahrad o hodové sobot 13. záí od 15 hodin.Vrcholem programu bude slavnostní vyhlášení nejlepších bítešských borc, kterým pedá odmny rychtá letošních hod Vítzslav Spurný.
Kompletní program bítešských hod je k dispozici na stránkách www.bitessko.com, které spravuje velkobítešské Informaní centrum.
/Ladislav Koubek

10.9.2014
Slavnostn oteven Masarykova nmst ve Velk Btei - VIDEO
/redakce

9.9.2014
POZVNKY
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografiPijmte pozvn na tvrten Mexiany a v ptek na hvzdokladení ji 21. hvzdy do chodnku slvy.


/redakce

28.8.2014
Chceme zpomalit dopravu na Jihlavsk
Kliknte pro zobrazen vce fotografiO przdninch se na veden msta opakovan obrtili obyvatel ulic Jihlavsk a Na Vslun s prosbou o zklidnn dopravy v dan lokalit. Protoe se tuto otzku sname intenzivn eit, rd bych informoval o tom, co mohou oban oekvat.
Hlavním prvkem, který zklidní dopravu v této lokalit, bude zpomalovací semafor, který pustí pouze idie dodrující pedepsanou rychlost. Bohuel ulice Jihlavská je vjezdem do msta po rovné hlavní silnici od Velkého Meziíí, a navíc z kopce. To svádí idie k rychlé jízd a práv semafor je úinným ešením. Ji letos jsme ádali o dotaci na tento semafor. Bohuel jsme zatím nebyli úspšní, nicmén na základ jednání s krajem povaujeme tém za jisté, e dotaci získáme a semafor zídíme.

Vzniknou nové pechody pro chodce
K lepšímu komfortu obyvatel zmínné oblasti jist pispje i rozšíení silnice k Jindichovu. Na naši ádost ji kraj Vysoina zadal projektovou dokumentaci. Krom rozšíení silnice zde vznikne nový chodník, který bude financovat msto. V souvislosti s tím vzniknou dva pechody pro chodce – první pes ulici Jihlavská kousek za velkou kiovatkou se silnicí I/37 a druhý práv pes ulici Rajhradská (smrem na Jindichov).
Budování pechod je ovšem citlivá vc. Moná jste si všimli, e v posledních letech v Bíteši nkolik pechod pro chodce bylo odstranno práv kvli zvýšení bezpenosti. Celou problematiku jsme probírali s dopravní policií. Ta zpracovala analýzu bezpenosti všech pechod ve mst. Na jejím základ policie doporuila zrušit vybrané pechody. Dvod je jednoduchý: hodn chodc umírá práv na pechodech nesplujících technické normy (pedevším rozhledové podmínky). Kdy mají pejít mimo pechod, dávají si mnohem víc pozor a mrtvých pak ubývá. Pechod sice vytváí chodcm pocit bezpenosti, mnohdy je to bohuel falešný pocit. Pro zvýšení bezpenosti se snaíme postupn pechody uvést do souladu s poadavky norem.
Díky všem, kdo se na nás obracejí s námty a dotazy. Je to velice uitené pro naše plánování dopravních investic.
/Tom Kuera

19.8.2014
Supermarket: zastupitelstvo schvlilo smlouvu o spoluprci s developerem
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV dob boomu supermarket, kdy etzce mly zjem o nov prodejny a ty vznikaly jako houby po deti, byl v Btei problm, e nebylo mono zajistit pro supermarket pozemky. Primrn je to problm investora, ale je to i msto, kdo by mu ml bt npomocen, protoe supermarket nen jen soukrom zleitost investora, ale je to i vc obansk vybavenosti. Bohuel toto se nepovedlo a supermarket v Btei nevznikl. Pak boom opadl, pila i finann krize a nikdo v Btei stavt nechtl.
Veden msta v Btei supermarket chce a slbilo, e bude vestrann npomocno investorm, aby supermarket co nejdve vznikl. Msto sice neme zlepit situaci na trhu, nebo nutit nkoho, aby supermarket postavil, ale me monost jeho vstavby co nejvce usnadnit, a tm se investora snait pilkat.
Dky veden msta nyn existuj dv lokality - u nmst v kiovatce Rov s Valy a u BDS, kde je mono supermarket stavt. Bohuel pesvdit nkoho, aby v Btei supermarket postavil, je stle velmi tk. U nen doba boomu, doznv finann krize a Bte nen obc 3. stupn jako nap. V. Mezi, co je samozejm z hlediska pohybu mnostv osob atraktivn. Mimochodem Bte na 3. stupe v dob reorganizace veejn sprvy v r. 2002 reln mohla doshnout, ale neusilovala o nj.
Se supermarketem je to tedy tak, e v minulosti byl zjem stavt, ale nebylo kde, a nyn je kde stavt, ale nen zjemce. Snad co nejdve pijde doba, kdy bude kde stavt a bude i zjemce, veden msta o jeho nalezen usiluje.
Nyn se zd, e alespo v lokalit u BDS tato doba nastv. Developersk spolenost NIMIRU spol. s r.o. podala o vydn zemnho rozhodnut na umstn stavby obchodnho centra, zastupitelstvo msta schvlilo smlouvu o spoluprci s tmto developerem upravujc budouc vstavbu a zd se, e vybudovn supermarketu v tto lokalit je ji na dobr cest.
/Ale Koubek, Eva Linhartov

13.8.2014
Jazykov kurzy ve Velk Btei s 10% slevou
Kliknte pro zobrazen vce fotografiJazykov kola Orange Academy nabz kurzy anglickho a nmeckho jazyka pro koln rok 2014/15 se zahjenm v z 2014. V nabdce jsou kurzy pro dti i dospl rznch rovn. Kurzy jsou zamen na komunikaci.
Pi registraci do 31.8. sleva 10%!

Více informací na www.orangeacademy.cz, 776 026 593, balazova@orangeacademy.cz
/redakce

26.7.2014
Velk Bte uetila miliony. Stailo zmnit smlouvy
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelkobtet radn se zamili na zefektivnn hospodaen. Proto podrobili revizi celou adu smluv a dokument. Vsledkem je dvoumilionov spora kad rok.
Místo dvou mstských spoleností jedna
Výraznou úsporu dosáhli bítešští zalenním Les msta Velká Bíteš, s.r.o. pod Technické sluby. „Jen na osobních nákladech a provozu kanceláe šetíme 700 tisíc korun kadý rok,“ íká místostarosta msta Tomáš Kuera.  Navíc se novému vedení spolenosti podailo zvýšit cenu, za kterou prodává devo z mstských les, co dále zlepšuje hospodaení msta.

Úspory za telefony a energie pomáhají sportovním klubm
Další sníení náklad pineslo sjednocení všech mobilních a pevných telefonních linek pod jednu smlouvu.  „erpáme výhody plynoucí z toho, e msto spolen se všemi svými organizacemi je pro operátory zajímavý partner. Díky výbrovému ízení a slouení smluv šetíme na pevných linkách 170 tisíc korun ron, na mobilních pak tvrt milionu ron,“ dodává Kuera. Nákupem elektiny a plynu na burze pro všechny organizace zizované mstem pak bítešští šetí dalšího ti tvrt milionu.
„Kdy všechny úspory seteme, dostáváme se k ástce okolo dvou milion ron. Tyto peníze nám pak výrazn pomohly zváit podporu bítešským sportovcm, která se zvedla o polovinu. Navíc nám pomohou kompenzovat výpadek píjm, kterých se dobrovoln vzdáváme zákazem hracích automat,“ uzavírá Kuera. 

Nákup energií i pro obany
Výhody plynoucí z centrálního nákupu v tomto roce vyuijí i bní obyvatelé Velké Bíteše. Ve mst toti uspoádá spolenost Terra Group elektronickou aukci, do které se budou moci zapojit domácnosti. Aukce se uskuteuje s vdomím pedstavitel msta. „Pracujeme na principu shromádní více odbrných míst, u kterých se nate velikost celkové spoteby. Proto se u i poátení vyvolávací cena drí na úrovni nejniších nabídek trhu v porovnání se standardními ceníky dodavatel. Prostednictvím aukce budou obané moci dosáhnout úspory a 15-20%  z ceny energií,” íká k tomu zástupce spolenosti Eduard Rovenský.
/Ladislav Koubek

22.7.2014
Nmst Velk Btei dod nov vraz
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV souasn dob vrchol a snad konen spj ke svmu konci opravy nmst, kter jsou hlavn investic msta v tomto roce a jednou z nejvznamnjch akc v prbhu na novodob historie.
Pamatuji se, e tato idea existovala ji za starosty Josefa mdka. Bylo ale nutn nejprve pipravit ve potebn a opravit, co nebylo tak vidt, tedy pedevm infrastrukturu a rozvodn st. Uprosted nmst jet byla zakopna bval benznov cisterna a tern nebyl ani pesn zmapovn. Pesto jsme vili, e se jednou uskuten zmna vnjho designu a e i Velk Bte zsk vzhled upravenho nmst, kter j vtiskne novou tv samozejm s ohledem na pedchoz historick vvoj.
K tto jedinen udlosti dolo letos. Nmst se stalo stavenitm, kter samozejm naruilo obvykl provoz jak v doprav, tak v pilehlch obchodech a restauracch. To se dotklo vech a ne vichni vtaj, e se k takovm zmnm pistupuje. Mnoz vid Velkou Bte stle takovou, jak byla, a zmny se jim nezamlouvaj. Zsahy jim pipadaj dost radikln a nkladn.
J osobn bych jako lovk s jistm vtvarnm citem chtl ci, e probhajc zmny vedou k potebn zmn, kter m svj urbanistick a umleck vznam a kter vtiskne Velk Btei do jist mry novou tv. Ne takovou, aby se mluvilo o nem zcela jinm, spe bych to vidl jako logick pokraovn vvojovho konceptu, kter se tvo asto dost spontnn, ale pesto s intuitivnm zmrem.
Vezmu-li to zcela kriticky, musm uznat, e cel vc nen vbec jednoduch, nae nmst m zvltn a typick rz. Zachovat jej a pece zmnit, vyaduje nemalou odvahu a snahu myslet i do vzdlenj budoucnosti. Myslm, e se to zatm da a e vtina oban msta m pochopen a na nov vraz Velk Btee se t. Je tak zcela v intencch modern doby provdt takov stavby. Meme to vidt v mnoha mstech a lze se snad jen divit tomu, e k nemu takovmu se v Btei nepistoupilo dve. Ale zejm ten prav as nadeel prv te. Vm, e i tato investice pispje k budoucnosti dalho rozvoje msta.
/Tom Lajkep

21.7.2014
Na Masarykov nmst se ji osvte
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografiParn przdni- nov dny na Masarykov nmst ji zvlauje nejen kana, ale i nov vtrysky fontny.
/redakce

20.7.2014
Frantiek Brad chce hjit zjmy malch mst a obc
Kliknte pro zobrazen vce fotografiCelosttn politika mus vce slyet hlas mench mst a vesnic ne tomu bylo dosud. S touto mylenkou vstupuje do "velk" politiky Frantiek Brad z Velkho Mezi. Souasn zjmy obyvatel Vysoiny ve "velk" politice hj poslanec Vt Kakovsk a europoslanec Tom Zdechovsk. Jejich posilou by mohl bt Frantiek Brad jako sentor za obvod rsko.
Vm, e spolu s Frantiek Bradem doshneme ve velk politice toho, aby moje rodn Vysoina zskala takov postaven, jak si zaslou, t se na budouc spoluprci europoslanec Tom Zdechovsk (KDU-SL).
Ve Velkm Mezi Frantiek Brad zskal zkuenosti s "malou", komunln politikou. Dlouhch tinct let stl starosta Brad v ele Velkho Mezi, dnes psob jako krajsk zastupitel.
Se souasnm poslancem doln komory parlamentu Vtkem Kakovskm spolupracuje Frantiek Brad u nkolik let v zastupitelstvu kraje Vysoina. Frantiek je vraznou tv rska. Jako bval mnoholet starosta Velkho Mezi m bohat zkuenosti se samosprvou a pehled o tom, co obany i region trp, a kde by bylo teba regionu pomoci," k o spoluprci v kraji Vysoina poslanec Kakovsk.
Poslanci Tom Zdechovsk i Vt Kakovsk se t na budouc spoluprci s Frantikem Bradem jako zstupcem Vysoiny v horn komoe parlamentu esk republiky. "Peji obanm tohoto sentnho obvodu, aby prce, kter stoj za Frantikem Bradem, byla pro n vodtkem pi podzimnm hlasovn, sdlil ke kandidatue Brade poslanec Vt Kakovsk.
/Ladislav Koubek

10.7.2014
Rekonstrukce I/37 v seku Za loukama zane jet v ervenci
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVe dnech 28. 7. 26. 8. 2014 bude probhat oprava silnice I/37 v ulici Za Loukama a bude se realizovat po polovinch vozovky. Prjezdn bude jedna polovina komunikace. Provoz bude v pedmtnm seku zen mobiln svtelnou signalizac.
/redakce

9.7.2014
Trvnk na nmst se ji zazelenal
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografiNa "novm nmst" se vedle prezidentsk lipy zazelenal i trvnk. Vse v okol vchodn kany.

/redakce

8.7.2014
Rada msta navrhuje nov uspodn parkovn v lokalit Vlkovsk U Stadionu
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV nvaznosti na zvyovn potu zamstnanc firmy ITW Pronovia veden msta jednalo s touto firmou o vybudovn novch parkovacch mst. Pronovia na tento nvrh zareagovala a zajistila parkovn zamstnancm v prostorch sousednho arelu PKS.
Tento arel je jen o mal kousek dl ne parkovac msta u pilehlch bytovek. Proto vznik otzka, jak ochrnit obyvatele pilehlch bytovek a umonit jim bezproblmov parkovn. Na rad msta dne 23. ervna jsme se proto dohodli na nezbytnosti regulovat parkovn aut v tto lokalit. Nam clem je najt uspodn, kter bude administrativn jednoduch a zrove mstnm obyvatelm zajist, aby u svho domu nali parkovac msto, kdy potebuj.
Nvrh je nsledujc: v oblasti u bytovch dom . 429-433, 474, 475, zavst stejn podmnky parkovn jako na nmst. Mstn obyvatel dostanou dv parkovac karty na domcnost zdarma. Pro ty, kdo nemaj parkovac kartu, bude doba parkovn omezena na dv hodiny. Prv toto bude zamstnance firem motivovat k tomu, aby vyuvali vlastn firemn parkovit. Pznivou informaci mme i pro obany bydlc na nmst: plnujeme, e od ptho roku budou parkovac karty i pro n zdarma.
Nyn chceme dt obanm prostor k diskusi. Pokud by toto een mlo jakoukoli vadu, prosme obyvatele, aby nm dali vdt. Pokud nebudou nmitky, rdi bychom, aby tento systm zaal platit od jna 2014. Dkujeme vem obanm, kte nejsou lhostejn k dn okolo sebe, i vem mstnm firmm za to, e lidem nabzej pracovn pleitosti.
/Ladislav Koubek

5.7.2014
Den s panem prezidentem
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPnme vm FOTO-pehled nvtvy pana prezidenta Miloe Zemana pi nvtv Velk Btee 27. 6. 2014./redakce

4.7.2014
Na slavnostnm oteven nmst vystoup i skupina VICHNI SVAT
Kliknte pro zobrazen vce fotografiNa slavnostnm oteven nov zrekonstruovanho Masarykova nmst vystoup 6. z 2014 tak skupina VICHNI SVAT.Ukzka klipu VYTHNI M Z DAVU:
/redakce

26.6.2014
Rada msta jmenovala editele kol na nov estilet obdob
Kliknte pro zobrazen vce fotografiNa svm poslednm ervnovm jednn Rada msta jmenovala na dal estilet obdob dva staronov editele kol. Blanka Gaizurov bude i nadle editelkou Zkladn koly Tinovsk 116 (bval Speciln kola) a Frantiek Kratochvl bude pokraovat ve veden Zkladn umleck koly. Btet radn zrove vyjdili spokojenost a podkovn obma editelm s tm, jak jsou ob koly vedeny.
Zkladn kola na ulici Tinovsk 116 vykazuje velmi dobr vsledky v pi o ky, kte by nebyli schopni absolvovat standardn zkladn koln dochzku. V letonm roce ve kole probhnou dal stavebn pravy, kter posl jej bezbarirovost. Umon tak snaz dochzku i km s kombinovanm tlesnm a mentlnm postienm. editelka koly Blanka Gaizurov je mimodn aktivn ve zskvn grant a prostedk od sponzor, co se tak da. Prv dky nim kola napklad podila schodiovou ploinu pro vozke a speciln relaxan mstnost snoezelen.
Zkladn umleck kola vychovv budouc generace hudebnk a umlc. Jej kapacita je neuvitelnch 300 k a je pln vyuita. kola pod adu koncert, pomh pi organizaci kulturnch akc ve mst a jej budova je mstem konn pednek Btesk akademie, kam pichzej besedovat vznamn host. O letonch przdninch zanou opravy budovy koly, kter je vznamnou pamtkou. Jako mstostarosta bych chtl ocenit spoluprci s editeli vech kol ve mst, kter si velmi vm.
/Tom Kuera

25.6.2014
Prezident Milo Zeman navtv Velkou Bte - podrobnosti
Kliknte pro zobrazen vce fotografi V rmci sv prvn oficiln tdenn nvtvy Kraje Vysoina navtv prezident Zeman Velkou Bte a Prvn brnnskou strojrnu v ptek 27. ervna. Pinášíme podrobnosti návštvy.


/redakce

17.6.2014
Prezident Milo Zeman navtv Velkou Bte
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografi V rmci sv prvn oficiln tdenn nvtvy Kraje Vysoina navtv prezident Zeman Velkou Bte a Prvn brnnskou strojrnu v ptek 27. ervna.
Miloš Zeman plánuje píjezd do PBS v 10.45. Po plhodinové prohlídce provozu Firmy roku 2012 má vyhrazenu tvrthodinu na setkání se zamstnanci. „Urit mu ukáeme provoz a speciální odhlunnou komoru, kde se zkoušejí nové letecké motory. Je to pro nás est, prezidenta jsme tu ješt nemli. Byli tu nkteí ministi a kardinál Duka," ekl reportérce iDNES.cz generální editel PBS Velká Bíteš Milan Macholán.

S obany msta se pan prezident setk na prostranstv mezi radnic a bustou T. G. Masaryka a vysad novou lpu u vchodn kany. Potom odjd do Tebe, kde bude uspodna i tiskov konference. Po ukonen oficiln nvtvy naeho kraje m prezident Zeman v plnu nkolikadenn odpoinek na sv chalup v Novm Vesel.

Více o prezidentské návštv najdete napíklad na http://jihlava.idnes.cz/navsteva-prezidenta-milose-zemana-na-vysocine-fql-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140611_2072769_jihlava-zpravy_mv.
/Otto Haso

16.6.2014
Btesk dti se rozlou se kolnmrokem
Kliknte pro zobrazen vce fotografiTradin rozlouen bteskch dt se kolnm rokem se uskuten tento ptek 20. ervna.
Na bohoslubu, kter zan v 18 hodin v kostele sv. Jana Ktitele, nave zbavn veer pln her a sout na farn zahrad. Na dti ek opkn but, skkac hrad a trampolna. Akce se uskuten v rmci tradin btesk pouti, kter se kon o tomto vkendu a jejm hlavnm hostem bude kardinl Miloslav Vlk.
/Ladislav Koubek

15.6.2014
Bteskou pou navtv kardinl Miloslav Vlk
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelkou slavnost zaije kostel sv. Jana Ktitele o leton pouti. Hlavnm hostem bude kardinl Miloslav Vlk. Ten bude slouit hlavn poutn bohoslubu v nedli 22. ervna od 9.30.
Miloslav Vlk se narodil roku 1932 v Lnici na Psecku. Po maturit mu komunistick reim neumonil studovat. Pracoval jako dlnk v eskch Budjovicch. V roce 1964 se mu podailo zahjit studium na Cyrilometodjsk bohosloveck fakult v Litomicch. Na knze byl vysvcen roku 1968. Jeho pastoran psoben vak komunistm vadilo. Proto mu byl odat tzv. "sttn souhlas" k vkonu knsk sluby. Stejn jako jin potrestan kn pijal prci umvae vkladnch skn a pozdji archive ve Sttn bance eskoslovensk.

Kardinl, kter umval okna
Po revoluci byl v roce 1990 jmenovn eskobudjovickm biskupem. O rok pozdji se stal praskm arcibiskupem a nstupcem kardinla Frantika Tomka. Roku 1994 jej pape Jan Pavel II. jmenoval kardinlem. V ele esk crkve byl a do roku 2010.
Kardinl Miloslav Vlk je nositelem ady ocenn. Roku 2002 mu prezident Havel propjil d TGM za vynikajc zsluhy o demokracii a lidsk prva. Zskal tak adu estnch doktort na evropskch i americkch univerzitch. Obdrel estn obanstv mst Romitl pod Temnem, Cedar Rapids/USA, Baltimore/USA, Tebo, Klodzko, Roudnice nad Labem, Mnek pod Brdy, Brands nad Labem - Star Boleslav.
/Ladislav Koubek

12.6.2014
Rekonstrukce nmst: tet etapa
Kliknte pro zobrazen vce fotografi Kliknte pro zobrazen vce fotografiRekonstrukce Masarykova nmst ve Velk Btei vstoupila 11. ervna do sv tet fze.
Budouc stedov pepravn terminl je nyn mon objet, na nmst se vjd z Rov ulice. Parkovat lze ped prodejnou pana Slmy a na prostranstv ped Cukrrnou U Zdub a Restaurac U Rau. Vjezd z Lnic a Kosteln nen mon.
Firmm IMOS a ATIKA se podailo sthnout pvodn desetidenn skluz, kter byl zpsoben vcepracemi na sanaci podlo, na ti dny.
Vme, e vysok pracovn tempo nic nenaru a termn oteven zrekonstruovanho nmst 6. z 2014 bude dodren.
Fotografie z prbhu rekonstrukce najdete ve fotogalerii.
/Otto Haso

10.6.2014
Zastupitel rozhodli: Velk Bte zahrdky omezovat nebude
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelk Bte: Velkou odezvu zskal nvrh mstsk vyhlky, kter by omezila provozn dobu venkovnch zahrdek u restaurac ve Velk Btei. Oban msta se k n vyjadovali v anket a zastupitel dostali velk mnostv nzor.
Na zastupitelstvu msta se vedla ohledn regulace zahrdek iv diskuse, kter odhalila sloitost problematiky. Pslun vyhlka ale potebnou podporu nezskala. Hlasovalo pro ni pouze pt z ptomnch estncti zastupitel.

V rmci diskuse zaznly argumenty obou stran. Na jedn stran byli pznivci plonho zkazu od urit hodiny (ve vedn dny od 22 hodin, v ptek a sobotu od 24 hodin), kter by snad ulevil sousedm zahrdek. Pevil vak nzor, e nen vhodn automaticky zakazovat nvtvu zahrdek plon.

Bojm se, e vyhlka by byla zbyten. Postihla by slun hosty a ztila napklad konn svateb ve venkovnch prostorch. Naopak tam, kde vznik opravdov problm, toho vyhlka stejn moc nee. Pesto bych rda apelovala na majitele restaurac, aby sami zvili, jak svj provoz skloubit s dobrmi sousedskmi vztahy tak, aby si nekazili povst,k zastupitelka Eva Linhartov.

Hluk u restauracu nyn reguluj celosttn platn hlukov limity. Pokud je majitel zahrdek nebudou dodrovat, hroz jim postih. Zastupitel se shodli, e pipomnky soused zahrdek nelze brt na lehkou vhu. Na druhou stranu ani sebelep vyhlka neme vynutit vzjemnou ohleduplnost mezi lidmi. A o tu zde jde pedevm.
/Laa Koubek

6.6.2014
Maj se na noc zavrat zahrdky u bteskch hospod?
Kliknte pro zobrazen vce fotografiZastupitelstvo msta bude v pondl 9. ervna projednvat nvrh vyhlky o regulaci otevrac doby zahrdek. Dvodem jsou stnosti obyvatel, kte ij v sousedstv restaurac a kterm vad hluk, kter se ze zahrdek nese.
Jedná se o velmi citlivou vc, ve které nejde vyhovt všem. Na jedné stran naprostá vtšina návštvník zahrádek jsou slušní lidé. Pro napíklad omezovat bítešskou chasu, kdy bude chtít posedt trošku déle s kytarou? Pro omezovat ivot bným lidem a sniovat trby majitelm restaurací, kteí tak jako tak nemají na rích ustláno? Navíc plošný zákaz není zázraným ešením. Pokud nkdo bude chtít být hluný na ulici mimo prostory zahrádky, nikdo mu v tom nezabrání.
Na druhou stranu nememe ignorovat zájem obyvatel, kteí ijí v centru msta poblí hospod. Kdybych tam ml bydlet, taky bych asi neml radost z hluku, kterému se provoz zahrádky neme vyhnout. Dotení obané mstu opakovan poslali petice, které nechceme ignorovat. Je zcela jasné, e i hygienické pedpisy se musí dodrovat. Vyhláška o omezení provozní doby zahrádek by byla v zájmu práv tchto oban. Netýkala by se období hod a pouti.
Jak z této situace ven? Budeme rádi i za váš názor. Na webu www.velkabites.kdu.cz je anketa, kde se mete vyjádit pro jednu ze tí moností:

a) Omezit provoz zahrádek do 22 hodin
b) Omezit provoz zahrádek do plnoci
c) Provoz neomezovat

Budeme rádi za Váš názor a bude pro nás významným vodítkem pi našem hlasování.
/Laa Koubek

4.6.2014
Rockov legenda navtv 8. ervna Zbraslav
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVe zbraslavskm kulturnm dom se odehraje 8. ervna v 17 hodin rockov legenda Veslo a re, kter popisuje ivot vznamn osobnosti 10. stolet Slavnkovce Vojtcha. Sloili ji Ji Cerha a Tom Vondrovic.
Úinkují umlci z praských divadel: Veronika Pospíšilová (Švandovo divadlo), Hanuš Bor (Mstská divadla praská), Michal Pleskot (Divadlo Kalich) a zpváci Veronika Vítová, Hana Horká (Asonance, C&K Vocal), Jií Cerha (C&K Vocal). Vstupenky je moné koupit na Obecním úadu ve Zbraslavi (obec@zbraslavubrna.cz). Do 12. kvtna se superslevou za 100 K, pozdji v pedprodeji za 150 K a na míst za 200 K.
Dali jsme píleitost autorovi hudby, Jiímu Cerhovi, aby nám svoje dílo piblíil.

Pedstavení má podtitul „Rocková legenda“. Pro?
Protoe jsme se chtli vyhnout módnímu oznaení muzikál, navozující pedstavu o podob, se kterou jsme nechtli mít nic spoleného. V nm zaznlo 28 písní. A hudba není zdaleka jen rocková. Vychází ze situace. Je i nná i dravá, i historizující.
Kdo hru napsal a koho budeme moci ve Zbraslavi vidt?  
Hru napsal Tomáš Vondrovic, básník a dramatik a reíroval ji Karel Kí. Hudbu jsem napsal, zaranoval, natoil s výbornými muzikanty na hudební základ, na který jsme všichni, zpváci i herci iv zpívali. Dva z nich, oba výborn zpívající úinkují i v tomto pedstavení, které Vám nabízíme. Je to Veronika Pospíšilová a Hanuš Bor, herec divadla ABC v Praze.
Kolik repríz má pedstavení za sebou?            

Inscenace tehdy bhem tech let dosáhla stovky repríz, hrála se dál a moná by se hrála dodnes nebýt pro divadlo smrtelného zásahu nechvaln známého praského magistrátu. Veslo a ri jsme hráli na dvou mezinárodních divadelních festivalech. V lét roku 1996 v italském Anagni  na tetím roníku Festivalu stedovkého a renesanního divadla a na podzim tého roku v Káhie na osmém roníku experimentálního divadla. V ím se hrála té na Aventinu v chrám, v míst, kde sv. Vojtch prodlel pt let za jeho první emigrace. Hráli jsme i v Polsku, kde sv. Vojtch je ctn jako jeden z nejvýznamnjších svatých.
/Laa Koubek

26.5.2014
KDU-SL vyhrla eurovolby na Btesku. Zskala pes 35% hlas
Kliknte pro zobrazen vce fotografiStejn hlas jako dal ti strany dohromady (SSD, KSM, ANO) zskali lidovci na Velkobtesku v evropskch volbch. Obhjili vsledek z krajskch voleb a hlas jim dalo 35,3% voli.
Na druhm mst se umstili s velkm odstupem sociln demokrat (14,7%), dle komunist (10,2%) a hnut Ano (9,7%). TOP 09 zskala 8,2 a ODS 5,3% hlas.
Lidovcm pomohlo nejen to, e jsou zastoupeni ve veden msta a nkolika obc, ale tak to, e jako jedin strana do eurovoleb postavili kandidty z Velkobteska. Obma se vedlo dobe. Petr Hladk zskal pes 202 preferennch hlas (41,82%) a Tom Lajkep 119 (24,63%). V samotn Velk Btei vyhrli tak lidovci s 31,25%, sociln demokrat zskali polovinu tohoto vsledku (15,76%). Poad dalch stran je skoro stejn a na to, e TOP 09 nepatrn pedstihla hnut ANO.
Velkou radost z volebnho vsledku mli lidovci, kte vyhrli ve vtin moravskch kraj, co se jim zatm v dnch volbch nepovedlo. Jejich erstv zvolen europoslanec Tom Zdechovsk pijede 14. ervna na oslavy 750 let Osov Btky.
Volebn ast byla rekordn nzk. Na Velkobtesku inila 20,3%, co je asi o dv procenta vice ne byl celosttn prmr.
/Laa Koubek

17.5.2014
Pohdkov les bude v nhradnm termnu 1. ervna
Kliknte pro zobrazen vce fotografiZ dvodu patnho poas oznamujeme zmnu termnu konn Pohdkovho lesa ve Velk Btei. Milovnci pohdek se mohou tit na nedli 1. ervna. Vme, e na Den dt nm bude poas vce pt a dti budou moci i touto formou oslavit svj svtek. Vychz se od 14. hodiny u btesk radnice.
Btesk Kolpingova rodina a KDU-SL pro n opt pipravily napnav putovn kouzelnm lesem, ze kterho nikdo neodejde s przdnou. Trasa povede okolo matesk a zkladn koly do lesa smrem na Letnou, aby se poslze vrtila zpt do msta na farn zahradu. Vechny dti, kter trasu spn zvldnou, dostanou v cli na farn zahrad odmnu. A navc na n bude ekat oblben skkac hrad a dal soute. Jak pro dti, tak i pro dospl bude pipraven tbork a iv hudba v podn Luka Straka. Pohdkov les kadoron pomh organizovat nkolik destek pomocnk. Jim vem pat velk podkovn.
/Laa Koubek

14.5.2014
Pohdkov les se uskuten 18. kvtna
Kliknte pro zobrazen vce fotografiMilovnci pohdek si daj dostavenko v nedli 18. kvtna od 14. hodiny u btesk radnice. Btesk Kolpingova rodina a KDU-SL pro n opt pipravily napnav putovn kouzelnm lesem, ze kterho nikdo neodejde s przdnou. Trasa povede okolo matesk a zkladn koly do lesa smrem na Letnou, aby se poslze vrtila zpt do msta na farn zahradu.
V letonm roce se organizace akce ujala Ester Lajkepov. Pokud mate chu a chcete j pomoci tm, e pipravte takovou pohdkovou scnku, na kterou dti nezapomenou, nebojte se j ozvat. Informace k akci najdete na Facebooku a na internetovch strnkch farnosti a do akce zapojme i pan uitelky z Mateskch kolek.
Vechny dti, kter trasu spn zvldnou, dostanou v cli na farn zahrad odmnu. A navc na n bude ekat oblben skkac hrad a dal soute. Jak pro dti, tak i pro dospl bude pipraven tbork a iv hudba v podn Luka Straka.
Pohdkov les kadoron pomh organizovat nkolik destek pomocnk. Jim vem pat velk podkovn.
/Laa Koubek

13.5.2014
Noc kostel proz Velkou Bte
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelkobtesk kostel se oteve nvtvnkm o tden dve ne stovky dalch kostel po cel zemi. Ji tento ptek 16. kvtna oije kostel sv. Jana Ktitele hudbou, divadlem, vyprvnm a dalm programem. V centru dn ale budou i ob kosteln ve, ve kterch se nachzej ojedinl pt set let star zvony.

O svoje záitky ze svatoeení dvou pape se podlí Petr Mašek, který je zárove vedoucím bítešských ministrant. „Byl to pro m obrovský záitek a est. Tším se, e jej budu moci sdílet s ostatními,“ íká Mašek.  Chybt nebude výstava fotografií z Izraele. Velkobítešští farníci tam loni podnikli cestu v rámci eské národní pouti.
Novinkou letošní noci kostel je program pro dti. Na ten naváe slavnostní bohosluba. „Moc se tším na písn od Jana Badala, které zazní pi slavnostní mši. Málokdo ví, e tento skladatel, jeho písn zpívá celé esko, ped sto lety v Bíteši faráoval,“ íká Jana Fatnová z velkobítešské scholy.
A práv hudba bude mít v programu bítešské Noci kostel nejvíce prostoru. Krom folkové kapely Hoí bítešské publikum jist ocení výkony místních zpvaek pod vedením Kateiny Ráboové. Vrcholem programu jist bude vystoupení Tišnovského komorního orchestru, který bítešský kostel dokáe spolehliv zaplnit a který si získal velkou píze bítešského publika.
Kostel ve Velké Bíteši je centrem duchovního ivota pro široké okolí. O letošní pouti, která se uskutení v ervnu, v nm pivítají i kardinála Miloslava Vlka.

Program Noci kostel – Velká Bíteš, 16. kvtna 2014
17.30  PODVEER PRO DTI
17.30 Hra o sv. Janu Ktiteli
18.00 BIBLE JAK JI ZNÁTE NEBO SPÍŠ NEZNÁTE
divadelní pedstavení Luka Strašáka 
18.30 prohlídka kostela

19.00  MŠE SVATÁ
Doprovází MINISCHOLA Pod vedením Jana  Bryma a Marie Zavadilové
 
19.45  VEERNÍ PROGRAM

19.45    PETR MAŠEK: Záitky z pouti na svatoeení Jana XXIII. a Jana Pavla II.
20.05    Komentované prohlídky kostela a ve
20.25    Folkrocková kesanská skupina HOÍ
21.10    DÍVÍ SCHOLA vedená Katkou Ráboovou
21.40    Koncert kapely ALOZPV
22.25    TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR a sólisté W. A. Mozart: Sinfonia concertante Es dur
23.00    Závrené poehnání

Doprovodný program:  TVOIVÁ DÍLNIKA PRO DTI • MONOST DUCHOVNÍHO ROZHOVORU S OTCEM BOHUMILEM • FOTOGRAFIE ZE IVOTA FARNOSTI • PROHLÍDKY V̎E •  FOTOGRAFIE Z NÁRODNÍ POUTI DO IZRAELE
/Laa Koubek

8.5.2014
Krupobit 2. kvtna
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV ptek 2. kvtna o pl sedm veer se z pomrn nevrazn zataen oblohy spustil zhruba plhodinov lijk s krupobitm. Velk Bte byla tento den rekordmanem ve srkovm hrnu - kolem 60 mm srek. Ve vtin okolnch obc byla bouka podstatn mrnj.

V galerii najdete nkolik snmk z nmst.
/Otto Haso

6.5.2014
Btesk dti budou zpolit v cyklistickch zvodech
Kliknte pro zobrazen vce fotografiSvtek matek ve Velk Btei nebude vnovn jen maminkm, ale uij si i jejich ratolesti. U mstn Zkladn koly se toti uskuten tradin cyklistick zvody, kter pipravili dobrovolnci z btesk Kolpingovy rodiny.
Na dti ek spousta discipln ve kterch mohou zjistit svoji ikovnost na kole. "Dti se mohou tit na sladk odmny a spoustu zbavy," k za organiztory Tom Kuera. Zrove dodv: "Chceme nae ratolesti vst i k tomu, aby si uvdomovaly bezpenost. Proto bude na zvodech pilba povinnost."
Cyklistick zvody jsou uren pro dti od pedkolnho vku a do 9. tdy a uskuten se tuto nedli 11. kvtna od 14.30 u Z na ulici Sadov ve Velk Btei.
/Laa Koubek

2.5.2014
TASOVSK VEJLAP
Kliknte pro zobrazen vce fotografiTJ Sokol Tasov pod v sobotu 31. kvtna 14. ronk TASOVSKHO VEJLAPU./Laa Koubek

28.4.2014
arodjnice s ohostrojem
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelk Bte - Tradin plen arodjnic na farn zahrad se letos ponese ve znamen svtel. Nejen veern osvtlen, skkac hrad, spousta her, sout, ale zejmna pipravovan ohostroj z dlny velkobteskho ohostrjce pana Janeka jsou lkadly pro dti i dospl.
arodjnice jsou prvn leton akc, kter oteve seznu na btesk farn zahrad. Vichni jsou srden zvni na program, kter zan v 17 hodin. Na akci spolen zvou velkobtesk farnost a Kolpingova rodina Velk Bte. Ta se zamuje na prci s dtmi a mlde a na Btesku pod adu spoleenskch a sportovnch udlost.
/Laa Koubek

27.4.2014
Zlat kolo Vysoiny
Kliknte pro zobrazen vce fotografiStejn jako kad rok, i letos bude Exit 162 medilnm partnerem 13. ronku soute Zlat kolo Vysoiny. Ta se uskuten 14. ervna v Rud. Tento cyklistick silnin zvod pro neregistrovan cyklisty m ji vysoce nadregionln vznam. V regionu jde o nejvt cyklistickou akci. Cyklist jsou u nejen z cel na republiky, ale i ze Slovenska. Poslednch ronk se astnilo 370 450 cyklist vech vkovch kategori. Podrobn informace o konn zvodu pineseme v ptm sle Exitu.
/Laa Koubek

1.4.2014
Vidli jsme budoucnost promtn fotek z Dubaje
Kliknte pro zobrazen vce fotografiOsm div svta vznikl na Arabskm poloostrov v poslednch letech. Tba ropy pinesla Spojenm arabskm emirtm pohdkov bohatstv, kter um vyut. Tamn vldci jsou ale prozrav a pipravuj se na dobu, kdy u penze z ropy nebudou. Chcete poznat Dubaj a Emirty podrobnji? Pak vs zveme v nedli 6. dubna v 19 hodin na promtn fotek na ZU.
/Laa Koubek a Tom Baran

18.3.2014
ivot je sacra zajmavej
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVelk Bte: Aprl ve Velk Btei bude nejen ve znamen vtip, ale i jedinen besedy o sacra zajmavm ivot. Hostem Btesk akademie bude 1. dubna od 18 hodin Karel Satoria.
Satoria je hlavnm protagonistou knihy rozhovor, kter vyla pod nzvem ivot je sacra zajmavej. Kniha loni vzbudila velkou pozornost a dokala se v krtk dob nkolika dotisk. Satoria v n l svoje dramatick ivotn okolnosti, kter by jinmu lovku staily k naplnn ty ivot. Jako knz byl sthn komunisty. il informace o Chart 77 a astnil se akc brnnskho disentu. V kvtnu 1990 pijal funkci generlnho vike brnnsk diecze a snail se zmrnit nsledky tlaku crkve minulm reimem. V roce 1992 vstoupil do du cistercik a nsledujcch deset let strvil v kltee Sept Fons ve Francii. Po nvratu do eska vedl vstavbu kltera Nov Dvr. Od roku 2011 psob jako knz v Dobi.
/Ladislav Koubek

17.3.2014
Pmstsk tbor m u svj termn
Kliknte pro zobrazen vce fotografiKolpingova rodina uspod spolu s Mateskm centrem Bteek premirov pmstsk tbor. Je uren pro dti od 4 let, kter u alespo rok navtvuj mateskou kolu. Horn vkov hranice in 7 let (ukonen 1. tda). Tbor se uskuten v termnu od 28. ervence 1. srpna v ase od 7 do 16 hodin.
Na zkladnou bude Zkladn umleck kola ve Velk Btei, kde budeme mt k dispozici velkou uebnu. Pro vechny venkovn aktivity mme k dispozici farn zahradu. V ppad pznivho poas budeme vyret na vlety v okol Velk Btee. Obdy budou zajiovny restaurac Nae btesk. Vme, e pmstsk tbor nabdne dtem spoustu zitk a pome rodim v obdob, kdy je jejich matesk kolka uzavena.
Cena tbora za 1 den je 150 K vetn stravy a pitnho reimu. Bli informace a pihlky rdi poskytneme na tel. . 604 593 128 Jana Stechov.

PIHLÁŠKA (PDF)
/Jana Stechov a Ladislav Koubek

13.3.2014
Rekonstrukce Masarykova nmst
Kliknte pro zobrazen vce fotografiV novém seriálu o rekonstrukci Masarykova námstí vám budeme pinášet aktulální zmny ve fotogalerii s krátkým komentáem.

FOTO seril naleznete na tomto odkazu:
www.exit162.cz/?pg=namesti-velka-bites-2014-special
/Otto Haso

10.3.2014
Do Btee pijede trenr mozku
Kolik procent z vkonu dl hlava? Pesn slo se asi stanovit nelze, ale ji mnoho vrcholovch sportovc piznalo, e to je vc ne 50%. Od urit rovn se ned navyovat trnink tla a mus se hledat rezervy jinde:voblasti koncentrace, prostorov orientace, logice, pamti i zvldn stresovch situac a emoc.
Kdy chcete posilovat svaly, zajdete do fitness centra, ale co dlat, kdy chcete posilovat mozek?
Mete teba vyrazit do neurolaboratoe. V esk republice existuj nyn ti centra: v Hradci Krlov, v Tebi a Praze.Do Velk Btee pijede 16. bezna (v 18.00 na ZU) jejich zakladatel Tom Zdechovsk. Pijmte tento rozhovor jako malou pozvnku.
Zobrazit / skrt vce informac »

Výet inností, kterým se vnujete, je neuviteln dlouhý a neobyejn pestrý. Psaní básniek, výzkum mozku, politika, pednášky…. Dá se íci, která z tch aktivit je pro Vás ta hlavní? Která je nejvíc asov nároná nebo která je Vaše nejoblíbenjší?
Má hlavní aktivita je práce krizového manaera. Ta je také nejvíce psychicky i asov nároná.  Krizový manaer nikdy neví dne ani hodiny, protoe neustále vás mohou nkam zavolat. Pokud se tak stane, sednete do auta a jedete, v jakoukoliv hodinu. Navíc se musíte okamit rozhodovat a hlavn nesete hlavní díl zodpovdnosti. Neexistuje nikdo jiný, kdo by z vás pípadn tu zodpovdnost sebral.

Kdy jste se zaal zabývat výzkumem mozku a co vás k tomu vlastn pivedlo?
K neurotechnologiím m pedevším pivedl pípad z rodiny, kdy mj starší bratr se neprobudil z narkózy a ml poškozenou ást mozku. A takových pípad jsem kolem sebe vidl desítky.

Jak mete ve své neurolaboratoi pomoci sportovcm? S jakým problémem nejastji picházejí a co chtjí zlepšit?
Sportovci nejastji picházejí s problémem koncentrace, motivace nebo smyslu ivota.Základem práce se sportovci je digitální kouink, tedy trénink s pomocí speciálních pístroj. Pístroje zaazujeme do jednotlivých lekcí tak, aby co nejlépe simulovaly podmínky v daných sportovních disciplínách a sportovci tak mli monost zlepšit svou aktivitu a reakce ve všech jednotlivých detailech své disciplíny. Dále doplujeme lekce tréninkem dalších kognitivních funkcí mozku a snaíme se dovést sportovce a k podstat jednotlivých inností.Pi mentálním tréninku tým spolupracujeme s trenéry, sportovními koui a psychology.

Koho jste trénoval i kdo ze sportovc sluby neurolaboratoe vyuívá?
Trénuji napíklad pardubické basketbalisty, kteí byli nkde na osmé píce v tabulce. Po nkolika trénincích u byli tetí a poté se z nich stali vicemisti v poháru. Dále trénuji juniorskou reprezentaci v moderním ptiboji, tým hradeckých stolních tenist, hokejisty a golfisty. U všech, kteí podstoupili mentální trénink, jsou prokazatelné výsledky.
Jaké metody i pomcky se k tréninku mozku pouívají a které jsou ty nejoblíbenjší?
Mentální trénink pevádí fyzický trénink do úrovn psychologické. Jeho cílem je zlepšení výkonu skrze trénink psychických dovedností a schopností. Mentální trénink ovlivuje emoce, motivaci, aktuální psychické stavy a sebedvru. Pi mentálním tréninku se pracuje s pedstavou dokonalého výkonu, který je postupn umístn do podvdomí sportovce. Ten pak dokáe rozebrat jednotlivé kroky své aktivity pi sportovním výkonu do nejmenšího detailu a v reálné situaci je jeho tlo schopno aktivitu provést ve stoprocentní kvalit.
Na jakém principu vlastn pístroje fungují?
Princip je známý tém od devadesátých let, jedná se v podstat o EEG.  Na hlav máte  sondy, ty snímají naptí, naptí je transformováno do poítae, který to pevádí do grafu. My jsme tuto technologii posunuli  dál. Zamili jsme se spíše na  manaerskou a sportovní oblast. Víme, e pokud je lovk v bdlé koncentraci, teba  basketbalista, stílí na koš. Rozdíl mezi koncentrovaným basketbalistou a nekoncentrovaným je  šedesát procent. Podobné studie vznikly i na golfistech.  Hrá, kdy se koncentroval, tak mu zaízení, které ml pipevnné na hlav jako elenku, píplo. A on v tu chvíli zaal patovat.  Skupina, které to pípalo, mla daleko lepší výsledky ne ta, které to nepípalo.
Krom sportovc mají o trénink mozku zájem i firmy. S jakým poadavkem nejastji picházejí? Co chtjí zlepšovat a jak vlastn postupujete pi práci s jednotlivými klienty?
Trénink mozku pomocí moderních pístroj a technologií je rozhodn velkým krokem dopedu nejen ve sportu, ale i pro manaery a úedníky, kteí mentální trénink asto vyuívají. V práci i osobním ivot se manaer potebuje neustále naplno soustedit a být schopen pojmout velké mnoství textu a informací. Nejastji chtjí zlepšovat koncentraci, logiku, pam, rétoriku a prostorovou pedstavivost. Trénink je vdy individuální, aby byl mentální trénink co nejúinnjší.
Má nkterá z metod neurolaboratoe vyuití i v medicín? Teba pro lidi po mozkové píhod, po úrazu mozku nebo mohou vaše metody vyuívat ochrnutí lidé?
Ano, všechny naše metody se dají vyuít v medicín, nebo se u i vyuívaly. V souasné dob spolupracujeme se stední školou v Pardubicích. Cílem této spolupráce je vynalézt takové pístroje, které budou pomáhat pi rehabilitaci dtí a lidí, ji utrpli njaké poranní hlavy nebo jsou po autonehod. Zjistili jsme, e impulsem z mozku dokáeme ímkoliv hýbat, co ukazujeme pomocí robotiky. Vím, e lidé s poruchami pátee tak brzy budou moci kolem sebe rozhýbat svt.
Loni jste byl nominován na cenu za výzkum mozku. Z dvanácti tisíc uchaze ze stední Evropy jste se dostal mezi pt nejlepších. Byl jste dokonce nejmladším nominovaným ve skoro 70leté historii soute. Co ješt povaujete za svj nejvtší úspch?
Jsem rád, e jsem poád nohama na zemi. I kdyby lovk dostal sebevíce cen a ocenní, ml by se umt radovat z obyejných vcí. Napíklad ze svých dtí a z toho jak rostou.
Mete nám na závr dát njaká obecná doporuení pro lidi, kteí by rádi zvyšovali výkon svého mozku, ale nemají monost trénovat u vás v laboratoi?
Za prvé je teba hodn vtrat. V moment, kdy mozek dostaten okysliujeme, lépe funguje. Za druhé musí umt mnit innosti, snait se koncentrovat na to, co práv dlají, a udlat si v tom systém. Urit by mli hodn pít, spát minimáln 8 hodin a pak mít zdravé ivotní návyky. Kdy k tomu zanou hrát šachy, íst knihy a luštit rébusy, tak lze dosáhnout velmi dobrých výsledk.

/Ladislav Koubek

27.2.2014
Takový byl sportovní ples
Kliknte pro zobrazen vce fotografiSportovn ples ve Velk Btei zskal za pt let sv existence ji jasn scn. Hodinovho slavnostnho vyhlen vsledk ankety Sportovec msta se i letos zastnilo nkolik vznamnch sportovc a osobnost.


FOTOGALERIE
Kliknte pro zvtšení
22. 2. 2014 - Sportovec msta

Kliknte pro zvtšení
22. 2. 2014 - Sportovní plesSportovn ples Velk Bte 22.2.2014 - 1. dl


Sportovn ples Velk Bte 22.2.2014 - 2. dl


/redakce

16.1.2014
Farn ples: vyhrajte sktr nebo tden v Chorvatsku pro dva
Kliknte pro zobrazen vce fotografiVyhlen btesk farn ples se letos uskuten 15. nora. I letos bude velkm tahkem bohat tombola.
Hlavn cena bude sktr. Farnci sami do tomboly pispvaj a vme, e se nm poda dt dohromady takovou tombolu jako na mlokterm plese, k za organiztory Michaela Hanzelkov. Stejn jako v minulm roce bude vtek plesu uren na opravy kostelnch v. Dvodem je patn stav spr, dky nmu je ve vch nepjemn prach a nepodek.
S farnm plesem je neodmysliteln spjata kapela F-Box. Letos vak na plese nebude jedin. Jako host vystoup populrn TomTom band. A organiztoi plesu si pipravili i nkolik dalch pekvapen. Vstupenky v cen 150 K je ji mono kupovat v bteskm Informanm centru.
/Ladislav Koubek

14.1.2014
Pozvnka na sportovn ples
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPijmte pozvn na leton sportovn ples, kter se kon 22. nora 2014 v kulturnm dom ve Velk Btei./redakce

6.1.2014
Jak bude budoucnost msta? Pijte diskutovat!
Kliknte pro zobrazen vce fotografiPosledn rok znamenal pro msto velk pedl. Dti zaaly chodit do nov matesk kolky, msto rozhodlo o velkm nkupu pozemk na Babinci, kde vznikne prostor pro edest novch dom. Velk Bte se tm vrazn roz.
Zapoali jsme s generln opravou nmst. Slben studie ovem tak ukzala, e kryt bazn se mstu nevyplat a prakticky nen ance jej postavit. Jako radn a zastupitel za KDU-SL chceme znt nzor veejnosti na to, co se ve mst dje. Mnoh paliv problmy msta nemaj vbec snadn een a teprve ve vzjemn diskusi se me zrodit dobr npad.
Pokud mte zjem o nsledujc tmata, pijte na besedu se zstupci KDU-SL, kter se uskuten v nedli 12. ledna 2014 v 16.00 na ZU. Ptejte se ns a my se budeme ptt na opltku Vs. Zajm ns V nzor. Pijte na besedu!
/Tom Kuera, Ladislav Koubek a zastupitel za KDU-SL

2.1.2014
Vzcn host z Bruselu hostem Btesk akademie
Kliknte pro zobrazen vce fotografiJi tento ptek 3. ledna v 19 hodin se btesk publikum me setkat s Petrem Blkovskm. Ten Velkou Bte navtv v rmci cyklu besed Btesk akademie, kter se kon na mstn Zkladn umleck kole.
Petr Blkovsk je editel Generlnho sekretaritu Rady Evropsk unie. Brnnsk rodk se na Ministerstvu zahraninch vc zabval ppravou vstupu esk republiky do Evropsk unie, psobil na Stlm zastoupen R pi EU. Od roku 2004 pracuje ve funkci editele pro ekonomickou a regionln politiku na Generlnm sekretaritu Rady EU. Petr Blkovsk je spoluautorem knihy Evropa: mylenka zskvajc tvar. Ve sv pednce se zamysl nad kesanskou odpovdnost za svt, kter je mnohdy vce ovlivovn financemi ne zjmem o lovka.
/Ladislav Koubek

Zabrazit star zprvy
Zprvy 1.1.2013 - 31.12.2013
Zprvy 1.1.2012 - 31.12.2012
Zprvy 1.8.2010 - 31.12.2011
Zprvy 1.10.2010 - 31.7.2011
Zprvy 1.4. - 31.9.2010
Zprvy 1.11. - 31.3.2010
Zprvy 1.6. - 31.10.2009
Zprvy 1.3. - 31.5.2009
Zprvy 1.1. - 28.2.2009
Zprvy 1.10. - 30.12.2008
Zprvy 2.7. - 30.9.2008

 
     
31.3. Vyšel NOV EXIT162
Kliknte pro zvten
Denn nabdka jdel
restaurace U RAU
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z Velkho Mezi a okol.

Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz